تقویم تاریخ: روز اول محرم

تقویم تاریخ: روز اول محرم

پس از پايان مراسم حج و پراکنده شدن حاجيان از مکه، حسين بن حسن، معروف به «افطس» در مکه خروج کرد و گروهي از مخالفان حکومت بني عباس به او پيوستند. وي، در آغاز دستور داد پرده خانه خدا را که از سوي عباسيان بر آن نهاده شده بود، بر دارند و به جاي آن دو پرده ديگر از پشم بر آن نهادند. البته اين کار او به دستور «ابوالسرايا» بود که به نفع علويان و بر ضد عباسيان در عراق قيام کرده بود و رهبري قيام مخالفان بني عباس را بر عهده داشت. ابوالسرايا، آن دو پرده را به همراه نامه اي براي حسين افطس در مکه فرستاد تا خانه خدا را از پرده ستم کاران وقت بزدايد و با پرده هاي تازه تطهير نمايد.

حسين افطس پس از برداشتن پرده پيشين خانه خدا، آن را تکه تکه کرد و درميان طرفداران خود و علويان مکه تقسيم نمود و چيزي به عباسيان و هواداران آنها نداد.

وي، هم چنان خزانه کعبه را تصرف کرد و دارايي هاي آن را در اختيار خود گرفت و بر عباسيان و هواداران آنها بسيار سخت گرفت و بسياري از اهالي مکه از شدت رفتارش گريزان شده و شهر را ترک نمودند. به دستور حسين افطس، بسياري از خانه هاي فراريان تخريب گرديد.

اما سرانجام ابوالسرايا پس از نبردهاي خونين و پراکنده در شهرهاي مختلف عراق، رو به ضعف و سستي نهاد و به دست «حسن بن سهل» که عامل مامون در عراق بود، گرفتار آمد و با پايان يافتن کار او، شورش و قيام حسين افطس نيز در مکه با شکست مواجه و به نابودي کشيده شد.

منبع : روز شمار تاريخ اسلام (ماه محرم ) ؛ سيد تقي واردي

تقویم تاریخ: روز دوم محرم
میراث عاشورا: محرم در لرستان

Related Posts