جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر تالش

طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز تالش

اذان صبح: ٠٣:٥٥:٥٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٩:٢٩
اذان ظهر: ١٢:١٢:٥٠
غروب آفتاب: ١٨:٥٦:٤٨
اذان مغرب: ١٩:١٦:٢١
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٥:٣١

دوشنبه ٠٣ اردیبهشت ١٤٠٣
١٣ شوال ١٤٤٥ قمری
٢٢ آوریل ٢٠٢٤ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر تالش (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٣ اردیبهشت ٠٣ شهر تالش)، ماه جاری (اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ شهر تالش)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٣ شهر تالش)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت شیخ بهایی

امام علی (ع)
ای مردم! تأدیب و تربیتِ نفوس خویش را خود به عهده بگیرید و نفس‌های خود را از عاداتِ پلید منصرف كنید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر تالش

اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ | اوقات شرعی آوریل ٢٤ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ | + اوقات شرعی رمضان ٣

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر تالش در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر تالش ١٤٠٣ - ٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی

برابر با سال ١٤٤٦ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٣ شهر تالش (سال ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ١٢ اسفند ١٤٠٣ | ٠٢ مارس ٢٠٢٥
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٤ روز
تاریخ عید فطر: ١١ فروردین ١٤٠٤ | ٣١ مارس ٢٠٢٥ (اول شوال ١٤٤٦)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر تالش ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان تالش
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٣/١٢/١٢٠٥:١٩:٠٢٠٦:٤٤:٣٤١٢:٢٦:٢٨١٨:٠٨:٥٧١٨:٢٧:٤٠٢٣:٤٣:١٨
٠٢ رمضان | ٠٣/١٢/١٣٠٥:١٧:٣٨٠٦:٤٣:٠٩١٢:٢٦:١٦١٨:٠٩:٥٧١٨:٢٨:٣٨٢٣:٤٣:٠٦
٠٣ رمضان | ٠٣/١٢/١٤٠٥:١٦:١٤٠٦:٤١:٤٤١٢:٢٦:٠٣١٨:١٠:٥٧١٨:٢٩:٣٧٢٣:٤٢:٥٣
٠٤ رمضان | ٠٣/١٢/١٥٠٥:١٤:٤٩٠٦:٤٠:١٨١٢:٢٥:٥٠١٨:١١:٥٦١٨:٣٠:٣٥٢٣:٤٢:٣٩
٠٥ رمضان | ٠٣/١٢/١٦٠٥:١٣:٢٢٠٦:٣٨:٥١١٢:٢٥:٣٦١٨:١٢:٥٥١٨:٣١:٣٤٢٣:٤٢:٢٥
٠٦ رمضان | ٠٣/١٢/١٧٠٥:١١:٥٥٠٦:٣٧:٢٤١٢:٢٥:٢١١٨:١٣:٥٤١٨:٣٢:٣١٢٣:٤٢:١٠
٠٧ رمضان | ٠٣/١٢/١٨٠٥:١٠:٢٧٠٦:٣٥:٥٧١٢:٢٥:٠٧١٨:١٤:٥٢١٨:٣٣:٢٩٢٣:٤١:٥٥
٠٨ رمضان | ٠٣/١٢/١٩٠٥:٠٨:٥٨٠٦:٣٤:٢٩١٢:٢٤:٥٢١٨:١٥:٥٠١٨:٣٤:٢٧٢٣:٤١:٣٩
٠٩ رمضان | ٠٣/١٢/٢٠٠٥:٠٧:٢٨٠٦:٣٣:٠١١٢:٢٤:٣٦١٨:١٦:٤٨١٨:٣٥:٢٤٢٣:٤١:٢٣
١٠ رمضان | ٠٣/١٢/٢١٠٥:٠٥:٥٧٠٦:٣١:٣٢١٢:٢٤:٢١١٨:١٧:٤٦١٨:٣٦:٢١٢٣:٤١:٠٦
١١ رمضان | ٠٣/١٢/٢٢٠٥:٠٤:٢٦٠٦:٣٠:٠٢١٢:٢٤:٠٥١٨:١٨:٤٣١٨:٣٧:١٨٢٣:٤٠:٤٨
١٢ رمضان | ٠٣/١٢/٢٣٠٥:٠٢:٥٣٠٦:٢٨:٣٣١٢:٢٣:٤٨١٨:١٩:٤٠١٨:٣٨:١٥٢٣:٤٠:٣٠
١٣ رمضان | ٠٣/١٢/٢٤٠٥:٠١:٢٠٠٦:٢٧:٠٣١٢:٢٣:٣٢١٨:٢٠:٣٧١٨:٣٩:١٢٢٣:٤٠:١٢
١٤ رمضان | ٠٣/١٢/٢٥٠٤:٥٩:٤٦٠٦:٢٥:٣٣١٢:٢٣:١٥١٨:٢١:٣٤١٨:٤٠:٠٨٢٣:٣٩:٥٣
١٥ رمضان | ٠٣/١٢/٢٦٠٤:٥٨:١٢٠٦:٢٤:٠٢١٢:٢٢:٥٨١٨:٢٢:٣٠١٨:٤١:٠٥٢٣:٣٩:٣٣
١٦ رمضان | ٠٣/١٢/٢٧٠٤:٥٦:٣٧٠٦:٢٢:٣١١٢:٢٢:٤١١٨:٢٣:٢٦١٨:٤٢:٠١٢٣:٣٩:١٤
١٧ رمضان | ٠٣/١٢/٢٨٠٤:٥٥:٠١٠٦:٢١:٠١١٢:٢٢:٢٣١٨:٢٤:٢٣١٨:٤٢:٥٧٢٣:٣٨:٥٤
١٨ رمضان | ٠٣/١٢/٢٩٠٤:٥٣:٢٥٠٦:١٩:٢٩١٢:٢٢:٠٥١٨:٢٥:١٩١٨:٤٣:٥٤٢٣:٣٨:٣٣
١٩ رمضان | ٠٣/١٢/٣٠٠٤:٥١:٤٨٠٦:١٧:٥٨١٢:٢١:٤٨١٨:٢٦:١٤١٨:٤٤:٥٠٢٣:٣٨:١٢
٢٠ رمضان | ٠٤/٠١/٠١٠٤:٥٠:١٠٠٦:١٦:٢٧١٢:٢١:٣٠١٨:٢٧:١٠١٨:٤٥:٤٦٢٣:٣٧:٥١
٢١ رمضان | ٠٤/٠١/٠٢٠٤:٤٨:٣٢٠٦:١٤:٥٦١٢:٢١:١٢١٨:٢٨:٠٦١٨:٤٦:٤٢٢٣:٣٧:٣٠
٢٢ رمضان | ٠٤/٠١/٠٣٠٤:٤٦:٥٤٠٦:١٣:٢٤١٢:٢٠:٥٤١٨:٢٩:٠١١٨:٤٧:٣٨٢٣:٣٧:٠٨
٢٣ رمضان | ٠٤/٠١/٠٤٠٤:٤٥:١٥٠٦:١١:٥٣١٢:٢٠:٣٦١٨:٢٩:٥٧١٨:٤٨:٣٤٢٣:٣٦:٤٦
٢٤ رمضان | ٠٤/٠١/٠٥٠٤:٤٣:٣٥٠٦:١٠:٢١١٢:٢٠:١٨١٨:٣٠:٥٢١٨:٤٩:٣٠٢٣:٣٦:٢٤
٢٥ رمضان | ٠٤/٠١/٠٦٠٤:٤١:٥٦٠٦:٠٨:٥٠١٢:٢٠:٠٠١٨:٣١:٤٧١٨:٥٠:٢٧٢٣:٣٦:٠١
٢٦ رمضان | ٠٤/٠١/٠٧٠٤:٤٠:١٥٠٦:٠٧:١٩١٢:١٩:٤٢١٨:٣٢:٤٣١٨:٥١:٢٣٢٣:٣٥:٣٩
٢٧ رمضان | ٠٤/٠١/٠٨٠٤:٣٨:٣٥٠٦:٠٥:٤٨١٢:١٩:٢٤١٨:٣٣:٣٨١٨:٥٢:١٩٢٣:٣٥:١٦
٢٨ رمضان | ٠٤/٠١/٠٩٠٤:٣٦:٥٤٠٦:٠٤:١٧١٢:١٩:٠٦١٨:٣٤:٣٣١٨:٥٣:١٥٢٣:٣٤:٥٣
٢٩ رمضان | ٠٤/٠١/١٠٠٤:٣٥:١٣٠٦:٠٢:٤٦١٢:١٨:٤٨١٨:٣٥:٢٨١٨:٥٤:١١٢٣:٣٤:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری شهر تالش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری شهر تالش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری شهر تالش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تالش

اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ قمری شهر تالش

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر تالش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تالش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ قمری شهر تالش

ذیقعده
شوال ١٤٤٥ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٥ هـ.ق
شهر تالش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٥ هـ.ق شهر تالش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٥ هـ.ق شهر تالش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر تالش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تالش برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٤
سال ١٤٤٥ هـ.ق
١٤٤٦

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر تالش

در این قسمت جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ م شهر تالش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تالش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر تالش

می
آوریل ٢٠٢٤ م
مارس

دانلود اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ شهر تالش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر تالش شهر تالش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر تالش شهر تالش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر تالش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تالش برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٣
سال ٢٠٢٤ م
٢٠٢٥

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر تالش

در این قسمت جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ هـ.ش شهر تالش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تالش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر تالش

خرداد
اردیبهشت ١٤٠٣ هـ.ش
فروردین
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٩:١١٠٥:٣٢:٠٨١٢:١٣:١٤١٨:٥٤:٥٨١٩:١٤:٢٤٢٣:٢٦:١٥
٠٢ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٧:٣٢٠٥:٣٠:٤٨١٢:١٣:٠٢١٨:٥٥:٥٣١٩:١٥:٢٣٢٣:٢٥:٥٣
٠٣ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٥:٥٢٠٥:٢٩:٢٩١٢:١٢:٥٠١٨:٥٦:٤٨١٩:١٦:٢١٢٣:٢٥:٣١
٠٤ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٤:١٤٠٥:٢٨:١١١٢:١٢:٣٩١٨:٥٧:٤٣١٩:١٧:١٩٢٣:٢٥:٠٩
٠٥ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٢:٣٥٠٥:٢٦:٥٤١٢:١٢:٢٨١٨:٥٨:٣٩١٩:١٨:١٧٢٣:٢٤:٤٨
٠٦ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٠:٥٨٠٥:٢٥:٣٨١٢:١٢:١٨١٨:٥٩:٣٤١٩:١٩:١٦٢٣:٢٤:٢٧
٠٧ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٩:٢١٠٥:٢٤:٢٣١٢:١٢:٠٨١٩:٠٠:٢٩١٩:٢٠:١٤٢٣:٢٤:٠٧
٠٨ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٧:٤٤٠٥:٢٣:٠٩١٢:١١:٥٨١٩:٠١:٢٥١٩:٢١:١٢٢٣:٢٣:٤٧
٠٩ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٦:٠٩٠٥:٢١:٥٦١٢:١١:٥٠١٩:٠٢:٢٠١٩:٢٢:١١٢٣:٢٣:٢٧
١٠ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٤:٣٤٠٥:٢٠:٤٤١٢:١١:٤١١٩:٠٣:١٥١٩:٢٣:٠٩٢٣:٢٣:٠٨
١١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٣:٠٠٠٥:١٩:٣٣١٢:١١:٣٤١٩:٠٤:١٠١٩:٢٤:٠٨٢٣:٢٢:٤٩
١٢ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤١:٢٧٠٥:١٨:٢٣١٢:١١:٢٦١٩:٠٥:٠٦١٩:٢٥:٠٦٢٣:٢٢:٣٠
١٣ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٩:٥٤٠٥:١٧:١٤١٢:١١:٢٠١٩:٠٦:٠١١٩:٢٦:٠٥٢٣:٢٢:١٢
١٤ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٨:٢٣٠٥:١٦:٠٧١٢:١١:١٤١٩:٠٦:٥٦١٩:٢٧:٠٣٢٣:٢١:٥٤
١٥ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٦:٥٣٠٥:١٥:٠١١٢:١١:٠٨١٩:٠٧:٥١١٩:٢٨:٠٢٢٣:٢١:٣٧
١٦ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٥:٢٣٠٥:١٣:٥٦١٢:١١:٠٣١٩:٠٨:٤٦١٩:٢٩:٠٠٢٣:٢١:٢٠
١٧ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٣:٥٥٠٥:١٢:٥٢١٢:١٠:٥٩١٩:٠٩:٤٠١٩:٢٩:٥٨٢٣:٢١:٠٤
١٨ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٢:٢٨٠٥:١١:٥٠١٢:١٠:٥٥١٩:١٠:٣٥١٩:٣٠:٥٦٢٣:٢٠:٤٨
١٩ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣١:٠٢٠٥:١٠:٤٨١٢:١٠:٥٢١٩:١١:٢٩١٩:٣١:٥٤٢٣:٢٠:٣٣
٢٠ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٩:٣٧٠٥:٠٩:٤٩١٢:١٠:٥٠١٩:١٢:٢٣١٩:٣٢:٥١٢٣:٢٠:١٨
٢١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٨:١٣٠٥:٠٨:٥٠١٢:١٠:٤٨١٩:١٣:١٧١٩:٣٣:٤٩٢٣:٢٠:٠٤
٢٢ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٦:٥١٠٥:٠٧:٥٣١٢:١٠:٤٦١٩:١٤:١١١٩:٣٤:٤٦٢٣:١٩:٥١
٢٣ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٥:٣٠٠٥:٠٦:٥٨١٢:١٠:٤٥١٩:١٥:٠٤١٩:٣٥:٤٢٢٣:١٩:٣٧
٢٤ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٤:١١٠٥:٠٦:٠٤١٢:١٠:٤٥١٩:١٥:٥٧١٩:٣٦:٣٩٢٣:١٩:٢٥
٢٥ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٢:٥٣٠٥:٠٥:١١١٢:١٠:٤٥١٩:١٦:٤٩١٩:٣٧:٣٥٢٣:١٩:١٣
٢٦ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢١:٣٦٠٥:٠٤:٢٠١٢:١٠:٤٦١٩:١٧:٤٢١٩:٣٨:٣٠٢٣:١٩:٠٢
٢٧ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٠:٢١٠٥:٠٣:٣٠١٢:١٠:٤٧١٩:١٨:٣٣١٩:٣٩:٢٥٢٣:١٨:٥١
٢٨ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:١٩:٠٨٠٥:٠٢:٤٢١٢:١٠:٤٩١٩:١٩:٢٤١٩:٤٠:٢٠٢٣:١٨:٤٠
٢٩ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:١٧:٥٦٠٥:٠١:٥٦١٢:١٠:٥١١٩:٢٠:١٥١٩:٤١:١٤٢٣:١٨:٣١
٣٠ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:١٦:٤٧٠٥:٠١:١١١٢:١٠:٥٤١٩:٢١:٠٥١٩:٤٢:٠٧٢٣:١٨:٢٢
٣١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:١٥:٣٨٠٥:٠٠:٢٨١٢:١٠:٥٨١٩:٢١:٥٥١٩:٤٣:٠٠٢٣:١٨:١٤

دانلود اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ - ١٤٠٣ شهر تالش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر تالش شهر تالش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر تالش شهر تالش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر تالش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تالش برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٤٠٢
سال ١٤٠٣ هـ.ش
١٤٠٤

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر تالش

هشتپر یا هشتپر طوالش و بصورت رسمی شهرتالش با آب هوای معتدل خزری پنجمین شهر استان گیلان، بزرگترین شهر تالش نشین ایران، مرکز شهرستان طوالش با مردمانی از بازماندگان قوم کادوس هستند

شهر تالش در ویکیپدیا

شهر تالش

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر تالش موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر تالش برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر تالش بر روی نقشه

شهر تالش بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر تالش

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر تالش است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر تالش
اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ شهر تالش + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ شهر تالش + دانلود
اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ شهر تالش + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٣ شهر تالش + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٥ شهر تالش + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر تالش

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر تالش رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تالش ماه رمضان ٣ / ١٤٠٣
افق شرعی ماه رمضان ٣ / ١٤٠٣ تالش دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق تالش
افق شرعی امروز فردا تالش دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق تالش ماه رمضان ٣ / ١٤٠٣
زمان پخش اذان آنلاین به افق تالش
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تالش ماه رمضان ٣ / ١٤٠٣
جدول اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ / ١٤٠٣ تالش دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر تالش یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه تهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو