جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر کوفه

نجف | نجف | عراق

اوقات شرعی امروز کوفه

اذان صبح: ٠٤:٤٥:٤٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:٥١
اذان ظهر: ١٢:٠٩:٥٧
غروب آفتاب: ١٨:١٤:٣٣
اذان مغرب: ١٨:٣١:٥٢
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٩:٢٨

سه شنبه ٠١ فروردین ١٤٠٢
٢٨ شعبان ١٤٤٤ قمری
٢١ مارس ٢٠٢٣ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کوفه (شهرستان نجف) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ فروردین ٠٢ شهر کوفه)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٠٢ شهر کوفه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر کوفه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

تهاجم رژیم ستم شاهی به مدرسه فیضیه قم (1342)
عید نوروز
عید نوروز

برنارد مالامود
بدون وجود قهرمانان، انسان، موجود دردمندی است كه نمی‌داند تا كجا می‌تواند پیش برود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کوفه

اوقات شرعی فروردین ٠٢ | اوقات شرعی مارس ٢٣ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤٤ | + اوقات شرعی رمضان ٢

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کوفه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کوفه ١٤٠٢ - ٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی

برابر با سال ١٤٤٤ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٢ شهر کوفه (سال ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٠٣ فروردین ١٤٠٢ | ٢٣ مارس ٢٠٢٣
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٢ اردیبهشت ١٤٠٢ | ٢٢ آوریل ٢٠٢٣ (اول شوال ١٤٤٤)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کوفه ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کوفه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٢/٠١/٠٣٠٤:٤٣:٠٢٠٦:٠٣:١٧١٢:٠٩:٢١١٨:١٥:٥٦١٨:٣٣:١٥٢٣:٢٨:٤٨
٠٢ رمضان | ٠٢/٠١/٠٤٠٤:٤١:٤٠٠٦:٠٢:٠٠١٢:٠٩:٠٣١٨:١٦:٣٧١٨:٣٣:٥٧٢٣:٢٨:٢٧
٠٣ رمضان | ٠٢/٠١/٠٥٠٤:٤٠:١٧٠٦:٠٠:٤٢١٢:٠٨:٤٥١٨:١٧:١٨١٨:٣٤:٣٨٢٣:٢٨:٠٦
٠٤ رمضان | ٠٢/٠١/٠٦٠٤:٣٨:٥٤٠٥:٥٩:٢٥١٢:٠٨:٢٧١٨:١٧:٥٩١٨:٣٥:٢٠٢٣:٢٧:٤٥
٠٥ رمضان | ٠٢/٠١/٠٧٠٤:٣٧:٣٠٠٥:٥٨:٠٨١٢:٠٨:٠٩١٨:١٨:٤٠١٨:٣٦:٠٢٢٣:٢٧:٢٣
٠٦ رمضان | ٠٢/٠١/٠٨٠٤:٣٦:٠٦٠٥:٥٦:٥١١٢:٠٧:٥١١٨:١٩:٢١١٨:٣٦:٤٣٢٣:٢٧:٠٢
٠٧ رمضان | ٠٢/٠١/٠٩٠٤:٣٤:٤٢٠٥:٥٥:٣٤١٢:٠٧:٣٣١٨:٢٠:٠٢١٨:٣٧:٢٥٢٣:٢٦:٤٠
٠٨ رمضان | ٠٢/٠١/١٠٠٤:٣٣:١٨٠٥:٥٤:١٧١٢:٠٧:١٥١٨:٢٠:٤٢١٨:٣٨:٠٧٢٣:٢٦:١٨
٠٩ رمضان | ٠٢/٠١/١١٠٤:٣١:٥٤٠٥:٥٣:٠٠١٢:٠٦:٥٧١٨:٢١:٢٣١٨:٣٨:٤٨٢٣:٢٥:٥٦
١٠ رمضان | ٠٢/٠١/١٢٠٤:٣٠:٢٩٠٥:٥١:٤٣١٢:٠٦:٣٩١٨:٢٢:٠٤١٨:٣٩:٣٠٢٣:٢٥:٣٤
١١ رمضان | ٠٢/٠١/١٣٠٤:٢٩:٠٥٠٥:٥٠:٢٧١٢:٠٦:٢١١٨:٢٢:٤٥١٨:٤٠:١٢٢٣:٢٥:١٢
١٢ رمضان | ٠٢/٠١/١٤٠٤:٢٧:٤٠٠٥:٤٩:١١١٢:٠٦:٠٤١٨:٢٣:٢٦١٨:٤٠:٥٤٢٣:٢٤:٥٠
١٣ رمضان | ٠٢/٠١/١٥٠٤:٢٦:١٥٠٥:٤٧:٥٥١٢:٠٥:٤٦١٨:٢٤:٠٦١٨:٤١:٣٦٢٣:٢٤:٢٨
١٤ رمضان | ٠٢/٠١/١٦٠٤:٢٤:٥٠٠٥:٤٦:٤٠١٢:٠٥:٢٩١٨:٢٤:٤٧١٨:٤٢:١٨٢٣:٢٤:٠٦
١٥ رمضان | ٠٢/٠١/١٧٠٤:٢٣:٢٥٠٥:٤٥:٢٤١٢:٠٥:١٢١٨:٢٥:٢٨١٨:٤٣:٠٠٢٣:٢٣:٤٤
١٦ رمضان | ٠٢/٠١/١٨٠٤:٢٢:٠١٠٥:٤٤:٠٩١٢:٠٤:٥٥١٨:٢٦:٠٩١٨:٤٣:٤٢٢٣:٢٣:٢٢
١٧ رمضان | ٠٢/٠١/١٩٠٤:٢٠:٣٦٠٥:٤٢:٥٥١٢:٠٤:٣٨١٨:٢٦:٥٠١٨:٤٤:٢٥٢٣:٢٣:٠٠
١٨ رمضان | ٠٢/٠١/٢٠٠٤:١٩:١١٠٥:٤١:٤١١٢:٠٤:٢١١٨:٢٧:٣١١٨:٤٥:٠٧٢٣:٢٢:٣٩
١٩ رمضان | ٠٢/٠١/٢١٠٤:١٧:٤٦٠٥:٤٠:٢٧١٢:٠٤:٠٥١٨:٢٨:١٢١٨:٤٥:٥٠٢٣:٢٢:١٧
٢٠ رمضان | ٠٢/٠١/٢٢٠٤:١٦:٢٢٠٥:٣٩:١٤١٢:٠٣:٤٩١٨:٢٨:٥٣١٨:٤٦:٣٣٢٣:٢١:٥٥
٢١ رمضان | ٠٢/٠١/٢٣٠٤:١٤:٥٨٠٥:٣٨:٠١١٢:٠٣:٣٣١٨:٢٩:٣٤١٨:٤٧:١٥٢٣:٢١:٣٤
٢٢ رمضان | ٠٢/٠١/٢٤٠٤:١٣:٣٤٠٥:٣٦:٤٩١٢:٠٣:١٨١٨:٣٠:١٥١٨:٤٧:٥٨٢٣:٢١:١٢
٢٣ رمضان | ٠٢/٠١/٢٥٠٤:١٢:١٠٠٥:٣٥:٣٨١٢:٠٣:٠٣١٨:٣٠:٥٦١٨:٤٨:٤١٢٣:٢٠:٥١
٢٤ رمضان | ٠٢/٠١/٢٦٠٤:١٠:٤٦٠٥:٣٤:٢٧١٢:٠٢:٤٨١٨:٣١:٣٨١٨:٤٩:٢٥٢٣:٢٠:٣٠
٢٥ رمضان | ٠٢/٠١/٢٧٠٤:٠٩:٢٣٠٥:٣٣:١٦١٢:٠٢:٣٤١٨:٣٢:١٩١٨:٥٠:٠٨٢٣:٢٠:١٠
٢٦ رمضان | ٠٢/٠١/٢٨٠٤:٠٨:٠٠٠٥:٣٢:٠٧١٢:٠٢:٢٠١٨:٣٣:٠١١٨:٥٠:٥٢٢٣:١٩:٤٩
٢٧ رمضان | ٠٢/٠١/٢٩٠٤:٠٦:٣٧٠٥:٣٠:٥٧١٢:٠٢:٠٦١٨:٣٣:٤٣١٨:٥١:٣٥٢٣:١٩:٢٩
٢٨ رمضان | ٠٢/٠١/٣٠٠٤:٠٥:١٥٠٥:٢٩:٤٩١٢:٠١:٥٣١٨:٣٤:٢٤١٨:٥٢:١٩٢٣:١٩:٠٩
٢٩ رمضان | ٠٢/٠١/٣١٠٤:٠٣:٥٤٠٥:٢٨:٤١١٢:٠١:٤٠١٨:٣٥:٠٦١٨:٥٣:٠٣٢٣:١٨:٤٩
٣٠ رمضان | ٠٢/٠٢/٠١٠٤:٠٢:٣٢٠٥:٢٧:٣٤١٢:٠١:٢٨١٨:٣٥:٤٨١٨:٥٣:٤٧٢٣:١٨:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری شهر کوفه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری شهر کوفه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری شهر کوفه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کوفه

اوقات شرعی شعبان ١٤٤٤ قمری شهر کوفه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤٤ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کوفه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کوفه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤٤ قمری شهر کوفه

رمضان
شعبان ١٤٤٤ هـ.ق
رجب

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤٤ هـ.ق
شهر کوفه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤٤ هـ.ق شهر کوفه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤٤ هـ.ق شهر کوفه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کوفه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کوفه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٣
سال ١٤٤٤ هـ.ق
١٤٤٥

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ میلادی شهر کوفه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ م شهر کوفه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کوفه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ میلادی شهر کوفه

آوریل
مارس ٢٠٢٣ م
فوریه

دانلود اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ شهر کوفه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ میلادی شهر کوفه شهر کوفه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ میلادی شهر کوفه شهر کوفه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر کوفه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کوفه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٢
سال ٢٠٢٣ م
٢٠٢٤

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی فروردین ١٤٠٢ شمسی شهر کوفه

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٢ هـ.ش شهر کوفه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کوفه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٢ شمسی شهر کوفه

اردیبهشت
فروردین ١٤٠٢ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٤٠٢٠٤:٤٥:٤٦٠٦:٠٥:٥١١٢:٠٩:٥٧١٨:١٤:٣٣١٨:٣١:٥٢٢٣:٢٩:٢٨
٠٢ فروردین ١٤٠٢٠٤:٤٤:٢٤٠٦:٠٤:٣٤١٢:٠٩:٣٩١٨:١٥:١٤١٨:٣٢:٣٣٢٣:٢٩:٠٨
٠٣ فروردین ١٤٠٢٠٤:٤٣:٠٢٠٦:٠٣:١٧١٢:٠٩:٢١١٨:١٥:٥٦١٨:٣٣:١٥٢٣:٢٨:٤٨
٠٤ فروردین ١٤٠٢٠٤:٤١:٤٠٠٦:٠٢:٠٠١٢:٠٩:٠٣١٨:١٦:٣٧١٨:٣٣:٥٧٢٣:٢٨:٢٧
٠٥ فروردین ١٤٠٢٠٤:٤٠:١٧٠٦:٠٠:٤٢١٢:٠٨:٤٥١٨:١٧:١٨١٨:٣٤:٣٨٢٣:٢٨:٠٦
٠٦ فروردین ١٤٠٢٠٤:٣٨:٥٤٠٥:٥٩:٢٥١٢:٠٨:٢٧١٨:١٧:٥٩١٨:٣٥:٢٠٢٣:٢٧:٤٥
٠٧ فروردین ١٤٠٢٠٤:٣٧:٣٠٠٥:٥٨:٠٨١٢:٠٨:٠٩١٨:١٨:٤٠١٨:٣٦:٠٢٢٣:٢٧:٢٣
٠٨ فروردین ١٤٠٢٠٤:٣٦:٠٦٠٥:٥٦:٥١١٢:٠٧:٥١١٨:١٩:٢١١٨:٣٦:٤٣٢٣:٢٧:٠٢
٠٩ فروردین ١٤٠٢٠٤:٣٤:٤٢٠٥:٥٥:٣٤١٢:٠٧:٣٣١٨:٢٠:٠٢١٨:٣٧:٢٥٢٣:٢٦:٤٠
١٠ فروردین ١٤٠٢٠٤:٣٣:١٨٠٥:٥٤:١٧١٢:٠٧:١٥١٨:٢٠:٤٢١٨:٣٨:٠٧٢٣:٢٦:١٨
١١ فروردین ١٤٠٢٠٤:٣١:٥٤٠٥:٥٣:٠٠١٢:٠٦:٥٧١٨:٢١:٢٣١٨:٣٨:٤٨٢٣:٢٥:٥٦
١٢ فروردین ١٤٠٢٠٤:٣٠:٢٩٠٥:٥١:٤٣١٢:٠٦:٣٩١٨:٢٢:٠٤١٨:٣٩:٣٠٢٣:٢٥:٣٤
١٣ فروردین ١٤٠٢٠٤:٢٩:٠٥٠٥:٥٠:٢٧١٢:٠٦:٢١١٨:٢٢:٤٥١٨:٤٠:١٢٢٣:٢٥:١٢
١٤ فروردین ١٤٠٢٠٤:٢٧:٤٠٠٥:٤٩:١١١٢:٠٦:٠٤١٨:٢٣:٢٦١٨:٤٠:٥٤٢٣:٢٤:٥٠
١٥ فروردین ١٤٠٢٠٤:٢٦:١٥٠٥:٤٧:٥٥١٢:٠٥:٤٦١٨:٢٤:٠٦١٨:٤١:٣٦٢٣:٢٤:٢٨
١٦ فروردین ١٤٠٢٠٤:٢٤:٥٠٠٥:٤٦:٤٠١٢:٠٥:٢٩١٨:٢٤:٤٧١٨:٤٢:١٨٢٣:٢٤:٠٦
١٧ فروردین ١٤٠٢٠٤:٢٣:٢٥٠٥:٤٥:٢٤١٢:٠٥:١٢١٨:٢٥:٢٨١٨:٤٣:٠٠٢٣:٢٣:٤٤
١٨ فروردین ١٤٠٢٠٤:٢٢:٠١٠٥:٤٤:٠٩١٢:٠٤:٥٥١٨:٢٦:٠٩١٨:٤٣:٤٢٢٣:٢٣:٢٢
١٩ فروردین ١٤٠٢٠٤:٢٠:٣٦٠٥:٤٢:٥٥١٢:٠٤:٣٨١٨:٢٦:٥٠١٨:٤٤:٢٥٢٣:٢٣:٠٠
٢٠ فروردین ١٤٠٢٠٤:١٩:١١٠٥:٤١:٤١١٢:٠٤:٢١١٨:٢٧:٣١١٨:٤٥:٠٧٢٣:٢٢:٣٩
٢١ فروردین ١٤٠٢٠٤:١٧:٤٦٠٥:٤٠:٢٧١٢:٠٤:٠٥١٨:٢٨:١٢١٨:٤٥:٥٠٢٣:٢٢:١٧
٢٢ فروردین ١٤٠٢٠٤:١٦:٢٢٠٥:٣٩:١٤١٢:٠٣:٤٩١٨:٢٨:٥٣١٨:٤٦:٣٣٢٣:٢١:٥٥
٢٣ فروردین ١٤٠٢٠٤:١٤:٥٨٠٥:٣٨:٠١١٢:٠٣:٣٣١٨:٢٩:٣٤١٨:٤٧:١٥٢٣:٢١:٣٤
٢٤ فروردین ١٤٠٢٠٤:١٣:٣٤٠٥:٣٦:٤٩١٢:٠٣:١٨١٨:٣٠:١٥١٨:٤٧:٥٨٢٣:٢١:١٢
٢٥ فروردین ١٤٠٢٠٤:١٢:١٠٠٥:٣٥:٣٨١٢:٠٣:٠٣١٨:٣٠:٥٦١٨:٤٨:٤١٢٣:٢٠:٥١
٢٦ فروردین ١٤٠٢٠٤:١٠:٤٦٠٥:٣٤:٢٧١٢:٠٢:٤٨١٨:٣١:٣٨١٨:٤٩:٢٥٢٣:٢٠:٣٠
٢٧ فروردین ١٤٠٢٠٤:٠٩:٢٣٠٥:٣٣:١٦١٢:٠٢:٣٤١٨:٣٢:١٩١٨:٥٠:٠٨٢٣:٢٠:١٠
٢٨ فروردین ١٤٠٢٠٤:٠٨:٠٠٠٥:٣٢:٠٧١٢:٠٢:٢٠١٨:٣٣:٠١١٨:٥٠:٥٢٢٣:١٩:٤٩
٢٩ فروردین ١٤٠٢٠٤:٠٦:٣٧٠٥:٣٠:٥٧١٢:٠٢:٠٦١٨:٣٣:٤٣١٨:٥١:٣٥٢٣:١٩:٢٩
٣٠ فروردین ١٤٠٢٠٤:٠٥:١٥٠٥:٢٩:٤٩١٢:٠١:٥٣١٨:٣٤:٢٤١٨:٥٢:١٩٢٣:١٩:٠٩
٣١ فروردین ١٤٠٢٠٤:٠٣:٥٤٠٥:٢٨:٤١١٢:٠١:٤٠١٨:٣٥:٠٦١٨:٥٣:٠٣٢٣:١٨:٤٩

دانلود اوقات شرعی فروردین ٠٢ - ١٤٠٢ شهر کوفه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٢ شمسی شهر کوفه شهر کوفه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٢ شمسی شهر کوفه شهر کوفه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کوفه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کوفه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٤٠١
سال ١٤٠٢ هـ.ش
١٤٠٣

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کوفه

بخشی از مجموعه مقاله‌های: اسلام اصول توحید نبوت معاد خاص تشیع: امامت عدل فروع نماز روزه زکات حج جهاد خاص تشیع: خمس امر به معروف نهی از منکر تولی تبری منابع اسلامی قرآن عقل سنت (حدیث) شخصیت‌ها محمد اهل بیت خلفای راشدین امامان شیعه صحابهٔ محمد مذاهب تسنن تشیع تصوف علوم حدیث تفسیر فقه کلام فلسفه عرفان تاریخ امویان عباسیان فاطمیان مملوکان عثمانیان صفویان آخرالزمان جغرافیا ...

شهر کوفه در ویکیپدیا

شهر کوفه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کوفه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کوفه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کوفه بر روی نقشه

شهر کوفه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کوفه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کوفه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کوفه
اوقات شرعی فروردین ٠٢ شهر کوفه + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤٤ شهر کوفه + دانلود
اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ شهر کوفه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر کوفه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٣ شهر کوفه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عراق
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کوفه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کوفه رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢ کوفه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کوفه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کوفه ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢
زمان پخش اذان آنلاین به افق کوفه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق کوفه ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢
جدول اوقات شرعی فروردین ٠٢ / ١٤٠٢ کوفه دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق کوفه
زمان پخش اذان زنده به افق کوفه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کوفه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٦
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو