جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بغداد

بغداد | بغداد | عراق

اوقات شرعی امروز بغداد

اذان صبح: ٠٤:٤٤:٠٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:٢٦
اذان ظهر: ١٢:٠٩:٣٦
غروب آفتاب: ١٨:١٤:١٧
اذان مغرب: ١٨:٣١:٥١
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٨:٢٩

سه شنبه ٠١ فروردین ١٤٠٢
٢٨ شعبان ١٤٤٤ قمری
٢١ مارس ٢٠٢٣ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بغداد (شهرستان بغداد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ فروردین ٠٢ شهر بغداد)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٠٢ شهر بغداد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر بغداد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

تهاجم رژیم ستم شاهی به مدرسه فیضیه قم (1342)
عید نوروز
عید نوروز

بوك مینستر فولر
شما هرگز قادر به آموختن كم و اندك نخواهید بود، تنها می توان بیشتر و بیشتر یاد گرفت.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بغداد

اوقات شرعی فروردین ٠٢ | اوقات شرعی مارس ٢٣ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤٤ | + اوقات شرعی رمضان ٢

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بغداد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بغداد ١٤٠٢ - ٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی

برابر با سال ١٤٤٤ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٢ شهر بغداد (سال ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٠٣ فروردین ١٤٠٢ | ٢٣ مارس ٢٠٢٣
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٢ اردیبهشت ١٤٠٢ | ٢٢ آوریل ٢٠٢٣ (اول شوال ١٤٤٤)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بغداد ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بغداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٢/٠١/٠٣٠٤:٤١:١٦٠٦:٠٢:٤٥١٢:٠٩:٠٠١٨:١٥:٤٦١٨:٣٣:٢١٢٣:٢٧:٤٨
٠٢ رمضان | ٠٢/٠١/٠٤٠٤:٣٩:٥٠٠٦:٠١:٢٥١٢:٠٨:٤٢١٨:١٦:٣٠١٨:٣٤:٠٥٢٣:٢٧:٢٧
٠٣ رمضان | ٠٢/٠١/٠٥٠٤:٣٨:٢٤٠٦:٠٠:٠٥١٢:٠٨:٢٤١٨:١٧:١٤١٨:٣٤:٥٠٢٣:٢٧:٠٦
٠٤ رمضان | ٠٢/٠١/٠٦٠٤:٣٦:٥٧٠٥:٥٨:٤٥١٢:٠٨:٠٦١٨:١٧:٥٨١٨:٣٥:٣٥٢٣:٢٦:٤٤
٠٥ رمضان | ٠٢/٠١/٠٧٠٤:٣٥:٣١٠٥:٥٧:٢٤١٢:٠٧:٤٨١٨:١٨:٤٢١٨:٣٦:٢٠٢٣:٢٦:٢٣
٠٦ رمضان | ٠٢/٠١/٠٨٠٤:٣٤:٠٣٠٥:٥٦:٠٤١٢:٠٧:٣٠١٨:١٩:٢٦١٨:٣٧:٠٤٢٣:٢٦:٠١
٠٧ رمضان | ٠٢/٠١/٠٩٠٤:٣٢:٣٦٠٥:٥٤:٤٤١٢:٠٧:١٢١٨:٢٠:١٠١٨:٣٧:٤٩٢٣:٢٥:٣٩
٠٨ رمضان | ٠٢/٠١/١٠٠٤:٣١:٠٨٠٥:٥٣:٢٤١٢:٠٦:٥٤١٨:٢٠:٥٤١٨:٣٨:٣٤٢٣:٢٥:١٧
٠٩ رمضان | ٠٢/٠١/١١٠٤:٢٩:٤٠٠٥:٥٢:٠٤١٢:٠٦:٣٦١٨:٢١:٣٨١٨:٣٩:١٨٢٣:٢٤:٥٥
١٠ رمضان | ٠٢/٠١/١٢٠٤:٢٨:١٢٠٥:٥٠:٤٥١٢:٠٦:١٨١٨:٢٢:٢١١٨:٤٠:٠٣٢٣:٢٤:٣٣
١١ رمضان | ٠٢/٠١/١٣٠٤:٢٦:٤٤٠٥:٤٩:٢٦١٢:٠٦:٠٠١٨:٢٣:٠٥١٨:٤٠:٤٨٢٣:٢٤:١٠
١٢ رمضان | ٠٢/٠١/١٤٠٤:٢٥:١٦٠٥:٤٨:٠٦١٢:٠٥:٤٢١٨:٢٣:٤٩١٨:٤١:٣٣٢٣:٢٣:٤٨
١٣ رمضان | ٠٢/٠١/١٥٠٤:٢٣:٤٧٠٥:٤٦:٤٨١٢:٠٥:٢٥١٨:٢٤:٣٣١٨:٤٢:١٨٢٣:٢٣:٢٦
١٤ رمضان | ٠٢/٠١/١٦٠٤:٢٢:١٩٠٥:٤٥:٢٩١٢:٠٥:٠٧١٨:٢٥:١٦١٨:٤٣:٠٣٢٣:٢٣:٠٣
١٥ رمضان | ٠٢/٠١/١٧٠٤:٢٠:٥٠٠٥:٤٤:١١١٢:٠٤:٥٠١٨:٢٦:٠٠١٨:٤٣:٤٨٢٣:٢٢:٤١
١٦ رمضان | ٠٢/٠١/١٨٠٤:١٩:٢٢٠٥:٤٢:٥٣١٢:٠٤:٣٣١٨:٢٦:٤٤١٨:٤٤:٣٤٢٣:٢٢:١٩
١٧ رمضان | ٠٢/٠١/١٩٠٤:١٧:٥٣٠٥:٤١:٣٦١٢:٠٤:١٧١٨:٢٧:٢٨١٨:٤٥:١٩٢٣:٢١:٥٦
١٨ رمضان | ٠٢/٠١/٢٠٠٤:١٦:٢٥٠٥:٤٠:١٩١٢:٠٤:٠٠١٨:٢٨:١٢١٨:٤٦:٠٥٢٣:٢١:٣٤
١٩ رمضان | ٠٢/٠١/٢١٠٤:١٤:٥٧٠٥:٣٩:٠٢١٢:٠٣:٤٤١٨:٢٨:٥٦١٨:٤٦:٥٠٢٣:٢١:١٢
٢٠ رمضان | ٠٢/٠١/٢٢٠٤:١٣:٢٨٠٥:٣٧:٤٦١٢:٠٣:٢٨١٨:٢٩:٤٠١٨:٤٧:٣٦٢٣:٢٠:٥٠
٢١ رمضان | ٠٢/٠١/٢٣٠٤:١٢:٠٠٠٥:٣٦:٣٠١٢:٠٣:١٢١٨:٣٠:٢٤١٨:٤٨:٢٢٢٣:٢٠:٢٨
٢٢ رمضان | ٠٢/٠١/٢٤٠٤:١٠:٣٣٠٥:٣٥:١٥١٢:٠٢:٥٧١٨:٣١:٠٨١٨:٤٩:٠٨٢٣:٢٠:٠٦
٢٣ رمضان | ٠٢/٠١/٢٥٠٤:٠٩:٠٥٠٥:٣٤:٠١١٢:٠٢:٤٢١٨:٣١:٥٢١٨:٤٩:٥٤٢٣:١٩:٤٥
٢٤ رمضان | ٠٢/٠١/٢٦٠٤:٠٧:٣٨٠٥:٣٢:٤٧١٢:٠٢:٢٧١٨:٣٢:٣٦١٨:٥٠:٤٠٢٣:١٩:٢٤
٢٥ رمضان | ٠٢/٠١/٢٧٠٤:٠٦:١١٠٥:٣١:٣٤١٢:٠٢:١٣١٨:٣٣:٢١١٨:٥١:٢٦٢٣:١٩:٠٢
٢٦ رمضان | ٠٢/٠١/٢٨٠٤:٠٤:٤٤٠٥:٣٠:٢١١٢:٠١:٥٩١٨:٣٤:٠٥١٨:٥٢:١٣٢٣:١٨:٤١
٢٧ رمضان | ٠٢/٠١/٢٩٠٤:٠٣:١٨٠٥:٢٩:٠٩١٢:٠١:٤٥١٨:٣٤:٥٠١٨:٥٣:٠٠٢٣:١٨:٢١
٢٨ رمضان | ٠٢/٠١/٣٠٠٤:٠١:٥٢٠٥:٢٧:٥٨١٢:٠١:٣٢١٨:٣٥:٣٤١٨:٥٣:٤٦٢٣:١٨:٠٠
٢٩ رمضان | ٠٢/٠١/٣١٠٤:٠٠:٢٦٠٥:٢٦:٤٧١٢:٠١:١٩١٨:٣٦:١٩١٨:٥٤:٣٣٢٣:١٧:٤٠
٣٠ رمضان | ٠٢/٠٢/٠١٠٣:٥٩:٠١٠٥:٢٥:٣٨١٢:٠١:٠٦١٨:٣٧:٠٤١٨:٥٥:٢٠٢٣:١٧:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری شهر بغداد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری شهر بغداد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری شهر بغداد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بغداد

اوقات شرعی شعبان ١٤٤٤ قمری شهر بغداد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤٤ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بغداد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بغداد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤٤ قمری شهر بغداد

رمضان
شعبان ١٤٤٤ هـ.ق
رجب

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤٤ هـ.ق
شهر بغداد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤٤ هـ.ق شهر بغداد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤٤ هـ.ق شهر بغداد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بغداد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بغداد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٣
سال ١٤٤٤ هـ.ق
١٤٤٥

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ میلادی شهر بغداد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ م شهر بغداد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بغداد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ میلادی شهر بغداد

آوریل
مارس ٢٠٢٣ م
فوریه

دانلود اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ شهر بغداد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ میلادی شهر بغداد شهر بغداد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ میلادی شهر بغداد شهر بغداد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر بغداد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بغداد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٢
سال ٢٠٢٣ م
٢٠٢٤

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی فروردین ١٤٠٢ شمسی شهر بغداد

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٢ هـ.ش شهر بغداد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بغداد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٢ شمسی شهر بغداد

اردیبهشت
فروردین ١٤٠٢ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٤٠٢٠٤:٤٤:٠٧٠٦:٠٥:٢٦١٢:٠٩:٣٦١٨:١٤:١٧١٨:٣١:٥١٢٣:٢٨:٢٩
٠٢ فروردین ١٤٠٢٠٤:٤٢:٤٢٠٦:٠٤:٠٦١٢:٠٩:١٨١٨:١٥:٠٢١٨:٣٢:٣٦٢٣:٢٨:٠٩
٠٣ فروردین ١٤٠٢٠٤:٤١:١٦٠٦:٠٢:٤٥١٢:٠٩:٠٠١٨:١٥:٤٦١٨:٣٣:٢١٢٣:٢٧:٤٨
٠٤ فروردین ١٤٠٢٠٤:٣٩:٥٠٠٦:٠١:٢٥١٢:٠٨:٤٢١٨:١٦:٣٠١٨:٣٤:٠٥٢٣:٢٧:٢٧
٠٥ فروردین ١٤٠٢٠٤:٣٨:٢٤٠٦:٠٠:٠٥١٢:٠٨:٢٤١٨:١٧:١٤١٨:٣٤:٥٠٢٣:٢٧:٠٦
٠٦ فروردین ١٤٠٢٠٤:٣٦:٥٧٠٥:٥٨:٤٥١٢:٠٨:٠٦١٨:١٧:٥٨١٨:٣٥:٣٥٢٣:٢٦:٤٤
٠٧ فروردین ١٤٠٢٠٤:٣٥:٣١٠٥:٥٧:٢٤١٢:٠٧:٤٨١٨:١٨:٤٢١٨:٣٦:٢٠٢٣:٢٦:٢٣
٠٨ فروردین ١٤٠٢٠٤:٣٤:٠٣٠٥:٥٦:٠٤١٢:٠٧:٣٠١٨:١٩:٢٦١٨:٣٧:٠٤٢٣:٢٦:٠١
٠٩ فروردین ١٤٠٢٠٤:٣٢:٣٦٠٥:٥٤:٤٤١٢:٠٧:١٢١٨:٢٠:١٠١٨:٣٧:٤٩٢٣:٢٥:٣٩
١٠ فروردین ١٤٠٢٠٤:٣١:٠٨٠٥:٥٣:٢٤١٢:٠٦:٥٤١٨:٢٠:٥٤١٨:٣٨:٣٤٢٣:٢٥:١٧
١١ فروردین ١٤٠٢٠٤:٢٩:٤٠٠٥:٥٢:٠٤١٢:٠٦:٣٦١٨:٢١:٣٨١٨:٣٩:١٨٢٣:٢٤:٥٥
١٢ فروردین ١٤٠٢٠٤:٢٨:١٢٠٥:٥٠:٤٥١٢:٠٦:١٨١٨:٢٢:٢١١٨:٤٠:٠٣٢٣:٢٤:٣٣
١٣ فروردین ١٤٠٢٠٤:٢٦:٤٤٠٥:٤٩:٢٦١٢:٠٦:٠٠١٨:٢٣:٠٥١٨:٤٠:٤٨٢٣:٢٤:١٠
١٤ فروردین ١٤٠٢٠٤:٢٥:١٦٠٥:٤٨:٠٦١٢:٠٥:٤٢١٨:٢٣:٤٩١٨:٤١:٣٣٢٣:٢٣:٤٨
١٥ فروردین ١٤٠٢٠٤:٢٣:٤٧٠٥:٤٦:٤٨١٢:٠٥:٢٥١٨:٢٤:٣٣١٨:٤٢:١٨٢٣:٢٣:٢٦
١٦ فروردین ١٤٠٢٠٤:٢٢:١٩٠٥:٤٥:٢٩١٢:٠٥:٠٧١٨:٢٥:١٦١٨:٤٣:٠٣٢٣:٢٣:٠٣
١٧ فروردین ١٤٠٢٠٤:٢٠:٥٠٠٥:٤٤:١١١٢:٠٤:٥٠١٨:٢٦:٠٠١٨:٤٣:٤٨٢٣:٢٢:٤١
١٨ فروردین ١٤٠٢٠٤:١٩:٢٢٠٥:٤٢:٥٣١٢:٠٤:٣٣١٨:٢٦:٤٤١٨:٤٤:٣٤٢٣:٢٢:١٩
١٩ فروردین ١٤٠٢٠٤:١٧:٥٣٠٥:٤١:٣٦١٢:٠٤:١٧١٨:٢٧:٢٨١٨:٤٥:١٩٢٣:٢١:٥٦
٢٠ فروردین ١٤٠٢٠٤:١٦:٢٥٠٥:٤٠:١٩١٢:٠٤:٠٠١٨:٢٨:١٢١٨:٤٦:٠٥٢٣:٢١:٣٤
٢١ فروردین ١٤٠٢٠٤:١٤:٥٧٠٥:٣٩:٠٢١٢:٠٣:٤٤١٨:٢٨:٥٦١٨:٤٦:٥٠٢٣:٢١:١٢
٢٢ فروردین ١٤٠٢٠٤:١٣:٢٨٠٥:٣٧:٤٦١٢:٠٣:٢٨١٨:٢٩:٤٠١٨:٤٧:٣٦٢٣:٢٠:٥٠
٢٣ فروردین ١٤٠٢٠٤:١٢:٠٠٠٥:٣٦:٣٠١٢:٠٣:١٢١٨:٣٠:٢٤١٨:٤٨:٢٢٢٣:٢٠:٢٨
٢٤ فروردین ١٤٠٢٠٤:١٠:٣٣٠٥:٣٥:١٥١٢:٠٢:٥٧١٨:٣١:٠٨١٨:٤٩:٠٨٢٣:٢٠:٠٦
٢٥ فروردین ١٤٠٢٠٤:٠٩:٠٥٠٥:٣٤:٠١١٢:٠٢:٤٢١٨:٣١:٥٢١٨:٤٩:٥٤٢٣:١٩:٤٥
٢٦ فروردین ١٤٠٢٠٤:٠٧:٣٨٠٥:٣٢:٤٧١٢:٠٢:٢٧١٨:٣٢:٣٦١٨:٥٠:٤٠٢٣:١٩:٢٤
٢٧ فروردین ١٤٠٢٠٤:٠٦:١١٠٥:٣١:٣٤١٢:٠٢:١٣١٨:٣٣:٢١١٨:٥١:٢٦٢٣:١٩:٠٢
٢٨ فروردین ١٤٠٢٠٤:٠٤:٤٤٠٥:٣٠:٢١١٢:٠١:٥٩١٨:٣٤:٠٥١٨:٥٢:١٣٢٣:١٨:٤١
٢٩ فروردین ١٤٠٢٠٤:٠٣:١٨٠٥:٢٩:٠٩١٢:٠١:٤٥١٨:٣٤:٥٠١٨:٥٣:٠٠٢٣:١٨:٢١
٣٠ فروردین ١٤٠٢٠٤:٠١:٥٢٠٥:٢٧:٥٨١٢:٠١:٣٢١٨:٣٥:٣٤١٨:٥٣:٤٦٢٣:١٨:٠٠
٣١ فروردین ١٤٠٢٠٤:٠٠:٢٦٠٥:٢٦:٤٧١٢:٠١:١٩١٨:٣٦:١٩١٨:٥٤:٣٣٢٣:١٧:٤٠

دانلود اوقات شرعی فروردین ٠٢ - ١٤٠٢ شهر بغداد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٢ شمسی شهر بغداد شهر بغداد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٢ شمسی شهر بغداد شهر بغداد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بغداد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بغداد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٤٠١
سال ١٤٠٢ هـ.ش
١٤٠٣

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بغداد

بَغْدادْ (برگرفته از پارسی میانه:b a g d a d ، به‌معنی: خدا-داد، هدیهٔ خدا) بزرگ‌ترین شهر عراق و دومین شهر بزرگ جنوب غربی آسیا، مرکز استان بغداد و پایتخت این کشور است که در مرکز جغرافیایی آن در کنار رود دجله است. در سرشماری سال ۲۰۰۸ میلادی، ۹٬۵۰۰٬۰۰۰ نفر جمعیت داشته‌است

شهر بغداد در ویکیپدیا

شهر بغداد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بغداد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بغداد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بغداد بر روی نقشه

شهر بغداد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بغداد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بغداد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بغداد
اوقات شرعی فروردین ٠٢ شهر بغداد + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤٤ شهر بغداد + دانلود
اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ شهر بغداد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر بغداد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٣ شهر بغداد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عراق
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بغداد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بغداد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا بغداد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا بغداد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بغداد
زمان پخش اذان آنلاین به افق بغداد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق بغداد ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢ بغداد دانلود pdf
افق شرعی فروردین ٠٢ / ١٤٠٢ بغداد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بغداد ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بغداد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٣
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو