جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر کاظمین

بغداد | بغداد | عراق

اوقات شرعی امروز کاظمین

اذان صبح: ٠٤:٤٤:٢٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:٤٥
اذان ظهر: ١٢:٠٩:٥٦
غروب آفتاب: ١٨:١٤:٣٧
اذان مغرب: ١٨:٣٢:١٢
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٨:٤٧

سه شنبه ٠١ فروردین ١٤٠٢
٢٨ شعبان ١٤٤٤ قمری
٢١ مارس ٢٠٢٣ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کاظمین (شهرستان بغداد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ فروردین ٠٢ شهر کاظمین)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٠٢ شهر کاظمین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر کاظمین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

تهاجم رژیم ستم شاهی به مدرسه فیضیه قم (1342)
عید نوروز
عید نوروز

امام علی (ع)
كسی كه فراوان سخن بگوید، به سرسام‌گویی افتد و كسی كه بیندیشد، بینا شود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کاظمین

اوقات شرعی فروردین ٠٢ | اوقات شرعی مارس ٢٣ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤٤ | + اوقات شرعی رمضان ٢

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کاظمین در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کاظمین ١٤٠٢ - ٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی

برابر با سال ١٤٤٤ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٢ شهر کاظمین (سال ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٠٣ فروردین ١٤٠٢ | ٢٣ مارس ٢٠٢٣
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٢ اردیبهشت ١٤٠٢ | ٢٢ آوریل ٢٠٢٣ (اول شوال ١٤٤٤)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کاظمین ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کاظمین
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٢/٠١/٠٣٠٤:٤١:٣٢٠٦:٠٣:٠٥١٢:٠٩:٢٠١٨:١٦:٠٦١٨:٣٣:٤٢٢٣:٢٨:٠٦
٠٢ رمضان | ٠٢/٠١/٠٤٠٤:٤٠:٠٦٠٦:٠١:٤٤١٢:٠٩:٠٢١٨:١٦:٥١١٨:٣٤:٢٧٢٣:٢٧:٤٥
٠٣ رمضان | ٠٢/٠١/٠٥٠٤:٣٨:٣٩٠٦:٠٠:٢٤١٢:٠٨:٤٤١٨:١٧:٣٥١٨:٣٥:١١٢٣:٢٧:٢٤
٠٤ رمضان | ٠٢/٠١/٠٦٠٤:٣٧:١٣٠٥:٥٩:٠٣١٢:٠٨:٢٦١٨:١٨:١٩١٨:٣٥:٥٦٢٣:٢٧:٠٢
٠٥ رمضان | ٠٢/٠١/٠٧٠٤:٣٥:٤٦٠٥:٥٧:٤٣١٢:٠٨:٠٧١٨:١٩:٠٣١٨:٣٦:٤١٢٣:٢٦:٤١
٠٦ رمضان | ٠٢/٠١/٠٨٠٤:٣٤:١٨٠٥:٥٦:٢٣١٢:٠٧:٤٩١٨:١٩:٤٧١٨:٣٧:٢٦٢٣:٢٦:١٩
٠٧ رمضان | ٠٢/٠١/٠٩٠٤:٣٢:٥١٠٥:٥٥:٠٣١٢:٠٧:٣١١٨:٢٠:٣١١٨:٣٨:١١٢٣:٢٥:٥٧
٠٨ رمضان | ٠٢/٠١/١٠٠٤:٣١:٢٣٠٥:٥٣:٤٢١٢:٠٧:١٣١٨:٢١:١٥١٨:٣٨:٥٦٢٣:٢٥:٣٥
٠٩ رمضان | ٠٢/٠١/١١٠٤:٢٩:٥٥٠٥:٥٢:٢٣١٢:٠٦:٥٥١٨:٢١:٥٩١٨:٣٩:٤٠٢٣:٢٥:١٣
١٠ رمضان | ٠٢/٠١/١٢٠٤:٢٨:٢٧٠٥:٥١:٠٣١٢:٠٦:٣٧١٨:٢٢:٤٣١٨:٤٠:٢٥٢٣:٢٤:٥١
١١ رمضان | ٠٢/٠١/١٣٠٤:٢٦:٥٨٠٥:٤٩:٤٣١٢:٠٦:٢٠١٨:٢٣:٢٧١٨:٤١:١٠٢٣:٢٤:٢٨
١٢ رمضان | ٠٢/٠١/١٤٠٤:٢٥:٣٠٠٥:٤٨:٢٤١٢:٠٦:٠٢١٨:٢٤:١١١٨:٤١:٥٦٢٣:٢٤:٠٦
١٣ رمضان | ٠٢/٠١/١٥٠٤:٢٤:٠١٠٥:٤٧:٠٥١٢:٠٥:٤٥١٨:٢٤:٥٥١٨:٤٢:٤١٢٣:٢٣:٤٣
١٤ رمضان | ٠٢/٠١/١٦٠٤:٢٢:٣٢٠٥:٤٥:٤٧١٢:٠٥:٢٧١٨:٢٥:٣٨١٨:٤٣:٢٦٢٣:٢٣:٢١
١٥ رمضان | ٠٢/٠١/١٧٠٤:٢١:٠٤٠٥:٤٤:٢٨١٢:٠٥:١٠١٨:٢٦:٢٢١٨:٤٤:١١٢٣:٢٢:٥٩
١٦ رمضان | ٠٢/٠١/١٨٠٤:١٩:٣٥٠٥:٤٣:١٠١٢:٠٤:٥٣١٨:٢٧:٠٦١٨:٤٤:٥٧٢٣:٢٢:٣٦
١٧ رمضان | ٠٢/٠١/١٩٠٤:١٨:٠٦٠٥:٤١:٥٣١٢:٠٤:٣٦١٨:٢٧:٥٠١٨:٤٥:٤٢٢٣:٢٢:١٤
١٨ رمضان | ٠٢/٠١/٢٠٠٤:١٦:٣٨٠٥:٤٠:٣٦١٢:٠٤:٢٠١٨:٢٨:٣٤١٨:٤٦:٢٨٢٣:٢١:٥٢
١٩ رمضان | ٠٢/٠١/٢١٠٤:١٥:٠٩٠٥:٣٩:١٩١٢:٠٤:٠٤١٨:٢٩:١٨١٨:٤٧:١٤٢٣:٢١:٣٠
٢٠ رمضان | ٠٢/٠١/٢٢٠٤:١٣:٤١٠٥:٣٨:٠٣١٢:٠٣:٤٨١٨:٣٠:٠٣١٨:٤٧:٥٩٢٣:٢١:٠٨
٢١ رمضان | ٠٢/٠١/٢٣٠٤:١٢:١٣٠٥:٣٦:٤٧١٢:٠٣:٣٢١٨:٣٠:٤٧١٨:٤٨:٤٥٢٣:٢٠:٤٦
٢٢ رمضان | ٠٢/٠١/٢٤٠٤:١٠:٤٥٠٥:٣٥:٣٢١٢:٠٣:١٦١٨:٣١:٣١١٨:٤٩:٣٢٢٣:٢٠:٢٤
٢٣ رمضان | ٠٢/٠١/٢٥٠٤:٠٩:١٧٠٥:٣٤:١٧١٢:٠٣:٠١١٨:٣٢:١٥١٨:٥٠:١٨٢٣:٢٠:٠٣
٢٤ رمضان | ٠٢/٠١/٢٦٠٤:٠٧:٥٠٠٥:٣٣:٠٣١٢:٠٢:٤٧١٨:٣٣:٠٠١٨:٥١:٠٤٢٣:١٩:٤١
٢٥ رمضان | ٠٢/٠١/٢٧٠٤:٠٦:٢٢٠٥:٣١:٥٠١٢:٠٢:٣٢١٨:٣٣:٤٤١٨:٥١:٥١٢٣:١٩:٢٠
٢٦ رمضان | ٠٢/٠١/٢٨٠٤:٠٤:٥٦٠٥:٣٠:٣٧١٢:٠٢:١٨١٨:٣٤:٢٩١٨:٥٢:٣٧٢٣:١٨:٥٩
٢٧ رمضان | ٠٢/٠١/٢٩٠٤:٠٣:٢٩٠٥:٢٩:٢٥١٢:٠٢:٠٥١٨:٣٥:١٣١٨:٥٣:٢٤٢٣:١٨:٣٨
٢٨ رمضان | ٠٢/٠١/٣٠٠٤:٠٢:٠٣٠٥:٢٨:١٣١٢:٠١:٥١١٨:٣٥:٥٨١٨:٥٤:١١٢٣:١٨:١٨
٢٩ رمضان | ٠٢/٠١/٣١٠٤:٠٠:٣٧٠٥:٢٧:٠٣١٢:٠١:٣٩١٨:٣٦:٤٣١٨:٥٤:٥٨٢٣:١٧:٥٨
٣٠ رمضان | ٠٢/٠٢/٠١٠٣:٥٩:١٢٠٥:٢٥:٥٣١٢:٠١:٢٦١٨:٣٧:٢٨١٨:٥٥:٤٥٢٣:١٧:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری شهر کاظمین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری شهر کاظمین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری شهر کاظمین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کاظمین

اوقات شرعی شعبان ١٤٤٤ قمری شهر کاظمین

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤٤ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کاظمین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کاظمین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤٤ قمری شهر کاظمین

رمضان
شعبان ١٤٤٤ هـ.ق
رجب

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤٤ هـ.ق
شهر کاظمین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤٤ هـ.ق شهر کاظمین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤٤ هـ.ق شهر کاظمین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کاظمین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کاظمین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٣
سال ١٤٤٤ هـ.ق
١٤٤٥

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ میلادی شهر کاظمین

در این قسمت جدول اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ م شهر کاظمین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کاظمین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ میلادی شهر کاظمین

آوریل
مارس ٢٠٢٣ م
فوریه

دانلود اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ شهر کاظمین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ میلادی شهر کاظمین شهر کاظمین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ میلادی شهر کاظمین شهر کاظمین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر کاظمین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کاظمین برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٢
سال ٢٠٢٣ م
٢٠٢٤

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی فروردین ١٤٠٢ شمسی شهر کاظمین

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٢ هـ.ش شهر کاظمین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کاظمین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٢ شمسی شهر کاظمین

اردیبهشت
فروردین ١٤٠٢ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٤٠٢٠٤:٤٤:٢٣٠٦:٠٥:٤٥١٢:٠٩:٥٦١٨:١٤:٣٧١٨:٣٢:١٢٢٣:٢٨:٤٧
٠٢ فروردین ١٤٠٢٠٤:٤٢:٥٨٠٦:٠٤:٢٥١٢:٠٩:٣٨١٨:١٥:٢٢١٨:٣٢:٥٧٢٣:٢٨:٢٧
٠٣ فروردین ١٤٠٢٠٤:٤١:٣٢٠٦:٠٣:٠٥١٢:٠٩:٢٠١٨:١٦:٠٦١٨:٣٣:٤٢٢٣:٢٨:٠٦
٠٤ فروردین ١٤٠٢٠٤:٤٠:٠٦٠٦:٠١:٤٤١٢:٠٩:٠٢١٨:١٦:٥١١٨:٣٤:٢٧٢٣:٢٧:٤٥
٠٥ فروردین ١٤٠٢٠٤:٣٨:٣٩٠٦:٠٠:٢٤١٢:٠٨:٤٤١٨:١٧:٣٥١٨:٣٥:١١٢٣:٢٧:٢٤
٠٦ فروردین ١٤٠٢٠٤:٣٧:١٣٠٥:٥٩:٠٣١٢:٠٨:٢٦١٨:١٨:١٩١٨:٣٥:٥٦٢٣:٢٧:٠٢
٠٧ فروردین ١٤٠٢٠٤:٣٥:٤٦٠٥:٥٧:٤٣١٢:٠٨:٠٧١٨:١٩:٠٣١٨:٣٦:٤١٢٣:٢٦:٤١
٠٨ فروردین ١٤٠٢٠٤:٣٤:١٨٠٥:٥٦:٢٣١٢:٠٧:٤٩١٨:١٩:٤٧١٨:٣٧:٢٦٢٣:٢٦:١٩
٠٩ فروردین ١٤٠٢٠٤:٣٢:٥١٠٥:٥٥:٠٣١٢:٠٧:٣١١٨:٢٠:٣١١٨:٣٨:١١٢٣:٢٥:٥٧
١٠ فروردین ١٤٠٢٠٤:٣١:٢٣٠٥:٥٣:٤٢١٢:٠٧:١٣١٨:٢١:١٥١٨:٣٨:٥٦٢٣:٢٥:٣٥
١١ فروردین ١٤٠٢٠٤:٢٩:٥٥٠٥:٥٢:٢٣١٢:٠٦:٥٥١٨:٢١:٥٩١٨:٣٩:٤٠٢٣:٢٥:١٣
١٢ فروردین ١٤٠٢٠٤:٢٨:٢٧٠٥:٥١:٠٣١٢:٠٦:٣٧١٨:٢٢:٤٣١٨:٤٠:٢٥٢٣:٢٤:٥١
١٣ فروردین ١٤٠٢٠٤:٢٦:٥٨٠٥:٤٩:٤٣١٢:٠٦:٢٠١٨:٢٣:٢٧١٨:٤١:١٠٢٣:٢٤:٢٨
١٤ فروردین ١٤٠٢٠٤:٢٥:٣٠٠٥:٤٨:٢٤١٢:٠٦:٠٢١٨:٢٤:١١١٨:٤١:٥٦٢٣:٢٤:٠٦
١٥ فروردین ١٤٠٢٠٤:٢٤:٠١٠٥:٤٧:٠٥١٢:٠٥:٤٥١٨:٢٤:٥٥١٨:٤٢:٤١٢٣:٢٣:٤٣
١٦ فروردین ١٤٠٢٠٤:٢٢:٣٢٠٥:٤٥:٤٧١٢:٠٥:٢٧١٨:٢٥:٣٨١٨:٤٣:٢٦٢٣:٢٣:٢١
١٧ فروردین ١٤٠٢٠٤:٢١:٠٤٠٥:٤٤:٢٨١٢:٠٥:١٠١٨:٢٦:٢٢١٨:٤٤:١١٢٣:٢٢:٥٩
١٨ فروردین ١٤٠٢٠٤:١٩:٣٥٠٥:٤٣:١٠١٢:٠٤:٥٣١٨:٢٧:٠٦١٨:٤٤:٥٧٢٣:٢٢:٣٦
١٩ فروردین ١٤٠٢٠٤:١٨:٠٦٠٥:٤١:٥٣١٢:٠٤:٣٦١٨:٢٧:٥٠١٨:٤٥:٤٢٢٣:٢٢:١٤
٢٠ فروردین ١٤٠٢٠٤:١٦:٣٨٠٥:٤٠:٣٦١٢:٠٤:٢٠١٨:٢٨:٣٤١٨:٤٦:٢٨٢٣:٢١:٥٢
٢١ فروردین ١٤٠٢٠٤:١٥:٠٩٠٥:٣٩:١٩١٢:٠٤:٠٤١٨:٢٩:١٨١٨:٤٧:١٤٢٣:٢١:٣٠
٢٢ فروردین ١٤٠٢٠٤:١٣:٤١٠٥:٣٨:٠٣١٢:٠٣:٤٨١٨:٣٠:٠٣١٨:٤٧:٥٩٢٣:٢١:٠٨
٢٣ فروردین ١٤٠٢٠٤:١٢:١٣٠٥:٣٦:٤٧١٢:٠٣:٣٢١٨:٣٠:٤٧١٨:٤٨:٤٥٢٣:٢٠:٤٦
٢٤ فروردین ١٤٠٢٠٤:١٠:٤٥٠٥:٣٥:٣٢١٢:٠٣:١٦١٨:٣١:٣١١٨:٤٩:٣٢٢٣:٢٠:٢٤
٢٥ فروردین ١٤٠٢٠٤:٠٩:١٧٠٥:٣٤:١٧١٢:٠٣:٠١١٨:٣٢:١٥١٨:٥٠:١٨٢٣:٢٠:٠٣
٢٦ فروردین ١٤٠٢٠٤:٠٧:٥٠٠٥:٣٣:٠٣١٢:٠٢:٤٧١٨:٣٣:٠٠١٨:٥١:٠٤٢٣:١٩:٤١
٢٧ فروردین ١٤٠٢٠٤:٠٦:٢٢٠٥:٣١:٥٠١٢:٠٢:٣٢١٨:٣٣:٤٤١٨:٥١:٥١٢٣:١٩:٢٠
٢٨ فروردین ١٤٠٢٠٤:٠٤:٥٦٠٥:٣٠:٣٧١٢:٠٢:١٨١٨:٣٤:٢٩١٨:٥٢:٣٧٢٣:١٨:٥٩
٢٩ فروردین ١٤٠٢٠٤:٠٣:٢٩٠٥:٢٩:٢٥١٢:٠٢:٠٥١٨:٣٥:١٣١٨:٥٣:٢٤٢٣:١٨:٣٨
٣٠ فروردین ١٤٠٢٠٤:٠٢:٠٣٠٥:٢٨:١٣١٢:٠١:٥١١٨:٣٥:٥٨١٨:٥٤:١١٢٣:١٨:١٨
٣١ فروردین ١٤٠٢٠٤:٠٠:٣٧٠٥:٢٧:٠٣١٢:٠١:٣٩١٨:٣٦:٤٣١٨:٥٤:٥٨٢٣:١٧:٥٨

دانلود اوقات شرعی فروردین ٠٢ - ١٤٠٢ شهر کاظمین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٢ شمسی شهر کاظمین شهر کاظمین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٢ شمسی شهر کاظمین شهر کاظمین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کاظمین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کاظمین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٤٠١
سال ١٤٠٢ هـ.ش
١٤٠٣

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کاظمین

کاظمین یا کاظمیه (به عربی: الكاظمية) یکی از محله‌های شمالی شهر بغداد در بخش غربی رود دجله است. مسجد و آرامگاه امام هفتم شیعیان موسی کاظم و امام نهم محمد تقی در این محله قرار دارد و سبب نامگذاری این منطقه به کاظمیه همین است.

شهر کاظمین در ویکیپدیا

شهر کاظمین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کاظمین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کاظمین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کاظمین بر روی نقشه

شهر کاظمین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کاظمین

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کاظمین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کاظمین
اوقات شرعی فروردین ٠٢ شهر کاظمین + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤٤ شهر کاظمین + دانلود
اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ شهر کاظمین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر کاظمین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٣ شهر کاظمین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عراق
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کاظمین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کاظمین رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق کاظمین
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢ کاظمین دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق کاظمین
افق شرعی امروز فردا کاظمین دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢ کاظمین دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کاظمین ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کاظمین
جدول اوقات شرعی فروردین ٠٢ / ١٤٠٢ کاظمین دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کاظمین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو