جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر ریاض

ریاض | ریاض | عربستان سعودی

اوقات شرعی امروز ریاض

اذان صبح: ٠٤:٤٢:١٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٦:٣٩
اذان ظهر: ١٢:٠٠:٢٥
غروب آفتاب: ١٨:٠٤:٣٣
اذان مغرب: ١٨:٢٠:٤١
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٢:٥٠

سه شنبه ٠١ فروردین ١٤٠٢
٢٨ شعبان ١٤٤٤ قمری
٢١ مارس ٢٠٢٣ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ریاض (شهرستان ریاض) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ فروردین ٠٢ شهر ریاض)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٠٢ شهر ریاض)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر ریاض)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

تهاجم رژیم ستم شاهی به مدرسه فیضیه قم (1342)
عید نوروز
عید نوروز

بوك مینستر فولر
شما هرگز قادر به آموختن كم و اندك نخواهید بود، تنها می توان بیشتر و بیشتر یاد گرفت.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ریاض

اوقات شرعی فروردین ٠٢ | اوقات شرعی مارس ٢٣ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤٤ | + اوقات شرعی رمضان ٢

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ریاض در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ریاض ١٤٠٢ - ٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی

برابر با سال ١٤٤٤ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٢ شهر ریاض (سال ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٠٣ فروردین ١٤٠٢ | ٢٣ مارس ٢٠٢٣
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٢ اردیبهشت ١٤٠٢ | ٢٢ آوریل ٢٠٢٣ (اول شوال ١٤٤٤)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ریاض ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان ریاض
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٢/٠١/٠٣٠٤:٤٠:٠٣٠٥:٥٤:٣٧١١:٥٩:٥٠١٨:٠٥:٢٤١٨:٢١:٣٣٢٣:٢٢:١١
٠٢ رمضان | ٠٢/٠١/٠٤٠٤:٣٨:٥٨٠٥:٥٣:٣٥١١:٥٩:٣٢١٨:٠٥:٤٩١٨:٢١:٥٩٢٣:٢١:٥١
٠٣ رمضان | ٠٢/٠١/٠٥٠٤:٣٧:٥٣٠٥:٥٢:٣٤١١:٥٩:١٣١٨:٠٦:١٥١٨:٢٢:٢٤٢٣:٢١:٣١
٠٤ رمضان | ٠٢/٠١/٠٦٠٤:٣٦:٤٨٠٥:٥١:٣٢١١:٥٨:٥٥١٨:٠٦:٤٠١٨:٢٢:٥٠٢٣:٢١:١١
٠٥ رمضان | ٠٢/٠١/٠٧٠٤:٣٥:٤٢٠٥:٥٠:٣١١١:٥٨:٣٧١٨:٠٧:٠٥١٨:٢٣:١٦٢٣:٢٠:٥١
٠٦ رمضان | ٠٢/٠١/٠٨٠٤:٣٤:٣٦٠٥:٤٩:٣٠١١:٥٨:١٩١٨:٠٧:٣٠١٨:٢٣:٤١٢٣:٢٠:٣٠
٠٧ رمضان | ٠٢/٠١/٠٩٠٤:٣٣:٣٠٠٥:٤٨:٢٨١١:٥٨:٠١١٨:٠٧:٥٥١٨:٢٤:٠٧٢٣:٢٠:١٠
٠٨ رمضان | ٠٢/٠١/١٠٠٤:٣٢:٢٤٠٥:٤٧:٢٧١١:٥٧:٤٣١٨:٠٨:٢٠١٨:٢٤:٣٣٢٣:١٩:٤٩
٠٩ رمضان | ٠٢/٠١/١١٠٤:٣١:١٨٠٥:٤٦:٢٦١١:٥٧:٢٥١٨:٠٨:٤٦١٨:٢٤:٥٩٢٣:١٩:٢٨
١٠ رمضان | ٠٢/٠١/١٢٠٤:٣٠:١١٠٥:٤٥:٢٥١١:٥٧:٠٧١٨:٠٩:١١١٨:٢٥:٢٥٢٣:١٩:٠٨
١١ رمضان | ٠٢/٠١/١٣٠٤:٢٩:٠٥٠٥:٤٤:٢٤١١:٥٦:٤٩١٨:٠٩:٣٦١٨:٢٥:٥١٢٣:١٨:٤٧
١٢ رمضان | ٠٢/٠١/١٤٠٤:٢٧:٥٨٠٥:٤٣:٢٤١١:٥٦:٣٢١٨:١٠:٠١١٨:٢٦:١٧٢٣:١٨:٢٦
١٣ رمضان | ٠٢/٠١/١٥٠٤:٢٦:٥٢٠٥:٤٢:٢٤١١:٥٦:١٤١٨:١٠:٢٦١٨:٢٦:٤٣٢٣:١٨:٠٦
١٤ رمضان | ٠٢/٠١/١٦٠٤:٢٥:٤٥٠٥:٤١:٢٤١١:٥٥:٥٧١٨:١٠:٥١١٨:٢٧:٠٩٢٣:١٧:٤٥
١٥ رمضان | ٠٢/٠١/١٧٠٤:٢٤:٣٨٠٥:٤٠:٢٤١١:٥٥:٤٠١٨:١١:١٧١٨:٢٧:٣٥٢٣:١٧:٢٤
١٦ رمضان | ٠٢/٠١/١٨٠٤:٢٣:٣٢٠٥:٣٩:٢٥١١:٥٥:٢٣١٨:١١:٤٢١٨:٢٨:٠٢٢٣:١٧:٠٤
١٧ رمضان | ٠٢/٠١/١٩٠٤:٢٢:٢٦٠٥:٣٨:٢٦١١:٥٥:٠٦١٨:١٢:٠٨١٨:٢٨:٢٨٢٣:١٦:٤٣
١٨ رمضان | ٠٢/٠١/٢٠٠٤:٢١:١٩٠٥:٣٧:٢٧١١:٥٤:٥٠١٨:١٢:٣٣١٨:٢٨:٥٥٢٣:١٦:٢٣
١٩ رمضان | ٠٢/٠١/٢١٠٤:٢٠:١٣٠٥:٣٦:٢٩١١:٥٤:٣٣١٨:١٢:٥٩١٨:٢٩:٢٢٢٣:١٦:٠٣
٢٠ رمضان | ٠٢/٠١/٢٢٠٤:١٩:٠٧٠٥:٣٥:٣١١١:٥٤:١٧١٨:١٣:٢٥١٨:٢٩:٤٩٢٣:١٥:٤٣
٢١ رمضان | ٠٢/٠١/٢٣٠٤:١٨:٠١٠٥:٣٤:٣٣١١:٥٤:٠٢١٨:١٣:٥١١٨:٣٠:١٦٢٣:١٥:٢٣
٢٢ رمضان | ٠٢/٠١/٢٤٠٤:١٦:٥٦٠٥:٣٣:٣٦١١:٥٣:٤٦١٨:١٤:١٧١٨:٣٠:٤٤٢٣:١٥:٠٤
٢٣ رمضان | ٠٢/٠١/٢٥٠٤:١٥:٥١٠٥:٣٢:٤٠١١:٥٣:٣١١٨:١٤:٤٣١٨:٣١:١١٢٣:١٤:٤٤
٢٤ رمضان | ٠٢/٠١/٢٦٠٤:١٤:٤٦٠٥:٣١:٤٤١١:٥٣:١٦١٨:١٥:٠٩١٨:٣١:٣٩٢٣:١٤:٢٥
٢٥ رمضان | ٠٢/٠١/٢٧٠٤:١٣:٤١٠٥:٣٠:٤٩١١:٥٣:٠٢١٨:١٥:٣٦١٨:٣٢:٠٧٢٣:١٤:٠٦
٢٦ رمضان | ٠٢/٠١/٢٨٠٤:١٢:٣٧٠٥:٢٩:٥٤١١:٥٢:٤٨١٨:١٦:٠٢١٨:٣٢:٣٥٢٣:١٣:٤٨
٢٧ رمضان | ٠٢/٠١/٢٩٠٤:١١:٣٣٠٥:٢٩:٠٠١١:٥٢:٣٤١٨:١٦:٢٩١٨:٣٣:٠٤٢٣:١٣:٢٩
٢٨ رمضان | ٠٢/٠١/٣٠٠٤:١٠:٣٠٠٥:٢٨:٠٦١١:٥٢:٢١١٨:١٦:٥٦١٨:٣٣:٣٢٢٣:١٣:١١
٢٩ رمضان | ٠٢/٠١/٣١٠٤:٠٩:٢٧٠٥:٢٧:١٣١١:٥٢:٠٨١٨:١٧:٢٣١٨:٣٤:٠١٢٣:١٢:٥٤
٣٠ رمضان | ٠٢/٠٢/٠١٠٤:٠٨:٢٤٠٥:٢٦:٢١١١:٥١:٥٦١٨:١٧:٥١١٨:٣٤:٣٠٢٣:١٢:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری شهر ریاض

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری شهر ریاض در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری شهر ریاض بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ریاض

اوقات شرعی شعبان ١٤٤٤ قمری شهر ریاض

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤٤ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر ریاض قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ریاض دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤٤ قمری شهر ریاض

رمضان
شعبان ١٤٤٤ هـ.ق
رجب

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤٤ هـ.ق
شهر ریاض

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤٤ هـ.ق شهر ریاض در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤٤ هـ.ق شهر ریاض بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ریاض را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ریاض برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٣
سال ١٤٤٤ هـ.ق
١٤٤٥

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ میلادی شهر ریاض

در این قسمت جدول اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ م شهر ریاض قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ریاض دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ میلادی شهر ریاض

آوریل
مارس ٢٠٢٣ م
فوریه

دانلود اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ شهر ریاض

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ میلادی شهر ریاض شهر ریاض در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ میلادی شهر ریاض شهر ریاض بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر ریاض را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ریاض برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٢
سال ٢٠٢٣ م
٢٠٢٤

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی فروردین ١٤٠٢ شمسی شهر ریاض

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٢ هـ.ش شهر ریاض قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ریاض دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٢ شمسی شهر ریاض

اردیبهشت
فروردین ١٤٠٢ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٤٠٢٠٤:٤٢:١٢٠٥:٥٦:٣٩١٢:٠٠:٢٥١٨:٠٤:٣٣١٨:٢٠:٤١٢٣:٢٢:٥٠
٠٢ فروردین ١٤٠٢٠٤:٤١:٠٨٠٥:٥٥:٣٨١٢:٠٠:٠٧١٨:٠٤:٥٩١٨:٢١:٠٧٢٣:٢٢:٣١
٠٣ فروردین ١٤٠٢٠٤:٤٠:٠٣٠٥:٥٤:٣٧١١:٥٩:٥٠١٨:٠٥:٢٤١٨:٢١:٣٣٢٣:٢٢:١١
٠٤ فروردین ١٤٠٢٠٤:٣٨:٥٨٠٥:٥٣:٣٥١١:٥٩:٣٢١٨:٠٥:٤٩١٨:٢١:٥٩٢٣:٢١:٥١
٠٥ فروردین ١٤٠٢٠٤:٣٧:٥٣٠٥:٥٢:٣٤١١:٥٩:١٣١٨:٠٦:١٥١٨:٢٢:٢٤٢٣:٢١:٣١
٠٦ فروردین ١٤٠٢٠٤:٣٦:٤٨٠٥:٥١:٣٢١١:٥٨:٥٥١٨:٠٦:٤٠١٨:٢٢:٥٠٢٣:٢١:١١
٠٧ فروردین ١٤٠٢٠٤:٣٥:٤٢٠٥:٥٠:٣١١١:٥٨:٣٧١٨:٠٧:٠٥١٨:٢٣:١٦٢٣:٢٠:٥١
٠٨ فروردین ١٤٠٢٠٤:٣٤:٣٦٠٥:٤٩:٣٠١١:٥٨:١٩١٨:٠٧:٣٠١٨:٢٣:٤١٢٣:٢٠:٣٠
٠٩ فروردین ١٤٠٢٠٤:٣٣:٣٠٠٥:٤٨:٢٨١١:٥٨:٠١١٨:٠٧:٥٥١٨:٢٤:٠٧٢٣:٢٠:١٠
١٠ فروردین ١٤٠٢٠٤:٣٢:٢٤٠٥:٤٧:٢٧١١:٥٧:٤٣١٨:٠٨:٢٠١٨:٢٤:٣٣٢٣:١٩:٤٩
١١ فروردین ١٤٠٢٠٤:٣١:١٨٠٥:٤٦:٢٦١١:٥٧:٢٥١٨:٠٨:٤٦١٨:٢٤:٥٩٢٣:١٩:٢٨
١٢ فروردین ١٤٠٢٠٤:٣٠:١١٠٥:٤٥:٢٥١١:٥٧:٠٧١٨:٠٩:١١١٨:٢٥:٢٥٢٣:١٩:٠٨
١٣ فروردین ١٤٠٢٠٤:٢٩:٠٥٠٥:٤٤:٢٤١١:٥٦:٤٩١٨:٠٩:٣٦١٨:٢٥:٥١٢٣:١٨:٤٧
١٤ فروردین ١٤٠٢٠٤:٢٧:٥٨٠٥:٤٣:٢٤١١:٥٦:٣٢١٨:١٠:٠١١٨:٢٦:١٧٢٣:١٨:٢٦
١٥ فروردین ١٤٠٢٠٤:٢٦:٥٢٠٥:٤٢:٢٤١١:٥٦:١٤١٨:١٠:٢٦١٨:٢٦:٤٣٢٣:١٨:٠٦
١٦ فروردین ١٤٠٢٠٤:٢٥:٤٥٠٥:٤١:٢٤١١:٥٥:٥٧١٨:١٠:٥١١٨:٢٧:٠٩٢٣:١٧:٤٥
١٧ فروردین ١٤٠٢٠٤:٢٤:٣٨٠٥:٤٠:٢٤١١:٥٥:٤٠١٨:١١:١٧١٨:٢٧:٣٥٢٣:١٧:٢٤
١٨ فروردین ١٤٠٢٠٤:٢٣:٣٢٠٥:٣٩:٢٥١١:٥٥:٢٣١٨:١١:٤٢١٨:٢٨:٠٢٢٣:١٧:٠٤
١٩ فروردین ١٤٠٢٠٤:٢٢:٢٦٠٥:٣٨:٢٦١١:٥٥:٠٦١٨:١٢:٠٨١٨:٢٨:٢٨٢٣:١٦:٤٣
٢٠ فروردین ١٤٠٢٠٤:٢١:١٩٠٥:٣٧:٢٧١١:٥٤:٥٠١٨:١٢:٣٣١٨:٢٨:٥٥٢٣:١٦:٢٣
٢١ فروردین ١٤٠٢٠٤:٢٠:١٣٠٥:٣٦:٢٩١١:٥٤:٣٣١٨:١٢:٥٩١٨:٢٩:٢٢٢٣:١٦:٠٣
٢٢ فروردین ١٤٠٢٠٤:١٩:٠٧٠٥:٣٥:٣١١١:٥٤:١٧١٨:١٣:٢٥١٨:٢٩:٤٩٢٣:١٥:٤٣
٢٣ فروردین ١٤٠٢٠٤:١٨:٠١٠٥:٣٤:٣٣١١:٥٤:٠٢١٨:١٣:٥١١٨:٣٠:١٦٢٣:١٥:٢٣
٢٤ فروردین ١٤٠٢٠٤:١٦:٥٦٠٥:٣٣:٣٦١١:٥٣:٤٦١٨:١٤:١٧١٨:٣٠:٤٤٢٣:١٥:٠٤
٢٥ فروردین ١٤٠٢٠٤:١٥:٥١٠٥:٣٢:٤٠١١:٥٣:٣١١٨:١٤:٤٣١٨:٣١:١١٢٣:١٤:٤٤
٢٦ فروردین ١٤٠٢٠٤:١٤:٤٦٠٥:٣١:٤٤١١:٥٣:١٦١٨:١٥:٠٩١٨:٣١:٣٩٢٣:١٤:٢٥
٢٧ فروردین ١٤٠٢٠٤:١٣:٤١٠٥:٣٠:٤٩١١:٥٣:٠٢١٨:١٥:٣٦١٨:٣٢:٠٧٢٣:١٤:٠٦
٢٨ فروردین ١٤٠٢٠٤:١٢:٣٧٠٥:٢٩:٥٤١١:٥٢:٤٨١٨:١٦:٠٢١٨:٣٢:٣٥٢٣:١٣:٤٨
٢٩ فروردین ١٤٠٢٠٤:١١:٣٣٠٥:٢٩:٠٠١١:٥٢:٣٤١٨:١٦:٢٩١٨:٣٣:٠٤٢٣:١٣:٢٩
٣٠ فروردین ١٤٠٢٠٤:١٠:٣٠٠٥:٢٨:٠٦١١:٥٢:٢١١٨:١٦:٥٦١٨:٣٣:٣٢٢٣:١٣:١١
٣١ فروردین ١٤٠٢٠٤:٠٩:٢٧٠٥:٢٧:١٣١١:٥٢:٠٨١٨:١٧:٢٣١٨:٣٤:٠١٢٣:١٢:٥٤

دانلود اوقات شرعی فروردین ٠٢ - ١٤٠٢ شهر ریاض

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٢ شمسی شهر ریاض شهر ریاض در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٢ شمسی شهر ریاض شهر ریاض بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ریاض را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ریاض برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٤٠١
سال ١٤٠٢ هـ.ش
١٤٠٣

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ریاض

ریاض (به عربی: الریاض)، پایتخت کشور عربستان سعودی است. و در نجد واقع شده‌است، و یکی از آبادترین و پررونق‌ترین شهرهای عربستان سعودی است. دانشگاه ملک سعود بزرگترین و قدیمی‌ترین دانشگاه که در کشور عربستان سعودی است در شهر ریاض قرار دارد. از بارزترین نمادهای کشور عربستان برج المملکة و برج الفیصلیة در این شهر واقع می‌باشند.

شهر ریاض در ویکیپدیا

شهر ریاض

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ریاض موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ریاض برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ریاض بر روی نقشه

شهر ریاض بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ریاض

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ریاض است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ریاض
اوقات شرعی فروردین ٠٢ شهر ریاض + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤٤ شهر ریاض + دانلود
اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ شهر ریاض + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر ریاض + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٣ شهر ریاض + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عربستان سعودی
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ریاض

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ریاض رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق ریاض
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ریاض
افق شرعی ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢ ریاض دانلود pdf
جدول اوقات شرعی فروردین ٠٢ / ١٤٠٢ ریاض دانلود pdf
افق شرعی فروردین ٠٢ / ١٤٠٢ ریاض دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق ریاض
زمان پخش اذان مستقیم به افق ریاض
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢ ریاض دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ریاض یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو