جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بصره

بصره | بصره | عراق

اوقات شرعی امروز بصره

اذان صبح: ٠٤:٢٤:٤٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٣:١٤
اذان ظهر: ١١:٣٧:٤٨
غروب آفتاب: ١٧:٣١:٥٤
اذان مغرب: ١٧:٤٨:٥٧
نیمه شب شرعی: ٢٢:٥٨:٣٩

دوشنبه ١١ مهر ١٤٠١
٠٦ ربیع الاول ١٤٤٤ قمری
٠٣ اکتبر ٢٠٢٢ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بصره (شهرستان بصره) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ مهر ٠١ شهر بصره)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٠١ شهر بصره)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر بصره)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ترنس
كسی كه ساده ترین كار را با اكراه و بی میلی انجام دهد، آن را تبدیل به دشوارترین مسأله خواهد كرد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بصره

اوقات شرعی مهر ٠١ | اوقات شرعی اکتبر ٢٢ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٤ | + اوقات شرعی رمضان ٢

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بصره در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بصره ١٤٠٢ - ٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی

برابر با سال ١٤٤٤ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٢ شهر بصره (سال ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٤ فروردین ١٤٠٢ | ٢٤ مارس ٢٠٢٣
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٢ اردیبهشت ١٤٠٢ | ٢٢ آوریل ٢٠٢٣ (اول شوال ١٤٤٤)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بصره ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بصره
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٢/٠١/٠٤٠٤:٢٩:٢٢٠٥:٤٨:١٩١١:٥٥:٠٨١٨:٠٢:٢٤١٨:١٩:٢٧٢٣:١٥:١٣
٠٢ رمضان | ٠٢/٠١/٠٥٠٤:٢٨:٠٣٠٥:٤٧:٠٦١١:٥٤:٤٩١٨:٠٣:٠١١٨:٢٠:٠٥٢٣:١٤:٥٢
٠٣ رمضان | ٠٢/٠١/٠٦٠٤:٢٦:٤٤٠٥:٤٥:٥٢١١:٥٤:٣١١٨:٠٣:٣٩١٨:٢٠:٤٣٢٣:١٤:٣٢
٠٤ رمضان | ٠٢/٠١/٠٧٠٤:٢٥:٢٤٠٥:٤٤:٣٨١١:٥٤:١٣١٨:٠٤:١٦١٨:٢١:٢١٢٣:١٤:١٠
٠٥ رمضان | ٠٢/٠١/٠٨٠٤:٢٤:٠٥٠٥:٤٣:٢٤١١:٥٣:٥٥١٨:٠٤:٥٤١٨:٢١:٥٩٢٣:١٣:٤٩
٠٦ رمضان | ٠٢/٠١/٠٩٠٤:٢٢:٤٥٠٥:٤٢:١١١١:٥٣:٣٧١٨:٠٥:٣١١٨:٢٢:٣٧٢٣:١٣:٢٨
٠٧ رمضان | ٠٢/٠١/١٠٠٤:٢١:٢٤٠٥:٤٠:٥٧١١:٥٣:١٩١٨:٠٦:٠٩١٨:٢٣:١٦٢٣:١٣:٠٦
٠٨ رمضان | ٠٢/٠١/١١٠٤:٢٠:٠٤٠٥:٣٩:٤٤١١:٥٣:٠١١٨:٠٦:٤٦١٨:٢٣:٥٤٢٣:١٢:٤٥
٠٩ رمضان | ٠٢/٠١/١٢٠٤:١٨:٤٤٠٥:٣٨:٣١١١:٥٢:٤٣١٨:٠٧:٢٣١٨:٢٤:٣٢٢٣:١٢:٢٣
١٠ رمضان | ٠٢/٠١/١٣٠٤:١٧:٢٣٠٥:٣٧:١٨١١:٥٢:٢٥١٨:٠٨:٠١١٨:٢٥:١٠٢٣:١٢:٠١
١١ رمضان | ٠٢/٠١/١٤٠٤:١٦:٠٢٠٥:٣٦:٠٥١١:٥٢:٠٨١٨:٠٨:٣٨١٨:٢٥:٤٩٢٣:١١:٤٠
١٢ رمضان | ٠٢/٠١/١٥٠٤:١٤:٤٢٠٥:٣٤:٥٣١١:٥١:٥٠١٨:٠٩:١٥١٨:٢٦:٢٧٢٣:١١:١٨
١٣ رمضان | ٠٢/٠١/١٦٠٤:١٣:٢١٠٥:٣٣:٤١١١:٥١:٣٣١٨:٠٩:٥٣١٨:٢٧:٠٦٢٣:١٠:٥٦
١٤ رمضان | ٠٢/٠١/١٧٠٤:١٢:٠٠٠٥:٣٢:٢٩١١:٥١:١٦١٨:١٠:٣٠١٨:٢٧:٤٥٢٣:١٠:٣٥
١٥ رمضان | ٠٢/٠١/١٨٠٤:١٠:٣٩٠٥:٣١:١٧١١:٥٠:٥٩١٨:١١:٠٧١٨:٢٨:٢٣٢٣:١٠:١٣
١٦ رمضان | ٠٢/٠١/١٩٠٤:٠٩:١٩٠٥:٣٠:٠٦١١:٥٠:٤٢١٨:١١:٤٥١٨:٢٩:٠٢٢٣:٠٩:٥٢
١٧ رمضان | ٠٢/٠١/٢٠٠٤:٠٧:٥٨٠٥:٢٨:٥٦١١:٥٠:٢٦١٨:١٢:٢٣١٨:٢٩:٤١٢٣:٠٩:٣٠
١٨ رمضان | ٠٢/٠١/٢١٠٤:٠٦:٣٨٠٥:٢٧:٤٥١١:٥٠:٠٩١٨:١٣:٠٠١٨:٣٠:٢٠٢٣:٠٩:٠٩
١٩ رمضان | ٠٢/٠١/٢٢٠٤:٠٥:١٧٠٥:٢٦:٣٦١١:٤٩:٥٣١٨:١٣:٣٨١٨:٣١:٠٠٢٣:٠٨:٤٨
٢٠ رمضان | ٠٢/٠١/٢٣٠٤:٠٣:٥٧٠٥:٢٥:٢٦١١:٤٩:٣٨١٨:١٤:١٦١٨:٣١:٣٩٢٣:٠٨:٢٧
٢١ رمضان | ٠٢/٠١/٢٤٠٤:٠٢:٣٧٠٥:٢٤:١٧١١:٤٩:٢٢١٨:١٤:٥٤١٨:٣٢:١٩٢٣:٠٨:٠٦
٢٢ رمضان | ٠٢/٠١/٢٥٠٤:٠١:١٨٠٥:٢٣:٠٩١١:٤٩:٠٧١٨:١٥:٣٢١٨:٣٢:٥٨٢٣:٠٧:٤٥
٢٣ رمضان | ٠٢/٠١/٢٦٠٣:٥٩:٥٨٠٥:٢٢:٠١١١:٤٨:٥٢١٨:١٦:١٠١٨:٣٣:٣٨٢٣:٠٧:٢٥
٢٤ رمضان | ٠٢/٠١/٢٧٠٣:٥٨:٣٩٠٥:٢٠:٥٤١١:٤٨:٣٨١٨:١٦:٤٨١٨:٣٤:١٨٢٣:٠٧:٠٤
٢٥ رمضان | ٠٢/٠١/٢٨٠٣:٥٧:٢١٠٥:١٩:٤٨١١:٤٨:٢٤١٨:١٧:٢٦١٨:٣٤:٥٨٢٣:٠٦:٤٤
٢٦ رمضان | ٠٢/٠١/٢٩٠٣:٥٦:٠٢٠٥:١٨:٤٢١١:٤٨:١٠١٨:١٨:٠٥١٨:٣٥:٣٩٢٣:٠٦:٢٥
٢٧ رمضان | ٠٢/٠١/٣٠٠٣:٥٤:٤٤٠٥:١٧:٣٧١١:٤٧:٥٧١٨:١٨:٤٣١٨:٣٦:١٩٢٣:٠٦:٠٥
٢٨ رمضان | ٠٢/٠١/٣١٠٣:٥٣:٢٧٠٥:١٦:٣٢١١:٤٧:٤٤١٨:١٩:٢٢١٨:٣٧:٠٠٢٣:٠٥:٤٦
٢٩ رمضان | ٠٢/٠٢/٠١٠٣:٥٢:١٠٠٥:١٥:٢٩١١:٤٧:٣٢١٨:٢٠:٠٠١٨:٣٧:٤٠٢٣:٠٥:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری شهر بصره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری شهر بصره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری شهر بصره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بصره

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٤ قمری شهر بصره

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٤ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بصره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بصره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٤ قمری شهر بصره

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٤ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٤ هـ.ق
شهر بصره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٤ هـ.ق شهر بصره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٤ هـ.ق شهر بصره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بصره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بصره برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٣
سال ١٤٤٤ هـ.ق
١٤٤٥

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ میلادی شهر بصره

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ م شهر بصره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بصره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ میلادی شهر بصره

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٢ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ شهر بصره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ میلادی شهر بصره شهر بصره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ میلادی شهر بصره شهر بصره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر بصره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بصره برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢١
سال ٢٠٢٢ م
٢٠٢٣

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٤٠١ شمسی شهر بصره

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٤٠١ هـ.ش شهر بصره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بصره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٤٠١ شمسی شهر بصره

آبان
مهر ١٤٠١ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٤٠١٠٤:١٨:٣٨٠٥:٣٧:٢٦١١:٤١:٠٩١٧:٤٤:٢٤١٨:٠١:٢٦٢٣:٠١:٥٠
٠٢ مهر ١٤٠١٠٤:١٩:١٥٠٥:٣٨:٠٠١١:٤٠:٤٨١٧:٤٣:٠٨١٨:٠٠:٠٩٢٣:٠١:٣٠
٠٣ مهر ١٤٠١٠٤:١٩:٥٣٠٥:٣٨:٣٤١١:٤٠:٢٧١٧:٤١:٥٢١٧:٥٨:٥٤٢٣:٠١:١١
٠٤ مهر ١٤٠١٠٤:٢٠:٣٠٠٥:٣٩:٠٨١١:٤٠:٠٦١٧:٤٠:٣٦١٧:٥٧:٣٨٢٣:٠٠:٥٢
٠٥ مهر ١٤٠١٠٤:٢١:٠٧٠٥:٣٩:٤٣١١:٣٩:٤٦١٧:٣٩:٢١١٧:٥٦:٢٢٢٣:٠٠:٣٣
٠٦ مهر ١٤٠١٠٤:٢١:٤٤٠٥:٤٠:١٧١١:٣٩:٢٥١٧:٣٨:٠٦١٧:٥٥:٠٧٢٣:٠٠:١٣
٠٧ مهر ١٤٠١٠٤:٢٢:٢١٠٥:٤٠:٥٢١١:٣٩:٠٥١٧:٣٦:٥١١٧:٥٣:٥٣٢٢:٥٩:٥٤
٠٨ مهر ١٤٠١٠٤:٢٢:٥٨٠٥:٤١:٢٧١١:٣٨:٤٦١٧:٣٥:٣٦١٧:٥٢:٣٨٢٢:٥٩:٣٥
٠٩ مهر ١٤٠١٠٤:٢٣:٣٥٠٥:٤٢:٠٣١١:٣٨:٢٦١٧:٣٤:٢٢١٧:٥١:٢٤٢٢:٥٩:١٧
١٠ مهر ١٤٠١٠٤:٢٤:١١٠٥:٤٢:٣٨١١:٣٨:٠٧١٧:٣٣:٠٨١٧:٥٠:١٠٢٢:٥٨:٥٨
١١ مهر ١٤٠١٠٤:٢٤:٤٨٠٥:٤٣:١٤١١:٣٧:٤٨١٧:٣١:٥٤١٧:٤٨:٥٧٢٢:٥٨:٣٩
١٢ مهر ١٤٠١٠٤:٢٥:٢٥٠٥:٤٣:٥٠١١:٣٧:٢٩١٧:٣٠:٤١١٧:٤٧:٤٤٢٢:٥٨:٢١
١٣ مهر ١٤٠١٠٤:٢٦:٠١٠٥:٤٤:٢٧١١:٣٧:١١١٧:٢٩:٢٨١٧:٤٦:٣٢٢٢:٥٨:٠٣
١٤ مهر ١٤٠١٠٤:٢٦:٣٨٠٥:٤٥:٠٣١١:٣٦:٥٣١٧:٢٨:١٦١٧:٤٥:٢٠٢٢:٥٧:٤٥
١٥ مهر ١٤٠١٠٤:٢٧:١٤٠٥:٤٥:٤٠١١:٣٦:٣٦١٧:٢٧:٠٤١٧:٤٤:٠٩٢٢:٥٧:٢٧
١٦ مهر ١٤٠١٠٤:٢٧:٥١٠٥:٤٦:١٨١١:٣٦:١٩١٧:٢٥:٥٣١٧:٤٢:٥٨٢٢:٥٧:١٠
١٧ مهر ١٤٠١٠٤:٢٨:٢٧٠٥:٤٦:٥٥١١:٣٦:٠٢١٧:٢٤:٤٢١٧:٤١:٤٨٢٢:٥٦:٥٣
١٨ مهر ١٤٠١٠٤:٢٩:٠٤٠٥:٤٧:٣٣١١:٣٥:٤٦١٧:٢٣:٣١١٧:٤٠:٣٩٢٢:٥٦:٣٦
١٩ مهر ١٤٠١٠٤:٢٩:٤١٠٥:٤٨:١١١١:٣٥:٣٠١٧:٢٢:٢٢١٧:٣٩:٣٠٢٢:٥٦:٢٠
٢٠ مهر ١٤٠١٠٤:٣٠:١٧٠٥:٤٨:٥٠١١:٣٥:١٥١٧:٢١:١٣١٧:٣٨:٢٢٢٢:٥٦:٠٤
٢١ مهر ١٤٠١٠٤:٣٠:٥٤٠٥:٤٩:٢٩١١:٣٥:٠٠١٧:٢٠:٠٥١٧:٣٧:١٥٢٢:٥٥:٤٨
٢٢ مهر ١٤٠١٠٤:٣١:٣١٠٥:٥٠:٠٨١١:٣٤:٤٦١٧:١٨:٥٧١٧:٣٦:٠٨٢٢:٥٥:٣٣
٢٣ مهر ١٤٠١٠٤:٣٢:٠٨٠٥:٥٠:٤٨١١:٣٤:٣٢١٧:١٧:٥٠١٧:٣٥:٠٣٢٢:٥٥:١٨
٢٤ مهر ١٤٠١٠٤:٣٢:٤٥٠٥:٥١:٢٨١١:٣٤:١٩١٧:١٦:٤٤١٧:٣٣:٥٨٢٢:٥٥:٠٣
٢٥ مهر ١٤٠١٠٤:٣٣:٢٣٠٥:٥٢:٠٨١١:٣٤:٠٧١٧:١٥:٣٨١٧:٣٢:٥٤٢٢:٥٤:٤٩
٢٦ مهر ١٤٠١٠٤:٣٤:٠٠٠٥:٥٢:٤٩١١:٣٣:٥٥١٧:١٤:٣٤١٧:٣١:٥٠٢٢:٥٤:٣٦
٢٧ مهر ١٤٠١٠٤:٣٤:٣٨٠٥:٥٣:٣٠١١:٣٣:٤٣١٧:١٣:٣٠١٧:٣٠:٤٨٢٢:٥٤:٢٣
٢٨ مهر ١٤٠١٠٤:٣٥:١٦٠٥:٥٤:١٢١١:٣٣:٣٣١٧:١٢:٢٧١٧:٢٩:٤٦٢٢:٥٤:١٠
٢٩ مهر ١٤٠١٠٤:٣٥:٥٣٠٥:٥٤:٥٤١١:٣٣:٢٣١٧:١١:٢٥١٧:٢٨:٤٦٢٢:٥٣:٥٨
٣٠ مهر ١٤٠١٠٤:٣٦:٣٢٠٥:٥٥:٣٦١١:٣٣:١٣١٧:١٠:٢٤١٧:٢٧:٤٦٢٢:٥٣:٤٧

دانلود اوقات شرعی مهر ٠١ - ١٤٠١ شهر بصره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٤٠١ شمسی شهر بصره شهر بصره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٤٠١ شمسی شهر بصره شهر بصره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بصره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بصره برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٤٠٠
سال ١٤٠١ هـ.ش
١٤٠٢

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بصره

بَصره دومین شهر بزرگ عراق با جمعیتی بیش از ۲۶۰۰۰۰۰ در سال ۲۰۰۳ می‌باشد. این شهر بندر اصلی کشور عراق است. بصره مرکز استان بصره‌است. بصره در تاریخ آغازین اسلام نقش پررنگی داشته‌است.

شهر بصره در ویکیپدیا

شهر بصره

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بصره موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بصره برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بصره بر روی نقشه

شهر بصره بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بصره

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بصره است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بصره
اوقات شرعی مهر ٠١ شهر بصره + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٤ شهر بصره + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ شهر بصره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر بصره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٣ شهر بصره + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عراق
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بصره

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بصره رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق بصره
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بصره ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢
افق شرعی ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢ بصره دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بصره
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢ بصره دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مهر ٠١ / ١٤٠١ بصره دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا بصره دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا بصره دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بصره یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٥
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو