جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر سلیمانیه

مرکزی سلیمانیه | سلیمانیه | عراق

اوقات شرعی امروز سلیمانیه

اذان صبح: ٠٤:٣١:٢١
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٤:٣١
اذان ظهر: ١١:٤٧:٢٠
غروب آفتاب: ١٧:٣٩:٣٥
اذان مغرب: ١٧:٥٧:٣٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:٠٥:٥٣

دوشنبه ١١ مهر ١٤٠١
٠٦ ربیع الاول ١٤٤٤ قمری
٠٣ اکتبر ٢٠٢٢ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سلیمانیه (شهرستان مرکزی سلیمانیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ مهر ٠١ شهر سلیمانیه)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٠١ شهر سلیمانیه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر سلیمانیه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جبران خلیل جبران
بهترین مردم كسانی هستند كه اگر از آنها تعریف كنید، خجل شوند و چون بد گفتید، سكوت كنند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سلیمانیه

اوقات شرعی مهر ٠١ | اوقات شرعی اکتبر ٢٢ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٤ | + اوقات شرعی رمضان ٢

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سلیمانیه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سلیمانیه ١٤٠٢ - ٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی

برابر با سال ١٤٤٤ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٢ شهر سلیمانیه (سال ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٤ فروردین ١٤٠٢ | ٢٤ مارس ٢٠٢٣
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٢ اردیبهشت ١٤٠٢ | ٢٢ آوریل ٢٠٢٣ (اول شوال ١٤٤٤)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سلیمانیه ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سلیمانیه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٢/٠١/٠٤٠٤:٣٣:٠٣٠٥:٥٦:٥٩١٢:٠٤:٣٩١٨:١٢:٥٤١٨:٣٠:٥٨٢٣:٢٢:١٢
٠٢ رمضان | ٠٢/٠١/٠٥٠٤:٣١:٣٠٠٥:٥٥:٣٣١٢:٠٤:٢١١٨:١٣:٤٤١٨:٣١:٤٨٢٣:٢١:٥١
٠٣ رمضان | ٠٢/٠١/٠٦٠٤:٢٩:٥٧٠٥:٥٤:٠٧١٢:٠٤:٠٣١٨:١٤:٣٣١٨:٣٢:٣٨٢٣:٢١:٢٩
٠٤ رمضان | ٠٢/٠١/٠٧٠٤:٢٨:٢٤٠٥:٥٢:٤٢١٢:٠٣:٤٥١٨:١٥:٢٢١٨:٣٣:٢٩٢٣:٢١:٠٧
٠٥ رمضان | ٠٢/٠١/٠٨٠٤:٢٦:٥١٠٥:٥١:١٦١٢:٠٣:٢٧١٨:١٦:١٢١٨:٣٤:١٩٢٣:٢٠:٤٤
٠٦ رمضان | ٠٢/٠١/٠٩٠٤:٢٥:١٧٠٥:٤٩:٥١١٢:٠٣:٠٩١٨:١٧:٠١١٨:٣٥:٠٩٢٣:٢٠:٢٢
٠٧ رمضان | ٠٢/٠١/١٠٠٤:٢٣:٤٣٠٥:٤٨:٢٥١٢:٠٢:٥١١٨:١٧:٥٠١٨:٣٥:٥٩٢٣:١٩:٥٩
٠٨ رمضان | ٠٢/٠١/١١٠٤:٢٢:٠٨٠٥:٤٧:٠٠١٢:٠٢:٣٣١٨:١٨:٣٩١٨:٣٦:٤٩٢٣:١٩:٣٧
٠٩ رمضان | ٠٢/٠١/١٢٠٤:٢٠:٣٤٠٥:٤٥:٣٥١٢:٠٢:١٥١٨:١٩:٢٨١٨:٣٧:٤٠٢٣:١٩:١٤
١٠ رمضان | ٠٢/٠١/١٣٠٤:١٨:٥٩٠٥:٤٤:١١١٢:٠١:٥٧١٨:٢٠:١٨١٨:٣٨:٣٠٢٣:١٨:٥١
١١ رمضان | ٠٢/٠١/١٤٠٤:١٧:٢٤٠٥:٤٢:٤٦١٢:٠١:٤٠١٨:٢١:٠٧١٨:٣٩:٢٠٢٣:١٨:٢٨
١٢ رمضان | ٠٢/٠١/١٥٠٤:١٥:٤٩٠٥:٤١:٢٢١٢:٠١:٢٢١٨:٢١:٥٦١٨:٤٠:١١٢٣:١٨:٠٥
١٣ رمضان | ٠٢/٠١/١٦٠٤:١٤:١٤٠٥:٣٩:٥٨١٢:٠١:٠٥١٨:٢٢:٤٥١٨:٤١:٠١٢٣:١٧:٤٢
١٤ رمضان | ٠٢/٠١/١٧٠٤:١٢:٣٩٠٥:٣٨:٣٥١٢:٠٠:٤٨١٨:٢٣:٣٤١٨:٤١:٥٢٢٣:١٧:١٩
١٥ رمضان | ٠٢/٠١/١٨٠٤:١١:٠٤٠٥:٣٧:١١١٢:٠٠:٣١١٨:٢٤:٢٣١٨:٤٢:٤٣٢٣:١٦:٥٦
١٦ رمضان | ٠٢/٠١/١٩٠٤:٠٩:٢٩٠٥:٣٥:٤٩١٢:٠٠:١٤١٨:٢٥:١٢١٨:٤٣:٣٤٢٣:١٦:٣٣
١٧ رمضان | ٠٢/٠١/٢٠٠٤:٠٧:٥٣٠٥:٣٤:٢٦١١:٥٩:٥٧١٨:٢٦:٠١١٨:٤٤:٢٥٢٣:١٦:١٠
١٨ رمضان | ٠٢/٠١/٢١٠٤:٠٦:١٨٠٥:٣٣:٠٥١١:٥٩:٤١١٨:٢٦:٥١١٨:٤٥:١٦٢٣:١٥:٤٧
١٩ رمضان | ٠٢/٠١/٢٢٠٤:٠٤:٤٣٠٥:٣١:٤٣١١:٥٩:٢٥١٨:٢٧:٤٠١٨:٤٦:٠٧٢٣:١٥:٢٤
٢٠ رمضان | ٠٢/٠١/٢٣٠٤:٠٣:٠٩٠٥:٣٠:٢٢١١:٥٩:١٠١٨:٢٨:٢٩١٨:٤٦:٥٨٢٣:١٥:٠٢
٢١ رمضان | ٠٢/٠١/٢٤٠٤:٠١:٣٤٠٥:٢٩:٠٢١١:٥٨:٥٤١٨:٢٩:١٩١٨:٤٧:٤٩٢٣:١٤:٣٩
٢٢ رمضان | ٠٢/٠١/٢٥٠٣:٥٩:٥٩٠٥:٢٧:٤٢١١:٥٨:٣٩١٨:٣٠:٠٨١٨:٤٨:٤١٢٣:١٤:١٧
٢٣ رمضان | ٠٢/٠١/٢٦٠٣:٥٨:٢٥٠٥:٢٦:٢٣١١:٥٨:٢٤١٨:٣٠:٥٧١٨:٤٩:٣٣٢٣:١٣:٥٤
٢٤ رمضان | ٠٢/٠١/٢٧٠٣:٥٦:٥١٠٥:٢٥:٠٥١١:٥٨:١٠١٨:٣١:٤٧١٨:٥٠:٢٤٢٣:١٣:٣٢
٢٥ رمضان | ٠٢/٠١/٢٨٠٣:٥٥:١٨٠٥:٢٣:٤٧١١:٥٧:٥٦١٨:٣٢:٣٧١٨:٥١:١٦٢٣:١٣:١٠
٢٦ رمضان | ٠٢/٠١/٢٩٠٣:٥٣:٤٤٠٥:٢٢:٣٠١١:٥٧:٤٢١٨:٣٣:٢٦١٨:٥٢:٠٨٢٣:١٢:٤٩
٢٧ رمضان | ٠٢/٠١/٣٠٠٣:٥٢:١١٠٥:٢١:١٣١١:٥٧:٢٩١٨:٣٤:١٦١٨:٥٣:٠٠٢٣:١٢:٢٧
٢٨ رمضان | ٠٢/٠١/٣١٠٣:٥٠:٣٩٠٥:١٩:٥٨١١:٥٧:١٦١٨:٣٥:٠٦١٨:٥٣:٥٣٢٣:١٢:٠٦
٢٩ رمضان | ٠٢/٠٢/٠١٠٣:٤٩:٠٧٠٥:١٨:٤٣١١:٥٧:٠٤١٨:٣٥:٥٦١٨:٥٤:٤٥٢٣:١١:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری شهر سلیمانیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری شهر سلیمانیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری شهر سلیمانیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سلیمانیه

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٤ قمری شهر سلیمانیه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٤ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سلیمانیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سلیمانیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٤ قمری شهر سلیمانیه

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٤ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٤ هـ.ق
شهر سلیمانیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٤ هـ.ق شهر سلیمانیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٤ هـ.ق شهر سلیمانیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سلیمانیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سلیمانیه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٣
سال ١٤٤٤ هـ.ق
١٤٤٥

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ میلادی شهر سلیمانیه

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ م شهر سلیمانیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سلیمانیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ میلادی شهر سلیمانیه

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٢ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ شهر سلیمانیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ میلادی شهر سلیمانیه شهر سلیمانیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ میلادی شهر سلیمانیه شهر سلیمانیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر سلیمانیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سلیمانیه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢١
سال ٢٠٢٢ م
٢٠٢٣

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٤٠١ شمسی شهر سلیمانیه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٤٠١ هـ.ش شهر سلیمانیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سلیمانیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٤٠١ شمسی شهر سلیمانیه

آبان
مهر ١٤٠١ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٤٠١٠٤:٢٣:٠٣٠٥:٤٦:٤٥١١:٥٠:٤٠١٧:٥٤:٠٢١٨:١٢:٠٥٢٣:٠٨:٥٨
٠٢ مهر ١٤٠١٠٤:٢٣:٥٤٠٥:٤٧:٣١١١:٥٠:١٩١٧:٥٢:٣٥١٨:١٠:٣٧٢٣:٠٨:٣٩
٠٣ مهر ١٤٠١٠٤:٢٤:٤٤٠٥:٤٨:١٧١١:٤٩:٥٩١٧:٥١:٠٧١٨:٠٩:٠٩٢٣:٠٨:٢١
٠٤ مهر ١٤٠١٠٤:٢٥:٣٤٠٥:٤٩:٠٣١١:٤٩:٣٨١٧:٤٩:٤٠١٨:٠٧:٤١٢٣:٠٨:٠٢
٠٥ مهر ١٤٠١٠٤:٢٦:٢٥٠٥:٤٩:٤٩١١:٤٩:١٨١٧:٤٨:١٢١٨:٠٦:١٤٢٣:٠٧:٤٣
٠٦ مهر ١٤٠١٠٤:٢٧:١٤٠٥:٥٠:٣٦١١:٤٨:٥٧١٧:٤٦:٤٦١٨:٠٤:٤٧٢٣:٠٧:٢٥
٠٧ مهر ١٤٠١٠٤:٢٨:٠٤٠٥:٥١:٢٢١١:٤٨:٣٧١٧:٤٥:١٩١٨:٠٣:٢١٢٣:٠٧:٠٦
٠٨ مهر ١٤٠١٠٤:٢٨:٥٤٠٥:٥٢:٠٩١١:٤٨:١٧١٧:٤٣:٥٢١٨:٠١:٥٥٢٣:٠٦:٤٨
٠٩ مهر ١٤٠١٠٤:٢٩:٤٣٠٥:٥٢:٥٦١١:٤٧:٥٨١٧:٤٢:٢٦١٨:٠٠:٢٩٢٣:٠٦:٢٩
١٠ مهر ١٤٠١٠٤:٣٠:٣٢٠٥:٥٣:٤٣١١:٤٧:٣٩١٧:٤١:٠١١٧:٥٩:٠٣٢٣:٠٦:١١
١١ مهر ١٤٠١٠٤:٣١:٢١٠٥:٥٤:٣١١١:٤٧:٢٠١٧:٣٩:٣٥١٧:٥٧:٣٩٢٣:٠٥:٥٣
١٢ مهر ١٤٠١٠٤:٣٢:١١٠٥:٥٥:١٩١١:٤٧:٠١١٧:٣٨:١٠١٧:٥٦:١٤٢٣:٠٥:٣٥
١٣ مهر ١٤٠١٠٤:٣٢:٥٩٠٥:٥٦:٠٧١١:٤٦:٤٣١٧:٣٦:٤٦١٧:٥٤:٥٠٢٣:٠٥:١٧
١٤ مهر ١٤٠١٠٤:٣٣:٤٨٠٥:٥٦:٥٥١١:٤٦:٢٥١٧:٣٥:٢٢١٧:٥٣:٢٧٢٣:٠٤:٥٩
١٥ مهر ١٤٠١٠٤:٣٤:٣٧٠٥:٥٧:٤٤١١:٤٦:٠٨١٧:٣٣:٥٨١٧:٥٢:٠٤٢٣:٠٤:٤٢
١٦ مهر ١٤٠١٠٤:٣٥:٢٦٠٥:٥٨:٣٣١١:٤٥:٥٠١٧:٣٢:٣٥١٧:٥٠:٤٢٢٣:٠٤:٢٥
١٧ مهر ١٤٠١٠٤:٣٦:١٥٠٥:٥٩:٢٢١١:٤٥:٣٤١٧:٣١:١٣١٧:٤٩:٢٠٢٣:٠٤:٠٨
١٨ مهر ١٤٠١٠٤:٣٧:٠٣٠٦:٠٠:١١١١:٤٥:١٨١٧:٢٩:٥١١٧:٤٨:٠٠٢٣:٠٣:٥١
١٩ مهر ١٤٠١٠٤:٣٧:٥٢٠٦:٠١:٠١١١:٤٥:٠٢١٧:٢٨:٣٠١٧:٤٦:٣٩٢٣:٠٣:٣٥
٢٠ مهر ١٤٠١٠٤:٣٨:٤٠٠٦:٠١:٥٢١١:٤٤:٤٧١٧:٢٧:٠٩١٧:٤٥:٢٠٢٣:٠٣:١٩
٢١ مهر ١٤٠١٠٤:٣٩:٢٩٠٦:٠٢:٤٢١١:٤٤:٣٢١٧:٢٥:٤٩١٧:٤٤:٠١٢٣:٠٣:٠٤
٢٢ مهر ١٤٠١٠٤:٤٠:١٨٠٦:٠٣:٣٣١١:٤٤:١٨١٧:٢٤:٣٠١٧:٤٢:٤٣٢٣:٠٢:٤٨
٢٣ مهر ١٤٠١٠٤:٤١:٠٦٠٦:٠٤:٢٤١١:٤٤:٠٤١٧:٢٣:١٢١٧:٤١:٢٦٢٣:٠٢:٣٣
٢٤ مهر ١٤٠١٠٤:٤١:٥٥٠٦:٠٥:١٦١١:٤٣:٥١١٧:٢١:٥٤١٧:٤٠:١٠٢٣:٠٢:١٩
٢٥ مهر ١٤٠١٠٤:٤٢:٤٤٠٦:٠٦:٠٨١١:٤٣:٣٩١٧:٢٠:٣٧١٧:٣٨:٥٤٢٣:٠٢:٠٥
٢٦ مهر ١٤٠١٠٤:٤٣:٣٣٠٦:٠٧:٠٠١١:٤٣:٢٧١٧:١٩:٢١١٧:٣٧:٤٠٢٣:٠١:٥١
٢٧ مهر ١٤٠١٠٤:٤٤:٢٢٠٦:٠٧:٥٢١١:٤٣:١٥١٧:١٨:٠٦١٧:٣٦:٢٦٢٣:٠١:٣٨
٢٨ مهر ١٤٠١٠٤:٤٥:١١٠٦:٠٨:٤٥١١:٤٣:٠٥١٧:١٦:٥٢١٧:٣٥:١٤٢٣:٠١:٢٦
٢٩ مهر ١٤٠١٠٤:٤٦:٠٠٠٦:٠٩:٣٩١١:٤٢:٥٥١٧:١٥:٣٩١٧:٣٤:٠٢٢٣:٠١:١٤
٣٠ مهر ١٤٠١٠٤:٤٦:٤٩٠٦:١٠:٣٣١١:٤٢:٤٥١٧:١٤:٢٦١٧:٣٢:٥٢٢٣:٠١:٠٢

دانلود اوقات شرعی مهر ٠١ - ١٤٠١ شهر سلیمانیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٤٠١ شمسی شهر سلیمانیه شهر سلیمانیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٤٠١ شمسی شهر سلیمانیه شهر سلیمانیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سلیمانیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سلیمانیه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٤٠٠
سال ١٤٠١ هـ.ش
١٤٠٢

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سلیمانیه

شهر سُلِیمانیّه (به کردی: Slêmanî سلێمانی، به عربی: السّلیمانیة) مرکز استان سلیمانیه عراق است. این شهر در شمال شرقی عراق، نزدیک به مرز ایران و در منطقه خودگردان کردستان قرار گرفته‌است. جمعیت آن ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ نفر و زبان مردم آن کردی است. سلیمانیه کانون فرهنگی گویش سورانی زبان کردی در عراق به‌شمار می‌رود و از کانون‌های مهم اقتصادی در کردستان عراق است.

شهر سلیمانیه در ویکیپدیا

شهر سلیمانیه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سلیمانیه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سلیمانیه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سلیمانیه بر روی نقشه

شهر سلیمانیه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سلیمانیه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سلیمانیه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سلیمانیه
اوقات شرعی مهر ٠١ شهر سلیمانیه + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٤ شهر سلیمانیه + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ شهر سلیمانیه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر سلیمانیه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٣ شهر سلیمانیه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عراق
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سلیمانیه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سلیمانیه رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سلیمانیه ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سلیمانیه ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢
زمان پخش اذان آنلاین به افق سلیمانیه
زمان پخش اذان زنده به افق سلیمانیه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سلیمانیه
جدول اوقات شرعی مهر ٠١ / ١٤٠١ سلیمانیه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سلیمانیه
افق شرعی امروز فردا سلیمانیه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سلیمانیه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو