جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بغداد

بغداد | بغداد | عراق

اوقات شرعی امروز بغداد

اذان صبح: ٠٤:٣٦:٥١
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٧:٤٦
اذان ظهر: ١١:٥١:٢٢
غروب آفتاب: ١٧:٤٤:٢٨
اذان مغرب: ١٨:٠٢:٠٣
نیمه شب شرعی: ٢٣:١١:٠١

دوشنبه ١١ مهر ١٤٠١
٠٦ ربیع الاول ١٤٤٤ قمری
٠٣ اکتبر ٢٠٢٢ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بغداد (شهرستان بغداد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ مهر ٠١ شهر بغداد)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٠١ شهر بغداد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر بغداد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
دوست واقعی كسی است كه هویّتِ دوستی را در نهان حفظ كند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بغداد

اوقات شرعی مهر ٠١ | اوقات شرعی اکتبر ٢٢ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٤ | + اوقات شرعی رمضان ٢

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بغداد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بغداد ١٤٠٢ - ٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی

برابر با سال ١٤٤٤ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٢ شهر بغداد (سال ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٤ فروردین ١٤٠٢ | ٢٤ مارس ٢٠٢٣
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٢ اردیبهشت ١٤٠٢ | ٢٢ آوریل ٢٠٢٣ (اول شوال ١٤٤٤)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بغداد ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بغداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٢/٠١/٠٤٠٤:٣٩:٥٠٠٦:٠١:٢٥١٢:٠٨:٤٢١٨:١٦:٣٠١٨:٣٤:٠٥٢٣:٢٧:٢٧
٠٢ رمضان | ٠٢/٠١/٠٥٠٤:٣٨:٢٤٠٦:٠٠:٠٥١٢:٠٨:٢٤١٨:١٧:١٤١٨:٣٤:٥٠٢٣:٢٧:٠٦
٠٣ رمضان | ٠٢/٠١/٠٦٠٤:٣٦:٥٧٠٥:٥٨:٤٥١٢:٠٨:٠٦١٨:١٧:٥٨١٨:٣٥:٣٥٢٣:٢٦:٤٤
٠٤ رمضان | ٠٢/٠١/٠٧٠٤:٣٥:٣١٠٥:٥٧:٢٤١٢:٠٧:٤٨١٨:١٨:٤٢١٨:٣٦:٢٠٢٣:٢٦:٢٣
٠٥ رمضان | ٠٢/٠١/٠٨٠٤:٣٤:٠٣٠٥:٥٦:٠٤١٢:٠٧:٣٠١٨:١٩:٢٦١٨:٣٧:٠٤٢٣:٢٦:٠١
٠٦ رمضان | ٠٢/٠١/٠٩٠٤:٣٢:٣٦٠٥:٥٤:٤٤١٢:٠٧:١٢١٨:٢٠:١٠١٨:٣٧:٤٩٢٣:٢٥:٣٩
٠٧ رمضان | ٠٢/٠١/١٠٠٤:٣١:٠٨٠٥:٥٣:٢٤١٢:٠٦:٥٤١٨:٢٠:٥٤١٨:٣٨:٣٤٢٣:٢٥:١٧
٠٨ رمضان | ٠٢/٠١/١١٠٤:٢٩:٤٠٠٥:٥٢:٠٤١٢:٠٦:٣٦١٨:٢١:٣٨١٨:٣٩:١٨٢٣:٢٤:٥٥
٠٩ رمضان | ٠٢/٠١/١٢٠٤:٢٨:١٢٠٥:٥٠:٤٥١٢:٠٦:١٨١٨:٢٢:٢١١٨:٤٠:٠٣٢٣:٢٤:٣٣
١٠ رمضان | ٠٢/٠١/١٣٠٤:٢٦:٤٤٠٥:٤٩:٢٦١٢:٠٦:٠٠١٨:٢٣:٠٥١٨:٤٠:٤٨٢٣:٢٤:١٠
١١ رمضان | ٠٢/٠١/١٤٠٤:٢٥:١٦٠٥:٤٨:٠٦١٢:٠٥:٤٢١٨:٢٣:٤٩١٨:٤١:٣٣٢٣:٢٣:٤٨
١٢ رمضان | ٠٢/٠١/١٥٠٤:٢٣:٤٧٠٥:٤٦:٤٨١٢:٠٥:٢٥١٨:٢٤:٣٣١٨:٤٢:١٨٢٣:٢٣:٢٦
١٣ رمضان | ٠٢/٠١/١٦٠٤:٢٢:١٩٠٥:٤٥:٢٩١٢:٠٥:٠٧١٨:٢٥:١٦١٨:٤٣:٠٣٢٣:٢٣:٠٣
١٤ رمضان | ٠٢/٠١/١٧٠٤:٢٠:٥٠٠٥:٤٤:١١١٢:٠٤:٥٠١٨:٢٦:٠٠١٨:٤٣:٤٨٢٣:٢٢:٤١
١٥ رمضان | ٠٢/٠١/١٨٠٤:١٩:٢٢٠٥:٤٢:٥٣١٢:٠٤:٣٣١٨:٢٦:٤٤١٨:٤٤:٣٤٢٣:٢٢:١٩
١٦ رمضان | ٠٢/٠١/١٩٠٤:١٧:٥٣٠٥:٤١:٣٦١٢:٠٤:١٧١٨:٢٧:٢٨١٨:٤٥:١٩٢٣:٢١:٥٦
١٧ رمضان | ٠٢/٠١/٢٠٠٤:١٦:٢٥٠٥:٤٠:١٩١٢:٠٤:٠٠١٨:٢٨:١٢١٨:٤٦:٠٥٢٣:٢١:٣٤
١٨ رمضان | ٠٢/٠١/٢١٠٤:١٤:٥٧٠٥:٣٩:٠٢١٢:٠٣:٤٤١٨:٢٨:٥٦١٨:٤٦:٥٠٢٣:٢١:١٢
١٩ رمضان | ٠٢/٠١/٢٢٠٤:١٣:٢٨٠٥:٣٧:٤٦١٢:٠٣:٢٨١٨:٢٩:٤٠١٨:٤٧:٣٦٢٣:٢٠:٥٠
٢٠ رمضان | ٠٢/٠١/٢٣٠٤:١٢:٠٠٠٥:٣٦:٣٠١٢:٠٣:١٢١٨:٣٠:٢٤١٨:٤٨:٢٢٢٣:٢٠:٢٨
٢١ رمضان | ٠٢/٠١/٢٤٠٤:١٠:٣٣٠٥:٣٥:١٥١٢:٠٢:٥٧١٨:٣١:٠٨١٨:٤٩:٠٨٢٣:٢٠:٠٦
٢٢ رمضان | ٠٢/٠١/٢٥٠٤:٠٩:٠٥٠٥:٣٤:٠١١٢:٠٢:٤٢١٨:٣١:٥٢١٨:٤٩:٥٤٢٣:١٩:٤٥
٢٣ رمضان | ٠٢/٠١/٢٦٠٤:٠٧:٣٨٠٥:٣٢:٤٧١٢:٠٢:٢٧١٨:٣٢:٣٦١٨:٥٠:٤٠٢٣:١٩:٢٤
٢٤ رمضان | ٠٢/٠١/٢٧٠٤:٠٦:١١٠٥:٣١:٣٤١٢:٠٢:١٣١٨:٣٣:٢١١٨:٥١:٢٦٢٣:١٩:٠٢
٢٥ رمضان | ٠٢/٠١/٢٨٠٤:٠٤:٤٤٠٥:٣٠:٢١١٢:٠١:٥٩١٨:٣٤:٠٥١٨:٥٢:١٣٢٣:١٨:٤١
٢٦ رمضان | ٠٢/٠١/٢٩٠٤:٠٣:١٨٠٥:٢٩:٠٩١٢:٠١:٤٥١٨:٣٤:٥٠١٨:٥٣:٠٠٢٣:١٨:٢١
٢٧ رمضان | ٠٢/٠١/٣٠٠٤:٠١:٥٢٠٥:٢٧:٥٨١٢:٠١:٣٢١٨:٣٥:٣٤١٨:٥٣:٤٦٢٣:١٨:٠٠
٢٨ رمضان | ٠٢/٠١/٣١٠٤:٠٠:٢٦٠٥:٢٦:٤٧١٢:٠١:١٩١٨:٣٦:١٩١٨:٥٤:٣٣٢٣:١٧:٤٠
٢٩ رمضان | ٠٢/٠٢/٠١٠٣:٥٩:٠١٠٥:٢٥:٣٨١٢:٠١:٠٦١٨:٣٧:٠٤١٨:٥٥:٢٠٢٣:١٧:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری شهر بغداد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری شهر بغداد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری شهر بغداد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بغداد

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٤ قمری شهر بغداد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٤ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بغداد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بغداد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٤ قمری شهر بغداد

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٤ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٤ هـ.ق
شهر بغداد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٤ هـ.ق شهر بغداد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٤ هـ.ق شهر بغداد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بغداد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بغداد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٣
سال ١٤٤٤ هـ.ق
١٤٤٥

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ میلادی شهر بغداد

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ م شهر بغداد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بغداد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ میلادی شهر بغداد

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٢ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ شهر بغداد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ میلادی شهر بغداد شهر بغداد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ میلادی شهر بغداد شهر بغداد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر بغداد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بغداد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢١
سال ٢٠٢٢ م
٢٠٢٣

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٤٠١ شمسی شهر بغداد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٤٠١ هـ.ش شهر بغداد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بغداد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٤٠١ شمسی شهر بغداد

آبان
مهر ١٤٠١ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٤٠١٠٤:٢٩:٣١٠٥:٥٠:٥٤١١:٥٤:٤٣١٧:٥٨:٠٢١٨:١٥:٣٥٢٣:١٤:٠٩
٠٢ مهر ١٤٠١٠٤:٣٠:١٦٠٥:٥١:٣٤١١:٥٤:٢٢١٧:٥٦:٣٩١٨:١٤:١٣٢٣:١٣:٥٠
٠٣ مهر ١٤٠١٠٤:٣١:٠٠٠٥:٥٢:١٥١١:٥٤:٠١١٧:٥٥:١٧١٨:١٢:٥٠٢٣:١٣:٣١
٠٤ مهر ١٤٠١٠٤:٣١:٤٤٠٥:٥٢:٥٦١١:٥٣:٤١١٧:٥٣:٥٥١٨:١١:٢٨٢٣:١٣:١٢
٠٥ مهر ١٤٠١٠٤:٣٢:٢٩٠٥:٥٣:٣٧١١:٥٣:٢٠١٧:٥٢:٣٣١٨:١٠:٠٦٢٣:١٢:٥٣
٠٦ مهر ١٤٠١٠٤:٣٣:١٣٠٥:٥٤:١٨١١:٥٣:٠٠١٧:٥١:١١١٨:٠٨:٤٥٢٣:١٢:٣٤
٠٧ مهر ١٤٠١٠٤:٣٣:٥٦٠٥:٥٤:٥٩١١:٥٢:٤٠١٧:٤٩:٥٠١٨:٠٧:٢٤٢٣:١٢:١٥
٠٨ مهر ١٤٠١٠٤:٣٤:٤٠٠٥:٥٥:٤١١١:٥٢:٢٠١٧:٤٨:٢٩١٨:٠٦:٠٣٢٣:١١:٥٦
٠٩ مهر ١٤٠١٠٤:٣٥:٢٤٠٥:٥٦:٢٢١١:٥٢:٠١١٧:٤٧:٠٨١٨:٠٤:٤٢٢٣:١١:٣٨
١٠ مهر ١٤٠١٠٤:٣٦:٠٧٠٥:٥٧:٠٤١١:٥١:٤١١٧:٤٥:٤٨١٨:٠٣:٢٢٢٣:١١:١٩
١١ مهر ١٤٠١٠٤:٣٦:٥١٠٥:٥٧:٤٦١١:٥١:٢٢١٧:٤٤:٢٨١٨:٠٢:٠٣٢٣:١١:٠١
١٢ مهر ١٤٠١٠٤:٣٧:٣٤٠٥:٥٨:٢٩١١:٥١:٠٤١٧:٤٣:٠٨١٨:٠٠:٤٣٢٣:١٠:٤٣
١٣ مهر ١٤٠١٠٤:٣٨:١٧٠٥:٥٩:١٢١١:٥٠:٤٦١٧:٤١:٤٩١٧:٥٩:٢٥٢٣:١٠:٢٥
١٤ مهر ١٤٠١٠٤:٣٩:٠١٠٥:٥٩:٥٥١١:٥٠:٢٨١٧:٤٠:٣٠١٧:٥٨:٠٧٢٣:١٠:٠٧
١٥ مهر ١٤٠١٠٤:٣٩:٤٤٠٦:٠٠:٣٨١١:٥٠:١٠١٧:٣٩:١٢١٧:٥٦:٤٩٢٣:٠٩:٥٠
١٦ مهر ١٤٠١٠٤:٤٠:٢٧٠٦:٠١:٢٢١١:٤٩:٥٣١٧:٣٧:٥٤١٧:٥٥:٣٢٢٣:٠٩:٣٢
١٧ مهر ١٤٠١٠٤:٤١:١٠٠٦:٠٢:٠٦١١:٤٩:٣٧١٧:٣٦:٣٧١٧:٥٤:١٦٢٣:٠٩:١٥
١٨ مهر ١٤٠١٠٤:٤١:٥٣٠٦:٠٢:٥٠١١:٤٩:٢٠١٧:٣٥:٢١١٧:٥٣:٠٠٢٣:٠٨:٥٩
١٩ مهر ١٤٠١٠٤:٤٢:٣٧٠٦:٠٣:٣٤١١:٤٩:٠٥١٧:٣٤:٠٥١٧:٥١:٤٥٢٣:٠٨:٤٢
٢٠ مهر ١٤٠١٠٤:٤٣:٢٠٠٦:٠٤:١٩١١:٤٨:٤٩١٧:٣٢:٤٩١٧:٥٠:٣١٢٣:٠٨:٢٦
٢١ مهر ١٤٠١٠٤:٤٤:٠٣٠٦:٠٥:٠٥١١:٤٨:٣٥١٧:٣١:٣٥١٧:٤٩:١٨٢٣:٠٨:١١
٢٢ مهر ١٤٠١٠٤:٤٤:٤٦٠٦:٠٥:٥٠١١:٤٨:٢٠١٧:٣٠:٢١١٧:٤٨:٠٥٢٣:٠٧:٥٥
٢٣ مهر ١٤٠١٠٤:٤٥:٣٠٠٦:٠٦:٣٦١١:٤٨:٠٧١٧:٢٩:٠٨١٧:٤٦:٥٣٢٣:٠٧:٤٠
٢٤ مهر ١٤٠١٠٤:٤٦:١٣٠٦:٠٧:٢٢١١:٤٧:٥٤١٧:٢٧:٥٥١٧:٤٥:٤٢٢٣:٠٧:٢٦
٢٥ مهر ١٤٠١٠٤:٤٦:٥٧٠٦:٠٨:٠٩١١:٤٧:٤١١٧:٢٦:٤٤١٧:٤٤:٣٢٢٣:٠٧:١٢
٢٦ مهر ١٤٠١٠٤:٤٧:٤٠٠٦:٠٨:٥٦١١:٤٧:٢٩١٧:٢٥:٣٣١٧:٤٣:٢٢٢٣:٠٦:٥٩
٢٧ مهر ١٤٠١٠٤:٤٨:٢٤٠٦:٠٩:٤٤١١:٤٧:١٨١٧:٢٤:٢٣١٧:٤٢:١٤٢٣:٠٦:٤٦
٢٨ مهر ١٤٠١٠٤:٤٩:٠٨٠٦:١٠:٣١١١:٤٧:٠٧١٧:٢٣:١٤١٧:٤١:٠٦٢٣:٠٦:٣٣
٢٩ مهر ١٤٠١٠٤:٤٩:٥٢٠٦:١١:٢٠١١:٤٦:٥٧١٧:٢٢:٠٦١٧:٤٠:٠٠٢٣:٠٦:٢١
٣٠ مهر ١٤٠١٠٤:٥٠:٣٦٠٦:١٢:٠٨١١:٤٦:٤٨١٧:٢٠:٥٩١٧:٣٨:٥٤٢٣:٠٦:١٠

دانلود اوقات شرعی مهر ٠١ - ١٤٠١ شهر بغداد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٤٠١ شمسی شهر بغداد شهر بغداد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٤٠١ شمسی شهر بغداد شهر بغداد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بغداد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بغداد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٤٠٠
سال ١٤٠١ هـ.ش
١٤٠٢

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بغداد

بَغْدادْ (برگرفته از پارسی میانه:b a g d a d ، به‌معنی: خدا-داد، هدیهٔ خدا) بزرگ‌ترین شهر عراق و دومین شهر بزرگ جنوب غربی آسیا، مرکز استان بغداد و پایتخت این کشور است که در مرکز جغرافیایی آن در کنار رود دجله است. در سرشماری سال ۲۰۰۸ میلادی، ۹٬۵۰۰٬۰۰۰ نفر جمعیت داشته‌است

شهر بغداد در ویکیپدیا

شهر بغداد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بغداد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بغداد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بغداد بر روی نقشه

شهر بغداد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بغداد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بغداد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بغداد
اوقات شرعی مهر ٠١ شهر بغداد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٤ شهر بغداد + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ شهر بغداد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر بغداد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٣ شهر بغداد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عراق
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بغداد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بغداد رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بغداد ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق بغداد ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢
افق شرعی مهر ٠١ / ١٤٠١ بغداد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق بغداد
افق شرعی ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢ بغداد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق بغداد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بغداد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بغداد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بغداد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٣
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو