جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بصره

بصره | بصره | عراق

اوقات شرعی امروز بصره

اذان صبح: ٠٤:٣٣:١٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٢:٠١
اذان ظهر: ١١:٥٦:٠١
غروب آفتاب: ١٨:٠٠:٣٠
اذان مغرب: ١٨:١٧:٣٢
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٦:١٤

سه شنبه ٠١ فروردین ١٤٠٢
٢٨ شعبان ١٤٤٤ قمری
٢١ مارس ٢٠٢٣ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بصره (شهرستان بصره) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ فروردین ٠٢ شهر بصره)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٠٢ شهر بصره)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر بصره)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

تهاجم رژیم ستم شاهی به مدرسه فیضیه قم (1342)
عید نوروز
عید نوروز

حضرت محمد (ص)
هرگز عمل گروهی بد نمی‌شود مگر این كه مساجد خود را زینت می‌دهند. (افرادی هستند كه به ظاهر دین چسبیده و باطن آن را فراموش می‌كنند مثل این كه حقیقت اسلام را نفهمیده ولی به دنبال زینت مساجد می‌روند.)

اوقات شرعی ماه جاری شهر بصره

اوقات شرعی فروردین ٠٢ | اوقات شرعی مارس ٢٣ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤٤ | + اوقات شرعی رمضان ٢

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بصره در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بصره ١٤٠٢ - ٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی

برابر با سال ١٤٤٤ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٢ شهر بصره (سال ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٠٣ فروردین ١٤٠٢ | ٢٣ مارس ٢٠٢٣
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٢ اردیبهشت ١٤٠٢ | ٢٢ آوریل ٢٠٢٣ (اول شوال ١٤٤٤)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بصره ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بصره
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٢/٠١/٠٣٠٤:٣٠:٤٠٠٥:٤٩:٣٣١١:٥٥:٢٦١٨:٠١:٤٦١٨:١٨:٤٨٢٣:١٥:٣٤
٠٢ رمضان | ٠٢/٠١/٠٤٠٤:٢٩:٢٢٠٥:٤٨:١٩١١:٥٥:٠٨١٨:٠٢:٢٤١٨:١٩:٢٧٢٣:١٥:١٣
٠٣ رمضان | ٠٢/٠١/٠٥٠٤:٢٨:٠٣٠٥:٤٧:٠٦١١:٥٤:٤٩١٨:٠٣:٠١١٨:٢٠:٠٥٢٣:١٤:٥٢
٠٤ رمضان | ٠٢/٠١/٠٦٠٤:٢٦:٤٤٠٥:٤٥:٥٢١١:٥٤:٣١١٨:٠٣:٣٩١٨:٢٠:٤٣٢٣:١٤:٣٢
٠٥ رمضان | ٠٢/٠١/٠٧٠٤:٢٥:٢٤٠٥:٤٤:٣٨١١:٥٤:١٣١٨:٠٤:١٦١٨:٢١:٢١٢٣:١٤:١٠
٠٦ رمضان | ٠٢/٠١/٠٨٠٤:٢٤:٠٥٠٥:٤٣:٢٤١١:٥٣:٥٥١٨:٠٤:٥٤١٨:٢١:٥٩٢٣:١٣:٤٩
٠٧ رمضان | ٠٢/٠١/٠٩٠٤:٢٢:٤٥٠٥:٤٢:١١١١:٥٣:٣٧١٨:٠٥:٣١١٨:٢٢:٣٧٢٣:١٣:٢٨
٠٨ رمضان | ٠٢/٠١/١٠٠٤:٢١:٢٤٠٥:٤٠:٥٧١١:٥٣:١٩١٨:٠٦:٠٩١٨:٢٣:١٦٢٣:١٣:٠٦
٠٩ رمضان | ٠٢/٠١/١١٠٤:٢٠:٠٤٠٥:٣٩:٤٤١١:٥٣:٠١١٨:٠٦:٤٦١٨:٢٣:٥٤٢٣:١٢:٤٥
١٠ رمضان | ٠٢/٠١/١٢٠٤:١٨:٤٤٠٥:٣٨:٣١١١:٥٢:٤٣١٨:٠٧:٢٣١٨:٢٤:٣٢٢٣:١٢:٢٣
١١ رمضان | ٠٢/٠١/١٣٠٤:١٧:٢٣٠٥:٣٧:١٨١١:٥٢:٢٥١٨:٠٨:٠١١٨:٢٥:١٠٢٣:١٢:٠١
١٢ رمضان | ٠٢/٠١/١٤٠٤:١٦:٠٢٠٥:٣٦:٠٥١١:٥٢:٠٨١٨:٠٨:٣٨١٨:٢٥:٤٩٢٣:١١:٤٠
١٣ رمضان | ٠٢/٠١/١٥٠٤:١٤:٤٢٠٥:٣٤:٥٣١١:٥١:٥٠١٨:٠٩:١٥١٨:٢٦:٢٧٢٣:١١:١٨
١٤ رمضان | ٠٢/٠١/١٦٠٤:١٣:٢١٠٥:٣٣:٤١١١:٥١:٣٣١٨:٠٩:٥٣١٨:٢٧:٠٦٢٣:١٠:٥٦
١٥ رمضان | ٠٢/٠١/١٧٠٤:١٢:٠٠٠٥:٣٢:٢٩١١:٥١:١٦١٨:١٠:٣٠١٨:٢٧:٤٥٢٣:١٠:٣٥
١٦ رمضان | ٠٢/٠١/١٨٠٤:١٠:٣٩٠٥:٣١:١٧١١:٥٠:٥٩١٨:١١:٠٧١٨:٢٨:٢٣٢٣:١٠:١٣
١٧ رمضان | ٠٢/٠١/١٩٠٤:٠٩:١٩٠٥:٣٠:٠٦١١:٥٠:٤٢١٨:١١:٤٥١٨:٢٩:٠٢٢٣:٠٩:٥٢
١٨ رمضان | ٠٢/٠١/٢٠٠٤:٠٧:٥٨٠٥:٢٨:٥٦١١:٥٠:٢٦١٨:١٢:٢٣١٨:٢٩:٤١٢٣:٠٩:٣٠
١٩ رمضان | ٠٢/٠١/٢١٠٤:٠٦:٣٨٠٥:٢٧:٤٥١١:٥٠:٠٩١٨:١٣:٠٠١٨:٣٠:٢٠٢٣:٠٩:٠٩
٢٠ رمضان | ٠٢/٠١/٢٢٠٤:٠٥:١٧٠٥:٢٦:٣٦١١:٤٩:٥٣١٨:١٣:٣٨١٨:٣١:٠٠٢٣:٠٨:٤٨
٢١ رمضان | ٠٢/٠١/٢٣٠٤:٠٣:٥٧٠٥:٢٥:٢٦١١:٤٩:٣٨١٨:١٤:١٦١٨:٣١:٣٩٢٣:٠٨:٢٧
٢٢ رمضان | ٠٢/٠١/٢٤٠٤:٠٢:٣٧٠٥:٢٤:١٧١١:٤٩:٢٢١٨:١٤:٥٤١٨:٣٢:١٩٢٣:٠٨:٠٦
٢٣ رمضان | ٠٢/٠١/٢٥٠٤:٠١:١٨٠٥:٢٣:٠٩١١:٤٩:٠٧١٨:١٥:٣٢١٨:٣٢:٥٨٢٣:٠٧:٤٥
٢٤ رمضان | ٠٢/٠١/٢٦٠٣:٥٩:٥٨٠٥:٢٢:٠١١١:٤٨:٥٢١٨:١٦:١٠١٨:٣٣:٣٨٢٣:٠٧:٢٥
٢٥ رمضان | ٠٢/٠١/٢٧٠٣:٥٨:٣٩٠٥:٢٠:٥٤١١:٤٨:٣٨١٨:١٦:٤٨١٨:٣٤:١٨٢٣:٠٧:٠٤
٢٦ رمضان | ٠٢/٠١/٢٨٠٣:٥٧:٢١٠٥:١٩:٤٨١١:٤٨:٢٤١٨:١٧:٢٦١٨:٣٤:٥٨٢٣:٠٦:٤٤
٢٧ رمضان | ٠٢/٠١/٢٩٠٣:٥٦:٠٢٠٥:١٨:٤٢١١:٤٨:١٠١٨:١٨:٠٥١٨:٣٥:٣٩٢٣:٠٦:٢٥
٢٨ رمضان | ٠٢/٠١/٣٠٠٣:٥٤:٤٤٠٥:١٧:٣٧١١:٤٧:٥٧١٨:١٨:٤٣١٨:٣٦:١٩٢٣:٠٦:٠٥
٢٩ رمضان | ٠٢/٠١/٣١٠٣:٥٣:٢٧٠٥:١٦:٣٢١١:٤٧:٤٤١٨:١٩:٢٢١٨:٣٧:٠٠٢٣:٠٥:٤٦
٣٠ رمضان | ٠٢/٠٢/٠١٠٣:٥٢:١٠٠٥:١٥:٢٩١١:٤٧:٣٢١٨:٢٠:٠٠١٨:٣٧:٤٠٢٣:٠٥:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری شهر بصره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری شهر بصره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری شهر بصره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بصره

اوقات شرعی شعبان ١٤٤٤ قمری شهر بصره

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤٤ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بصره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بصره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤٤ قمری شهر بصره

رمضان
شعبان ١٤٤٤ هـ.ق
رجب

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤٤ هـ.ق
شهر بصره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤٤ هـ.ق شهر بصره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤٤ هـ.ق شهر بصره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بصره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بصره برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٣
سال ١٤٤٤ هـ.ق
١٤٤٥

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ میلادی شهر بصره

در این قسمت جدول اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ م شهر بصره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بصره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ میلادی شهر بصره

آوریل
مارس ٢٠٢٣ م
فوریه

دانلود اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ شهر بصره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ میلادی شهر بصره شهر بصره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ میلادی شهر بصره شهر بصره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر بصره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بصره برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٢
سال ٢٠٢٣ م
٢٠٢٤

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی فروردین ١٤٠٢ شمسی شهر بصره

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٢ هـ.ش شهر بصره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بصره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٢ شمسی شهر بصره

اردیبهشت
فروردین ١٤٠٢ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٤٠٢٠٤:٣٣:١٦٠٥:٥٢:٠١١١:٥٦:٠١١٨:٠٠:٣٠١٨:١٧:٣٢٢٣:١٦:١٤
٠٢ فروردین ١٤٠٢٠٤:٣١:٥٨٠٥:٥٠:٤٧١١:٥٥:٤٤١٨:٠١:٠٨١٨:١٨:١٠٢٣:١٥:٥٤
٠٣ فروردین ١٤٠٢٠٤:٣٠:٤٠٠٥:٤٩:٣٣١١:٥٥:٢٦١٨:٠١:٤٦١٨:١٨:٤٨٢٣:١٥:٣٤
٠٤ فروردین ١٤٠٢٠٤:٢٩:٢٢٠٥:٤٨:١٩١١:٥٥:٠٨١٨:٠٢:٢٤١٨:١٩:٢٧٢٣:١٥:١٣
٠٥ فروردین ١٤٠٢٠٤:٢٨:٠٣٠٥:٤٧:٠٦١١:٥٤:٤٩١٨:٠٣:٠١١٨:٢٠:٠٥٢٣:١٤:٥٢
٠٦ فروردین ١٤٠٢٠٤:٢٦:٤٤٠٥:٤٥:٥٢١١:٥٤:٣١١٨:٠٣:٣٩١٨:٢٠:٤٣٢٣:١٤:٣٢
٠٧ فروردین ١٤٠٢٠٤:٢٥:٢٤٠٥:٤٤:٣٨١١:٥٤:١٣١٨:٠٤:١٦١٨:٢١:٢١٢٣:١٤:١٠
٠٨ فروردین ١٤٠٢٠٤:٢٤:٠٥٠٥:٤٣:٢٤١١:٥٣:٥٥١٨:٠٤:٥٤١٨:٢١:٥٩٢٣:١٣:٤٩
٠٩ فروردین ١٤٠٢٠٤:٢٢:٤٥٠٥:٤٢:١١١١:٥٣:٣٧١٨:٠٥:٣١١٨:٢٢:٣٧٢٣:١٣:٢٨
١٠ فروردین ١٤٠٢٠٤:٢١:٢٤٠٥:٤٠:٥٧١١:٥٣:١٩١٨:٠٦:٠٩١٨:٢٣:١٦٢٣:١٣:٠٦
١١ فروردین ١٤٠٢٠٤:٢٠:٠٤٠٥:٣٩:٤٤١١:٥٣:٠١١٨:٠٦:٤٦١٨:٢٣:٥٤٢٣:١٢:٤٥
١٢ فروردین ١٤٠٢٠٤:١٨:٤٤٠٥:٣٨:٣١١١:٥٢:٤٣١٨:٠٧:٢٣١٨:٢٤:٣٢٢٣:١٢:٢٣
١٣ فروردین ١٤٠٢٠٤:١٧:٢٣٠٥:٣٧:١٨١١:٥٢:٢٥١٨:٠٨:٠١١٨:٢٥:١٠٢٣:١٢:٠١
١٤ فروردین ١٤٠٢٠٤:١٦:٠٢٠٥:٣٦:٠٥١١:٥٢:٠٨١٨:٠٨:٣٨١٨:٢٥:٤٩٢٣:١١:٤٠
١٥ فروردین ١٤٠٢٠٤:١٤:٤٢٠٥:٣٤:٥٣١١:٥١:٥٠١٨:٠٩:١٥١٨:٢٦:٢٧٢٣:١١:١٨
١٦ فروردین ١٤٠٢٠٤:١٣:٢١٠٥:٣٣:٤١١١:٥١:٣٣١٨:٠٩:٥٣١٨:٢٧:٠٦٢٣:١٠:٥٦
١٧ فروردین ١٤٠٢٠٤:١٢:٠٠٠٥:٣٢:٢٩١١:٥١:١٦١٨:١٠:٣٠١٨:٢٧:٤٥٢٣:١٠:٣٥
١٨ فروردین ١٤٠٢٠٤:١٠:٣٩٠٥:٣١:١٧١١:٥٠:٥٩١٨:١١:٠٧١٨:٢٨:٢٣٢٣:١٠:١٣
١٩ فروردین ١٤٠٢٠٤:٠٩:١٩٠٥:٣٠:٠٦١١:٥٠:٤٢١٨:١١:٤٥١٨:٢٩:٠٢٢٣:٠٩:٥٢
٢٠ فروردین ١٤٠٢٠٤:٠٧:٥٨٠٥:٢٨:٥٦١١:٥٠:٢٦١٨:١٢:٢٣١٨:٢٩:٤١٢٣:٠٩:٣٠
٢١ فروردین ١٤٠٢٠٤:٠٦:٣٨٠٥:٢٧:٤٥١١:٥٠:٠٩١٨:١٣:٠٠١٨:٣٠:٢٠٢٣:٠٩:٠٩
٢٢ فروردین ١٤٠٢٠٤:٠٥:١٧٠٥:٢٦:٣٦١١:٤٩:٥٣١٨:١٣:٣٨١٨:٣١:٠٠٢٣:٠٨:٤٨
٢٣ فروردین ١٤٠٢٠٤:٠٣:٥٧٠٥:٢٥:٢٦١١:٤٩:٣٨١٨:١٤:١٦١٨:٣١:٣٩٢٣:٠٨:٢٧
٢٤ فروردین ١٤٠٢٠٤:٠٢:٣٧٠٥:٢٤:١٧١١:٤٩:٢٢١٨:١٤:٥٤١٨:٣٢:١٩٢٣:٠٨:٠٦
٢٥ فروردین ١٤٠٢٠٤:٠١:١٨٠٥:٢٣:٠٩١١:٤٩:٠٧١٨:١٥:٣٢١٨:٣٢:٥٨٢٣:٠٧:٤٥
٢٦ فروردین ١٤٠٢٠٣:٥٩:٥٨٠٥:٢٢:٠١١١:٤٨:٥٢١٨:١٦:١٠١٨:٣٣:٣٨٢٣:٠٧:٢٥
٢٧ فروردین ١٤٠٢٠٣:٥٨:٣٩٠٥:٢٠:٥٤١١:٤٨:٣٨١٨:١٦:٤٨١٨:٣٤:١٨٢٣:٠٧:٠٤
٢٨ فروردین ١٤٠٢٠٣:٥٧:٢١٠٥:١٩:٤٨١١:٤٨:٢٤١٨:١٧:٢٦١٨:٣٤:٥٨٢٣:٠٦:٤٤
٢٩ فروردین ١٤٠٢٠٣:٥٦:٠٢٠٥:١٨:٤٢١١:٤٨:١٠١٨:١٨:٠٥١٨:٣٥:٣٩٢٣:٠٦:٢٥
٣٠ فروردین ١٤٠٢٠٣:٥٤:٤٤٠٥:١٧:٣٧١١:٤٧:٥٧١٨:١٨:٤٣١٨:٣٦:١٩٢٣:٠٦:٠٥
٣١ فروردین ١٤٠٢٠٣:٥٣:٢٧٠٥:١٦:٣٢١١:٤٧:٤٤١٨:١٩:٢٢١٨:٣٧:٠٠٢٣:٠٥:٤٦

دانلود اوقات شرعی فروردین ٠٢ - ١٤٠٢ شهر بصره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٢ شمسی شهر بصره شهر بصره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٢ شمسی شهر بصره شهر بصره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بصره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بصره برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٤٠١
سال ١٤٠٢ هـ.ش
١٤٠٣

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بصره

بَصره دومین شهر بزرگ عراق با جمعیتی بیش از ۲۶۰۰۰۰۰ در سال ۲۰۰۳ می‌باشد. این شهر بندر اصلی کشور عراق است. بصره مرکز استان بصره‌است. بصره در تاریخ آغازین اسلام نقش پررنگی داشته‌است.

شهر بصره در ویکیپدیا

شهر بصره

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بصره موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بصره برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بصره بر روی نقشه

شهر بصره بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بصره

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بصره است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بصره
اوقات شرعی فروردین ٠٢ شهر بصره + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤٤ شهر بصره + دانلود
اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ شهر بصره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر بصره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٣ شهر بصره + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عراق
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بصره

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بصره رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق بصره
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بصره ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بصره
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بصره
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بصره
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بصره ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق بصره
افق شرعی امروز فردا بصره دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بصره یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٥
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو