جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر دمشق

دمشق | دمشق | سوریه

اوقات شرعی امروز دمشق

اذان صبح: ٠٥:١٠:٠٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٣١:٠٥
اذان ظهر: ١٢:٢٣:٣٥
غروب آفتاب: ١٨:١٥:٣٣
اذان مغرب: ١٨:٣٣:١١
نیمه شب شرعی: ٢٣:٤٣:٠٨

سه شنبه ١٢ مهر ١٤٠١
٠٧ ربیع الاول ١٤٤٤ قمری
٠٤ اکتبر ٢٠٢٢ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دمشق (شهرستان دمشق) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٢ مهر ٠١ شهر دمشق)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٠١ شهر دمشق)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر دمشق)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آلدوس هاكسلی
هیچ دستور و شیوه‌ی كاری در میان نیست؛ عشق ورزیدن را با عشق‌ورزی می‌آموزند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر دمشق

اوقات شرعی مهر ٠١ | اوقات شرعی اکتبر ٢٢ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٤ | + اوقات شرعی رمضان ٢

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دمشق در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دمشق ١٤٠٢ - ٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی

برابر با سال ١٤٤٤ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٢ شهر دمشق (سال ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٤ فروردین ١٤٠٢ | ٢٤ مارس ٢٠٢٣
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٢ اردیبهشت ١٤٠٢ | ٢٢ آوریل ٢٠٢٣ (اول شوال ١٤٤٤)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دمشق ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان دمشق
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٢/٠١/٠٤٠٤:١٢:٠٦٠٥:٣٣:٥٣١١:٤١:١٣١٧:٤٩:٠٥١٨:٠٦:٤٢٢٢:٥٩:٥٢
٠٢ رمضان | ٠٢/٠١/٠٥٠٤:١٠:٤٠٠٥:٣٢:٣٢١١:٤٠:٥٥١٧:٤٩:٤٩١٨:٠٧:٢٧٢٢:٥٩:٣١
٠٣ رمضان | ٠٢/٠١/٠٦٠٤:٠٩:١٢٠٥:٣١:١١١١:٤٠:٣٧١٧:٥٠:٣٤١٨:٠٨:١٢٢٢:٥٩:٠٩
٠٤ رمضان | ٠٢/٠١/٠٧٠٤:٠٧:٤٥٠٥:٢٩:٥٠١١:٤٠:١٩١٧:٥١:١٨١٨:٠٨:٥٨٢٢:٥٨:٤٨
٠٥ رمضان | ٠٢/٠١/٠٨٠٤:٠٦:١٧٠٥:٢٨:٣٠١١:٤٠:٠١١٧:٥٢:٠٢١٨:٠٩:٤٣٢٢:٥٨:٢٦
٠٦ رمضان | ٠٢/٠١/٠٩٠٤:٠٤:٤٩٠٥:٢٧:٠٩١١:٣٩:٤٢١٧:٥٢:٤٧١٨:١٠:٢٨٢٢:٥٨:٠٤
٠٧ رمضان | ٠٢/٠١/١٠٠٤:٠٣:٢١٠٥:٢٥:٤٩١١:٣٩:٢٤١٧:٥٣:٣١١٨:١١:١٣٢٣:٢٧:٤٢
٠٨ رمضان | ٠٢/٠١/١١٠٥:٠١:٥٣٠٦:٢٤:٢٩١٢:٣٩:٠٦١٨:٥٤:١٥١٩:١١:٥٨٢٣:٥٧:٢٠
٠٩ رمضان | ٠٢/٠١/١٢٠٥:٠٠:٢٤٠٦:٢٣:٠٩١٢:٣٨:٤٩١٨:٥٤:٥٩١٩:١٢:٤٤٢٣:٥٦:٥٧
١٠ رمضان | ٠٢/٠١/١٣٠٤:٥٨:٥٥٠٦:٢١:٤٩١٢:٣٨:٣١١٨:٥٥:٤٤١٩:١٣:٢٩٢٣:٥٦:٣٥
١١ رمضان | ٠٢/٠١/١٤٠٤:٥٧:٢٦٠٦:٢٠:٢٩١٢:٣٨:١٣١٨:٥٦:٢٨١٩:١٤:١٤٢٣:٥٦:١٣
١٢ رمضان | ٠٢/٠١/١٥٠٤:٥٥:٥٧٠٦:١٩:١٠١٢:٣٧:٥٦١٨:٥٧:١٢١٩:١٥:٠٠٢٣:٥٥:٥٠
١٣ رمضان | ٠٢/٠١/١٦٠٤:٥٤:٢٨٠٦:١٧:٥١١٢:٣٧:٣٨١٨:٥٧:٥٦١٩:١٥:٤٥٢٣:٥٥:٢٨
١٤ رمضان | ٠٢/٠١/١٧٠٤:٥٢:٥٩٠٦:١٦:٣٣١٢:٣٧:٢١١٨:٥٨:٤٠١٩:١٦:٣١٢٣:٥٥:٠٥
١٥ رمضان | ٠٢/٠١/١٨٠٤:٥١:٣٠٠٦:١٥:١٤١٢:٣٧:٠٤١٨:٥٩:٢٥١٩:١٧:١٧٢٣:٥٤:٤٣
١٦ رمضان | ٠٢/٠١/١٩٠٤:٥٠:٠١٠٦:١٣:٥٧١٢:٣٦:٤٧١٩:٠٠:٠٩١٩:١٨:٠٣٢٣:٥٤:٢١
١٧ رمضان | ٠٢/٠١/٢٠٠٤:٤٨:٣٢٠٦:١٢:٣٩١٢:٣٦:٣١١٩:٠٠:٥٣١٩:١٨:٤٨٢٣:٥٣:٥٨
١٨ رمضان | ٠٢/٠١/٢١٠٤:٤٧:٠٣٠٦:١١:٢٢١٢:٣٦:١٥١٩:٠١:٣٨١٩:١٩:٣٥٢٣:٥٣:٣٦
١٩ رمضان | ٠٢/٠١/٢٢٠٤:٤٥:٣٥٠٦:١٠:٠٦١٢:٣٥:٥٩١٩:٠٢:٢٢١٩:٢٠:٢١٢٣:٥٣:١٤
٢٠ رمضان | ٠٢/٠١/٢٣٠٤:٤٤:٠٦٠٦:٠٨:٥٠١٢:٣٥:٤٣١٩:٠٣:٠٧١٩:٢١:٠٧٢٣:٥٢:٥٢
٢١ رمضان | ٠٢/٠١/٢٤٠٤:٤٢:٣٨٠٦:٠٧:٣٤١٢:٣٥:٢٨١٩:٠٣:٥١١٩:٢١:٥٣٢٣:٥٢:٣٠
٢٢ رمضان | ٠٢/٠١/٢٥٠٤:٤١:١٠٠٦:٠٦:١٩١٢:٣٥:١٣١٩:٠٤:٣٦١٩:٢٢:٤٠٢٣:٥٢:٠٩
٢٣ رمضان | ٠٢/٠١/٢٦٠٤:٣٩:٤٢٠٦:٠٥:٠٥١٢:٣٤:٥٨١٩:٠٥:٢٠١٩:٢٣:٢٧٢٣:٥١:٤٧
٢٤ رمضان | ٠٢/٠١/٢٧٠٤:٣٨:١٤٠٦:٠٣:٥١١٢:٣٤:٤٣١٩:٠٦:٠٥١٩:٢٤:١٤٢٣:٥١:٢٦
٢٥ رمضان | ٠٢/٠١/٢٨٠٤:٣٦:٤٧٠٦:٠٢:٣٨١٢:٣٤:٢٩١٩:٠٦:٥٠١٩:٢٥:٠٠٢٣:٥١:٠٥
٢٦ رمضان | ٠٢/٠١/٢٩٠٤:٣٥:٢٠٠٦:٠١:٢٦١٢:٣٤:١٦١٩:٠٧:٣٥١٩:٢٥:٤٨٢٣:٥٠:٤٤
٢٧ رمضان | ٠٢/٠١/٣٠٠٤:٣٣:٥٤٠٦:٠٠:١٤١٢:٣٤:٠٣١٩:٠٨:٢٠١٩:٢٦:٣٥٢٣:٥٠:٢٤
٢٨ رمضان | ٠٢/٠١/٣١٠٤:٣٢:٢٨٠٥:٥٩:٠٣١٢:٣٣:٥٠١٩:٠٩:٠٥١٩:٢٧:٢٢٢٣:٥٠:٠٤
٢٩ رمضان | ٠٢/٠٢/٠١٠٤:٣١:٠٢٠٥:٥٧:٥٣١٢:٣٣:٣٧١٩:٠٩:٥٠١٩:٢٨:١٠٢٣:٤٩:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری شهر دمشق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری شهر دمشق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری شهر دمشق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دمشق

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٤ قمری شهر دمشق

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٤ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر دمشق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دمشق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٤ قمری شهر دمشق

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٤ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٤ هـ.ق
شهر دمشق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٤ هـ.ق شهر دمشق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٤ هـ.ق شهر دمشق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دمشق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دمشق برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٣
سال ١٤٤٤ هـ.ق
١٤٤٥

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ میلادی شهر دمشق

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ م شهر دمشق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دمشق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ میلادی شهر دمشق

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٢ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ شهر دمشق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ میلادی شهر دمشق شهر دمشق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ میلادی شهر دمشق شهر دمشق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر دمشق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دمشق برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢١
سال ٢٠٢٢ م
٢٠٢٣

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٤٠١ شمسی شهر دمشق

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٤٠١ هـ.ش شهر دمشق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دمشق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٤٠١ شمسی شهر دمشق

آبان
مهر ١٤٠١ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٤٠١٠٥:٠١:٥١٠٦:٢٣:٢٦١٢:٢٧:١٤١٨:٣٠:٣١١٨:٤٨:٠٧٢٣:٤٦:٣٤
٠٢ مهر ١٤٠١٠٥:٠٢:٣٧٠٦:٢٤:٠٧١٢:٢٦:٥٣١٨:٢٩:٠٨١٨:٤٦:٤٤٢٣:٤٦:١٥
٠٣ مهر ١٤٠١٠٥:٠٣:٢٢٠٦:٢٤:٤٨١٢:٢٦:٣٢١٨:٢٧:٤٦١٨:٤٥:٢١٢٣:٤٥:٥٦
٠٤ مهر ١٤٠١٠٥:٠٤:٠٧٠٦:٢٥:٢٩١٢:٢٦:١١١٨:٢٦:٢٣١٨:٤٣:٥٩٢٣:٤٥:٣٧
٠٥ مهر ١٤٠١٠٥:٠٤:٥١٠٦:٢٦:١٠١٢:٢٥:٥١١٨:٢٥:٠١١٨:٤٢:٣٦٢٣:٤٥:١٨
٠٦ مهر ١٤٠١٠٥:٠٥:٣٦٠٦:٢٦:٥٢١٢:٢٥:٣١١٨:٢٣:٣٩١٨:٤١:١٤٢٣:٤٤:٥٩
٠٧ مهر ١٤٠١٠٥:٠٦:٢٠٠٦:٢٧:٣٣١٢:٢٥:١١١٨:٢٢:١٧١٨:٣٩:٥٣٢٣:٤٤:٤١
٠٨ مهر ١٤٠١٠٥:٠٧:٠٤٠٦:٢٨:١٥١٢:٢٤:٥١١٨:٢٠:٥٥١٨:٣٨:٣٢٢٣:٤٤:٢٢
٠٩ مهر ١٤٠١٠٥:٠٧:٤٨٠٦:٢٨:٥٧١٢:٢٤:٣١١٨:١٩:٣٤١٨:٣٧:١١٢٣:٤٤:٠٣
١٠ مهر ١٤٠١٠٥:٠٨:٣٢٠٦:٢٩:٤٠١٢:٢٤:١٢١٨:١٨:١٣١٨:٣٥:٥٠٢٣:٤٣:٤٥
١١ مهر ١٤٠١٠٥:٠٩:١٦٠٦:٣٠:٢٣١٢:٢٣:٥٣١٨:١٦:٥٣١٨:٣٤:٣٠٢٣:٤٣:٢٦
١٢ مهر ١٤٠١٠٥:١٠:٠٠٠٦:٣١:٠٥١٢:٢٣:٣٥١٨:١٥:٣٣١٨:٣٣:١١٢٣:٤٣:٠٨
١٣ مهر ١٤٠١٠٥:١٠:٤٤٠٦:٣١:٤٩١٢:٢٣:١٦١٨:١٤:١٣١٨:٣١:٥٢٢٣:٤٢:٥٠
١٤ مهر ١٤٠١٠٥:١١:٢٧٠٦:٣٢:٣٢١٢:٢٢:٥٨١٨:١٢:٥٤١٨:٣٠:٣٣٢٣:٤٢:٣٣
١٥ مهر ١٤٠١٠٥:١٢:١١٠٦:٣٣:١٦١٢:٢٢:٤١١٨:١١:٣٦١٨:٢٩:١٥٢٣:٤٢:١٥
١٦ مهر ١٤٠١٠٥:١٢:٥٥٠٦:٣٤:٠٠١٢:٢٢:٢٤١٨:١٠:١٧١٨:٢٧:٥٨٢٣:٤١:٥٨
١٧ مهر ١٤٠١٠٥:١٣:٣٨٠٦:٣٤:٤٤١٢:٢٢:٠٧١٨:٠٩:٠٠١٨:٢٦:٤١٢٣:٤١:٤١
١٨ مهر ١٤٠١٠٥:١٤:٢٢٠٦:٣٥:٢٩١٢:٢١:٥١١٨:٠٧:٤٣١٨:٢٥:٢٥٢٣:٤١:٢٤
١٩ مهر ١٤٠١٠٥:١٥:٠٦٠٦:٣٦:١٤١٢:٢١:٣٥١٨:٠٦:٢٧١٨:٢٤:١٠٢٣:٤١:٠٨
٢٠ مهر ١٤٠١٠٥:١٥:٤٩٠٦:٣٦:٥٩١٢:٢١:٢٠١٨:٠٥:١١١٨:٢٢:٥٥٢٣:٤٠:٥٢
٢١ مهر ١٤٠١٠٥:١٦:٣٣٠٦:٣٧:٤٥١٢:٢١:٠٦١٨:٠٣:٥٦١٨:٢١:٤١٢٣:٤٠:٣٦
٢٢ مهر ١٤٠١٠٥:١٧:١٧٠٦:٣٨:٣١١٢:٢٠:٥١١٨:٠٢:٤١١٨:٢٠:٢٨٢٣:٤٠:٢١
٢٣ مهر ١٤٠١٠٥:١٨:٠١٠٦:٣٩:١٨١٢:٢٠:٣٨١٨:٠١:٢٨١٨:١٩:١٦٢٣:٤٠:٠٦
٢٤ مهر ١٤٠١٠٥:١٨:٤٥٠٦:٤٠:٠٤١٢:٢٠:٢٥١٨:٠٠:١٥١٨:١٨:٠٤٢٣:٣٩:٥٢
٢٥ مهر ١٤٠١٠٥:١٩:٢٩٠٦:٤٠:٥١١٢:٢٠:١٢١٧:٥٩:٠٣١٨:١٦:٥٣٢٣:٣٩:٣٨
٢٦ مهر ١٤٠١٠٥:٢٠:١٣٠٦:٤١:٣٩١٢:٢٠:٠٠١٧:٥٧:٥٢١٨:١٥:٤٤٢٣:٣٩:٢٤
٢٧ مهر ١٤٠١٠٥:٢٠:٥٧٠٦:٤٢:٢٧١٢:١٩:٤٩١٧:٥٦:٤٢١٨:١٤:٣٥٢٣:٣٩:١١
٢٨ مهر ١٤٠١٠٥:٢١:٤١٠٦:٤٣:١٥١٢:١٩:٣٨١٧:٥٥:٣٢١٨:١٣:٢٧٢٣:٣٨:٥٩
٢٩ مهر ١٤٠١٠٥:٢٢:٢٥٠٦:٤٤:٠٤١٢:١٩:٢٨١٧:٥٤:٢٤١٨:١٢:٢٠٢٣:٣٨:٤٧
٣٠ مهر ١٤٠١٠٥:٢٣:١٠٠٦:٤٤:٥٣١٢:١٩:١٩١٧:٥٣:١٦١٨:١١:١٤٢٣:٣٨:٣٥

دانلود اوقات شرعی مهر ٠١ - ١٤٠١ شهر دمشق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٤٠١ شمسی شهر دمشق شهر دمشق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٤٠١ شمسی شهر دمشق شهر دمشق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دمشق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دمشق برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٤٠٠
سال ١٤٠١ هـ.ش
١٤٠٢

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر دمشق

دَمِشْق مرکز استان دمشق و پایتخت جمهوری عربی سوریه می‌باشد. شهر دمشق پس از حَلب[۱] دومین شهر پرجمعیت سوریه است. این شهر از یک سوی با تپه‌های سنگی و شیب‌دار احاطه شده.[۲] رودخانه برادا از میان شهر می‌گذرد.[۳]

شهر دمشق در ویکیپدیا

شهر دمشق

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دمشق موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دمشق برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دمشق بر روی نقشه

شهر دمشق بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دمشق

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دمشق است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دمشق
اوقات شرعی مهر ٠١ شهر دمشق + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٤ شهر دمشق + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ شهر دمشق + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر دمشق + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٣ شهر دمشق + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای سوریه
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دمشق

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دمشق رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دمشق ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢
افق شرعی ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢ دمشق دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مهر ٠١ / ١٤٠١ دمشق دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق دمشق
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق دمشق
زمان پخش اذان آنلاین به افق دمشق
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دمشق
جدول اوقات شرعی امروز فردا دمشق دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دمشق یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو