جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر سلیمانیه

مرکزی سلیمانیه | سلیمانیه | عراق

اوقات شرعی امروز سلیمانیه

اذان صبح: ٠٤:٣٧:٣٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٠١:١٦
اذان ظهر: ١٢:٠٥:٣٣
غروب آفتاب: ١٨:١٠:٢٥
اذان مغرب: ١٨:٢٨:٢٧
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٣:١٦

سه شنبه ٠١ فروردین ١٤٠٢
٢٨ شعبان ١٤٤٤ قمری
٢١ مارس ٢٠٢٣ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سلیمانیه (شهرستان مرکزی سلیمانیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ فروردین ٠٢ شهر سلیمانیه)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٠٢ شهر سلیمانیه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر سلیمانیه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

تهاجم رژیم ستم شاهی به مدرسه فیضیه قم (1342)
عید نوروز
عید نوروز

برنارد مالامود
بدون وجود قهرمانان، انسان، موجود دردمندی است كه نمی‌داند تا كجا می‌تواند پیش برود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سلیمانیه

اوقات شرعی فروردین ٠٢ | اوقات شرعی مارس ٢٣ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤٤ | + اوقات شرعی رمضان ٢

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سلیمانیه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سلیمانیه ١٤٠٢ - ٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی

برابر با سال ١٤٤٤ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٢ شهر سلیمانیه (سال ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٠٣ فروردین ١٤٠٢ | ٢٣ مارس ٢٠٢٣
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٢ اردیبهشت ١٤٠٢ | ٢٢ آوریل ٢٠٢٣ (اول شوال ١٤٤٤)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سلیمانیه ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سلیمانیه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٢/٠١/٠٣٠٤:٣٤:٣٥٠٥:٥٨:٢٤١٢:٠٤:٥٧١٨:١٢:٠٤١٨:٣٠:٠٨٢٣:٢٢:٣٤
٠٢ رمضان | ٠٢/٠١/٠٤٠٤:٣٣:٠٣٠٥:٥٦:٥٩١٢:٠٤:٣٩١٨:١٢:٥٤١٨:٣٠:٥٨٢٣:٢٢:١٢
٠٣ رمضان | ٠٢/٠١/٠٥٠٤:٣١:٣٠٠٥:٥٥:٣٣١٢:٠٤:٢١١٨:١٣:٤٤١٨:٣١:٤٨٢٣:٢١:٥١
٠٤ رمضان | ٠٢/٠١/٠٦٠٤:٢٩:٥٧٠٥:٥٤:٠٧١٢:٠٤:٠٣١٨:١٤:٣٣١٨:٣٢:٣٨٢٣:٢١:٢٩
٠٥ رمضان | ٠٢/٠١/٠٧٠٤:٢٨:٢٤٠٥:٥٢:٤٢١٢:٠٣:٤٥١٨:١٥:٢٢١٨:٣٣:٢٩٢٣:٢١:٠٧
٠٦ رمضان | ٠٢/٠١/٠٨٠٤:٢٦:٥١٠٥:٥١:١٦١٢:٠٣:٢٧١٨:١٦:١٢١٨:٣٤:١٩٢٣:٢٠:٤٤
٠٧ رمضان | ٠٢/٠١/٠٩٠٤:٢٥:١٧٠٥:٤٩:٥١١٢:٠٣:٠٩١٨:١٧:٠١١٨:٣٥:٠٩٢٣:٢٠:٢٢
٠٨ رمضان | ٠٢/٠١/١٠٠٤:٢٣:٤٣٠٥:٤٨:٢٥١٢:٠٢:٥١١٨:١٧:٥٠١٨:٣٥:٥٩٢٣:١٩:٥٩
٠٩ رمضان | ٠٢/٠١/١١٠٤:٢٢:٠٨٠٥:٤٧:٠٠١٢:٠٢:٣٣١٨:١٨:٣٩١٨:٣٦:٤٩٢٣:١٩:٣٧
١٠ رمضان | ٠٢/٠١/١٢٠٤:٢٠:٣٤٠٥:٤٥:٣٥١٢:٠٢:١٥١٨:١٩:٢٨١٨:٣٧:٤٠٢٣:١٩:١٤
١١ رمضان | ٠٢/٠١/١٣٠٤:١٨:٥٩٠٥:٤٤:١١١٢:٠١:٥٧١٨:٢٠:١٨١٨:٣٨:٣٠٢٣:١٨:٥١
١٢ رمضان | ٠٢/٠١/١٤٠٤:١٧:٢٤٠٥:٤٢:٤٦١٢:٠١:٤٠١٨:٢١:٠٧١٨:٣٩:٢٠٢٣:١٨:٢٨
١٣ رمضان | ٠٢/٠١/١٥٠٤:١٥:٤٩٠٥:٤١:٢٢١٢:٠١:٢٢١٨:٢١:٥٦١٨:٤٠:١١٢٣:١٨:٠٥
١٤ رمضان | ٠٢/٠١/١٦٠٤:١٤:١٤٠٥:٣٩:٥٨١٢:٠١:٠٥١٨:٢٢:٤٥١٨:٤١:٠١٢٣:١٧:٤٢
١٥ رمضان | ٠٢/٠١/١٧٠٤:١٢:٣٩٠٥:٣٨:٣٥١٢:٠٠:٤٨١٨:٢٣:٣٤١٨:٤١:٥٢٢٣:١٧:١٩
١٦ رمضان | ٠٢/٠١/١٨٠٤:١١:٠٤٠٥:٣٧:١١١٢:٠٠:٣١١٨:٢٤:٢٣١٨:٤٢:٤٣٢٣:١٦:٥٦
١٧ رمضان | ٠٢/٠١/١٩٠٤:٠٩:٢٩٠٥:٣٥:٤٩١٢:٠٠:١٤١٨:٢٥:١٢١٨:٤٣:٣٤٢٣:١٦:٣٣
١٨ رمضان | ٠٢/٠١/٢٠٠٤:٠٧:٥٣٠٥:٣٤:٢٦١١:٥٩:٥٧١٨:٢٦:٠١١٨:٤٤:٢٥٢٣:١٦:١٠
١٩ رمضان | ٠٢/٠١/٢١٠٤:٠٦:١٨٠٥:٣٣:٠٥١١:٥٩:٤١١٨:٢٦:٥١١٨:٤٥:١٦٢٣:١٥:٤٧
٢٠ رمضان | ٠٢/٠١/٢٢٠٤:٠٤:٤٣٠٥:٣١:٤٣١١:٥٩:٢٥١٨:٢٧:٤٠١٨:٤٦:٠٧٢٣:١٥:٢٤
٢١ رمضان | ٠٢/٠١/٢٣٠٤:٠٣:٠٩٠٥:٣٠:٢٢١١:٥٩:١٠١٨:٢٨:٢٩١٨:٤٦:٥٨٢٣:١٥:٠٢
٢٢ رمضان | ٠٢/٠١/٢٤٠٤:٠١:٣٤٠٥:٢٩:٠٢١١:٥٨:٥٤١٨:٢٩:١٩١٨:٤٧:٤٩٢٣:١٤:٣٩
٢٣ رمضان | ٠٢/٠١/٢٥٠٣:٥٩:٥٩٠٥:٢٧:٤٢١١:٥٨:٣٩١٨:٣٠:٠٨١٨:٤٨:٤١٢٣:١٤:١٧
٢٤ رمضان | ٠٢/٠١/٢٦٠٣:٥٨:٢٥٠٥:٢٦:٢٣١١:٥٨:٢٤١٨:٣٠:٥٧١٨:٤٩:٣٣٢٣:١٣:٥٤
٢٥ رمضان | ٠٢/٠١/٢٧٠٣:٥٦:٥١٠٥:٢٥:٠٥١١:٥٨:١٠١٨:٣١:٤٧١٨:٥٠:٢٤٢٣:١٣:٣٢
٢٦ رمضان | ٠٢/٠١/٢٨٠٣:٥٥:١٨٠٥:٢٣:٤٧١١:٥٧:٥٦١٨:٣٢:٣٧١٨:٥١:١٦٢٣:١٣:١٠
٢٧ رمضان | ٠٢/٠١/٢٩٠٣:٥٣:٤٤٠٥:٢٢:٣٠١١:٥٧:٤٢١٨:٣٣:٢٦١٨:٥٢:٠٨٢٣:١٢:٤٩
٢٨ رمضان | ٠٢/٠١/٣٠٠٣:٥٢:١١٠٥:٢١:١٣١١:٥٧:٢٩١٨:٣٤:١٦١٨:٥٣:٠٠٢٣:١٢:٢٧
٢٩ رمضان | ٠٢/٠١/٣١٠٣:٥٠:٣٩٠٥:١٩:٥٨١١:٥٧:١٦١٨:٣٥:٠٦١٨:٥٣:٥٣٢٣:١٢:٠٦
٣٠ رمضان | ٠٢/٠٢/٠١٠٣:٤٩:٠٧٠٥:١٨:٤٣١١:٥٧:٠٤١٨:٣٥:٥٦١٨:٥٤:٤٥٢٣:١١:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری شهر سلیمانیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری شهر سلیمانیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری شهر سلیمانیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سلیمانیه

اوقات شرعی شعبان ١٤٤٤ قمری شهر سلیمانیه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤٤ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سلیمانیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سلیمانیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤٤ قمری شهر سلیمانیه

رمضان
شعبان ١٤٤٤ هـ.ق
رجب

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤٤ هـ.ق
شهر سلیمانیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤٤ هـ.ق شهر سلیمانیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤٤ هـ.ق شهر سلیمانیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سلیمانیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سلیمانیه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٣
سال ١٤٤٤ هـ.ق
١٤٤٥

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ میلادی شهر سلیمانیه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ م شهر سلیمانیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سلیمانیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ میلادی شهر سلیمانیه

آوریل
مارس ٢٠٢٣ م
فوریه

دانلود اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ شهر سلیمانیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ میلادی شهر سلیمانیه شهر سلیمانیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ میلادی شهر سلیمانیه شهر سلیمانیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر سلیمانیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سلیمانیه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٢
سال ٢٠٢٣ م
٢٠٢٤

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی فروردین ١٤٠٢ شمسی شهر سلیمانیه

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٢ هـ.ش شهر سلیمانیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سلیمانیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٢ شمسی شهر سلیمانیه

اردیبهشت
فروردین ١٤٠٢ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٤٠٢٠٤:٣٧:٣٨٠٦:٠١:١٦١٢:٠٥:٣٣١٨:١٠:٢٥١٨:٢٨:٢٧٢٣:٢٣:١٦
٠٢ فروردین ١٤٠٢٠٤:٣٦:٠٧٠٥:٥٩:٥٠١٢:٠٥:١٥١٨:١١:١٥١٨:٢٩:١٨٢٣:٢٢:٥٥
٠٣ فروردین ١٤٠٢٠٤:٣٤:٣٥٠٥:٥٨:٢٤١٢:٠٤:٥٧١٨:١٢:٠٤١٨:٣٠:٠٨٢٣:٢٢:٣٤
٠٤ فروردین ١٤٠٢٠٤:٣٣:٠٣٠٥:٥٦:٥٩١٢:٠٤:٣٩١٨:١٢:٥٤١٨:٣٠:٥٨٢٣:٢٢:١٢
٠٥ فروردین ١٤٠٢٠٤:٣١:٣٠٠٥:٥٥:٣٣١٢:٠٤:٢١١٨:١٣:٤٤١٨:٣١:٤٨٢٣:٢١:٥١
٠٦ فروردین ١٤٠٢٠٤:٢٩:٥٧٠٥:٥٤:٠٧١٢:٠٤:٠٣١٨:١٤:٣٣١٨:٣٢:٣٨٢٣:٢١:٢٩
٠٧ فروردین ١٤٠٢٠٤:٢٨:٢٤٠٥:٥٢:٤٢١٢:٠٣:٤٥١٨:١٥:٢٢١٨:٣٣:٢٩٢٣:٢١:٠٧
٠٨ فروردین ١٤٠٢٠٤:٢٦:٥١٠٥:٥١:١٦١٢:٠٣:٢٧١٨:١٦:١٢١٨:٣٤:١٩٢٣:٢٠:٤٤
٠٩ فروردین ١٤٠٢٠٤:٢٥:١٧٠٥:٤٩:٥١١٢:٠٣:٠٩١٨:١٧:٠١١٨:٣٥:٠٩٢٣:٢٠:٢٢
١٠ فروردین ١٤٠٢٠٤:٢٣:٤٣٠٥:٤٨:٢٥١٢:٠٢:٥١١٨:١٧:٥٠١٨:٣٥:٥٩٢٣:١٩:٥٩
١١ فروردین ١٤٠٢٠٤:٢٢:٠٨٠٥:٤٧:٠٠١٢:٠٢:٣٣١٨:١٨:٣٩١٨:٣٦:٤٩٢٣:١٩:٣٧
١٢ فروردین ١٤٠٢٠٤:٢٠:٣٤٠٥:٤٥:٣٥١٢:٠٢:١٥١٨:١٩:٢٨١٨:٣٧:٤٠٢٣:١٩:١٤
١٣ فروردین ١٤٠٢٠٤:١٨:٥٩٠٥:٤٤:١١١٢:٠١:٥٧١٨:٢٠:١٨١٨:٣٨:٣٠٢٣:١٨:٥١
١٤ فروردین ١٤٠٢٠٤:١٧:٢٤٠٥:٤٢:٤٦١٢:٠١:٤٠١٨:٢١:٠٧١٨:٣٩:٢٠٢٣:١٨:٢٨
١٥ فروردین ١٤٠٢٠٤:١٥:٤٩٠٥:٤١:٢٢١٢:٠١:٢٢١٨:٢١:٥٦١٨:٤٠:١١٢٣:١٨:٠٥
١٦ فروردین ١٤٠٢٠٤:١٤:١٤٠٥:٣٩:٥٨١٢:٠١:٠٥١٨:٢٢:٤٥١٨:٤١:٠١٢٣:١٧:٤٢
١٧ فروردین ١٤٠٢٠٤:١٢:٣٩٠٥:٣٨:٣٥١٢:٠٠:٤٨١٨:٢٣:٣٤١٨:٤١:٥٢٢٣:١٧:١٩
١٨ فروردین ١٤٠٢٠٤:١١:٠٤٠٥:٣٧:١١١٢:٠٠:٣١١٨:٢٤:٢٣١٨:٤٢:٤٣٢٣:١٦:٥٦
١٩ فروردین ١٤٠٢٠٤:٠٩:٢٩٠٥:٣٥:٤٩١٢:٠٠:١٤١٨:٢٥:١٢١٨:٤٣:٣٤٢٣:١٦:٣٣
٢٠ فروردین ١٤٠٢٠٤:٠٧:٥٣٠٥:٣٤:٢٦١١:٥٩:٥٧١٨:٢٦:٠١١٨:٤٤:٢٥٢٣:١٦:١٠
٢١ فروردین ١٤٠٢٠٤:٠٦:١٨٠٥:٣٣:٠٥١١:٥٩:٤١١٨:٢٦:٥١١٨:٤٥:١٦٢٣:١٥:٤٧
٢٢ فروردین ١٤٠٢٠٤:٠٤:٤٣٠٥:٣١:٤٣١١:٥٩:٢٥١٨:٢٧:٤٠١٨:٤٦:٠٧٢٣:١٥:٢٤
٢٣ فروردین ١٤٠٢٠٤:٠٣:٠٩٠٥:٣٠:٢٢١١:٥٩:١٠١٨:٢٨:٢٩١٨:٤٦:٥٨٢٣:١٥:٠٢
٢٤ فروردین ١٤٠٢٠٤:٠١:٣٤٠٥:٢٩:٠٢١١:٥٨:٥٤١٨:٢٩:١٩١٨:٤٧:٤٩٢٣:١٤:٣٩
٢٥ فروردین ١٤٠٢٠٣:٥٩:٥٩٠٥:٢٧:٤٢١١:٥٨:٣٩١٨:٣٠:٠٨١٨:٤٨:٤١٢٣:١٤:١٧
٢٦ فروردین ١٤٠٢٠٣:٥٨:٢٥٠٥:٢٦:٢٣١١:٥٨:٢٤١٨:٣٠:٥٧١٨:٤٩:٣٣٢٣:١٣:٥٤
٢٧ فروردین ١٤٠٢٠٣:٥٦:٥١٠٥:٢٥:٠٥١١:٥٨:١٠١٨:٣١:٤٧١٨:٥٠:٢٤٢٣:١٣:٣٢
٢٨ فروردین ١٤٠٢٠٣:٥٥:١٨٠٥:٢٣:٤٧١١:٥٧:٥٦١٨:٣٢:٣٧١٨:٥١:١٦٢٣:١٣:١٠
٢٩ فروردین ١٤٠٢٠٣:٥٣:٤٤٠٥:٢٢:٣٠١١:٥٧:٤٢١٨:٣٣:٢٦١٨:٥٢:٠٨٢٣:١٢:٤٩
٣٠ فروردین ١٤٠٢٠٣:٥٢:١١٠٥:٢١:١٣١١:٥٧:٢٩١٨:٣٤:١٦١٨:٥٣:٠٠٢٣:١٢:٢٧
٣١ فروردین ١٤٠٢٠٣:٥٠:٣٩٠٥:١٩:٥٨١١:٥٧:١٦١٨:٣٥:٠٦١٨:٥٣:٥٣٢٣:١٢:٠٦

دانلود اوقات شرعی فروردین ٠٢ - ١٤٠٢ شهر سلیمانیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٢ شمسی شهر سلیمانیه شهر سلیمانیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٢ شمسی شهر سلیمانیه شهر سلیمانیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سلیمانیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سلیمانیه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٤٠١
سال ١٤٠٢ هـ.ش
١٤٠٣

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سلیمانیه

شهر سُلِیمانیّه (به کردی: Slêmanî سلێمانی، به عربی: السّلیمانیة) مرکز استان سلیمانیه عراق است. این شهر در شمال شرقی عراق، نزدیک به مرز ایران و در منطقه خودگردان کردستان قرار گرفته‌است. جمعیت آن ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ نفر و زبان مردم آن کردی است. سلیمانیه کانون فرهنگی گویش سورانی زبان کردی در عراق به‌شمار می‌رود و از کانون‌های مهم اقتصادی در کردستان عراق است.

شهر سلیمانیه در ویکیپدیا

شهر سلیمانیه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سلیمانیه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سلیمانیه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سلیمانیه بر روی نقشه

شهر سلیمانیه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سلیمانیه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سلیمانیه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سلیمانیه
اوقات شرعی فروردین ٠٢ شهر سلیمانیه + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤٤ شهر سلیمانیه + دانلود
اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ شهر سلیمانیه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر سلیمانیه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٣ شهر سلیمانیه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عراق
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سلیمانیه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سلیمانیه رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق سلیمانیه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق سلیمانیه ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سلیمانیه ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢
زمان پخش اذان زنده به افق سلیمانیه
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سلیمانیه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سلیمانیه
جدول اوقات شرعی امروز فردا سلیمانیه دانلود pdf
افق شرعی فروردین ٠٢ / ١٤٠٢ سلیمانیه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سلیمانیه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو