جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر مدینه المنوره

مدینه المنوره | مدینه | عربستان سعودی

اوقات شرعی امروز مدینه المنوره

اذان صبح: ٠٥:١٠:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٥:٠٧
اذان ظهر: ١٢:٢٨:٥٣
غروب آفتاب: ١٨:٣٣:٠١
اذان مغرب: ١٨:٤٩:٠٨
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥١:٢١

سه شنبه ٠١ فروردین ١٤٠٢
٢٨ شعبان ١٤٤٤ قمری
٢١ مارس ٢٠٢٣ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر مدینه المنوره (شهرستان مدینه المنوره) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ فروردین ٠٢ شهر مدینه المنوره)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٠٢ شهر مدینه المنوره)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر مدینه المنوره)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

تهاجم رژیم ستم شاهی به مدرسه فیضیه قم (1342)
عید نوروز
عید نوروز

بوك مینستر فولر
شما هرگز قادر به آموختن كم و اندك نخواهید بود، تنها می توان بیشتر و بیشتر یاد گرفت.

اوقات شرعی ماه جاری شهر مدینه المنوره

اوقات شرعی فروردین ٠٢ | اوقات شرعی مارس ٢٣ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤٤ | + اوقات شرعی رمضان ٢

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر مدینه المنوره در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر مدینه المنوره ١٤٠٢ - ٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی

برابر با سال ١٤٤٤ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٢ شهر مدینه المنوره (سال ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٠٣ فروردین ١٤٠٢ | ٢٣ مارس ٢٠٢٣
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٢ اردیبهشت ١٤٠٢ | ٢٢ آوریل ٢٠٢٣ (اول شوال ١٤٤٤)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر مدینه المنوره ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان مدینه المنوره
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٢/٠١/٠٣٠٥:٠٨:٣٧٠٦:٢٣:٠٥١٢:٢٨:١٧١٨:٣٣:٥١١٨:٤٩:٥٩٢٣:٥٠:٤٢
٠٢ رمضان | ٠٢/٠١/٠٤٠٥:٠٧:٣٣٠٦:٢٢:٠٤١٢:٢٧:٥٩١٨:٣٤:١٦١٨:٥٠:٢٤٢٣:٥٠:٢٢
٠٣ رمضان | ٠٢/٠١/٠٥٠٥:٠٦:٢٨٠٦:٢١:٠٢١٢:٢٧:٤١١٨:٣٤:٤١١٨:٥٠:٥٠٢٣:٥٠:٠٢
٠٤ رمضان | ٠٢/٠١/٠٦٠٥:٠٥:٢٣٠٦:٢٠:٠١١٢:٢٧:٢٣١٨:٣٥:٠٦١٨:٥١:١٥٢٣:٤٩:٤٢
٠٥ رمضان | ٠٢/٠١/٠٧٠٥:٠٤:١٨٠٦:١٩:٠٠١٢:٢٧:٠٥١٨:٣٥:٣١١٨:٥١:٤٠٢٣:٤٩:٢٢
٠٦ رمضان | ٠٢/٠١/٠٨٠٥:٠٣:١٢٠٦:١٧:٥٩١٢:٢٦:٤٧١٨:٣٥:٥٦١٨:٥٢:٠٦٢٣:٤٩:٠١
٠٧ رمضان | ٠٢/٠١/٠٩٠٥:٠٢:٠٦٠٦:١٦:٥٨١٢:٢٦:٢٩١٨:٣٦:٢١١٨:٥٢:٣١٢٣:٤٨:٤١
٠٨ رمضان | ٠٢/٠١/١٠٠٥:٠١:٠١٠٦:١٥:٥٧١٢:٢٦:١١١٨:٣٦:٤٥١٨:٥٢:٥٧٢٣:٤٨:٢٠
٠٩ رمضان | ٠٢/٠١/١١٠٤:٥٩:٥٥٠٦:١٤:٥٧١٢:٢٥:٥٣١٨:٣٧:١٠١٨:٥٣:٢٢٢٣:٤٧:٥٩
١٠ رمضان | ٠٢/٠١/١٢٠٤:٥٨:٤٩٠٦:١٣:٥٦١٢:٢٥:٣٥١٨:٣٧:٣٥١٨:٥٣:٤٨٢٣:٤٧:٣٩
١١ رمضان | ٠٢/٠١/١٣٠٤:٥٧:٤٢٠٦:١٢:٥٦١٢:٢٥:١٧١٨:٣٨:٠٠١٨:٥٤:١٣٢٣:٤٧:١٨
١٢ رمضان | ٠٢/٠١/١٤٠٤:٥٦:٣٦٠٦:١١:٥٥١٢:٢٤:٥٩١٨:٣٨:٢٥١٨:٥٤:٣٩٢٣:٤٦:٥٧
١٣ رمضان | ٠٢/٠١/١٥٠٤:٥٥:٣٠٠٦:١٠:٥٦١٢:٢٤:٤٢١٨:٣٨:٤٩١٨:٥٥:٠٥٢٣:٤٦:٣٧
١٤ رمضان | ٠٢/٠١/١٦٠٤:٥٤:٢٤٠٦:٠٩:٥٦١٢:٢٤:٢٥١٨:٣٩:١٤١٨:٥٥:٣١٢٣:٤٦:١٦
١٥ رمضان | ٠٢/٠١/١٧٠٤:٥٣:١٨٠٦:٠٨:٥٦١٢:٢٤:٠٧١٨:٣٩:٣٩١٨:٥٥:٥٧٢٣:٤٥:٥٥
١٦ رمضان | ٠٢/٠١/١٨٠٤:٥٢:١١٠٦:٠٧:٥٧١٢:٢٣:٥٠١٨:٤٠:٠٤١٨:٥٦:٢٣٢٣:٤٥:٣٥
١٧ رمضان | ٠٢/٠١/١٩٠٤:٥١:٠٥٠٦:٠٦:٥٩١٢:٢٣:٣٤١٨:٤٠:٣٠١٨:٥٦:٤٩٢٣:٤٥:١٥
١٨ رمضان | ٠٢/٠١/٢٠٠٤:٥٠:٠٠٠٦:٠٦:٠٠١٢:٢٣:١٧١٨:٤٠:٥٥١٨:٥٧:١٦٢٣:٤٤:٥٤
١٩ رمضان | ٠٢/٠١/٢١٠٤:٤٨:٥٤٠٦:٠٥:٠٢١٢:٢٣:٠١١٨:٤١:٢٠١٨:٥٧:٤٢٢٣:٤٤:٣٤
٢٠ رمضان | ٠٢/٠١/٢٢٠٤:٤٧:٤٨٠٦:٠٤:٠٥١٢:٢٢:٤٥١٨:٤١:٤٦١٨:٥٨:٠٩٢٣:٤٤:١٤
٢١ رمضان | ٠٢/٠١/٢٣٠٤:٤٦:٤٣٠٦:٠٣:٠٨١٢:٢٢:٢٩١٨:٤٢:١١١٨:٥٨:٣٦٢٣:٤٣:٥٥
٢٢ رمضان | ٠٢/٠١/٢٤٠٤:٤٥:٣٨٠٦:٠٢:١١١٢:٢٢:١٤١٨:٤٢:٣٧١٨:٥٩:٠٣٢٣:٤٣:٣٥
٢٣ رمضان | ٠٢/٠١/٢٥٠٤:٤٤:٣٣٠٦:٠١:١٥١٢:٢١:٥٩١٨:٤٣:٠٣١٨:٥٩:٣٠٢٣:٤٣:١٦
٢٤ رمضان | ٠٢/٠١/٢٦٠٤:٤٣:٢٨٠٦:٠٠:٢٠١٢:٢١:٤٤١٨:٤٣:٢٩١٨:٥٩:٥٨٢٣:٤٢:٥٧
٢٥ رمضان | ٠٢/٠١/٢٧٠٤:٤٢:٢٤٠٥:٥٩:٢٤١٢:٢١:٣٠١٨:٤٣:٥٥١٩:٠٠:٢٥٢٣:٤٢:٣٨
٢٦ رمضان | ٠٢/٠١/٢٨٠٤:٤١:٢٠٠٥:٥٨:٣٠١٢:٢١:١٦١٨:٤٤:٢١١٩:٠٠:٥٣٢٣:٤٢:١٩
٢٧ رمضان | ٠٢/٠١/٢٩٠٤:٤٠:١٧٠٥:٥٧:٣٦١٢:٢١:٠٢١٨:٤٤:٤٨١٩:٠١:٢١٢٣:٤٢:٠١
٢٨ رمضان | ٠٢/٠١/٣٠٠٤:٣٩:١٤٠٥:٥٦:٤٣١٢:٢٠:٤٩١٨:٤٥:١٥١٩:٠١:٤٩٢٣:٤١:٤٣
٢٩ رمضان | ٠٢/٠١/٣١٠٤:٣٨:١١٠٥:٥٥:٥٠١٢:٢٠:٣٦١٨:٤٥:٤٢١٩:٠٢:١٨٢٣:٤١:٢٥
٣٠ رمضان | ٠٢/٠٢/٠١٠٤:٣٧:٠٩٠٥:٥٤:٥٨١٢:٢٠:٢٤١٨:٤٦:٠٩١٩:٠٢:٤٧٢٣:٤١:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری شهر مدینه المنوره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری شهر مدینه المنوره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری شهر مدینه المنوره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مدینه المنوره

اوقات شرعی شعبان ١٤٤٤ قمری شهر مدینه المنوره

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤٤ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر مدینه المنوره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مدینه المنوره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤٤ قمری شهر مدینه المنوره

رمضان
شعبان ١٤٤٤ هـ.ق
رجب

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤٤ هـ.ق
شهر مدینه المنوره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤٤ هـ.ق شهر مدینه المنوره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤٤ هـ.ق شهر مدینه المنوره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر مدینه المنوره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مدینه المنوره برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٣
سال ١٤٤٤ هـ.ق
١٤٤٥

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ میلادی شهر مدینه المنوره

در این قسمت جدول اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ م شهر مدینه المنوره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مدینه المنوره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ میلادی شهر مدینه المنوره

آوریل
مارس ٢٠٢٣ م
فوریه

دانلود اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ شهر مدینه المنوره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ میلادی شهر مدینه المنوره شهر مدینه المنوره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ میلادی شهر مدینه المنوره شهر مدینه المنوره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر مدینه المنوره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مدینه المنوره برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٢
سال ٢٠٢٣ م
٢٠٢٤

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی فروردین ١٤٠٢ شمسی شهر مدینه المنوره

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٢ هـ.ش شهر مدینه المنوره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مدینه المنوره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٢ شمسی شهر مدینه المنوره

اردیبهشت
فروردین ١٤٠٢ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٤٠٢٠٥:١٠:٤٥٠٦:٢٥:٠٧١٢:٢٨:٥٣١٨:٣٣:٠١١٨:٤٩:٠٨٢٣:٥١:٢١
٠٢ فروردین ١٤٠٢٠٥:٠٩:٤١٠٦:٢٤:٠٦١٢:٢٨:٣٥١٨:٣٣:٢٦١٨:٤٩:٣٤٢٣:٥١:٠٢
٠٣ فروردین ١٤٠٢٠٥:٠٨:٣٧٠٦:٢٣:٠٥١٢:٢٨:١٧١٨:٣٣:٥١١٨:٤٩:٥٩٢٣:٥٠:٤٢
٠٤ فروردین ١٤٠٢٠٥:٠٧:٣٣٠٦:٢٢:٠٤١٢:٢٧:٥٩١٨:٣٤:١٦١٨:٥٠:٢٤٢٣:٥٠:٢٢
٠٥ فروردین ١٤٠٢٠٥:٠٦:٢٨٠٦:٢١:٠٢١٢:٢٧:٤١١٨:٣٤:٤١١٨:٥٠:٥٠٢٣:٥٠:٠٢
٠٦ فروردین ١٤٠٢٠٥:٠٥:٢٣٠٦:٢٠:٠١١٢:٢٧:٢٣١٨:٣٥:٠٦١٨:٥١:١٥٢٣:٤٩:٤٢
٠٧ فروردین ١٤٠٢٠٥:٠٤:١٨٠٦:١٩:٠٠١٢:٢٧:٠٥١٨:٣٥:٣١١٨:٥١:٤٠٢٣:٤٩:٢٢
٠٨ فروردین ١٤٠٢٠٥:٠٣:١٢٠٦:١٧:٥٩١٢:٢٦:٤٧١٨:٣٥:٥٦١٨:٥٢:٠٦٢٣:٤٩:٠١
٠٩ فروردین ١٤٠٢٠٥:٠٢:٠٦٠٦:١٦:٥٨١٢:٢٦:٢٩١٨:٣٦:٢١١٨:٥٢:٣١٢٣:٤٨:٤١
١٠ فروردین ١٤٠٢٠٥:٠١:٠١٠٦:١٥:٥٧١٢:٢٦:١١١٨:٣٦:٤٥١٨:٥٢:٥٧٢٣:٤٨:٢٠
١١ فروردین ١٤٠٢٠٤:٥٩:٥٥٠٦:١٤:٥٧١٢:٢٥:٥٣١٨:٣٧:١٠١٨:٥٣:٢٢٢٣:٤٧:٥٩
١٢ فروردین ١٤٠٢٠٤:٥٨:٤٩٠٦:١٣:٥٦١٢:٢٥:٣٥١٨:٣٧:٣٥١٨:٥٣:٤٨٢٣:٤٧:٣٩
١٣ فروردین ١٤٠٢٠٤:٥٧:٤٢٠٦:١٢:٥٦١٢:٢٥:١٧١٨:٣٨:٠٠١٨:٥٤:١٣٢٣:٤٧:١٨
١٤ فروردین ١٤٠٢٠٤:٥٦:٣٦٠٦:١١:٥٥١٢:٢٤:٥٩١٨:٣٨:٢٥١٨:٥٤:٣٩٢٣:٤٦:٥٧
١٥ فروردین ١٤٠٢٠٤:٥٥:٣٠٠٦:١٠:٥٦١٢:٢٤:٤٢١٨:٣٨:٤٩١٨:٥٥:٠٥٢٣:٤٦:٣٧
١٦ فروردین ١٤٠٢٠٤:٥٤:٢٤٠٦:٠٩:٥٦١٢:٢٤:٢٥١٨:٣٩:١٤١٨:٥٥:٣١٢٣:٤٦:١٦
١٧ فروردین ١٤٠٢٠٤:٥٣:١٨٠٦:٠٨:٥٦١٢:٢٤:٠٧١٨:٣٩:٣٩١٨:٥٥:٥٧٢٣:٤٥:٥٥
١٨ فروردین ١٤٠٢٠٤:٥٢:١١٠٦:٠٧:٥٧١٢:٢٣:٥٠١٨:٤٠:٠٤١٨:٥٦:٢٣٢٣:٤٥:٣٥
١٩ فروردین ١٤٠٢٠٤:٥١:٠٥٠٦:٠٦:٥٩١٢:٢٣:٣٤١٨:٤٠:٣٠١٨:٥٦:٤٩٢٣:٤٥:١٥
٢٠ فروردین ١٤٠٢٠٤:٥٠:٠٠٠٦:٠٦:٠٠١٢:٢٣:١٧١٨:٤٠:٥٥١٨:٥٧:١٦٢٣:٤٤:٥٤
٢١ فروردین ١٤٠٢٠٤:٤٨:٥٤٠٦:٠٥:٠٢١٢:٢٣:٠١١٨:٤١:٢٠١٨:٥٧:٤٢٢٣:٤٤:٣٤
٢٢ فروردین ١٤٠٢٠٤:٤٧:٤٨٠٦:٠٤:٠٥١٢:٢٢:٤٥١٨:٤١:٤٦١٨:٥٨:٠٩٢٣:٤٤:١٤
٢٣ فروردین ١٤٠٢٠٤:٤٦:٤٣٠٦:٠٣:٠٨١٢:٢٢:٢٩١٨:٤٢:١١١٨:٥٨:٣٦٢٣:٤٣:٥٥
٢٤ فروردین ١٤٠٢٠٤:٤٥:٣٨٠٦:٠٢:١١١٢:٢٢:١٤١٨:٤٢:٣٧١٨:٥٩:٠٣٢٣:٤٣:٣٥
٢٥ فروردین ١٤٠٢٠٤:٤٤:٣٣٠٦:٠١:١٥١٢:٢١:٥٩١٨:٤٣:٠٣١٨:٥٩:٣٠٢٣:٤٣:١٦
٢٦ فروردین ١٤٠٢٠٤:٤٣:٢٨٠٦:٠٠:٢٠١٢:٢١:٤٤١٨:٤٣:٢٩١٨:٥٩:٥٨٢٣:٤٢:٥٧
٢٧ فروردین ١٤٠٢٠٤:٤٢:٢٤٠٥:٥٩:٢٤١٢:٢١:٣٠١٨:٤٣:٥٥١٩:٠٠:٢٥٢٣:٤٢:٣٨
٢٨ فروردین ١٤٠٢٠٤:٤١:٢٠٠٥:٥٨:٣٠١٢:٢١:١٦١٨:٤٤:٢١١٩:٠٠:٥٣٢٣:٤٢:١٩
٢٩ فروردین ١٤٠٢٠٤:٤٠:١٧٠٥:٥٧:٣٦١٢:٢١:٠٢١٨:٤٤:٤٨١٩:٠١:٢١٢٣:٤٢:٠١
٣٠ فروردین ١٤٠٢٠٤:٣٩:١٤٠٥:٥٦:٤٣١٢:٢٠:٤٩١٨:٤٥:١٥١٩:٠١:٤٩٢٣:٤١:٤٣
٣١ فروردین ١٤٠٢٠٤:٣٨:١١٠٥:٥٥:٥٠١٢:٢٠:٣٦١٨:٤٥:٤٢١٩:٠٢:١٨٢٣:٤١:٢٥

دانلود اوقات شرعی فروردین ٠٢ - ١٤٠٢ شهر مدینه المنوره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٢ شمسی شهر مدینه المنوره شهر مدینه المنوره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٢ شمسی شهر مدینه المنوره شهر مدینه المنوره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر مدینه المنوره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مدینه المنوره برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٤٠١
سال ١٤٠٢ هـ.ش
١٤٠٣

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر مدینه المنوره

مدینه یا مدینةالنبی، (به عربی: المدینة المنورة) نام شهری است در کشور پادشاهی عربستان سعودی واقع در شبه جزیره عربستان. این شهر در شمال ریاض و در میانه نجد قرار گرفته و آب‌وهوایی خشک و بیابانی با تابستان‌های داغ و زمستان‌های سرد دارد. این شهر پیش از هجرت پیامبر اسلام به آن، یثرب نام داشت، که با ورود پیامبر، آن را مدینة النبی (یعنی: شهر پیامبر) نامیدند.

شهر مدینه المنوره در ویکیپدیا

شهر مدینه المنوره

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر مدینه المنوره موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر مدینه المنوره برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر مدینه المنوره بر روی نقشه

شهر مدینه المنوره بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر مدینه المنوره

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر مدینه المنوره است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر مدینه المنوره
اوقات شرعی فروردین ٠٢ شهر مدینه المنوره + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤٤ شهر مدینه المنوره + دانلود
اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ شهر مدینه المنوره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر مدینه المنوره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٣ شهر مدینه المنوره + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عربستان سعودی
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر مدینه المنوره

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر مدینه المنوره رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق مدینه المنوره ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢
جدول اوقات شرعی امروز فردا مدینه المنوره دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق مدینه المنوره
افق شرعی فروردین ٠٢ / ١٤٠٢ مدینه المنوره دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢ مدینه المنوره دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مدینه المنوره ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢
افق شرعی ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢ مدینه المنوره دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مدینه المنوره

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر مدینه المنوره یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو