جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر جده

مکه | مکه | عربستان سعودی

اوقات شرعی امروز جده

اذان صبح: ٠٥:٠٢:٢٨
طلوع آفتاب: ٠٦:١٥:٠٣
اذان ظهر: ١٢:١٢:٢٢
غروب آفتاب: ١٨:٠٩:٢٢
اذان مغرب: ١٨:٢٥:١٠
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣٦:٠٤

دوشنبه ١١ مهر ١٤٠١
٠٦ ربیع الاول ١٤٤٤ قمری
٠٣ اکتبر ٢٠٢٢ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر جده (شهرستان مکه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ مهر ٠١ شهر جده)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٠١ شهر جده)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر جده)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جان ماكسول
اگر تیمی با عظمت و با یك رویای كوچك داشته باشید بسیار بهتر از رویایی عظیم با یك تیم كوچك است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر جده

اوقات شرعی مهر ٠١ | اوقات شرعی اکتبر ٢٢ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٤ | + اوقات شرعی رمضان ٢

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر جده در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر جده ١٤٠٢ - ٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی

برابر با سال ١٤٤٤ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٢ شهر جده (سال ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٤ فروردین ١٤٠٢ | ٢٤ مارس ٢٠٢٣
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٢ اردیبهشت ١٤٠٢ | ٢٢ آوریل ٢٠٢٣ (اول شوال ١٤٤٤)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر جده ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان جده
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٢/٠١/٠٤٠٥:١١:١٩٠٦:٢٤:٠٩١٢:٢٩:٤٢١٨:٣٥:٣٣١٨:٥١:٢٠٢٣:٥٢:٥٧
٠٢ رمضان | ٠٢/٠١/٠٥٠٥:١٠:٢١٠٦:٢٣:١٤١٢:٢٩:٢٤١٨:٣٥:٥٢١٨:٥١:٤٠٢٣:٥٢:٣٧
٠٣ رمضان | ٠٢/٠١/٠٦٠٥:٠٩:٢٢٠٦:٢٢:١٨١٢:٢٩:٠٥١٨:٣٦:١١١٨:٥١:٥٩٢٣:٥٢:١٧
٠٤ رمضان | ٠٢/٠١/٠٧٠٥:٠٨:٢٣٠٦:٢١:٢٣١٢:٢٨:٤٧١٨:٣٦:٣٠١٨:٥٢:١٩٢٣:٥١:٥٧
٠٥ رمضان | ٠٢/٠١/٠٨٠٥:٠٧:٢٤٠٦:٢٠:٢٨١٢:٢٨:٢٩١٨:٣٦:٥٠١٨:٥٢:٣٨٢٣:٥١:٣٧
٠٦ رمضان | ٠٢/٠١/٠٩٠٥:٠٦:٢٤٠٦:١٩:٣٢١٢:٢٨:١١١٨:٣٧:٠٩١٨:٥٢:٥٨٢٣:٥١:١٧
٠٧ رمضان | ٠٢/٠١/١٠٠٥:٠٥:٢٥٠٦:١٨:٣٧١٢:٢٧:٥٣١٨:٣٧:٢٨١٨:٥٣:١٨٢٣:٥٠:٥٦
٠٨ رمضان | ٠٢/٠١/١١٠٥:٠٤:٢٥٠٦:١٧:٤٢١٢:٢٧:٣٥١٨:٣٧:٤٧١٨:٥٣:٣٨٢٣:٥٠:٣٦
٠٩ رمضان | ٠٢/٠١/١٢٠٥:٠٣:٢٥٠٦:١٦:٤٧١٢:٢٧:١٧١٨:٣٨:٠٦١٨:٥٣:٥٧٢٣:٥٠:١٦
١٠ رمضان | ٠٢/٠١/١٣٠٥:٠٢:٢٦٠٦:١٥:٥٢١٢:٢٧:٠٠١٨:٣٨:٢٥١٨:٥٤:١٧٢٣:٤٩:٥٥
١١ رمضان | ٠٢/٠١/١٤٠٥:٠١:٢٦٠٦:١٤:٥٨١٢:٢٦:٤٢١٨:٣٨:٤٤١٨:٥٤:٣٧٢٣:٤٩:٣٥
١٢ رمضان | ٠٢/٠١/١٥٠٥:٠٠:٢٦٠٦:١٤:٠٤١٢:٢٦:٢٤١٨:٣٩:٠٤١٨:٥٤:٥٧٢٣:٤٩:١٥
١٣ رمضان | ٠٢/٠١/١٦٠٤:٥٩:٢٦٠٦:١٣:٠٩١٢:٢٦:٠٧١٨:٣٩:٢٣١٨:٥٥:١٨٢٣:٤٨:٥٥
١٤ رمضان | ٠٢/٠١/١٧٠٤:٥٨:٢٦٠٦:١٢:١٦١٢:٢٥:٥٠١٨:٣٩:٤٢١٨:٥٥:٣٨٢٣:٤٨:٣٤
١٥ رمضان | ٠٢/٠١/١٨٠٤:٥٧:٢٦٠٦:١١:٢٢١٢:٢٥:٣٣١٨:٤٠:٠٢١٨:٥٥:٥٨٢٣:٤٨:١٤
١٦ رمضان | ٠٢/٠١/١٩٠٤:٥٦:٢٧٠٦:١٠:٢٩١٢:٢٥:١٦١٨:٤٠:٢٢١٨:٥٦:١٩٢٣:٤٧:٥٤
١٧ رمضان | ٠٢/٠١/٢٠٠٤:٥٥:٢٧٠٦:٠٩:٣٦١٢:٢٥:٠٠١٨:٤٠:٤١١٨:٥٦:٤٠٢٣:٤٧:٣٤
١٨ رمضان | ٠٢/٠١/٢١٠٤:٥٤:٢٨٠٦:٠٨:٤٤١٢:٢٤:٤٣١٨:٤١:٠١١٨:٥٧:٠١٢٣:٤٧:١٥
١٩ رمضان | ٠٢/٠١/٢٢٠٤:٥٣:٢٨٠٦:٠٧:٥٢١٢:٢٤:٢٧١٨:٤١:٢١١٨:٥٧:٢٢٢٣:٤٦:٥٥
٢٠ رمضان | ٠٢/٠١/٢٣٠٤:٥٢:٢٩٠٦:٠٧:٠٠١٢:٢٤:١٢١٨:٤١:٤١١٨:٥٧:٤٣٢٣:٤٦:٣٦
٢١ رمضان | ٠٢/٠١/٢٤٠٤:٥١:٣١٠٦:٠٦:٠٩١٢:٢٣:٥٦١٨:٤٢:٠٢١٨:٥٨:٠٥٢٣:٤٦:١٧
٢٢ رمضان | ٠٢/٠١/٢٥٠٤:٥٠:٣٢٠٦:٠٥:١٨١٢:٢٣:٤١١٨:٤٢:٢٢١٨:٥٨:٢٧٢٣:٤٥:٥٨
٢٣ رمضان | ٠٢/٠١/٢٦٠٤:٤٩:٣٤٠٦:٠٤:٢٨١٢:٢٣:٢٧١٨:٤٢:٤٣١٨:٥٨:٤٩٢٣:٤٥:٣٩
٢٤ رمضان | ٠٢/٠١/٢٧٠٤:٤٨:٣٦٠٦:٠٣:٣٨١٢:٢٣:١٢١٨:٤٣:٠٣١٨:٥٩:١١٢٣:٤٥:٢١
٢٥ رمضان | ٠٢/٠١/٢٨٠٤:٤٧:٣٩٠٦:٠٢:٤٩١٢:٢٢:٥٨١٨:٤٣:٢٤١٨:٥٩:٣٣٢٣:٤٥:٠٣
٢٦ رمضان | ٠٢/٠١/٢٩٠٤:٤٦:٤٢٠٦:٠٢:٠١١٢:٢٢:٤٥١٨:٤٣:٤٦١٨:٥٩:٥٦٢٣:٤٤:٤٥
٢٧ رمضان | ٠٢/٠١/٣٠٠٤:٤٥:٤٥٠٦:٠١:١٣١٢:٢٢:٣١١٨:٤٤:٠٧١٩:٠٠:١٩٢٣:٤٤:٢٨
٢٨ رمضان | ٠٢/٠١/٣١٠٤:٤٤:٤٨٠٦:٠٠:٢٥١٢:٢٢:١٨١٨:٤٤:٢٩١٩:٠٠:٤٢٢٣:٤٤:١١
٢٩ رمضان | ٠٢/٠٢/٠١٠٤:٤٣:٥٣٠٥:٥٩:٣٩١٢:٢٢:٠٦١٨:٤٤:٥٠١٩:٠١:٠٥٢٣:٤٣:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری شهر جده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری شهر جده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری شهر جده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جده

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٤ قمری شهر جده

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٤ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر جده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٤ قمری شهر جده

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٤ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٤ هـ.ق
شهر جده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٤ هـ.ق شهر جده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٤ هـ.ق شهر جده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر جده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جده برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٣
سال ١٤٤٤ هـ.ق
١٤٤٥

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ میلادی شهر جده

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ م شهر جده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ میلادی شهر جده

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٢ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ شهر جده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ میلادی شهر جده شهر جده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ میلادی شهر جده شهر جده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر جده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جده برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢١
سال ٢٠٢٢ م
٢٠٢٣

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٤٠١ شمسی شهر جده

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٤٠١ هـ.ش شهر جده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٤٠١ شمسی شهر جده

آبان
مهر ١٤٠١ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٤٠١٠٤:٥٩:٣٢٠٦:١٢:١٦١٢:١٥:٤٣١٨:١٨:٥٠١٨:٣٤:٣٧٢٣:٣٩:٢٠
٠٢ مهر ١٤٠١٠٤:٥٩:٥٠٠٦:١٢:٣٢١٢:١٥:٢٢١٨:١٧:٥٣١٨:٣٣:٣٩٢٣:٣٩:٠٠
٠٣ مهر ١٤٠١٠٥:٠٠:٠٨٠٦:١٢:٤٨١٢:١٥:٠١١٨:١٦:٥٥١٨:٣٢:٤١٢٣:٣٨:٤٠
٠٤ مهر ١٤٠١٠٥:٠٠:٢٥٠٦:١٣:٠٤١٢:١٤:٤٠١٨:١٥:٥٧١٨:٣١:٤٤٢٣:٣٨:٢٠
٠٥ مهر ١٤٠١٠٥:٠٠:٤٣٠٦:١٣:٢١١٢:١٤:٢٠١٨:١٥:٠٠١٨:٣٠:٤٦٢٣:٣٨:٠٠
٠٦ مهر ١٤٠١٠٥:٠١:٠٠٠٦:١٣:٣٧١٢:١٣:٥٩١٨:١٤:٠٣١٨:٢٩:٤٩٢٣:٣٧:٤١
٠٧ مهر ١٤٠١٠٥:٠١:١٨٠٦:١٣:٥٤١٢:١٣:٣٩١٨:١٣:٠٦١٨:٢٨:٥٣٢٣:٣٧:٢١
٠٨ مهر ١٤٠١٠٥:٠١:٣٥٠٦:١٤:١١١٢:١٣:٢٠١٨:١٢:١٠١٨:٢٧:٥٦٢٣:٣٧:٠١
٠٩ مهر ١٤٠١٠٥:٠١:٥٣٠٦:١٤:٢٨١٢:١٣:٠٠١٨:١١:١٣١٨:٢٧:٠١٢٣:٣٦:٤٢
١٠ مهر ١٤٠١٠٥:٠٢:١٠٠٦:١٤:٤٦١٢:١٢:٤١١٨:١٠:١٨١٨:٢٦:٠٥٢٣:٣٦:٢٣
١١ مهر ١٤٠١٠٥:٠٢:٢٨٠٦:١٥:٠٣١٢:١٢:٢٢١٨:٠٩:٢٢١٨:٢٥:١٠٢٣:٣٦:٠٤
١٢ مهر ١٤٠١٠٥:٠٢:٤٦٠٦:١٥:٢١١٢:١٢:٠٣١٨:٠٨:٢٧١٨:٢٤:١٥٢٣:٣٥:٤٥
١٣ مهر ١٤٠١٠٥:٠٣:٠٣٠٦:١٥:٤٠١٢:١١:٤٥١٨:٠٧:٣٢١٨:٢٣:٢١٢٣:٣٥:٢٧
١٤ مهر ١٤٠١٠٥:٠٣:٢١٠٦:١٥:٥٨١٢:١١:٢٧١٨:٠٦:٣٨١٨:٢٢:٢٧٢٣:٣٥:٠٨
١٥ مهر ١٤٠١٠٥:٠٣:٣٩٠٦:١٦:١٧١٢:١١:١٠١٨:٠٥:٤٤١٨:٢١:٣٤٢٣:٣٤:٥٠
١٦ مهر ١٤٠١٠٥:٠٣:٥٧٠٦:١٦:٣٧١٢:١٠:٥٣١٨:٠٤:٥١١٨:٢٠:٤١٢٣:٣٤:٣٣
١٧ مهر ١٤٠١٠٥:٠٤:١٥٠٦:١٦:٥٦١٢:١٠:٣٦١٨:٠٣:٥٨١٨:١٩:٤٩٢٣:٣٤:١٥
١٨ مهر ١٤٠١٠٥:٠٤:٣٣٠٦:١٧:١٦١٢:١٠:٢٠١٨:٠٣:٠٦١٨:١٨:٥٧٢٣:٣٣:٥٨
١٩ مهر ١٤٠١٠٥:٠٤:٥١٠٦:١٧:٣٦١٢:١٠:٠٤١٨:٠٢:١٤١٨:١٨:٠٦٢٣:٣٣:٤٢
٢٠ مهر ١٤٠١٠٥:٠٥:١٠٠٦:١٧:٥٧١٢:٠٩:٤٩١٨:٠١:٢٣١٨:١٧:١٦٢٣:٣٣:٢٦
٢١ مهر ١٤٠١٠٥:٠٥:٢٨٠٦:١٨:١٨١٢:٠٩:٣٤١٨:٠٠:٣٢١٨:١٦:٢٧٢٣:٣٣:١٠
٢٢ مهر ١٤٠١٠٥:٠٥:٤٧٠٦:١٨:٤٠١٢:٠٩:٢٠١٧:٥٩:٤٢١٨:١٥:٣٨٢٣:٣٢:٥٤
٢٣ مهر ١٤٠١٠٥:٠٦:٠٦٠٦:١٩:٠٢١٢:٠٩:٠٦١٧:٥٨:٥٣١٨:١٤:٤٩٢٣:٣٢:٣٩
٢٤ مهر ١٤٠١٠٥:٠٦:٢٦٠٦:١٩:٢٤١٢:٠٨:٥٣١٧:٥٨:٠٥١٨:١٤:٠٢٢٣:٣٢:٢٥
٢٥ مهر ١٤٠١٠٥:٠٦:٤٥٠٦:١٩:٤٧١٢:٠٨:٤١١٧:٥٧:١٧١٨:١٣:١٥٢٣:٣٢:١١
٢٦ مهر ١٤٠١٠٥:٠٧:٠٥٠٦:٢٠:١٠١٢:٠٨:٢٩١٧:٥٦:٣٠١٨:١٢:٢٩٢٣:٣١:٥٧
٢٧ مهر ١٤٠١٠٥:٠٧:٢٥٠٦:٢٠:٣٤١٢:٠٨:١٨١٧:٥٥:٤٤١٨:١١:٤٤٢٣:٣١:٤٥
٢٨ مهر ١٤٠١٠٥:٠٧:٤٥٠٦:٢٠:٥٨١٢:٠٨:٠٧١٧:٥٤:٥٨١٨:١١:٠٠٢٣:٣١:٣٢
٢٩ مهر ١٤٠١٠٥:٠٨:٠٦٠٦:٢١:٢٣١٢:٠٧:٥٧١٧:٥٤:١٤١٨:١٠:١٦٢٣:٣١:٢٠
٣٠ مهر ١٤٠١٠٥:٠٨:٢٧٠٦:٢١:٤٨١٢:٠٧:٤٨١٧:٥٣:٣٠١٨:٠٩:٣٤٢٣:٣١:٠٩

دانلود اوقات شرعی مهر ٠١ - ١٤٠١ شهر جده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٤٠١ شمسی شهر جده شهر جده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٤٠١ شمسی شهر جده شهر جده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر جده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جده برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٤٠٠
سال ١٤٠١ هـ.ش
١٤٠٢

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر جده

جده (به عربی: مدینة جَدّة)، شهری است در غرب کشور پادشاهی عربستان سعودی واقع در شبه جزیره عربستان.

شهر جده در ویکیپدیا

شهر جده

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر جده موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر جده برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر جده بر روی نقشه

شهر جده بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر جده

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر جده است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر جده
اوقات شرعی مهر ٠١ شهر جده + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٤ شهر جده + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ شهر جده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر جده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٣ شهر جده + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عربستان سعودی
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر جده

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر جده رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق جده
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق جده ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق جده ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢
افق شرعی مهر ٠١ / ١٤٠١ جده دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق جده ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢
زمان پخش اذان آنلاین به افق جده
جدول اوقات شرعی امروز فردا جده دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مهر ٠١ / ١٤٠١ جده دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر جده یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٦
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو