جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی همه شهرها و روستاهای ایران

بیش از ١٠٠,٠٠٠ شهر، روستا و آبادی

اوقات شرعی امروز تهران

اذان صبح: ٠٥:٣٣:٠٥
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٢:٤٥
اذان ظهر: ١١:٥٦:٥٤
غروب آفتاب: ١٦:٥٠:٥٥
اذان مغرب: ١٧:١١:٠٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٢:٢١

یکشنبه ١٩ آذر ١٤٠٢
٢٦ جمادی الاول ١٤٤٥ قمری
١٠ دسامبر ٢٠٢٣ میلادی

اوقات شرعی امروز شهر زنجان ]

 • اذان صبح:
  ٠٥:٤٦:١٢
 • طلوع آفتاب:
  ٠٧:١٧:٠٥
 • اذان ظهر:
  ١٢:٠٨:٣٩
 • غروب آفتاب:
  ١٧:٠٠:٠٦
 • اذان مغرب:
  ١٧:٢٠:٣٦
 • نیمه شب شرعی:
  ٢٣:٢٣:٣٠

  اوقات شرعی امروز شهر ارومیه ]

 • اذان صبح:
  ٠٦:٠١:٠٥
 • طلوع آفتاب:
  ٠٧:٣٣:١٠
 • اذان ظهر:
  ١٢:٢٢:١٦
 • غروب آفتاب:
  ١٧:١١:١٣
 • اذان مغرب:
  ١٧:٣٢:٠١
 • نیمه شب شرعی:
  ٢٣:٣٦:٣١

  اوقات شرعی امروز شهر زاهدان ]

 • اذان صبح:
  ٠٤:٤٦:٤١
 • طلوع آفتاب:
  ٠٦:٠٩:٥٨
 • اذان ظهر:
  ١١:١٩:٠٧
 • غروب آفتاب:
  ١٦:٢٨:١٠
 • اذان مغرب:
  ١٦:٤٦:٤٥
 • نیمه شب شرعی:
  ٢٢:٣٧:٤٥

  اوقات شرعی امروز لیست سایر مراکز استانهای ایران [ کلیک کنید! ]
  اوقات شرعی امروز شهر سمنان ]

 • اذان صبح:
  ٠٥:٢٥:٠١
 • طلوع آفتاب:
  ٠٦:٥٤:٣٣
 • اذان ظهر:
  ١١:٤٩:٠١
 • غروب آفتاب:
  ١٦:٤٣:٢١
 • اذان مغرب:
  ١٧:٠٣:٣٠
 • نیمه شب شرعی:
  ٢٣:٠٤:٣٢

  اوقات شرعی امروز شهر قم ]

 • اذان صبح:
  ٠٥:٣٣:٤٦
 • طلوع آفتاب:
  ٠٧:٠٢:١٢
 • اذان ظهر:
  ١١:٥٩:٠٣
 • غروب آفتاب:
  ١٦:٥٥:٤٧
 • اذان مغرب:
  ١٧:١٥:٤٠
 • نیمه شب شرعی:
  ٢٣:١٥:٠٧

  اوقات شرعی امروز شهر قزوین ]

 • اذان صبح:
  ٠٥:٣٩:٣٣
 • طلوع آفتاب:
  ٠٧:٠٩:٥٦
 • اذان ظهر:
  ١٢:٠٢:٣٤
 • غروب آفتاب:
  ١٦:٥٥:٠٥
 • اذان مغرب:
  ١٧:١٥:٢٨
 • نیمه شب شرعی:
  ٢٣:١٧:٤١

  اوقات شرعی امروز شهر ساری ]

 • اذان صبح:
  ٠٥:٢٧:٤٤
 • طلوع آفتاب:
  ٠٦:٥٨:٢٩
 • اذان ظهر:
  ١١:٥٠:٢٠
 • غروب آفتاب:
  ١٦:٤٢:٠٣
 • اذان مغرب:
  ١٧:٠٢:٣١
 • نیمه شب شرعی:
  ٢٣:٠٥:١٥

  اوقات شرعی امروز شهر اراک ]

 • اذان صبح:
  ٠٥:٣٧:٤٥
 • طلوع آفتاب:
  ٠٧:٠٥:٣٣
 • اذان ظهر:
  ١٢:٠٣:٤٩
 • غروب آفتاب:
  ١٧:٠١:٥٧
 • اذان مغرب:
  ١٧:٢١:٤٠
 • نیمه شب شرعی:
  ٢٣:٢٠:١٢

  اوقات شرعی امروز شهر همدان ]

 • اذان صبح:
  ٠٥:٤٣:٢٥
 • طلوع آفتاب:
  ٠٧:١٢:٠٢
 • اذان ظهر:
  ١٢:٠٨:٣٠
 • غروب آفتاب:
  ١٧:٠٤:٥٠
 • اذان مغرب:
  ١٧:٢٤:٤٦
 • نیمه شب شرعی:
  ٢٣:٢٤:٢٩

  اوقات شرعی امروز شهر سنندج ]

 • اذان صبح:
  ٠٥:٥٠:١٤
 • طلوع آفتاب:
  ٠٧:١٩:٢٧
 • اذان ظهر:
  ١٢:١٤:٣٥
 • غروب آفتاب:
  ١٧:٠٩:٣٥
 • اذان مغرب:
  ١٧:٢٩:٤٠
 • نیمه شب شرعی:
  ٢٣:٣٠:١٥

  اوقات شرعی امروز شهر یاسوج ]

 • اذان صبح:
  ٠٥:٢٥:٢٢
 • طلوع آفتاب:
  ٠٦:٤٩:٤٢
 • اذان ظهر:
  ١١:٥٦:١٠
 • غروب آفتاب:
  ١٧:٠٢:٣٢
 • اذان مغرب:
  ١٧:٢١:٢٣
 • نیمه شب شرعی:
  ٢٣:١٤:١٦

  اوقات شرعی امروز شهر اهواز ]

 • اذان صبح:
  ٠٥:٣٧:٤٩
 • طلوع آفتاب:
  ٠٧:٠٢:٤٧
 • اذان ظهر:
  ١٢:٠٧:٤٢
 • غروب آفتاب:
  ١٧:١٢:٣٠
 • اذان مغرب:
  ١٧:٣١:٣٠
 • نیمه شب شرعی:
  ٢٣:٢٥:٢٩

  اوقات شرعی امروز شهر مشهد ]

 • اذان صبح:
  ٠٥:٠١:٠٨
 • طلوع آفتاب:
  ٠٦:٣١:٣٣
 • اذان ظهر:
  ١١:٢٤:٠٧
 • غروب آفتاب:
  ١٦:١٦:٣٤
 • اذان مغرب:
  ١٦:٣٦:٥٧
 • نیمه شب شرعی:
  ٢٢:٣٩:١٢

  اوقات شرعی امروز شهر بجنورد ]

 • اذان صبح:
  ٠٥:١١:٥٥
 • طلوع آفتاب:
  ٠٦:٤٣:٥٠
 • اذان ظهر:
  ١١:٣٣:١٥
 • غروب آفتاب:
  ١٦:٢٢:٣١
 • اذان مغرب:
  ١٦:٤٣:١٧
 • نیمه شب شرعی:
  ٢٢:٤٧:٣٤

  اوقات شرعی امروز شهر کرمانشاه ]

 • اذان صبح:
  ٠٥:٤٨:٢٤
 • طلوع آفتاب:
  ٠٧:١٦:٢٩
 • اذان ظهر:
  ١٢:١٤:٠٦
 • غروب آفتاب:
  ١٧:١١:٣٥
 • اذان مغرب:
  ١٧:٣١:٢٢
 • نیمه شب شرعی:
  ٢٣:٣٠:٢٠

  اوقات شرعی امروز شهر کرمان ]

 • اذان صبح:
  ٠٥:٠٣:٠٢
 • طلوع آفتاب:
  ٠٦:٢٧:٠٢
 • اذان ظهر:
  ١١:٣٤:٢٢
 • غروب آفتاب:
  ١٦:٤١:٣٦
 • اذان مغرب:
  ١٧:٠٠:٢٢
 • نیمه شب شرعی:
  ٢٢:٥٢:٣٨

  اوقات شرعی امروز شهر ایلام ]

 • اذان صبح:
  ٠٥:٥٠:١٠
 • طلوع آفتاب:
  ٠٧:١٧:٢٩
 • اذان ظهر:
  ١٢:١٦:٥٢
 • غروب آفتاب:
  ١٧:١٦:٠٧
 • اذان مغرب:
  ١٧:٣٥:٤٣
 • نیمه شب شرعی:
  ٢٣:٣٣:٢٩

  اوقات شرعی امروز شهر بندر عباس ]

 • اذان صبح:
  ٠٥:٠١:٤٨
 • طلوع آفتاب:
  ٠٦:٢٣:١٤
 • اذان ظهر:
  ١١:٣٧:٢٧
 • غروب آفتاب:
  ١٦:٥١:٣٣
 • اذان مغرب:
  ١٧:٠٩:٤١
 • نیمه شب شرعی:
  ٢٢:٥٦:٥٩

  اوقات شرعی امروز شهر خرم آباد ]

 • اذان صبح:
  ٠٥:٤٢:١٧
 • طلوع آفتاب:
  ٠٧:٠٩:٢٥
 • اذان ظهر:
  ١٢:٠٩:١١
 • غروب آفتاب:
  ١٧:٠٨:٤٨
 • اذان مغرب:
  ١٧:٢٨:٢٢
 • نیمه شب شرعی:
  ٢٣:٢٥:٥٣

  اوقات شرعی امروز شهر گرگان ]

 • اذان صبح:
  ٠٥:٢٢:٣٥
 • طلوع آفتاب:
  ٠٦:٥٣:٤١
 • اذان ظهر:
  ١١:٤٤:٤٩
 • غروب آفتاب:
  ١٦:٣٥:٤٨
 • اذان مغرب:
  ١٦:٥٦:٢١
 • نیمه شب شرعی:
  ٢٢:٥٩:٣٣

  اوقات شرعی امروز شهر رشت ]

 • اذان صبح:
  ٠٥:٤٢:٣٩
 • طلوع آفتاب:
  ٠٧:١٤:٢٠
 • اذان ظهر:
  ١٢:٠٤:١٥
 • غروب آفتاب:
  ١٦:٥٤:٠٣
 • اذان مغرب:
  ١٧:١٤:٤٥
 • نیمه شب شرعی:
  ٢٣:١٨:٤٢

  اوقات شرعی امروز شهر شیراز ]

 • اذان صبح:
  ٠٥:٢٠:٠٩
 • طلوع آفتاب:
  ٠٦:٤٣:٣٣
 • اذان ظهر:
  ١١:٥٢:٢٥
 • غروب آفتاب:
  ١٧:٠١:١٠
 • اذان مغرب:
  ١٧:١٩:٤٦
 • نیمه شب شرعی:
  ٢٣:١٠:٥٩

  اوقات شرعی امروز شهر اصفهان ]

 • اذان صبح:
  ٠٥:٢٧:٥١
 • طلوع آفتاب:
  ٠٦:٥٤:٠٧
 • اذان ظهر:
  ١١:٥٥:٥٤
 • غروب آفتاب:
  ١٦:٥٧:٣٣
 • اذان مغرب:
  ١٧:١٦:٥٣
 • نیمه شب شرعی:
  ٢٣:١٣:٠٢

  اوقات شرعی امروز شهر تبریز ]

 • اذان صبح:
  ٠٥:٥٦:٥٤
 • طلوع آفتاب:
  ٠٧:٢٩:٣٨
 • اذان ظهر:
  ١٢:١٧:٢٣
 • غروب آفتاب:
  ١٧:٠٤:٥٩
 • اذان مغرب:
  ١٧:٢٥:٥٧
 • نیمه شب شرعی:
  ٢٣:٣١:١٨

  اوقات شرعی امروز شهر شهرکرد ]

 • اذان صبح:
  ٠٥:٣٠:٣٧
 • طلوع آفتاب:
  ٠٦:٥٦:٣٢
 • اذان ظهر:
  ١١:٥٩:٠٨
 • غروب آفتاب:
  ١٧:٠١:٣٧
 • اذان مغرب:
  ١٧:٢٠:٥١
 • نیمه شب شرعی:
  ٢٣:١٦:٢٧

  اوقات شرعی امروز شهر بوشهر ]

 • اذان صبح:
  ٠٥:٢٦:٠٣
 • طلوع آفتاب:
  ٠٦:٤٨:٥٣
 • اذان ظهر:
  ١١:٥٩:١٣
 • غروب آفتاب:
  ١٧:٠٩:٢٦
 • اذان مغرب:
  ١٧:٢٧:٥٥
 • نیمه شب شرعی:
  ٢٣:١٨:٠٣

  اوقات شرعی امروز شهر اردبیل ]

 • اذان صبح:
  ٠٥:٤٩:١١
 • طلوع آفتاب:
  ٠٧:٢٢:١١
 • اذان ظهر:
  ١٢:٠٩:٢٥
 • غروب آفتاب:
  ١٦:٥٦:٣١
 • اذان مغرب:
  ١٧:١٧:٣٣
 • نیمه شب شرعی:
  ٢٣:٢٣:١٣

  اوقات شرعی امروز شهر کرج ]

 • اذان صبح:
  ٠٥:٣٤:٥٢
 • طلوع آفتاب:
  ٠٧:٠٤:٤٠
 • اذان ظهر:
  ١١:٥٨:٣٢
 • غروب آفتاب:
  ١٦:٥٢:١٦
 • اذان مغرب:
  ١٧:١٢:٢٩
 • نیمه شب شرعی:
  ٢٣:١٣:٥٥

  اوقات شرعی امروز شهر بیرجند ]

 • اذان صبح:
  ٠٤:٥٧:٥٥
 • طلوع آفتاب:
  ٠٦:٢٤:٢٤
 • اذان ظهر:
  ١١:٢٥:٤١
 • غروب آفتاب:
  ١٦:٢٦:٥٠
 • اذان مغرب:
  ١٦:٤٦:١٤
 • نیمه شب شرعی:
  ٢٢:٤٢:٤٣

  اوقات شرعی امروز شهر یزد ]

 • اذان صبح:
  ٠٥:١٦:٠٢
 • طلوع آفتاب:
  ٠٦:٤١:٣٢
 • اذان ظهر:
  ١١:٤٥:١٠
 • غروب آفتاب:
  ١٦:٤٨:٤٢
 • اذان مغرب:
  ١٧:٠٧:٥٠
 • نیمه شب شرعی:
  ٢٣:٠٢:٤٢

  دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
  سایت اذانگو
  وبلاگ اذانگو

  جداول اوقات شرعی شیعی همه شهرها، روستاها و آبادیهای کشور ایران منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ آذر ٠٢ همه مراکز استانهای ایران)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٠٢ همه شهرها، روستاها و آبادیهای ایران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٢ همه روستاها و آبادیهای ایران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
  فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

  اذان

  مناسبت های امروز:

  تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی به فرمان حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) (1363هـ ش)

  نیچه
  پاكی نفس، جدایی می آورد.

  اوقات شرعی شهرها، روستاها و آبادیهای ایران

  اوقات شرعی آذر ٠٢ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤٥ | + اوقات شرعی رمضان ٢

  جهت مشاهده و دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر، روستا و آبادی مورد نظر خود در کشور ایران بصورت اوقات شرعی امروز ١٩ آذر ٠٢ ، جداول اوقات شرعی آذر ٠٢ ، اوقات شرعی رمضان ٢ و دیگر ماههای شمسی و قمری ، از لیست زیر استان مورد نظر خود را انتخاب فرمایید تا وارد صفحه آن شوید.
  همچنین به راحتی می توانید با فشردن دکمه جستجوی زیر یا رفتن به بالای همین صفحه ، شهر یا روستای مورد نظر خود را جستجو نمایید.  دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
  دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

  درباره کشور ایران

  ایران (دربارهٔ این پرونده تلفظ راهنما·اطلاعات، به معنی: سرزمین آریاییان) کشوری در جنوب غربی آسیا و در منطقه خاورمیانه با ۱٬۶۴۸٬۱۹۵ کیلومتر مربع وسعت (هجدهم درجهان) و بر پایه سرشماری سال ۱۳۹۵ دارای ۷۹٬۹۲۶٬۲۷۰ نفر جمعیت (هجدهم درجهان) است.

  کشور ایران در ویکیپدیا

  کشور ایران

  متاسفانه اطلاعاتی در مورد کشور ایران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد کشور ایران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

  فرم تماس با ما

  کشور ایران بر روی نقشه

  کشور ایران بر روی نقشه

  دسترسی سریع به صفحات مرتبط با کشور ایران

  درباره صفحه اوقات شرعی کشور ایران

  اینجا صفحه اوقات شرعی شهرها، روستاها و آبادیهای کشور ایران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


  اوقات شرعی امروز برخی شهرها، روستاها و آبادیهای منتخب کشور ایران
  تقویم و ساعت روز به وقت ایران
  لیست صفحه اوقات شرعی شهرستانهای کشور ایران
  جستجوی شهر ، روستا و آبادی
  و ...

  • عبارت های مرتبط با اوقات شرعی کشور ایران

   شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی کشور ایران رسیده اید.

    زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق ایران ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢
    زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ایران
    زمان پخش اذان آنلاین به افق ایران
    زمان پخش اذان زنده به افق ایران
    زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ایران
    زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ایران
    افق شرعی امروز فردا ایران دانلود pdf
    افق شرعی ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢ ایران دانلود pdf

  در بهبود این سایت سهیم باشید!

  لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی کشور ایران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

  فرم تماس با ما

  از سایت خودتان حمایت کنید!

  در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


  ٢٤٥ / ٤,٣
  شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

  ما کیستیم؟

  وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه تهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

  سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


  اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

  تماس با ما

  شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

  پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
  درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
  افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
  ...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


  footer
  لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
  سایت جامع اوقات شرعی
  ایران و منتخب شهرهای جهان
  azangoo.ir/owghat

  تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

  آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

   ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
   ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
   ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
   azangoo.ir@gmail.com

  انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو