کارشناس "مردم شناسی" از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران هستم و در زمینه "فرهنگ عامه" تحقیق می کنم و مطلب می نویسم.