جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر اربیل

اربیل | اربیل | عراق

اوقات شرعی امروز اربیل

اذان صبح: ٠٤:٣٧:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٠١:٠٩
اذان ظهر: ١١:٥٢:٣٧
غروب آفتاب: ١٧:٤٣:٣٢
اذان مغرب: ١٨:٠١:٤٣
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٠:٥٣

سه شنبه ١٢ مهر ١٤٠١
٠٧ ربیع الاول ١٤٤٤ قمری
٠٤ اکتبر ٢٠٢٢ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر اربیل (شهرستان اربیل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٢ مهر ٠١ شهر اربیل)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٠١ شهر اربیل)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر اربیل)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اُرد بزرگ
گیتی همواره در حال زایش است و پویشی آرام در همه گونه های آن در حال پیدایش است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر اربیل

اوقات شرعی مهر ٠١ | اوقات شرعی اکتبر ٢٢ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٤ | + اوقات شرعی رمضان ٢

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر اربیل در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر اربیل ١٤٠٢ - ٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی

برابر با سال ١٤٤٤ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٢ شهر اربیل (سال ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٤ فروردین ١٤٠٢ | ٢٤ مارس ٢٠٢٣
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٢ اردیبهشت ١٤٠٢ | ٢٢ آوریل ٢٠٢٣ (اول شوال ١٤٤٤)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر اربیل ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان اربیل
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٢/٠١/٠٤٠٤:٣٧:٥٤٠٦:٠٢:٢٨١٢:١٠:١٥١٨:١٨:٣٧١٨:٣٦:٤٩٢٣:٢٧:٢٩
٠٢ رمضان | ٠٢/٠١/٠٥٠٤:٣٦:٢٠٠٦:٠١:٠١١٢:٠٩:٥٧١٨:١٩:٢٨١٨:٣٧:٤١٢٣:٢٧:٠٧
٠٣ رمضان | ٠٢/٠١/٠٦٠٤:٣٤:٤٥٠٥:٥٩:٣٤١٢:٠٩:٣٩١٨:٢٠:١٩١٨:٣٨:٣٢٢٣:٢٦:٤٥
٠٤ رمضان | ٠٢/٠١/٠٧٠٤:٣٣:١٠٠٥:٥٨:٠٧١٢:٠٩:٢١١٨:٢١:١٠١٨:٣٩:٢٤٢٣:٢٦:٢٣
٠٥ رمضان | ٠٢/٠١/٠٨٠٤:٣١:٣٥٠٥:٥٦:٤٠١٢:٠٩:٠٣١٨:٢٢:٠١١٨:٤٠:١٦٢٣:٢٦:٠٠
٠٦ رمضان | ٠٢/٠١/٠٩٠٤:٣٠:٠٠٠٥:٥٥:١٣١٢:٠٨:٤٥١٨:٢٢:٥١١٨:٤١:٠٧٢٣:٢٥:٣٨
٠٧ رمضان | ٠٢/٠١/١٠٠٤:٢٨:٢٤٠٥:٥٣:٤٦١٢:٠٨:٢٧١٨:٢٣:٤٢١٨:٤١:٥٩٢٣:٢٥:١٥
٠٨ رمضان | ٠٢/٠١/١١٠٤:٢٦:٤٨٠٥:٥٢:٢٠١٢:٠٨:٠٩١٨:٢٤:٣٢١٨:٤٢:٥١٢٣:٢٤:٥٢
٠٩ رمضان | ٠٢/٠١/١٢٠٤:٢٥:١١٠٥:٥٠:٥٣١٢:٠٧:٥١١٨:٢٥:٢٣١٨:٤٣:٤٢٢٣:٢٤:٢٩
١٠ رمضان | ٠٢/٠١/١٣٠٤:٢٣:٣٥٠٥:٤٩:٢٧١٢:٠٧:٣٣١٨:٢٦:١٤١٨:٤٤:٣٤٢٣:٢٤:٠٦
١١ رمضان | ٠٢/٠١/١٤٠٤:٢١:٥٨٠٥:٤٨:٠١١٢:٠٧:١٦١٨:٢٧:٠٤١٨:٤٥:٢٦٢٣:٢٣:٤٣
١٢ رمضان | ٠٢/٠١/١٥٠٤:٢٠:٢٢٠٥:٤٦:٣٦١٢:٠٦:٥٨١٨:٢٧:٥٤١٨:٤٦:١٨٢٣:٢٣:٢٠
١٣ رمضان | ٠٢/٠١/١٦٠٤:١٨:٤٥٠٥:٤٥:١١١٢:٠٦:٤١١٨:٢٨:٤٥١٨:٤٧:١٠٢٣:٢٢:٥٦
١٤ رمضان | ٠٢/٠١/١٧٠٤:١٧:٠٨٠٥:٤٣:٤٦١٢:٠٦:٢٤١٨:٢٩:٣٥١٨:٤٨:٠٢٢٣:٢٢:٣٣
١٥ رمضان | ٠٢/٠١/١٨٠٤:١٥:٣١٠٥:٤٢:٢١١٢:٠٦:٠٧١٨:٣٠:٢٦١٨:٤٨:٥٤٢٣:٢٢:١٠
١٦ رمضان | ٠٢/٠١/١٩٠٤:١٣:٥٤٠٥:٤٠:٥٧١٢:٠٥:٥٠١٨:٣١:١٧١٨:٤٩:٤٦٢٣:٢١:٤٧
١٧ رمضان | ٠٢/٠١/٢٠٠٤:١٢:١٧٠٥:٣٩:٣٣١٢:٠٥:٣٣١٨:٣٢:٠٧١٨:٥٠:٣٩٢٣:٢١:٢٤
١٨ رمضان | ٠٢/٠١/٢١٠٤:١٠:٤٠٠٥:٣٨:١٠١٢:٠٥:١٧١٨:٣٢:٥٨١٨:٥١:٣١٢٣:٢١:٠٠
١٩ رمضان | ٠٢/٠١/٢٢٠٤:٠٩:٠٣٠٥:٣٦:٤٧١٢:٠٥:٠١١٨:٣٣:٤٨١٨:٥٢:٢٤٢٣:٢٠:٣٧
٢٠ رمضان | ٠٢/٠١/٢٣٠٤:٠٧:٢٧٠٥:٣٥:٢٥١٢:٠٤:٤٦١٨:٣٤:٣٩١٨:٥٣:١٦٢٣:٢٠:١٥
٢١ رمضان | ٠٢/٠١/٢٤٠٤:٠٥:٥٠٠٥:٣٤:٠٤١٢:٠٤:٣٠١٨:٣٥:٣٠١٨:٥٤:٠٩٢٣:١٩:٥٢
٢٢ رمضان | ٠٢/٠١/٢٥٠٤:٠٤:١٤٠٥:٣٢:٤٢١٢:٠٤:١٥١٨:٣٦:٢١١٨:٥٥:٠٢٢٣:١٩:٢٩
٢٣ رمضان | ٠٢/٠١/٢٦٠٤:٠٢:٣٨٠٥:٣١:٢٢١٢:٠٤:٠٠١٨:٣٧:١١١٨:٥٥:٥٥٢٣:١٩:٠٧
٢٤ رمضان | ٠٢/٠١/٢٧٠٤:٠١:٠٢٠٥:٣٠:٠٢١٢:٠٣:٤٦١٨:٣٨:٠٢١٨:٥٦:٤٨٢٣:١٨:٤٤
٢٥ رمضان | ٠٢/٠١/٢٨٠٣:٥٩:٢٦٠٥:٢٨:٤٣١٢:٠٣:٣٢١٨:٣٨:٥٣١٨:٥٧:٤٢٢٣:١٨:٢٢
٢٦ رمضان | ٠٢/٠١/٢٩٠٣:٥٧:٥١٠٥:٢٧:٢٥١٢:٠٣:١٨١٨:٣٩:٤٤١٨:٥٨:٣٥٢٣:١٨:٠٠
٢٧ رمضان | ٠٢/٠١/٣٠٠٣:٥٦:١٦٠٥:٢٦:٠٧١٢:٠٣:٠٥١٨:٤٠:٣٥١٨:٥٩:٢٩٢٣:١٧:٣٩
٢٨ رمضان | ٠٢/٠١/٣١٠٣:٥٤:٤٢٠٥:٢٤:٥٠١٢:٠٢:٥٢١٨:٤١:٢٦١٩:٠٠:٢٢٢٣:١٧:١٧
٢٩ رمضان | ٠٢/٠٢/٠١٠٣:٥٣:٠٨٠٥:٢٣:٣٤١٢:٠٢:٤٠١٨:٤٢:١٨١٩:٠١:١٦٢٣:١٦:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری شهر اربیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری شهر اربیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری شهر اربیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اربیل

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٤ قمری شهر اربیل

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٤ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر اربیل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اربیل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٤ قمری شهر اربیل

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٤ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٤ هـ.ق
شهر اربیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٤ هـ.ق شهر اربیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٤ هـ.ق شهر اربیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر اربیل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اربیل برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٣
سال ١٤٤٤ هـ.ق
١٤٤٥

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ میلادی شهر اربیل

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ م شهر اربیل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اربیل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ میلادی شهر اربیل

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٢ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ شهر اربیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ میلادی شهر اربیل شهر اربیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ میلادی شهر اربیل شهر اربیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر اربیل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اربیل برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢١
سال ٢٠٢٢ م
٢٠٢٣

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٤٠١ شمسی شهر اربیل

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٤٠١ هـ.ش شهر اربیل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اربیل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٤٠١ شمسی شهر اربیل

آبان
مهر ١٤٠١ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٤٠١٠٤:٢٨:٠٠٠٥:٥٢:٢٠١١:٥٦:١٦١٧:٥٩:٣٩١٨:١٧:٤٩٢٣:١٤:١٦
٠٢ مهر ١٤٠١٠٤:٢٨:٥٢٠٥:٥٣:٠٧١١:٥٥:٥٥١٧:٥٨:١٠١٨:١٦:٢٠٢٣:١٣:٥٧
٠٣ مهر ١٤٠١٠٤:٢٩:٤٤٠٥:٥٣:٥٤١١:٥٥:٣٥١٧:٥٦:٤١١٨:١٤:٥٠٢٣:١٣:٣٩
٠٤ مهر ١٤٠١٠٤:٣٠:٣٦٠٥:٥٤:٤٢١١:٥٥:١٤١٧:٥٥:١٢١٨:١٣:٢٢٢٣:١٣:٢٠
٠٥ مهر ١٤٠١٠٤:٣١:٢٨٠٥:٥٥:٢٩١١:٥٤:٥٤١٧:٥٣:٤٤١٨:١١:٥٣٢٣:١٣:٠١
٠٦ مهر ١٤٠١٠٤:٣٢:١٩٠٥:٥٦:١٧١١:٥٤:٣٣١٧:٥٢:١٥١٨:١٠:٢٥٢٣:١٢:٤٣
٠٧ مهر ١٤٠١٠٤:٣٣:١٠٠٥:٥٧:٠٥١١:٥٤:١٣١٧:٥٠:٤٧١٨:٠٨:٥٧٢٣:١٢:٢٤
٠٨ مهر ١٤٠١٠٤:٣٤:٠١٠٥:٥٧:٥٣١١:٥٣:٥٣١٧:٤٩:١٩١٨:٠٧:٢٩٢٣:١٢:٠٦
٠٩ مهر ١٤٠١٠٤:٣٤:٥٢٠٥:٥٨:٤٢١١:٥٣:٣٤١٧:٤٧:٥٢١٨:٠٦:٠٢٢٣:١١:٤٨
١٠ مهر ١٤٠١٠٤:٣٥:٤٣٠٥:٥٩:٣١١١:٥٣:١٥١٧:٤٦:٢٥١٨:٠٤:٣٥٢٣:١١:٢٩
١١ مهر ١٤٠١٠٤:٣٦:٣٤٠٦:٠٠:٢٠١١:٥٢:٥٦١٧:٤٤:٥٨١٨:٠٣:٠٩٢٣:١١:١١
١٢ مهر ١٤٠١٠٤:٣٧:٢٤٠٦:٠١:٠٩١١:٥٢:٣٧١٧:٤٣:٣٢١٨:٠١:٤٣٢٣:١٠:٥٣
١٣ مهر ١٤٠١٠٤:٣٨:١٥٠٦:٠١:٥٨١١:٥٢:١٩١٧:٤٢:٠٦١٨:٠٠:١٨٢٣:١٠:٣٥
١٤ مهر ١٤٠١٠٤:٣٩:٠٥٠٦:٠٢:٤٨١١:٥٢:٠١١٧:٤٠:٤٠١٧:٥٨:٥٣٢٣:١٠:١٨
١٥ مهر ١٤٠١٠٤:٣٩:٥٥٠٦:٠٣:٣٨١١:٥١:٤٤١٧:٣٩:١٥١٧:٥٧:٢٩٢٣:١٠:٠٠
١٦ مهر ١٤٠١٠٤:٤٠:٤٦٠٦:٠٤:٢٨١١:٥١:٢٦١٧:٣٧:٥١١٧:٥٦:٠٥٢٣:٠٩:٤٣
١٧ مهر ١٤٠١٠٤:٤١:٣٦٠٦:٠٥:١٩١١:٥١:١٠١٧:٣٦:٢٧١٧:٥٤:٤٣٢٣:٠٩:٢٦
١٨ مهر ١٤٠١٠٤:٤٢:٢٦٠٦:٠٦:١٠١١:٥٠:٥٤١٧:٣٥:٠٤١٧:٥٣:٢٠٢٣:٠٩:١٠
١٩ مهر ١٤٠١٠٤:٤٣:١٦٠٦:٠٧:٠١١١:٥٠:٣٨١٧:٣٣:٤١١٧:٥١:٥٩٢٣:٠٨:٥٤
٢٠ مهر ١٤٠١٠٤:٤٤:٠٦٠٦:٠٧:٥٣١١:٥٠:٢٣١٧:٣٢:١٩١٧:٥٠:٣٨٢٣:٠٨:٣٨
٢١ مهر ١٤٠١٠٤:٤٤:٥٦٠٦:٠٨:٤٥١١:٥٠:٠٨١٧:٣٠:٥٨١٧:٤٩:١٨٢٣:٠٨:٢٢
٢٢ مهر ١٤٠١٠٤:٤٥:٤٦٠٦:٠٩:٣٧١١:٤٩:٥٤١٧:٢٩:٣٨١٧:٤٧:٥٩٢٣:٠٨:٠٧
٢٣ مهر ١٤٠١٠٤:٤٦:٣٦٠٦:١٠:٢٩١١:٤٩:٤٠١٧:٢٨:١٨١٧:٤٦:٤٠٢٣:٠٧:٥٢
٢٤ مهر ١٤٠١٠٤:٤٧:٢٦٠٦:١١:٢٢١١:٤٩:٢٧١٧:٢٦:٥٩١٧:٤٥:٢٣٢٣:٠٧:٣٨
٢٥ مهر ١٤٠١٠٤:٤٨:١٦٠٦:١٢:١٦١١:٤٩:١٥١٧:٢٥:٤١١٧:٤٤:٠٦٢٣:٠٧:٢٤
٢٦ مهر ١٤٠١٠٤:٤٩:٠٦٠٦:١٣:٠٩١١:٤٩:٠٣١٧:٢٤:٢٣١٧:٤٢:٥٠٢٣:٠٧:١٠
٢٧ مهر ١٤٠١٠٤:٤٩:٥٧٠٦:١٤:٠٣١١:٤٨:٥١١٧:٢٣:٠٧١٧:٤١:٣٥٢٣:٠٦:٥٧
٢٨ مهر ١٤٠١٠٤:٥٠:٤٧٠٦:١٤:٥٨١١:٤٨:٤١١٧:٢١:٥١١٧:٤٠:٢١٢٣:٠٦:٤٤
٢٩ مهر ١٤٠١٠٤:٥١:٣٧٠٦:١٥:٥٢١١:٤٨:٣١١٧:٢٠:٣٧١٧:٣٩:٠٨٢٣:٠٦:٣٢
٣٠ مهر ١٤٠١٠٤:٥٢:٢٨٠٦:١٦:٤٧١١:٤٨:٢١١٧:١٩:٢٣١٧:٣٧:٥٦٢٣:٠٦:٢١

دانلود اوقات شرعی مهر ٠١ - ١٤٠١ شهر اربیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٤٠١ شمسی شهر اربیل شهر اربیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٤٠١ شمسی شهر اربیل شهر اربیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر اربیل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اربیل برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٤٠٠
سال ١٤٠١ هـ.ش
١٤٠٢

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر اربیل

دید هوایی از شهر اربیل که در آن ارگ اربیل در وسط دیده می‌شود. اَربیل (کردی: هه‌ولێر،[۲] Hewlêr، با تلفظ: هَولِر، عربی: أربیل‎) یکی از شهرهای کردستان عراق و مرکز استان اربیل است. مختصات جغرافیایی آن ۳۶٫۱۲ شمالی و ۴۴٫۰۱ شرقی است و در ۸۰ کیلومتری شرق موصل قرار گرفته‌است. جمعیت این شهر در سال ۲۰۰۹ (میلادی) ۲٬۲۹۳٬۸۳۹ نفر برآورد شده‌است. قدمت شهرنشینی در این شهر به ۶۰۰۰ سال پیش از میلاد می‌رسد[۳][نیازمند منبع] و یکی از قدیمی‌ترین شهرهای مسکون دنیاست

شهر اربیل در ویکیپدیا

شهر اربیل

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر اربیل موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر اربیل برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر اربیل بر روی نقشه

شهر اربیل بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر اربیل

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر اربیل است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر اربیل
اوقات شرعی مهر ٠١ شهر اربیل + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٤ شهر اربیل + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ شهر اربیل + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر اربیل + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٣ شهر اربیل + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عراق
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر اربیل

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر اربیل رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا اربیل دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق اربیل ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق اربیل
جدول اوقات شرعی مهر ٠١ / ١٤٠١ اربیل دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق اربیل
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢ اربیل دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اربیل
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اربیل ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر اربیل یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو