جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر دمشق

دمشق | دمشق | سوریه

اوقات شرعی امروز دمشق

اذان صبح: ٠٥:٠٧:٣٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٨:٤٧
اذان ظهر: ١٢:٢٤:٣٦
غروب آفتاب: ١٨:١٩:٥٤
اذان مغرب: ١٨:٣٧:٣٠
نیمه شب شرعی: ٢٣:٤٤:٠٨

یکشنبه ٠٩ مهر ١٤٠٢
١٥ ربیع الاول ١٤٤٥ قمری
٠١ اکتبر ٢٠٢٣ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دمشق (شهرستان دمشق) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ مهر ٠٢ شهر دمشق)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٠٢ شهر دمشق)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر دمشق)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز همبستگی و همدردی با کودکان و نوجوانان فلسطینی
روز جهانی سالمندان

فرناندو پسوا
این انسانها كه همواره مرا در بر می گیرند، ارواحی هستند كه مرا نمی شناسند و روز به روز با همنشینی و شیوه ی سخنوری خود وانمود می كنند كه مرا می شناسند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر دمشق

اوقات شرعی مهر ٠٢ | اوقات شرعی اکتبر ٢٣ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٥ | + اوقات شرعی رمضان ٢

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دمشق در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دمشق ١٤٠٢ - ٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی

برابر با سال ١٤٤٥ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٢ شهر دمشق (سال ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: سه شنبه ٢٢ اسفند ١٤٠٢ | ١٢ مارس ٢٠٢٤
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ فروردین ١٤٠٣ | ١١ آوریل ٢٠٢٤ (اول شوال ١٤٤٥)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دمشق ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان دمشق
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٢/١٢/٢٢٠٤:٢٧:٤٩٠٥:٤٨:٥٣١١:٤٤:٢٨١٧:٤٠:٣٤١٧:٥٨:١٠٢٣:٠٣:٣١
٠٢ رمضان | ٠٢/١٢/٢٣٠٤:٢٦:٢٨٠٥:٤٧:٣٤١١:٤٤:١١١٧:٤١:٢٠١٧:٥٨:٥٦٢٣:٠٣:١٣
٠٣ رمضان | ٠٢/١٢/٢٤٠٤:٢٥:٠٦٠٥:٤٦:١٥١١:٤٣:٥٥١٧:٤٢:٠٦١٧:٥٩:٤٢٢٣:٠٢:٥٥
٠٤ رمضان | ٠٢/١٢/٢٥٠٤:٢٣:٤٤٠٥:٤٤:٥٥١١:٤٣:٣٨١٧:٤٢:٥٢١٨:٠٠:٢٨٢٣:٠٢:٣٧
٠٥ رمضان | ٠٢/١٢/٢٦٠٤:٢٢:٢٢٠٥:٤٣:٣٥١١:٤٣:٢١١٧:٤٣:٣٨١٨:٠١:١٤٢٣:٠٢:١٨
٠٦ رمضان | ٠٢/١٢/٢٧٠٤:٢٠:٥٨٠٥:٤٢:١٥١١:٤٣:٠٤١٧:٤٤:٢٤١٨:٠١:٥٩٢٣:٠١:٥٩
٠٧ رمضان | ٠٢/١٢/٢٨٠٤:١٩:٣٤٠٥:٤٠:٥٥١١:٤٢:٤٦١٧:٤٥:٠٩١٨:٠٢:٤٥٢٣:٠١:٣٩
٠٨ رمضان | ٠٢/١٢/٢٩٠٤:١٨:١٠٠٥:٣٩:٣٥١١:٤٢:٢٩١٧:٤٥:٥٤١٨:٠٣:٣٠٢٣:٠١:٢٠
٠٩ رمضان | ٠٣/٠١/٠١٠٤:١٦:٤٥٠٥:٣٨:١٤١١:٤٢:١١١٧:٤٦:٣٩١٨:٠٤:١٥٢٣:٠٠:٥٩
١٠ رمضان | ٠٣/٠١/٠٢٠٤:١٥:١٩٠٥:٣٦:٥٤١١:٤١:٥٣١٧:٤٧:٢٤١٨:٠٥:٠١٢٣:٠٠:٣٩
١١ رمضان | ٠٣/٠١/٠٣٠٤:١٣:٥٤٠٥:٣٥:٣٣١١:٤١:٣٥١٧:٤٨:٠٩١٨:٠٥:٤٦٢٣:٠٠:١٨
١٢ رمضان | ٠٣/٠١/٠٤٠٤:١٢:٢٧٠٥:٣٤:١٢١١:٤١:١٧١٧:٤٨:٥٤١٨:٠٦:٣١٢٢:٥٩:٥٧
١٣ رمضان | ٠٣/٠١/٠٥٠٤:١١:٠١٠٥:٣٢:٥١١١:٤٠:٥٩١٧:٤٩:٣٨١٨:٠٧:١٦٢٢:٥٩:٣٦
١٤ رمضان | ٠٣/٠١/٠٦٠٤:٠٩:٣٤٠٥:٣١:٣١١١:٤٠:٤١١٧:٥٠:٢٣١٨:٠٨:٠٢٢٢:٥٩:١٥
١٥ رمضان | ٠٣/٠١/٠٧٠٤:٠٨:٠٦٠٥:٣٠:١٠١١:٤٠:٢٣١٧:٥١:٠٧١٨:٠٨:٤٧٢٢:٥٨:٥٣
١٦ رمضان | ٠٣/٠١/٠٨٠٤:٠٦:٣٩٠٥:٢٨:٤٩١١:٤٠:٠٥١٧:٥١:٥٢١٨:٠٩:٣٢٢٢:٥٨:٣١
١٧ رمضان | ٠٣/٠١/٠٩٠٤:٠٥:١١٠٥:٢٧:٢٩١١:٣٩:٤٧١٧:٥٢:٣٦١٨:١٠:١٧٢٣:٢٨:٠٩
١٨ رمضان | ٠٣/٠١/١٠٠٥:٠٣:٤٢٠٦:٢٦:٠٨١٢:٣٩:٢٩١٨:٥٣:٢٠١٩:١١:٠٢٢٣:٥٧:٤٧
١٩ رمضان | ٠٣/٠١/١١٠٥:٠٢:١٤٠٦:٢٤:٤٨١٢:٣٩:١١١٨:٥٤:٠٤١٩:١١:٤٧٢٣:٥٧:٢٥
٢٠ رمضان | ٠٣/٠١/١٢٠٥:٠٠:٤٥٠٦:٢٣:٢٨١٢:٣٨:٥٣١٨:٥٤:٤٩١٩:١٢:٣٣٢٣:٥٧:٠٣
٢١ رمضان | ٠٣/٠١/١٣٠٤:٥٩:١٧٠٦:٢٢:٠٨١٢:٣٨:٣٥١٨:٥٥:٣٣١٩:١٣:١٨٢٣:٥٦:٤٠
٢٢ رمضان | ٠٣/٠١/١٤٠٤:٥٧:٤٨٠٦:٢٠:٤٩١٢:٣٨:١٧١٨:٥٦:١٧١٩:١٤:٠٣٢٣:٥٦:١٨
٢٣ رمضان | ٠٣/٠١/١٥٠٤:٥٦:١٩٠٦:١٩:٢٩١٢:٣٨:٠٠١٨:٥٧:٠١١٩:١٤:٤٩٢٣:٥٥:٥٦
٢٤ رمضان | ٠٣/٠١/١٦٠٤:٥٤:٥٠٠٦:١٨:١٠١٢:٣٧:٤٣١٨:٥٧:٤٥١٩:١٥:٣٤٢٣:٥٥:٣٣
٢٥ رمضان | ٠٣/٠١/١٧٠٤:٥٣:٢١٠٦:١٦:٥٢١٢:٣٧:٢٥١٨:٥٨:٣٠١٩:١٦:٢٠٢٣:٥٥:١١
٢٦ رمضان | ٠٣/٠١/١٨٠٤:٥١:٥٢٠٦:١٥:٣٣١٢:٣٧:٠٨١٨:٥٩:١٤١٩:١٧:٠٦٢٣:٥٤:٤٨
٢٧ رمضان | ٠٣/٠١/١٩٠٤:٥٠:٢٣٠٦:١٤:١٥١٢:٣٦:٥٢١٨:٥٩:٥٨١٩:١٧:٥١٢٣:٥٤:٢٦
٢٨ رمضان | ٠٣/٠١/٢٠٠٤:٤٨:٥٤٠٦:١٢:٥٨١٢:٣٦:٣٥١٩:٠٠:٤٣١٩:١٨:٣٧٢٣:٥٤:٠٤
٢٩ رمضان | ٠٣/٠١/٢١٠٤:٤٧:٢٥٠٦:١١:٤١١٢:٣٦:١٩١٩:٠١:٢٧١٩:١٩:٢٣٢٣:٥٣:٤٢
٣٠ رمضان | ٠٣/٠١/٢٢٠٤:٤٥:٥٦٠٦:١٠:٢٤١٢:٣٦:٠٣١٩:٠٢:١١١٩:٢٠:١٠٢٣:٥٣:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری شهر دمشق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری شهر دمشق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری شهر دمشق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دمشق

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٥ قمری شهر دمشق

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٥ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر دمشق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دمشق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٥ قمری شهر دمشق

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٥ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٥ هـ.ق
شهر دمشق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٥ هـ.ق شهر دمشق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٥ هـ.ق شهر دمشق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دمشق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دمشق برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٤
سال ١٤٤٥ هـ.ق
١٤٤٦

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٣ میلادی شهر دمشق

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٣ م شهر دمشق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دمشق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٣ میلادی شهر دمشق

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٣ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٣ شهر دمشق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٣ میلادی شهر دمشق شهر دمشق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٣ میلادی شهر دمشق شهر دمشق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر دمشق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دمشق برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٢
سال ٢٠٢٣ م
٢٠٢٤

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٤٠٢ شمسی شهر دمشق

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٤٠٢ هـ.ش شهر دمشق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دمشق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٤٠٢ شمسی شهر دمشق

آبان
مهر ١٤٠٢ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٤٠٢٠٥:٠١:٤١٠٦:٢٣:١٦١٢:٢٧:١٩١٨:٣٠:٥١١٨:٤٨:٢٧٢٣:٤٦:٣٩
٠٢ مهر ١٤٠٢٠٥:٠٢:٢٦٠٦:٢٣:٥٧١٢:٢٦:٥٨١٨:٢٩:٢٨١٨:٤٧:٠٤٢٣:٤٦:٢٠
٠٣ مهر ١٤٠٢٠٥:٠٣:١١٠٦:٢٤:٣٨١٢:٢٦:٣٧١٨:٢٨:٠٦١٨:٤٥:٤١٢٣:٤٦:٠١
٠٤ مهر ١٤٠٢٠٥:٠٣:٥٦٠٦:٢٥:١٩١٢:٢٦:١٦١٨:٢٦:٤٣١٨:٤٤:١٩٢٣:٤٥:٤٢
٠٥ مهر ١٤٠٢٠٥:٠٤:٤٠٠٦:٢٦:٠٠١٢:٢٥:٥٦١٨:٢٥:٢١١٨:٤٢:٥٦٢٣:٤٥:٢٣
٠٦ مهر ١٤٠٢٠٥:٠٥:٢٥٠٦:٢٦:٤٢١٢:٢٥:٣٦١٨:٢٣:٥٩١٨:٤١:٣٤٢٣:٤٥:٠٤
٠٧ مهر ١٤٠٢٠٥:٠٦:٠٩٠٦:٢٧:٢٣١٢:٢٥:١٥١٨:٢٢:٣٧١٨:٤٠:١٣٢٣:٤٤:٤٥
٠٨ مهر ١٤٠٢٠٥:٠٦:٥٤٠٦:٢٨:٠٥١٢:٢٤:٥٦١٨:٢١:١٥١٨:٣٨:٥١٢٣:٤٤:٢٦
٠٩ مهر ١٤٠٢٠٥:٠٧:٣٨٠٦:٢٨:٤٧١٢:٢٤:٣٦١٨:١٩:٥٤١٨:٣٧:٣٠٢٣:٤٤:٠٨
١٠ مهر ١٤٠٢٠٥:٠٨:٢٢٠٦:٢٩:٣٠١٢:٢٤:١٧١٨:١٨:٣٣١٨:٣٦:١٠٢٣:٤٣:٤٩
١١ مهر ١٤٠٢٠٥:٠٩:٠٦٠٦:٣٠:١٢١٢:٢٣:٥٨١٨:١٧:١٢١٨:٣٤:٤٩٢٣:٤٣:٣١
١٢ مهر ١٤٠٢٠٥:٠٩:٤٩٠٦:٣٠:٥٥١٢:٢٣:٣٩١٨:١٥:٥٢١٨:٣٣:٣٠٢٣:٤٣:١٣
١٣ مهر ١٤٠٢٠٥:١٠:٣٣٠٦:٣١:٣٨١٢:٢٣:٢١١٨:١٤:٣٣١٨:٣٢:١١٢٣:٤٢:٥٥
١٤ مهر ١٤٠٢٠٥:١١:١٧٠٦:٣٢:٢٢١٢:٢٣:٠٣١٨:١٣:١٣١٨:٣٠:٥٢٢٣:٤٢:٣٧
١٥ مهر ١٤٠٢٠٥:١٢:٠١٠٦:٣٣:٠٥١٢:٢٢:٤٥١٨:١١:٥٥١٨:٢٩:٣٤٢٣:٤٢:١٩
١٦ مهر ١٤٠٢٠٥:١٢:٤٤٠٦:٣٣:٤٩١٢:٢٢:٢٨١٨:١٠:٣٦١٨:٢٨:١٦٢٣:٤٢:٠٢
١٧ مهر ١٤٠٢٠٥:١٣:٢٨٠٦:٣٤:٣٤١٢:٢٢:١١١٨:٠٩:١٩١٨:٢٧:٠٠٢٣:٤١:٤٥
١٨ مهر ١٤٠٢٠٥:١٤:١١٠٦:٣٥:١٨١٢:٢١:٥٥١٨:٠٨:٠١١٨:٢٥:٤٣٢٣:٤١:٢٨
١٩ مهر ١٤٠٢٠٥:١٤:٥٥٠٦:٣٦:٠٣١٢:٢١:٣٩١٨:٠٦:٤٥١٨:٢٤:٢٨٢٣:٤١:١٢
٢٠ مهر ١٤٠٢٠٥:١٥:٣٩٠٦:٣٦:٤٨١٢:٢١:٢٤١٨:٠٥:٢٩١٨:٢٣:١٣٢٣:٤٠:٥٦
٢١ مهر ١٤٠٢٠٥:١٦:٢٢٠٦:٣٧:٣٤١٢:٢١:٠٩١٨:٠٤:١٤١٨:٢١:٥٩٢٣:٤٠:٤٠
٢٢ مهر ١٤٠٢٠٥:١٧:٠٦٠٦:٣٨:٢٠١٢:٢٠:٥٥١٨:٠٢:٥٩١٨:٢٠:٤٦٢٣:٤٠:٢٥
٢٣ مهر ١٤٠٢٠٥:١٧:٥٠٠٦:٣٩:٠٦١٢:٢٠:٤١١٨:٠١:٤٦١٨:١٩:٣٣٢٣:٤٠:١٠
٢٤ مهر ١٤٠٢٠٥:١٨:٣٤٠٦:٣٩:٥٣١٢:٢٠:٢٨١٨:٠٠:٣٣١٨:١٨:٢١٢٣:٣٩:٥٥
٢٥ مهر ١٤٠٢٠٥:١٩:١٨٠٦:٤٠:٤٠١٢:٢٠:١٥١٧:٥٩:٢٠١٨:١٧:١٠٢٣:٣٩:٤١
٢٦ مهر ١٤٠٢٠٥:٢٠:٠٢٠٦:٤١:٢٧١٢:٢٠:٠٣١٧:٥٨:٠٩١٨:١٦:٠٠٢٣:٣٩:٢٨
٢٧ مهر ١٤٠٢٠٥:٢٠:٤٦٠٦:٤٢:١٥١٢:١٩:٥٢١٧:٥٦:٥٨١٨:١٤:٥١٢٣:٣٩:١٤
٢٨ مهر ١٤٠٢٠٥:٢١:٣٠٠٦:٤٣:٠٣١٢:١٩:٤١١٧:٥٥:٤٩١٨:١٣:٤٣٢٣:٣٩:٠٢
٢٩ مهر ١٤٠٢٠٥:٢٢:١٥٠٦:٤٣:٥٢١٢:١٩:٣١١٧:٥٤:٤٠١٨:١٢:٣٦٢٣:٣٨:٥٠
٣٠ مهر ١٤٠٢٠٥:٢٢:٥٩٠٦:٤٤:٤١١٢:١٩:٢١١٧:٥٣:٣٢١٨:١١:٣٠٢٣:٣٨:٣٨

دانلود اوقات شرعی مهر ٠٢ - ١٤٠٢ شهر دمشق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٤٠٢ شمسی شهر دمشق شهر دمشق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٤٠٢ شمسی شهر دمشق شهر دمشق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دمشق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دمشق برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٤٠١
سال ١٤٠٢ هـ.ش
١٤٠٣

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر دمشق

دَمِشْق مرکز استان دمشق و پایتخت جمهوری عربی سوریه می‌باشد. شهر دمشق پس از حَلب[۱] دومین شهر پرجمعیت سوریه است. این شهر از یک سوی با تپه‌های سنگی و شیب‌دار احاطه شده.[۲] رودخانه برادا از میان شهر می‌گذرد.[۳]

شهر دمشق در ویکیپدیا

شهر دمشق

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دمشق موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دمشق برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دمشق بر روی نقشه

شهر دمشق بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دمشق

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دمشق است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دمشق
اوقات شرعی مهر ٠٢ شهر دمشق + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٥ شهر دمشق + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٣ شهر دمشق + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر دمشق + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٤ شهر دمشق + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای سوریه
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دمشق

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دمشق رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دمشق ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢
زمان پخش اذان زنده به افق دمشق
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢ دمشق دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢ دمشق دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دمشق ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢
جدول اوقات شرعی امروز فردا دمشق دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دمشق
افق شرعی امروز فردا دمشق دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دمشق یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه تهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو