جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر سامرا

سامرا | صلاح‌الدین | عراق

اوقات شرعی امروز سامرا

اذان صبح: ٠٤:٤٥:٢٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٧:٣٢
اذان ظهر: ١٢:١١:٤٥
غروب آفتاب: ١٨:١٦:٣١
اذان مغرب: ١٨:٣٤:١٥
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣٠:١٢

سه شنبه ٠١ فروردین ١٤٠٢
٢٨ شعبان ١٤٤٤ قمری
٢١ مارس ٢٠٢٣ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سامرا (شهرستان سامرا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ فروردین ٠٢ شهر سامرا)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٠٢ شهر سامرا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر سامرا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

تهاجم رژیم ستم شاهی به مدرسه فیضیه قم (1342)
عید نوروز
عید نوروز

بوك مینستر فولر
شما هرگز قادر به آموختن كم و اندك نخواهید بود، تنها می توان بیشتر و بیشتر یاد گرفت.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سامرا

اوقات شرعی فروردین ٠٢ | اوقات شرعی مارس ٢٣ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤٤ | + اوقات شرعی رمضان ٢

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سامرا در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سامرا ١٤٠٢ - ٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی

برابر با سال ١٤٤٤ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٢ شهر سامرا (سال ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٠٣ فروردین ١٤٠٢ | ٢٣ مارس ٢٠٢٣
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٢ اردیبهشت ١٤٠٢ | ٢٢ آوریل ٢٠٢٣ (اول شوال ١٤٤٤)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سامرا ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سامرا
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٢/٠١/٠٣٠٤:٤٢:٢٥٠٦:٠٤:٤٧١٢:١١:٠٩١٨:١٨:٠٣١٨:٣٥:٤٩٢٣:٢٩:٣٠
٠٢ رمضان | ٠٢/٠١/٠٤٠٤:٤٠:٥٧٠٦:٠٣:٢٥١٢:١٠:٥١١٨:١٨:٥٠١٨:٣٦:٣٦٢٣:٢٩:٠٩
٠٣ رمضان | ٠٢/٠١/٠٥٠٤:٣٩:٢٨٠٦:٠٢:٠٣١٢:١٠:٣٣١٨:١٩:٣٦١٨:٣٧:٢٣٢٣:٢٨:٤٨
٠٤ رمضان | ٠٢/٠١/٠٦٠٤:٣٧:٥٩٠٦:٠٠:٤٠١٢:١٠:١٥١٨:٢٠:٢٢١٨:٣٨:١٠٢٣:٢٨:٢٦
٠٥ رمضان | ٠٢/٠١/٠٧٠٤:٣٦:٣٠٠٥:٥٩:١٨١٢:٠٩:٥٧١٨:٢١:٠٨١٨:٣٨:٥٦٢٣:٢٨:٠٤
٠٦ رمضان | ٠٢/٠١/٠٨٠٤:٣٥:٠٠٠٥:٥٧:٥٦١٢:٠٩:٣٩١٨:٢١:٥٤١٨:٣٩:٤٣٢٣:٢٧:٤٢
٠٧ رمضان | ٠٢/٠١/٠٩٠٤:٣٣:٣٠٠٥:٥٦:٣٤١٢:٠٩:٢١١٨:٢٢:٤٠١٨:٤٠:٣٠٢٣:٢٧:٢٠
٠٨ رمضان | ٠٢/٠١/١٠٠٤:٣٢:٠٠٠٥:٥٥:١٢١٢:٠٩:٠٣١٨:٢٣:٢٦١٨:٤١:١٧٢٣:٢٦:٥٨
٠٩ رمضان | ٠٢/٠١/١١٠٤:٣٠:٣٠٠٥:٥٣:٥٠١٢:٠٨:٤٥١٨:٢٤:١٢١٨:٤٢:٠٤٢٣:٢٦:٣٥
١٠ رمضان | ٠٢/٠١/١٢٠٤:٢٨:٥٩٠٥:٥٢:٢٨١٢:٠٨:٢٧١٨:٢٤:٥٨١٨:٤٢:٥١٢٣:٢٦:١٣
١١ رمضان | ٠٢/٠١/١٣٠٤:٢٧:٢٨٠٥:٥١:٠٧١٢:٠٨:٠٩١٨:٢٥:٤٤١٨:٤٣:٣٨٢٣:٢٥:٥١
١٢ رمضان | ٠٢/٠١/١٤٠٤:٢٥:٥٧٠٥:٤٩:٤٦١٢:٠٧:٥٢١٨:٢٦:٢٩١٨:٤٤:٢٥٢٣:٢٥:٢٨
١٣ رمضان | ٠٢/٠١/١٥٠٤:٢٤:٢٧٠٥:٤٨:٢٥١٢:٠٧:٣٤١٨:٢٧:١٥١٨:٤٥:١٢٢٣:٢٥:٠٥
١٤ رمضان | ٠٢/٠١/١٦٠٤:٢٢:٥٥٠٥:٤٧:٠٤١٢:٠٧:١٧١٨:٢٨:٠١١٨:٤٥:٥٩٢٣:٢٤:٤٣
١٥ رمضان | ٠٢/٠١/١٧٠٤:٢١:٢٤٠٥:٤٥:٤٤١٢:٠٧:٠٠١٨:٢٨:٤٧١٨:٤٦:٤٦٢٣:٢٤:٢٠
١٦ رمضان | ٠٢/٠١/١٨٠٤:١٩:٥٣٠٥:٤٤:٢٤١٢:٠٦:٤٣١٨:٢٩:٣٣١٨:٤٧:٣٤٢٣:٢٣:٥٨
١٧ رمضان | ٠٢/٠١/١٩٠٤:١٨:٢٢٠٥:٤٣:٠٤١٢:٠٦:٢٦١٨:٣٠:١٩١٨:٤٨:٢١٢٣:٢٣:٣٥
١٨ رمضان | ٠٢/٠١/٢٠٠٤:١٦:٥١٠٥:٤١:٤٥١٢:٠٦:٠٩١٨:٣١:٠٥١٨:٤٩:٠٩٢٣:٢٣:١٣
١٩ رمضان | ٠٢/٠١/٢١٠٤:١٥:٢٠٠٥:٤٠:٢٧١٢:٠٥:٥٣١٨:٣١:٥١١٨:٤٩:٥٧٢٣:٢٢:٥٠
٢٠ رمضان | ٠٢/٠١/٢٢٠٤:١٣:٥٠٠٥:٣٩:٠٩١٢:٠٥:٣٧١٨:٣٢:٣٧١٨:٥٠:٤٤٢٣:٢٢:٢٨
٢١ رمضان | ٠٢/٠١/٢٣٠٤:١٢:١٩٠٥:٣٧:٥١١٢:٠٥:٢١١٨:٣٣:٢٣١٨:٥١:٣٢٢٣:٢٢:٠٦
٢٢ رمضان | ٠٢/٠١/٢٤٠٤:١٠:٤٩٠٥:٣٦:٣٤١٢:٠٥:٠٦١٨:٣٤:٠٩١٨:٥٢:٢٠٢٣:٢١:٤٤
٢٣ رمضان | ٠٢/٠١/٢٥٠٤:٠٩:١٨٠٥:٣٥:١٧١٢:٠٤:٥١١٨:٣٤:٥٥١٨:٥٣:٠٩٢٣:٢١:٢٢
٢٤ رمضان | ٠٢/٠١/٢٦٠٤:٠٧:٤٨٠٥:٣٤:٠٢١٢:٠٤:٣٦١٨:٣٥:٤١١٨:٥٣:٥٧٢٣:٢١:٠٠
٢٥ رمضان | ٠٢/٠١/٢٧٠٤:٠٦:١٩٠٥:٣٢:٤٦١٢:٠٤:٢٢١٨:٣٦:٢٨١٨:٥٤:٤٥٢٣:٢٠:٣٩
٢٦ رمضان | ٠٢/٠١/٢٨٠٤:٠٤:٤٩٠٥:٣١:٣٢١٢:٠٤:٠٨١٨:٣٧:١٤١٨:٥٥:٣٤٢٣:٢٠:١٧
٢٧ رمضان | ٠٢/٠١/٢٩٠٤:٠٣:٢٠٠٥:٣٠:١٨١٢:٠٣:٥٤١٨:٣٨:٠١١٨:٥٦:٢٣٢٣:١٩:٥٦
٢٨ رمضان | ٠٢/٠١/٣٠٠٤:٠١:٥٢٠٥:٢٩:٠٤١٢:٠٣:٤١١٨:٣٨:٤٧١٨:٥٧:١٢٢٣:١٩:٣٥
٢٩ رمضان | ٠٢/٠١/٣١٠٤:٠٠:٢٤٠٥:٢٧:٥٢١٢:٠٣:٢٨١٨:٣٩:٣٤١٨:٥٨:٠٠٢٣:١٩:١٥
٣٠ رمضان | ٠٢/٠٢/٠١٠٣:٥٨:٥٦٠٥:٢٦:٤٠١٢:٠٣:١٦١٨:٤٠:٢١١٨:٥٨:٥٠٢٣:١٨:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری شهر سامرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری شهر سامرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری شهر سامرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سامرا

اوقات شرعی شعبان ١٤٤٤ قمری شهر سامرا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤٤ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سامرا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سامرا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤٤ قمری شهر سامرا

رمضان
شعبان ١٤٤٤ هـ.ق
رجب

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤٤ هـ.ق
شهر سامرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤٤ هـ.ق شهر سامرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤٤ هـ.ق شهر سامرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سامرا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سامرا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٣
سال ١٤٤٤ هـ.ق
١٤٤٥

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ میلادی شهر سامرا

در این قسمت جدول اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ م شهر سامرا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سامرا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ میلادی شهر سامرا

آوریل
مارس ٢٠٢٣ م
فوریه

دانلود اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ شهر سامرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ میلادی شهر سامرا شهر سامرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ میلادی شهر سامرا شهر سامرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر سامرا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سامرا برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٢
سال ٢٠٢٣ م
٢٠٢٤

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی فروردین ١٤٠٢ شمسی شهر سامرا

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٢ هـ.ش شهر سامرا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سامرا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٢ شمسی شهر سامرا

اردیبهشت
فروردین ١٤٠٢ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٤٠٢٠٤:٤٥:٢٠٠٦:٠٧:٣٢١٢:١١:٤٥١٨:١٦:٣١١٨:٣٤:١٥٢٣:٣٠:١٢
٠٢ فروردین ١٤٠٢٠٤:٤٣:٥٣٠٦:٠٦:١٠١٢:١١:٢٧١٨:١٧:١٧١٨:٣٥:٠٢٢٣:٢٩:٥١
٠٣ فروردین ١٤٠٢٠٤:٤٢:٢٥٠٦:٠٤:٤٧١٢:١١:٠٩١٨:١٨:٠٣١٨:٣٥:٤٩٢٣:٢٩:٣٠
٠٤ فروردین ١٤٠٢٠٤:٤٠:٥٧٠٦:٠٣:٢٥١٢:١٠:٥١١٨:١٨:٥٠١٨:٣٦:٣٦٢٣:٢٩:٠٩
٠٥ فروردین ١٤٠٢٠٤:٣٩:٢٨٠٦:٠٢:٠٣١٢:١٠:٣٣١٨:١٩:٣٦١٨:٣٧:٢٣٢٣:٢٨:٤٨
٠٦ فروردین ١٤٠٢٠٤:٣٧:٥٩٠٦:٠٠:٤٠١٢:١٠:١٥١٨:٢٠:٢٢١٨:٣٨:١٠٢٣:٢٨:٢٦
٠٧ فروردین ١٤٠٢٠٤:٣٦:٣٠٠٥:٥٩:١٨١٢:٠٩:٥٧١٨:٢١:٠٨١٨:٣٨:٥٦٢٣:٢٨:٠٤
٠٨ فروردین ١٤٠٢٠٤:٣٥:٠٠٠٥:٥٧:٥٦١٢:٠٩:٣٩١٨:٢١:٥٤١٨:٣٩:٤٣٢٣:٢٧:٤٢
٠٩ فروردین ١٤٠٢٠٤:٣٣:٣٠٠٥:٥٦:٣٤١٢:٠٩:٢١١٨:٢٢:٤٠١٨:٤٠:٣٠٢٣:٢٧:٢٠
١٠ فروردین ١٤٠٢٠٤:٣٢:٠٠٠٥:٥٥:١٢١٢:٠٩:٠٣١٨:٢٣:٢٦١٨:٤١:١٧٢٣:٢٦:٥٨
١١ فروردین ١٤٠٢٠٤:٣٠:٣٠٠٥:٥٣:٥٠١٢:٠٨:٤٥١٨:٢٤:١٢١٨:٤٢:٠٤٢٣:٢٦:٣٥
١٢ فروردین ١٤٠٢٠٤:٢٨:٥٩٠٥:٥٢:٢٨١٢:٠٨:٢٧١٨:٢٤:٥٨١٨:٤٢:٥١٢٣:٢٦:١٣
١٣ فروردین ١٤٠٢٠٤:٢٧:٢٨٠٥:٥١:٠٧١٢:٠٨:٠٩١٨:٢٥:٤٤١٨:٤٣:٣٨٢٣:٢٥:٥١
١٤ فروردین ١٤٠٢٠٤:٢٥:٥٧٠٥:٤٩:٤٦١٢:٠٧:٥٢١٨:٢٦:٢٩١٨:٤٤:٢٥٢٣:٢٥:٢٨
١٥ فروردین ١٤٠٢٠٤:٢٤:٢٧٠٥:٤٨:٢٥١٢:٠٧:٣٤١٨:٢٧:١٥١٨:٤٥:١٢٢٣:٢٥:٠٥
١٦ فروردین ١٤٠٢٠٤:٢٢:٥٥٠٥:٤٧:٠٤١٢:٠٧:١٧١٨:٢٨:٠١١٨:٤٥:٥٩٢٣:٢٤:٤٣
١٧ فروردین ١٤٠٢٠٤:٢١:٢٤٠٥:٤٥:٤٤١٢:٠٧:٠٠١٨:٢٨:٤٧١٨:٤٦:٤٦٢٣:٢٤:٢٠
١٨ فروردین ١٤٠٢٠٤:١٩:٥٣٠٥:٤٤:٢٤١٢:٠٦:٤٣١٨:٢٩:٣٣١٨:٤٧:٣٤٢٣:٢٣:٥٨
١٩ فروردین ١٤٠٢٠٤:١٨:٢٢٠٥:٤٣:٠٤١٢:٠٦:٢٦١٨:٣٠:١٩١٨:٤٨:٢١٢٣:٢٣:٣٥
٢٠ فروردین ١٤٠٢٠٤:١٦:٥١٠٥:٤١:٤٥١٢:٠٦:٠٩١٨:٣١:٠٥١٨:٤٩:٠٩٢٣:٢٣:١٣
٢١ فروردین ١٤٠٢٠٤:١٥:٢٠٠٥:٤٠:٢٧١٢:٠٥:٥٣١٨:٣١:٥١١٨:٤٩:٥٧٢٣:٢٢:٥٠
٢٢ فروردین ١٤٠٢٠٤:١٣:٥٠٠٥:٣٩:٠٩١٢:٠٥:٣٧١٨:٣٢:٣٧١٨:٥٠:٤٤٢٣:٢٢:٢٨
٢٣ فروردین ١٤٠٢٠٤:١٢:١٩٠٥:٣٧:٥١١٢:٠٥:٢١١٨:٣٣:٢٣١٨:٥١:٣٢٢٣:٢٢:٠٦
٢٤ فروردین ١٤٠٢٠٤:١٠:٤٩٠٥:٣٦:٣٤١٢:٠٥:٠٦١٨:٣٤:٠٩١٨:٥٢:٢٠٢٣:٢١:٤٤
٢٥ فروردین ١٤٠٢٠٤:٠٩:١٨٠٥:٣٥:١٧١٢:٠٤:٥١١٨:٣٤:٥٥١٨:٥٣:٠٩٢٣:٢١:٢٢
٢٦ فروردین ١٤٠٢٠٤:٠٧:٤٨٠٥:٣٤:٠٢١٢:٠٤:٣٦١٨:٣٥:٤١١٨:٥٣:٥٧٢٣:٢١:٠٠
٢٧ فروردین ١٤٠٢٠٤:٠٦:١٩٠٥:٣٢:٤٦١٢:٠٤:٢٢١٨:٣٦:٢٨١٨:٥٤:٤٥٢٣:٢٠:٣٩
٢٨ فروردین ١٤٠٢٠٤:٠٤:٤٩٠٥:٣١:٣٢١٢:٠٤:٠٨١٨:٣٧:١٤١٨:٥٥:٣٤٢٣:٢٠:١٧
٢٩ فروردین ١٤٠٢٠٤:٠٣:٢٠٠٥:٣٠:١٨١٢:٠٣:٥٤١٨:٣٨:٠١١٨:٥٦:٢٣٢٣:١٩:٥٦
٣٠ فروردین ١٤٠٢٠٤:٠١:٥٢٠٥:٢٩:٠٤١٢:٠٣:٤١١٨:٣٨:٤٧١٨:٥٧:١٢٢٣:١٩:٣٥
٣١ فروردین ١٤٠٢٠٤:٠٠:٢٤٠٥:٢٧:٥٢١٢:٠٣:٢٨١٨:٣٩:٣٤١٨:٥٨:٠٠٢٣:١٩:١٥

دانلود اوقات شرعی فروردین ٠٢ - ١٤٠٢ شهر سامرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٢ شمسی شهر سامرا شهر سامرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٢ شمسی شهر سامرا شهر سامرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سامرا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سامرا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٤٠١
سال ١٤٠٢ هـ.ش
١٤٠٣

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سامرا

سامِرا (به عربی: سامَرّاء) (دگرگون‌شده ی: سُرِّ مَن رَأیٰ؛ به معنای: شاد شود هر که آن را بدید) شهری در میانهٔ عراق، در استان صلاح‌الدین؛ در کرانهٔ دجله، ۱۲۵ کیلومتری شمال بغداد جای گرفته‌است. در سال ۸۳۶م به دستور خلیفهٔ عباسی معتصم بالله بنیان نهاده اشت تا به‌جای بغداد پایتخت شود

شهر سامرا در ویکیپدیا

شهر سامرا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سامرا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سامرا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سامرا بر روی نقشه

شهر سامرا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سامرا

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سامرا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سامرا
اوقات شرعی فروردین ٠٢ شهر سامرا + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤٤ شهر سامرا + دانلود
اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ شهر سامرا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر سامرا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٣ شهر سامرا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عراق
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سامرا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سامرا رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق سامرا
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سامرا
جدول اوقات شرعی فروردین ٠٢ / ١٤٠٢ سامرا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سامرا ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢
زمان پخش اذان مستقیم به افق سامرا
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سامرا
زمان پخش اذان زنده به افق سامرا
جدول اوقات شرعی امروز فردا سامرا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سامرا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو