جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بصره

بصره | بصره | عراق

اوقات شرعی امروز بصره

اذان صبح: ٠٣:٤٩:٥٦
طلوع آفتاب: ٠٥:١٣:٣٩
اذان ظهر: ١١:٤٧:١١
غروب آفتاب: ١٨:٢١:٠٩
اذان مغرب: ١٨:٣٨:٥٢
نیمه شب شرعی: ٢٣:٠٤:٥٥

دوشنبه ٠٣ اردیبهشت ١٤٠٣
١٣ شوال ١٤٤٥ قمری
٢٢ آوریل ٢٠٢٤ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بصره (شهرستان بصره) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٣ اردیبهشت ٠٣ شهر بصره)، ماه جاری (اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ شهر بصره)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٣ شهر بصره)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت شیخ بهایی

حضرت محمد (ص)
هدیه دادن به موقع نیاز (آن طرف) خیلی خوب است. (زیرا ممكن است همین هدیه مشكل او را تا حدودی رفع نماید.)

اوقات شرعی ماه جاری شهر بصره

اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ | اوقات شرعی آوریل ٢٤ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ | + اوقات شرعی رمضان ٣

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بصره در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بصره ١٤٠٣ - ٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی

برابر با سال ١٤٤٦ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٣ شهر بصره (سال ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ١٢ اسفند ١٤٠٣ | ٠٢ مارس ٢٠٢٥
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٤ روز
تاریخ عید فطر: ١١ فروردین ١٤٠٤ | ٣١ مارس ٢٠٢٥ (اول شوال ١٤٤٦)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بصره ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بصره
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٣/١٢/١٢٠٤:٥٥:٢٨٠٦:١٣:٥٥١٢:٠٠:٥٠١٧:٤٨:١٢١٨:٠٥:٢٠٢٣:٢١:١٧
٠٢ رمضان | ٠٣/١٢/١٣٠٤:٥٤:٢٢٠٦:١٢:٤٧١٢:٠٠:٣٧١٧:٤٨:٥٤١٨:٠٦:٠١٢٣:٢١:٠٥
٠٣ رمضان | ٠٣/١٢/١٤٠٤:٥٣:١٦٠٦:١١:٤٠١٢:٠٠:٢٤١٧:٤٩:٣٦١٨:٠٦:٤٢٢٣:٢٠:٥٢
٠٤ رمضان | ٠٣/١٢/١٥٠٤:٥٢:٠٨٠٦:١٠:٣١١٢:٠٠:١١١٧:٥٠:١٨١٨:٠٧:٢٣٢٣:٢٠:٣٩
٠٥ رمضان | ٠٣/١٢/١٦٠٤:٥١:٠٠٠٦:٠٩:٢٢١١:٥٩:٥٧١٧:٥٠:٥٩١٨:٠٨:٠٤٢٣:٢٠:٢٥
٠٦ رمضان | ٠٣/١٢/١٧٠٤:٤٩:٥٢٠٦:٠٨:١٣١١:٥٩:٤٣١٧:٥١:٤٠١٨:٠٨:٤٤٢٣:٢٠:١١
٠٧ رمضان | ٠٣/١٢/١٨٠٤:٤٨:٤٢٠٦:٠٧:٠٣١١:٥٩:٢٨١٧:٥٢:٢١١٨:٠٩:٢٥٢٣:١٩:٥٦
٠٨ رمضان | ٠٣/١٢/١٩٠٤:٤٧:٣١٠٦:٠٥:٥٣١١:٥٩:١٣١٧:٥٣:٠١١٨:١٠:٠٤٢٣:١٩:٤١
٠٩ رمضان | ٠٣/١٢/٢٠٠٤:٤٦:٢٠٠٦:٠٤:٤٢١١:٥٨:٥٨١٧:٥٣:٤٢١٨:١٠:٤٤٢٣:١٩:٢٥
١٠ رمضان | ٠٣/١٢/٢١٠٤:٤٥:٠٨٠٦:٠٣:٣١١١:٥٨:٤٢١٧:٥٤:٢٢١٨:١١:٢٤٢٣:١٩:٠٩
١١ رمضان | ٠٣/١٢/٢٢٠٤:٤٣:٥٦٠٦:٠٢:١٩١١:٥٨:٢٦١٧:٥٥:٠١١٨:١٢:٠٣٢٣:١٨:٥٢
١٢ رمضان | ٠٣/١٢/٢٣٠٤:٤٢:٤٣٠٦:٠١:٠٧١١:٥٨:١٠١٧:٥٥:٤١١٨:١٢:٤٢٢٣:١٨:٣٥
١٣ رمضان | ٠٣/١٢/٢٤٠٤:٤١:٢٩٠٥:٥٩:٥٥١١:٥٧:٥٣١٧:٥٦:٢٠١٨:١٣:٢٢٢٣:١٨:١٧
١٤ رمضان | ٠٣/١٢/٢٥٠٤:٤٠:١٤٠٥:٥٨:٤٢١١:٥٧:٣٧١٧:٥٦:٥٩١٨:١٤:٠٠٢٣:١٧:٥٩
١٥ رمضان | ٠٣/١٢/٢٦٠٤:٣٨:٥٩٠٥:٥٧:٢٩١١:٥٧:٢٠١٧:٥٧:٣٨١٨:١٤:٣٩٢٣:١٧:٤١
١٦ رمضان | ٠٣/١٢/٢٧٠٤:٣٧:٤٤٠٥:٥٦:١٦١١:٥٧:٠٣١٧:٥٨:١٧١٨:١٥:١٨٢٣:١٧:٢٢
١٧ رمضان | ٠٣/١٢/٢٨٠٤:٣٦:٢٧٠٥:٥٥:٠٣١١:٥٦:٤٥١٧:٥٨:٥٥١٨:١٥:٥٦٢٣:١٧:٠٣
١٨ رمضان | ٠٣/١٢/٢٩٠٤:٣٥:١١٠٥:٥٣:٥٠١١:٥٦:٢٨١٧:٥٩:٣٣١٨:١٦:٣٥٢٣:١٦:٤٣
١٩ رمضان | ٠٣/١٢/٣٠٠٤:٣٣:٥٤٠٥:٥٢:٣٦١١:٥٦:١٠١٨:٠٠:١١١٨:١٧:١٣٢٣:١٦:٢٤
٢٠ رمضان | ٠٤/٠١/٠١٠٤:٣٢:٣٦٠٥:٥١:٢٣١١:٥٥:٥٢١٨:٠٠:٥٠١٨:١٧:٥٢٢٣:١٦:٠٤
٢١ رمضان | ٠٤/٠١/٠٢٠٤:٣١:١٨٠٥:٥٠:٠٩١١:٥٥:٣٤١٨:٠١:٢٧١٨:١٨:٣٠٢٣:١٥:٤٤
٢٢ رمضان | ٠٤/٠١/٠٣٠٤:٣٠:٠٠٠٥:٤٨:٥٥١١:٥٥:١٦١٨:٠٢:٠٥١٨:١٩:٠٨٢٣:١٥:٢٣
٢٣ رمضان | ٠٤/٠١/٠٤٠٤:٢٨:٤١٠٥:٤٧:٤١١١:٥٤:٥٨١٨:٠٢:٤٣١٨:١٩:٤٦٢٣:١٥:٠٣
٢٤ رمضان | ٠٤/٠١/٠٥٠٤:٢٧:٢٢٠٥:٤٦:٢٨١١:٥٤:٤٠١٨:٠٣:٢١١٨:٢٠:٢٤٢٣:١٤:٤٢
٢٥ رمضان | ٠٤/٠١/٠٦٠٤:٢٦:٠٣٠٥:٤٥:١٤١١:٥٤:٢٢١٨:٠٣:٥٨١٨:٢١:٠٣٢٣:١٤:٢١
٢٦ رمضان | ٠٤/٠١/٠٧٠٤:٢٤:٤٣٠٥:٤٤:٠٠١١:٥٤:٠٤١٨:٠٤:٣٦١٨:٢١:٤١٢٣:١٣:٥٩
٢٧ رمضان | ٠٤/٠١/٠٨٠٤:٢٣:٢٣٠٥:٤٢:٤٦١١:٥٣:٤٦١٨:٠٥:١٣١٨:٢٢:١٩٢٣:١٣:٣٨
٢٨ رمضان | ٠٤/٠١/٠٩٠٤:٢٢:٠٣٠٥:٤١:٣٣١١:٥٣:٢٨١٨:٠٥:٥٠١٨:٢٢:٥٧٢٣:١٣:١٧
٢٩ رمضان | ٠٤/٠١/١٠٠٤:٢٠:٤٣٠٥:٤٠:١٩١١:٥٣:١٠١٨:٠٦:٢٨١٨:٢٣:٣٥٢٣:١٢:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری شهر بصره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری شهر بصره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری شهر بصره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بصره

اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ قمری شهر بصره

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بصره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بصره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ قمری شهر بصره

ذیقعده
شوال ١٤٤٥ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٥ هـ.ق
شهر بصره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٥ هـ.ق شهر بصره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٥ هـ.ق شهر بصره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بصره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بصره برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٤
سال ١٤٤٥ هـ.ق
١٤٤٦

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر بصره

در این قسمت جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ م شهر بصره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بصره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر بصره

می
آوریل ٢٠٢٤ م
مارس

دانلود اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ شهر بصره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر بصره شهر بصره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر بصره شهر بصره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر بصره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بصره برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٣
سال ٢٠٢٤ م
٢٠٢٥

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر بصره

در این قسمت جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ هـ.ش شهر بصره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بصره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر بصره

خرداد
اردیبهشت ١٤٠٣ هـ.ش
فروردین
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٢:٢٩٠٥:١٥:٤٤١١:٤٧:٣٥١٨:١٩:٥١١٨:٣٧:٣١٢٣:٠٥:٣٢
٠٢ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥١:١٢٠٥:١٤:٤١١١:٤٧:٢٣١٨:٢٠:٣٠١٨:٣٨:١١٢٣:٠٥:١٣
٠٣ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٩:٥٦٠٥:١٣:٣٩١١:٤٧:١١١٨:٢١:٠٩١٨:٣٨:٥٢٢٣:٠٤:٥٥
٠٤ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٨:٤١٠٥:١٢:٣٧١١:٤٧:٠٠١٨:٢١:٤٨١٨:٣٩:٣٤٢٣:٠٤:٣٧
٠٥ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٧:٢٦٠٥:١١:٣٦١١:٤٦:٤٩١٨:٢٢:٢٧١٨:٤٠:١٥٢٣:٠٤:١٩
٠٦ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٦:١٢٠٥:١٠:٣٦١١:٤٦:٣٩١٨:٢٣:٠٦١٨:٤٠:٥٦٢٣:٠٤:٠٢
٠٧ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٤:٥٨٠٥:٠٩:٣٧١١:٤٦:٢٩١٨:٢٣:٤٦١٨:٤١:٣٨٢٣:٠٣:٤٥
٠٨ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٣:٤٥٠٥:٠٨:٣٩١١:٤٦:٢٠١٨:٢٤:٢٥١٨:٤٢:٢٠٢٣:٠٣:٢٩
٠٩ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٢:٣٣٠٥:٠٧:٤٢١١:٤٦:١١١٨:٢٥:٠٥١٨:٤٣:٠٢٢٣:٠٣:١٣
١٠ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤١:٢٢٠٥:٠٦:٤٦١١:٤٦:٠٣١٨:٢٥:٤٤١٨:٤٣:٤٣٢٣:٠٢:٥٨
١١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٠:١١٠٥:٠٥:٥٠١١:٤٥:٥٥١٨:٢٦:٢٤١٨:٤٤:٢٥٢٣:٠٢:٤٣
١٢ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٩:٠٢٠٥:٠٤:٥٦١١:٤٥:٤٨١٨:٢٧:٠٤١٨:٤٥:٠٨٢٣:٠٢:٢٨
١٣ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٧:٥٣٠٥:٠٤:٠٣١١:٤٥:٤١١٨:٢٧:٤٣١٨:٤٥:٥٠٢٣:٠٢:١٤
١٤ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٦:٤٥٠٥:٠٣:١٠١١:٤٥:٣٥١٨:٢٨:٢٣١٨:٤٦:٣٢٢٣:٠٢:٠١
١٥ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٥:٣٨٠٥:٠٢:١٩١١:٤٥:٣٠١٨:٢٩:٠٣١٨:٤٧:١٤٢٣:٠١:٤٨
١٦ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٤:٣٢٠٥:٠١:٢٩١١:٤٥:٢٥١٨:٢٩:٤٣١٨:٤٧:٥٧٢٣:٠١:٣٥
١٧ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٣:٢٨٠٥:٠٠:٤٠١١:٤٥:٢٠١٨:٣٠:٢٣١٨:٤٨:٣٩٢٣:٠١:٢٣
١٨ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٢:٢٤٠٤:٥٩:٥٢١١:٤٥:١٧١٨:٣١:٠٢١٨:٤٩:٢١٢٣:٠١:١٢
١٩ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣١:٢١٠٤:٥٩:٠٦١١:٤٥:١٣١٨:٣١:٤٢١٨:٥٠:٠٣٢٣:٠١:٠١
٢٠ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٠:٢٠٠٤:٥٨:٢٠١١:٤٥:١١١٨:٣٢:٢٢١٨:٥٠:٤٦٢٣:٠٠:٥١
٢١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٩:١٩٠٤:٥٧:٣٦١١:٤٥:٠٨١٨:٣٣:٠٢١٨:٥١:٢٨٢٣:٠٠:٤١
٢٢ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٨:٢٠٠٤:٥٦:٥٣١١:٤٥:٠٧١٨:٣٣:٤١١٨:٥٢:١٠٢٣:٠٠:٣٢
٢٣ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٧:٢٢٠٤:٥٦:١١١١:٤٥:٠٦١٨:٣٤:٢١١٨:٥٢:٥٢٢٣:٠٠:٢٣
٢٤ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٦:٢٦٠٤:٥٥:٣٠١١:٤٥:٠٦١٨:٣٥:٠٠١٨:٥٣:٣٤٢٣:٠٠:١٦
٢٥ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٥:٣١٠٤:٥٤:٥١١١:٤٥:٠٦١٨:٣٥:٤٠١٨:٥٤:١٦٢٣:٠٠:٠٨
٢٦ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٤:٣٧٠٤:٥٤:١٣١١:٤٥:٠٦١٨:٣٦:١٩١٨:٥٤:٥٧٢٣:٠٠:٠٢
٢٧ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٣:٤٤٠٤:٥٣:٣٦١١:٤٥:٠٨١٨:٣٦:٥٨١٨:٥٥:٣٩٢٢:٥٩:٥٥
٢٨ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٢:٥٣٠٤:٥٣:٠١١١:٤٥:١٠١٨:٣٧:٣٦١٨:٥٦:٢٠٢٢:٥٩:٥٠
٢٩ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٢:٠٤٠٤:٥٢:٢٧١١:٤٥:١٢١٨:٣٨:١٥١٨:٥٧:٠٠٢٢:٥٩:٤٥
٣٠ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢١:١٥٠٤:٥١:٥٤١١:٤٥:١٥١٨:٣٨:٥٣١٨:٥٧:٤١٢٢:٥٩:٤١
٣١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٠:٢٩٠٤:٥١:٢٣١١:٤٥:١٨١٨:٣٩:٣١١٨:٥٨:٢١٢٢:٥٩:٣٧

دانلود اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ - ١٤٠٣ شهر بصره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر بصره شهر بصره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر بصره شهر بصره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بصره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بصره برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٤٠٢
سال ١٤٠٣ هـ.ش
١٤٠٤

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بصره

بَصره دومین شهر بزرگ عراق با جمعیتی بیش از ۲۶۰۰۰۰۰ در سال ۲۰۰۳ می‌باشد. این شهر بندر اصلی کشور عراق است. بصره مرکز استان بصره‌است. بصره در تاریخ آغازین اسلام نقش پررنگی داشته‌است.

شهر بصره در ویکیپدیا

شهر بصره

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بصره موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بصره برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بصره بر روی نقشه

شهر بصره بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بصره

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بصره است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بصره
اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ شهر بصره + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ شهر بصره + دانلود
اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ شهر بصره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٣ شهر بصره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٥ شهر بصره + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عراق
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بصره

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بصره رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق بصره
زمان پخش اذان آنلاین به افق بصره
افق شرعی اردیبهشت ٠٣ / ١٤٠٣ بصره دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بصره ماه رمضان ٣ / ١٤٠٣
افق شرعی امروز فردا بصره دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بصره
جدول اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ / ١٤٠٣ بصره دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٣ / ١٤٠٣ بصره دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بصره یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٥
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه تهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو