تقویم تاریخ: روز هفتم محرم

تقویم تاریخ: روز هفتم محرم

در شب هفتم امام حسین (ع) با عمر سعد ملعون ملاقات وگفتگو کردند .خولی بن یزید اصبحی چون عدوات شدیدی با امام (ع) داشت ماجرا را به ابن زیاد گزارش داد و آن ملعون نامه ای برای عمرسعد نوشت و او را از این ملاقات ها بر حذرر داشت و دستور منع آب را صادر کرد.

در این روز آب را بر اهل بیت سید الشهداء(ع) بستند، چه این که نامه ابن زیاد بدین مضمون رسید که نگذارید حتی یک قطره آب هم به آنها برسد.عمر و بن حجاج زبیدی با 4هزار تیر انداز مامور منع آب فرات شدند،که به هیچ وجه آبی به خیمه گاه پسر پیامبر (ع)برده نشود.

تقویم تاریخ: روز هشتم محرم
تقویم تاریخ: روز ششم محرم

Related Posts