قبولی نماز:

قبولی نماز:
نماز صحیح خواندن، یک مرحله است.نماز مقبول خواندن مرحله ای بالاتر می باشد.ممکن است انسان نماز و عبادتهای خود را به جا آورد ولی به خاطر نقص و ضعف هایی که دارد،در پیشگاه خداوند پذیرفته نشود.ممکن است شاگردی نمره خوب بگیرد، ولی اخلاق و وضع او مورد رضایت خ...
ادامه خواندن
  1139 بازدید