جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بصره

بصره | بصره | عراق

اوقات شرعی امروز بصره


اذان صبح: ٠٤:١٧:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٧:٣٨
اذان ظهر: ١١:٥٢:٣٠
غروب آفتاب: ١٨:٠٧:٥٠
اذان مغرب: ١٨:٢٥:٠٠
نیمه شب: ٢٣:١٢:٠٧

چهارشنبه ١٣ فروردین ١٣٩٩
٠٧ شعبان ١٤٤١ قمری
٠١ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بصره (شهرستان بصره) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ فروردین ٩٩ شهر بصره)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر بصره)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بصره)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز طبیعت

امام جعفر صادق (ع)
اول چیزی كه در عنوان نامه‌ی مؤمن بعد از مرگش می‌نویسند آن چیزی است كه مردم در حق او می‌گویند اگر نیك می‌گویند نیك می‌نویسند و اگر بد می‌گویند بد می‌نویسند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بصره

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بصره در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بصره ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بصره (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بصره ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بصره ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٣:٤٦:١٤٠٥:١٠:٣٨١١:٤٦:٣٩١٨:٢٣:٠٥١٨:٤٠:٥٥٢٣:٠٤:٠٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٣:٤٥:٠٠٠٥:٠٩:٣٩١١:٤٦:٢٩١٨:٢٣:٤٤١٨:٤١:٣٦٢٣:٠٣:٤٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٣:٤٣:٤٧٠٥:٠٨:٤١١١:٤٦:٢٠١٨:٢٤:٢٣١٨:٤٢:١٨٢٣:٠٣:٢٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٣:٤٢:٣٥٠٥:٠٧:٤٣١١:٤٦:١١١٨:٢٥:٠٣١٨:٤٣:٠٠٢٣:٠٣:١٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٣:٤١:٢٤٠٥:٠٦:٤٧١١:٤٦:٠٣١٨:٢٥:٤٣١٨:٤٣:٤٢٢٣:٠٢:٥٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٣:٤٠:١٣٠٥:٠٥:٥٢١١:٤٥:٥٥١٨:٢٦:٢٢١٨:٤٤:٢٤٢٣:٠٢:٤٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٣:٣٩:٠٤٠٥:٠٤:٥٧١١:٤٥:٤٨١٨:٢٧:٠٢١٨:٤٥:٠٦٢٣:٠٢:٢٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٣:٣٧:٥٥٠٥:٠٤:٠٤١١:٤٥:٤١١٨:٢٧:٤٢١٨:٤٥:٤٨٢٣:٠٢:١٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٣:٣٦:٤٧٠٥:٠٣:١٢١١:٤٥:٣٥١٨:٢٨:٢١١٨:٤٦:٣٠٢٣:٠٢:٠١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٣:٣٥:٤٠٠٥:٠٢:٢١١١:٤٥:٣٠١٨:٢٩:٠١١٨:٤٧:١٣٢٣:٠١:٤٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٣:٣٤:٣٤٠٥:٠١:٣١١١:٤٥:٢٥١٨:٢٩:٤١١٨:٤٧:٥٥٢٣:٠١:٣٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٣:٣٣:٢٩٠٥:٠٠:٤٢١١:٤٥:٢٠١٨:٣٠:٢١١٨:٤٨:٣٧٢٣:٠١:٢٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٣٢:٢٦٠٤:٥٩:٥٤١١:٤٥:١٦١٨:٣١:٠١١٨:٤٩:٢٠٢٣:٠١:١٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٣١:٢٣٠٤:٥٩:٠٧١١:٤٥:١٣١٨:٣١:٤١١٨:٥٠:٠٢٢٣:٠١:٠١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٣٠:٢١٠٤:٥٨:٢١١١:٤٥:١٠١٨:٣٢:٢٠١٨:٥٠:٤٤٢٣:٠٠:٥١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٢٩:٢١٠٤:٥٧:٣٧١١:٤٥:٠٨١٨:٣٣:٠٠١٨:٥١:٢٦٢٣:٠٠:٤١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٢٨:٢٢٠٤:٥٦:٥٤١١:٤٥:٠٧١٨:٣٣:٤٠١٨:٥٢:٠٨٢٣:٠٠:٣٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٢٧:٢٤٠٤:٥٦:١٢١١:٤٥:٠٦١٨:٣٤:١٩١٨:٥٢:٥٠٢٣:٠٠:٢٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٢٦:٢٧٠٤:٥٥:٣١١١:٤٥:٠٥١٨:٣٤:٥٩١٨:٥٣:٣٢٢٣:٠٠:١٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٢٥:٣٢٠٤:٥٤:٥٢١١:٤٥:٠٥١٨:٣٥:٣٨١٨:٥٤:١٤٢٣:٠٠:٠٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٢٤:٣٨٠٤:٥٤:١٤١١:٤٥:٠٦١٨:٣٦:١٧١٨:٥٤:٥٥٢٣:٠٠:٠١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٢٣:٤٥٠٤:٥٣:٣٧١١:٤٥:٠٧١٨:٣٦:٥٦١٨:٥٥:٣٧٢٢:٥٩:٥٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٢٢:٥٤٠٤:٥٣:٠٢١١:٤٥:٠٩١٨:٣٧:٣٥١٨:٥٦:١٨٢٢:٥٩:٥٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٢٢:٠٥٠٤:٥٢:٢٨١١:٤٥:١١١٨:٣٨:١٣١٨:٥٦:٥٩٢٢:٥٩:٤٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٢١:١٦٠٤:٥١:٥٥١١:٤٥:١٤١٨:٣٨:٥١١٨:٥٧:٣٩٢٢:٥٩:٤١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٢٠:٣٠٠٤:٥١:٢٣١١:٤٥:١٨١٨:٣٩:٢٩١٨:٥٨:٢٠٢٢:٥٩:٣٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:١٩:٤٥٠٤:٥٠:٥٣١١:٤٥:٢٢١٨:٤٠:٠٧١٨:٥٩:٠٠٢٢:٥٩:٣٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:١٩:٠١٠٤:٥٠:٢٥١١:٤٥:٢٦١٨:٤٠:٤٤١٨:٥٩:٣٩٢٢:٥٩:٣٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:١٨:١٩٠٤:٤٩:٥٧١١:٤٥:٣١١٨:٤١:٢١١٩:٠٠:١٨٢٢:٥٩:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بصره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بصره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بصره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بصره

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر بصره

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر بصره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بصره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر بصره

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٤:٢٥:٤٦٠٥:٤٤:٥٨١١:٥٤:١٨١٨:٠٤:٠٦١٨:٢١:١١٢٣:١٤:١٦
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٤:٢٤:٢٦٠٥:٤٣:٤٥١١:٥٤:٠٠١٨:٠٤:٤٣١٨:٢١:٤٩٢٣:١٣:٥٥
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٤:٢٣:٠٦٠٥:٤٢:٣١١١:٥٣:٤٢١٨:٠٥:٢١١٨:٢٢:٢٧٢٣:١٣:٣٤
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٤:٢١:٤٦٠٥:٤١:١٧١١:٥٣:٢٤١٨:٠٥:٥٨١٨:٢٣:٠٥٢٣:١٣:١٢
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٤:٢٠:٢٦٠٥:٤٠:٠٤١١:٥٣:٠٦١٨:٠٦:٣٦١٨:٢٣:٤٣٢٣:١٢:٥١
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٤:١٩:٠٦٠٥:٣٨:٥١١١:٥٢:٤٨١٨:٠٧:١٣١٨:٢٤:٢٢٢٣:١٢:٢٩
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٤:١٧:٤٥٠٥:٣٧:٣٨١١:٥٢:٣٠١٨:٠٧:٥٠١٨:٢٥:٠٠٢٣:١٢:٠٧
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٤:١٦:٢٤٠٥:٣٦:٢٥١١:٥٢:١٣١٨:٠٨:٢٨١٨:٢٥:٣٨٢٣:١١:٤٦
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٤:١٥:٠٤٠٥:٣٥:١٣١١:٥١:٥٥١٨:٠٩:٠٥١٨:٢٦:١٧٢٣:١١:٢٤
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٤:١٣:٤٣٠٥:٣٤:٠٠١١:٥١:٣٨١٨:٠٩:٤٢١٨:٢٦:٥٥٢٣:١١:٠٢
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٤:١٢:٢٢٠٥:٣٢:٤٨١١:٥١:٢٠١٨:١٠:٢٠١٨:٢٧:٣٤٢٣:١٠:٤٠
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٤:١١:٠١٠٥:٣١:٣٧١١:٥١:٠٣١٨:١٠:٥٧١٨:٢٨:١٣٢٣:١٠:١٩
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٤:٠٩:٤١٠٥:٣٠:٢٦١١:٥٠:٤٧١٨:١١:٣٥١٨:٢٨:٥٢٢٣:٠٩:٥٧
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٤:٠٨:٢٠٠٥:٢٩:١٥١١:٥٠:٣٠١٨:١٢:١٢١٨:٢٩:٣١٢٣:٠٩:٣٦
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٤:٠٧:٠٠٠٥:٢٨:٠٥١١:٥٠:١٤١٨:١٢:٥٠١٨:٣٠:١٠٢٣:٠٩:١٤
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٤:٠٥:٣٩٠٥:٢٦:٥٥١١:٤٩:٥٨١٨:١٣:٢٧١٨:٣٠:٤٩٢٣:٠٨:٥٣
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٠٤:١٩٠٥:٢٥:٤٥١١:٤٩:٤٢١٨:١٤:٠٥١٨:٣١:٢٨٢٣:٠٨:٣٢
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٠٢:٥٩٠٥:٢٤:٣٦١١:٤٩:٢٦١٨:١٤:٤٣١٨:٣٢:٠٨٢٣:٠٨:١١
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٠١:٣٩٠٥:٢٣:٢٨١١:٤٩:١١١٨:١٥:٢١١٨:٣٢:٤٧٢٣:٠٧:٥١
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٠٠:٢٠٠٥:٢٢:٢٠١١:٤٨:٥٦١٨:١٥:٥٩١٨:٣٣:٢٧٢٣:٠٧:٣٠
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٣:٥٩:٠١٠٥:٢١:١٣١١:٤٨:٤٢١٨:١٦:٣٧١٨:٣٤:٠٧٢٣:٠٧:١٠
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٣:٥٧:٤٢٠٥:٢٠:٠٦١١:٤٨:٢٨١٨:١٧:١٦١٨:٣٤:٤٧٢٣:٠٦:٥٠
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٣:٥٦:٢٤٠٥:١٩:٠٠١١:٤٨:١٤١٨:١٧:٥٤١٨:٣٥:٢٧٢٣:٠٦:٣٠
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٣:٥٥:٠٦٠٥:١٧:٥٥١١:٤٨:٠١١٨:١٨:٣٢١٨:٣٦:٠٨٢٣:٠٦:١٠
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٣:٥٣:٤٨٠٥:١٦:٥٠١١:٤٧:٤٨١٨:١٩:١١١٨:٣٦:٤٨٢٣:٠٥:٥١
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٣:٥٢:٣١٠٥:١٥:٤٦١١:٤٧:٣٥١٨:١٩:٥٠١٨:٣٧:٢٩٢٣:٠٥:٣٢
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٣:٥١:١٤٠٥:١٤:٤٣١١:٤٧:٢٣١٨:٢٠:٢٨١٨:٣٨:١٠٢٣:٠٥:١٣
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٣:٤٩:٥٨٠٥:١٣:٤٠١١:٤٧:١١١٨:٢١:٠٧١٨:٣٨:٥١٢٣:٠٤:٥٥
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٣:٤٨:٤٣٠٥:١٢:٣٩١١:٤٧:٠٠١٨:٢١:٤٦١٨:٣٩:٣٢٢٣:٠٤:٣٧
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٣:٤٧:٢٨٠٥:١١:٣٨١١:٤٦:٤٩١٨:٢٢:٢٥١٨:٤٠:١٣٢٣:٠٤:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر بصره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر بصره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر بصره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بصره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بصره برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر بصره

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر بصره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بصره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر بصره

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٧٠٥:٥٢:٢١١١:٥٦:٠٦١٨:٠٠:٢٠١٨:١٧:٢٢٢٣:١٦:٢٠
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٠٠٥:٥١:٠٧١١:٥٥:٤٩١٨:٠٠:٥٨١٨:١٨:٠٠٢٣:١٦:٠٠
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٢٠٥:٤٩:٥٤١١:٥٥:٣١١٨:٠١:٣٥١٨:١٨:٣٨٢٣:١٥:٣٩
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٣٠٥:٤٨:٤٠١١:٥٥:١٣١٨:٠٢:١٣١٨:١٩:١٦٢٣:١٥:١٩
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٥٠٥:٤٧:٢٦١١:٥٤:٥٥١٨:٠٢:٥١١٨:١٩:٥٤٢٣:١٤:٥٨
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٥٠٥:٤٦:١٢١١:٥٤:٣٦١٨:٠٣:٢٩١٨:٢٠:٣٣٢٣:١٤:٣٧
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٦٠٥:٤٤:٥٨١١:٥٤:١٨١٨:٠٤:٠٦١٨:٢١:١١٢٣:١٤:١٦
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٦٠٥:٤٣:٤٥١١:٥٤:٠٠١٨:٠٤:٤٣١٨:٢١:٤٩٢٣:١٣:٥٥
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٦٠٥:٤٢:٣١١١:٥٣:٤٢١٨:٠٥:٢١١٨:٢٢:٢٧٢٣:١٣:٣٤
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٦٠٥:٤١:١٧١١:٥٣:٢٤١٨:٠٥:٥٨١٨:٢٣:٠٥٢٣:١٣:١٢
١١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٦٠٥:٤٠:٠٤١١:٥٣:٠٦١٨:٠٦:٣٦١٨:٢٣:٤٣٢٣:١٢:٥١
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٦٠٥:٣٨:٥١١١:٥٢:٤٨١٨:٠٧:١٣١٨:٢٤:٢٢٢٣:١٢:٢٩
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:١٧:٤٥٠٥:٣٧:٣٨١١:٥٢:٣٠١٨:٠٧:٥٠١٨:٢٥:٠٠٢٣:١٢:٠٧
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:١٦:٢٤٠٥:٣٦:٢٥١١:٥٢:١٣١٨:٠٨:٢٨١٨:٢٥:٣٨٢٣:١١:٤٦
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٤٠٥:٣٥:١٣١١:٥١:٥٥١٨:٠٩:٠٥١٨:٢٦:١٧٢٣:١١:٢٤
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:١٣:٤٣٠٥:٣٤:٠٠١١:٥١:٣٨١٨:٠٩:٤٢١٨:٢٦:٥٥٢٣:١١:٠٢
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٢٠٥:٣٢:٤٨١١:٥١:٢٠١٨:١٠:٢٠١٨:٢٧:٣٤٢٣:١٠:٤٠
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:١١:٠١٠٥:٣١:٣٧١١:٥١:٠٣١٨:١٠:٥٧١٨:٢٨:١٣٢٣:١٠:١٩
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٠٩:٤١٠٥:٣٠:٢٦١١:٥٠:٤٧١٨:١١:٣٥١٨:٢٨:٥٢٢٣:٠٩:٥٧
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٠٠٥:٢٩:١٥١١:٥٠:٣٠١٨:١٢:١٢١٨:٢٩:٣١٢٣:٠٩:٣٦
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٠٧:٠٠٠٥:٢٨:٠٥١١:٥٠:١٤١٨:١٢:٥٠١٨:٣٠:١٠٢٣:٠٩:١٤
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٠٥:٣٩٠٥:٢٦:٥٥١١:٤٩:٥٨١٨:١٣:٢٧١٨:٣٠:٤٩٢٣:٠٨:٥٣
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٠٤:١٩٠٥:٢٥:٤٥١١:٤٩:٤٢١٨:١٤:٠٥١٨:٣١:٢٨٢٣:٠٨:٣٢
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٠٢:٥٩٠٥:٢٤:٣٦١١:٤٩:٢٦١٨:١٤:٤٣١٨:٣٢:٠٨٢٣:٠٨:١١
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٠١:٣٩٠٥:٢٣:٢٨١١:٤٩:١١١٨:١٥:٢١١٨:٣٢:٤٧٢٣:٠٧:٥١
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٠٠:٢٠٠٥:٢٢:٢٠١١:٤٨:٥٦١٨:١٥:٥٩١٨:٣٣:٢٧٢٣:٠٧:٣٠
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٣:٥٩:٠١٠٥:٢١:١٣١١:٤٨:٤٢١٨:١٦:٣٧١٨:٣٤:٠٧٢٣:٠٧:١٠
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٣:٥٧:٤٢٠٥:٢٠:٠٦١١:٤٨:٢٨١٨:١٧:١٦١٨:٣٤:٤٧٢٣:٠٦:٥٠
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٣:٥٦:٢٤٠٥:١٩:٠٠١١:٤٨:١٤١٨:١٧:٥٤١٨:٣٥:٢٧٢٣:٠٦:٣٠
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٣:٥٥:٠٦٠٥:١٧:٥٥١١:٤٨:٠١١٨:١٨:٣٢١٨:٣٦:٠٨٢٣:٠٦:١٠
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٣:٥٣:٤٨٠٥:١٦:٥٠١١:٤٧:٤٨١٨:١٩:١١١٨:٣٦:٤٨٢٣:٠٥:٥١

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بصره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر بصره شهر بصره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر بصره شهر بصره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بصره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بصره برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بصره

بَصره دومین شهر بزرگ عراق با جمعیتی بیش از ۲۶۰۰۰۰۰ در سال ۲۰۰۳ می‌باشد. این شهر بندر اصلی کشور عراق است. بصره مرکز استان بصره‌است. بصره در تاریخ آغازین اسلام نقش پررنگی داشته‌است.

شهر بصره در ویکیپدیا

شهر بصره

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بصره موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بصره برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بصره بر روی نقشه

شهر بصره بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بصره

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بصره است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بصره
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر بصره + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر بصره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بصره + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عراق
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بصره

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بصره رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق بصره
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ بصره دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بصره
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بصره دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا بصره دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق بصره
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ بصره دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بصره ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بصره یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٥
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو