آداب و ارکان نماز - بخش سوم

آداب و ارکان نماز - بخش سوم
سجده​پس چون از رکوع برخاستی خود را در مقابل عظمت و جلال خداوند به خاک انداز و شریف ترین موضع بدن یعنی پیشانی و صورتت را به خاک درش بسای که ای خدای بزرگ مرا با شرافت چه کار؟! من خاکسار درگاه توام و بدان افتخار می کنم پس تا می توانی ذکر سجده را تکرار ک...
ادامه خواندن
  993 بازدید