جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر دمشق

دمشق | دمشق | سوریه

اوقات شرعی امروز دمشق

اذان صبح: ٠٤:١٦:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٧:٥٥
اذان ظهر: ١١:٤٢:٠٧
غروب آفتاب: ١٧:٤٦:٥٠
اذان مغرب: ١٨:٠٤:٢٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:٠٠:٥٤

سه شنبه ٠١ فروردین ١٤٠٢
٢٨ شعبان ١٤٤٤ قمری
٢١ مارس ٢٠٢٣ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دمشق (شهرستان دمشق) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ فروردین ٠٢ شهر دمشق)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٠٢ شهر دمشق)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر دمشق)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

تهاجم رژیم ستم شاهی به مدرسه فیضیه قم (1342)
عید نوروز
عید نوروز

بوك مینستر فولر
شما هرگز قادر به آموختن كم و اندك نخواهید بود، تنها می توان بیشتر و بیشتر یاد گرفت.

اوقات شرعی ماه جاری شهر دمشق

اوقات شرعی فروردین ٠٢ | اوقات شرعی مارس ٢٣ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤٤ | + اوقات شرعی رمضان ٢

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دمشق در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دمشق ١٤٠٢ - ٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی

برابر با سال ١٤٤٤ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٢ شهر دمشق (سال ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٠٣ فروردین ١٤٠٢ | ٢٣ مارس ٢٠٢٣
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٢ اردیبهشت ١٤٠٢ | ٢٢ آوریل ٢٠٢٣ (اول شوال ١٤٤٤)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دمشق ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان دمشق
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٢/٠١/٠٣٠٤:١٣:٣٣٠٥:٣٥:١٣١١:٤١:٣١١٧:٤٨:٢٠١٨:٠٥:٥٧٢٣:٠٠:١٣
٠٢ رمضان | ٠٢/٠١/٠٤٠٤:١٢:٠٦٠٥:٣٣:٥٣١١:٤١:١٣١٧:٤٩:٠٥١٨:٠٦:٤٢٢٢:٥٩:٥٢
٠٣ رمضان | ٠٢/٠١/٠٥٠٤:١٠:٤٠٠٥:٣٢:٣٢١١:٤٠:٥٥١٧:٤٩:٤٩١٨:٠٧:٢٧٢٢:٥٩:٣١
٠٤ رمضان | ٠٢/٠١/٠٦٠٤:٠٩:١٢٠٥:٣١:١١١١:٤٠:٣٧١٧:٥٠:٣٤١٨:٠٨:١٢٢٢:٥٩:٠٩
٠٥ رمضان | ٠٢/٠١/٠٧٠٤:٠٧:٤٥٠٥:٢٩:٥٠١١:٤٠:١٩١٧:٥١:١٨١٨:٠٨:٥٨٢٢:٥٨:٤٨
٠٦ رمضان | ٠٢/٠١/٠٨٠٤:٠٦:١٧٠٥:٢٨:٣٠١١:٤٠:٠١١٧:٥٢:٠٢١٨:٠٩:٤٣٢٢:٥٨:٢٦
٠٧ رمضان | ٠٢/٠١/٠٩٠٤:٠٤:٤٩٠٥:٢٧:٠٩١١:٣٩:٤٢١٧:٥٢:٤٧١٨:١٠:٢٨٢٢:٥٨:٠٤
٠٨ رمضان | ٠٢/٠١/١٠٠٤:٠٣:٢١٠٥:٢٥:٤٩١١:٣٩:٢٤١٧:٥٣:٣١١٨:١١:١٣٢٣:٢٧:٤٢
٠٩ رمضان | ٠٢/٠١/١١٠٥:٠١:٥٣٠٦:٢٤:٢٩١٢:٣٩:٠٦١٨:٥٤:١٥١٩:١١:٥٨٢٣:٥٧:٢٠
١٠ رمضان | ٠٢/٠١/١٢٠٥:٠٠:٢٤٠٦:٢٣:٠٩١٢:٣٨:٤٩١٨:٥٤:٥٩١٩:١٢:٤٤٢٣:٥٦:٥٧
١١ رمضان | ٠٢/٠١/١٣٠٤:٥٨:٥٥٠٦:٢١:٤٩١٢:٣٨:٣١١٨:٥٥:٤٤١٩:١٣:٢٩٢٣:٥٦:٣٥
١٢ رمضان | ٠٢/٠١/١٤٠٤:٥٧:٢٦٠٦:٢٠:٢٩١٢:٣٨:١٣١٨:٥٦:٢٨١٩:١٤:١٤٢٣:٥٦:١٣
١٣ رمضان | ٠٢/٠١/١٥٠٤:٥٥:٥٧٠٦:١٩:١٠١٢:٣٧:٥٦١٨:٥٧:١٢١٩:١٥:٠٠٢٣:٥٥:٥٠
١٤ رمضان | ٠٢/٠١/١٦٠٤:٥٤:٢٨٠٦:١٧:٥١١٢:٣٧:٣٨١٨:٥٧:٥٦١٩:١٥:٤٥٢٣:٥٥:٢٨
١٥ رمضان | ٠٢/٠١/١٧٠٤:٥٢:٥٩٠٦:١٦:٣٣١٢:٣٧:٢١١٨:٥٨:٤٠١٩:١٦:٣١٢٣:٥٥:٠٥
١٦ رمضان | ٠٢/٠١/١٨٠٤:٥١:٣٠٠٦:١٥:١٤١٢:٣٧:٠٤١٨:٥٩:٢٥١٩:١٧:١٧٢٣:٥٤:٤٣
١٧ رمضان | ٠٢/٠١/١٩٠٤:٥٠:٠١٠٦:١٣:٥٧١٢:٣٦:٤٧١٩:٠٠:٠٩١٩:١٨:٠٣٢٣:٥٤:٢١
١٨ رمضان | ٠٢/٠١/٢٠٠٤:٤٨:٣٢٠٦:١٢:٣٩١٢:٣٦:٣١١٩:٠٠:٥٣١٩:١٨:٤٨٢٣:٥٣:٥٨
١٩ رمضان | ٠٢/٠١/٢١٠٤:٤٧:٠٣٠٦:١١:٢٢١٢:٣٦:١٥١٩:٠١:٣٨١٩:١٩:٣٥٢٣:٥٣:٣٦
٢٠ رمضان | ٠٢/٠١/٢٢٠٤:٤٥:٣٥٠٦:١٠:٠٦١٢:٣٥:٥٩١٩:٠٢:٢٢١٩:٢٠:٢١٢٣:٥٣:١٤
٢١ رمضان | ٠٢/٠١/٢٣٠٤:٤٤:٠٦٠٦:٠٨:٥٠١٢:٣٥:٤٣١٩:٠٣:٠٧١٩:٢١:٠٧٢٣:٥٢:٥٢
٢٢ رمضان | ٠٢/٠١/٢٤٠٤:٤٢:٣٨٠٦:٠٧:٣٤١٢:٣٥:٢٨١٩:٠٣:٥١١٩:٢١:٥٣٢٣:٥٢:٣٠
٢٣ رمضان | ٠٢/٠١/٢٥٠٤:٤١:١٠٠٦:٠٦:١٩١٢:٣٥:١٣١٩:٠٤:٣٦١٩:٢٢:٤٠٢٣:٥٢:٠٩
٢٤ رمضان | ٠٢/٠١/٢٦٠٤:٣٩:٤٢٠٦:٠٥:٠٥١٢:٣٤:٥٨١٩:٠٥:٢٠١٩:٢٣:٢٧٢٣:٥١:٤٧
٢٥ رمضان | ٠٢/٠١/٢٧٠٤:٣٨:١٤٠٦:٠٣:٥١١٢:٣٤:٤٣١٩:٠٦:٠٥١٩:٢٤:١٤٢٣:٥١:٢٦
٢٦ رمضان | ٠٢/٠١/٢٨٠٤:٣٦:٤٧٠٦:٠٢:٣٨١٢:٣٤:٢٩١٩:٠٦:٥٠١٩:٢٥:٠٠٢٣:٥١:٠٥
٢٧ رمضان | ٠٢/٠١/٢٩٠٤:٣٥:٢٠٠٦:٠١:٢٦١٢:٣٤:١٦١٩:٠٧:٣٥١٩:٢٥:٤٨٢٣:٥٠:٤٤
٢٨ رمضان | ٠٢/٠١/٣٠٠٤:٣٣:٥٤٠٦:٠٠:١٤١٢:٣٤:٠٣١٩:٠٨:٢٠١٩:٢٦:٣٥٢٣:٥٠:٢٤
٢٩ رمضان | ٠٢/٠١/٣١٠٤:٣٢:٢٨٠٥:٥٩:٠٣١٢:٣٣:٥٠١٩:٠٩:٠٥١٩:٢٧:٢٢٢٣:٥٠:٠٤
٣٠ رمضان | ٠٢/٠٢/٠١٠٤:٣١:٠٢٠٥:٥٧:٥٣١٢:٣٣:٣٧١٩:٠٩:٥٠١٩:٢٨:١٠٢٣:٤٩:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری شهر دمشق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری شهر دمشق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری شهر دمشق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دمشق

اوقات شرعی شعبان ١٤٤٤ قمری شهر دمشق

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤٤ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر دمشق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دمشق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤٤ قمری شهر دمشق

رمضان
شعبان ١٤٤٤ هـ.ق
رجب

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤٤ هـ.ق
شهر دمشق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤٤ هـ.ق شهر دمشق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤٤ هـ.ق شهر دمشق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دمشق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دمشق برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٣
سال ١٤٤٤ هـ.ق
١٤٤٥

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ میلادی شهر دمشق

در این قسمت جدول اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ م شهر دمشق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دمشق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ میلادی شهر دمشق

آوریل
مارس ٢٠٢٣ م
فوریه

دانلود اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ شهر دمشق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ میلادی شهر دمشق شهر دمشق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ میلادی شهر دمشق شهر دمشق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر دمشق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دمشق برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٢
سال ٢٠٢٣ م
٢٠٢٤

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی فروردین ١٤٠٢ شمسی شهر دمشق

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٢ هـ.ش شهر دمشق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دمشق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٢ شمسی شهر دمشق

اردیبهشت
فروردین ١٤٠٢ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٤٠٢٠٤:١٦:٢٤٠٥:٣٧:٥٥١١:٤٢:٠٧١٧:٤٦:٥٠١٨:٠٤:٢٦٢٣:٠٠:٥٤
٠٢ فروردین ١٤٠٢٠٤:١٤:٥٩٠٥:٣٦:٣٤١١:٤١:٤٩١٧:٤٧:٣٥١٨:٠٥:١٢٢٣:٠٠:٣٤
٠٣ فروردین ١٤٠٢٠٤:١٣:٣٣٠٥:٣٥:١٣١١:٤١:٣١١٧:٤٨:٢٠١٨:٠٥:٥٧٢٣:٠٠:١٣
٠٤ فروردین ١٤٠٢٠٤:١٢:٠٦٠٥:٣٣:٥٣١١:٤١:١٣١٧:٤٩:٠٥١٨:٠٦:٤٢٢٢:٥٩:٥٢
٠٥ فروردین ١٤٠٢٠٤:١٠:٤٠٠٥:٣٢:٣٢١١:٤٠:٥٥١٧:٤٩:٤٩١٨:٠٧:٢٧٢٢:٥٩:٣١
٠٦ فروردین ١٤٠٢٠٤:٠٩:١٢٠٥:٣١:١١١١:٤٠:٣٧١٧:٥٠:٣٤١٨:٠٨:١٢٢٢:٥٩:٠٩
٠٧ فروردین ١٤٠٢٠٤:٠٧:٤٥٠٥:٢٩:٥٠١١:٤٠:١٩١٧:٥١:١٨١٨:٠٨:٥٨٢٢:٥٨:٤٨
٠٨ فروردین ١٤٠٢٠٤:٠٦:١٧٠٥:٢٨:٣٠١١:٤٠:٠١١٧:٥٢:٠٢١٨:٠٩:٤٣٢٢:٥٨:٢٦
٠٩ فروردین ١٤٠٢٠٤:٠٤:٤٩٠٥:٢٧:٠٩١١:٣٩:٤٢١٧:٥٢:٤٧١٨:١٠:٢٨٢٢:٥٨:٠٤
١٠ فروردین ١٤٠٢٠٤:٠٣:٢١٠٥:٢٥:٤٩١١:٣٩:٢٤١٧:٥٣:٣١١٨:١١:١٣٢٣:٢٧:٤٢
١١ فروردین ١٤٠٢٠٥:٠١:٥٣٠٦:٢٤:٢٩١٢:٣٩:٠٦١٨:٥٤:١٥١٩:١١:٥٨٢٣:٥٧:٢٠
١٢ فروردین ١٤٠٢٠٥:٠٠:٢٤٠٦:٢٣:٠٩١٢:٣٨:٤٩١٨:٥٤:٥٩١٩:١٢:٤٤٢٣:٥٦:٥٧
١٣ فروردین ١٤٠٢٠٤:٥٨:٥٥٠٦:٢١:٤٩١٢:٣٨:٣١١٨:٥٥:٤٤١٩:١٣:٢٩٢٣:٥٦:٣٥
١٤ فروردین ١٤٠٢٠٤:٥٧:٢٦٠٦:٢٠:٢٩١٢:٣٨:١٣١٨:٥٦:٢٨١٩:١٤:١٤٢٣:٥٦:١٣
١٥ فروردین ١٤٠٢٠٤:٥٥:٥٧٠٦:١٩:١٠١٢:٣٧:٥٦١٨:٥٧:١٢١٩:١٥:٠٠٢٣:٥٥:٥٠
١٦ فروردین ١٤٠٢٠٤:٥٤:٢٨٠٦:١٧:٥١١٢:٣٧:٣٨١٨:٥٧:٥٦١٩:١٥:٤٥٢٣:٥٥:٢٨
١٧ فروردین ١٤٠٢٠٤:٥٢:٥٩٠٦:١٦:٣٣١٢:٣٧:٢١١٨:٥٨:٤٠١٩:١٦:٣١٢٣:٥٥:٠٥
١٨ فروردین ١٤٠٢٠٤:٥١:٣٠٠٦:١٥:١٤١٢:٣٧:٠٤١٨:٥٩:٢٥١٩:١٧:١٧٢٣:٥٤:٤٣
١٩ فروردین ١٤٠٢٠٤:٥٠:٠١٠٦:١٣:٥٧١٢:٣٦:٤٧١٩:٠٠:٠٩١٩:١٨:٠٣٢٣:٥٤:٢١
٢٠ فروردین ١٤٠٢٠٤:٤٨:٣٢٠٦:١٢:٣٩١٢:٣٦:٣١١٩:٠٠:٥٣١٩:١٨:٤٨٢٣:٥٣:٥٨
٢١ فروردین ١٤٠٢٠٤:٤٧:٠٣٠٦:١١:٢٢١٢:٣٦:١٥١٩:٠١:٣٨١٩:١٩:٣٥٢٣:٥٣:٣٦
٢٢ فروردین ١٤٠٢٠٤:٤٥:٣٥٠٦:١٠:٠٦١٢:٣٥:٥٩١٩:٠٢:٢٢١٩:٢٠:٢١٢٣:٥٣:١٤
٢٣ فروردین ١٤٠٢٠٤:٤٤:٠٦٠٦:٠٨:٥٠١٢:٣٥:٤٣١٩:٠٣:٠٧١٩:٢١:٠٧٢٣:٥٢:٥٢
٢٤ فروردین ١٤٠٢٠٤:٤٢:٣٨٠٦:٠٧:٣٤١٢:٣٥:٢٨١٩:٠٣:٥١١٩:٢١:٥٣٢٣:٥٢:٣٠
٢٥ فروردین ١٤٠٢٠٤:٤١:١٠٠٦:٠٦:١٩١٢:٣٥:١٣١٩:٠٤:٣٦١٩:٢٢:٤٠٢٣:٥٢:٠٩
٢٦ فروردین ١٤٠٢٠٤:٣٩:٤٢٠٦:٠٥:٠٥١٢:٣٤:٥٨١٩:٠٥:٢٠١٩:٢٣:٢٧٢٣:٥١:٤٧
٢٧ فروردین ١٤٠٢٠٤:٣٨:١٤٠٦:٠٣:٥١١٢:٣٤:٤٣١٩:٠٦:٠٥١٩:٢٤:١٤٢٣:٥١:٢٦
٢٨ فروردین ١٤٠٢٠٤:٣٦:٤٧٠٦:٠٢:٣٨١٢:٣٤:٢٩١٩:٠٦:٥٠١٩:٢٥:٠٠٢٣:٥١:٠٥
٢٩ فروردین ١٤٠٢٠٤:٣٥:٢٠٠٦:٠١:٢٦١٢:٣٤:١٦١٩:٠٧:٣٥١٩:٢٥:٤٨٢٣:٥٠:٤٤
٣٠ فروردین ١٤٠٢٠٤:٣٣:٥٤٠٦:٠٠:١٤١٢:٣٤:٠٣١٩:٠٨:٢٠١٩:٢٦:٣٥٢٣:٥٠:٢٤
٣١ فروردین ١٤٠٢٠٤:٣٢:٢٨٠٥:٥٩:٠٣١٢:٣٣:٥٠١٩:٠٩:٠٥١٩:٢٧:٢٢٢٣:٥٠:٠٤

دانلود اوقات شرعی فروردین ٠٢ - ١٤٠٢ شهر دمشق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٢ شمسی شهر دمشق شهر دمشق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٢ شمسی شهر دمشق شهر دمشق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دمشق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دمشق برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٤٠١
سال ١٤٠٢ هـ.ش
١٤٠٣

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر دمشق

دَمِشْق مرکز استان دمشق و پایتخت جمهوری عربی سوریه می‌باشد. شهر دمشق پس از حَلب[۱] دومین شهر پرجمعیت سوریه است. این شهر از یک سوی با تپه‌های سنگی و شیب‌دار احاطه شده.[۲] رودخانه برادا از میان شهر می‌گذرد.[۳]

شهر دمشق در ویکیپدیا

شهر دمشق

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دمشق موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دمشق برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دمشق بر روی نقشه

شهر دمشق بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دمشق

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دمشق است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دمشق
اوقات شرعی فروردین ٠٢ شهر دمشق + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤٤ شهر دمشق + دانلود
اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ شهر دمشق + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر دمشق + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٣ شهر دمشق + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای سوریه
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دمشق

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دمشق رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق دمشق
افق شرعی امروز فردا دمشق دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دمشق ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢
افق شرعی فروردین ٠٢ / ١٤٠٢ دمشق دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دمشق ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢
جدول اوقات شرعی امروز فردا دمشق دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دمشق
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دمشق

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دمشق یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو