جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای یردخلف

مهرگان | پارسیان | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز یردخلف

اذان صبح: ٠٥:١١:١٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٠:٤٤
اذان ظهر: ١٢:٥٧:٠٧
غروب آفتاب: ١٩:٢٣:٥٤
اذان مغرب: ١٩:٤٠:٥٣
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٦:٥٨

یکشنبه ٢٩ فروردین ١٤٠٠
٠٥ رمضان ١٤٤٢ قمری
١٨ آوریل ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای یردخلف (شهرستان پارسیان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ فروردین ٠٠ روستای یردخلف)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای یردخلف)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای یردخلف)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینی

ناتانیل براندن
هدف از زندگی این است كه از یك حرمت نفس والا برخوردار باشیم و بتوانیم جدا از مهارت یا عدم مهارت در یك تخصص یا زمینه ی خاص و تأیید یا عدم تأیید دیگران، حرمت نفس خود را پاس داریم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای یردخلف

اوقات شرعی فروردین ٠٠ | اوقات شرعی آوریل ٢١ | اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای یردخلف در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای یردخلف ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای یردخلف (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
روزهای سپری شده از ماه رمضان : ٤ روز
روزهای باقیمانده از ماه رمضان : ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای یردخلف ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان یردخلف
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٥:٥١٠٦:٣٤:٤٣١٢:٥٨:٠٣١٩:٢١:٤٨١٩:٣٨:٤٠٠٠:١٨:١٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٤:٤٠٠٦:٣٣:٤٢١٢:٥٧:٤٨١٩:٢٢:١٩١٩:٣٩:١٣٠٠:١٧:٥٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٣:٣٠٠٦:٣٢:٤٢١٢:٥٧:٣٤١٩:٢٢:٥١١٩:٣٩:٤٧٠٠:١٧:٣٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٢:٢٠٠٦:٣١:٤٣١٢:٥٧:٢١١٩:٢٣:٢٢١٩:٤٠:٢٠٠٠:١٧:١٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١١:١٠٠٦:٣٠:٤٤١٢:٥٧:٠٧١٩:٢٣:٥٤١٩:٤٠:٥٣٠٠:١٦:٥٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٠:٠١٠٦:٢٩:٤٦١٢:٥٦:٥٤١٩:٢٤:٢٦١٩:٤١:٢٧٠٠:١٦:٣٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٨:٥٣٠٦:٢٨:٤٩١٢:٥٦:٤١١٩:٢٤:٥٨١٩:٤٢:٠١٠٠:١٦:٢١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٧:٤٤٠٦:٢٧:٥٢١٢:٥٦:٢٩١٩:٢٥:٣٠١٩:٤٢:٣٥٠٠:١٦:٠٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٦:٣٧٠٦:٢٦:٥٦١٢:٥٦:١٧١٩:٢٦:٠٣١٩:٤٣:٠٩٠٠:١٥:٤٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٥:٣٠٠٦:٢٦:٠١١٢:٥٦:٠٦١٩:٢٦:٣٥١٩:٤٣:٤٣٠٠:١٥:٢٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٤:٢٣٠٦:٢٥:٠٦١٢:٥٥:٥٥١٩:٢٧:٠٧١٩:٤٤:١٨٠٠:١٥:١٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:١٧٠٦:٢٤:١٢١٢:٥٥:٤٤١٩:٢٧:٤٠١٩:٤٤:٥٣٠٠:١٤:٥٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:١٢٠٦:٢٣:١٩١٢:٥٥:٣٤١٩:٢٨:١٣١٩:٤٥:٢٧٠٠:١٤:٤٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٠٧٠٦:٢٢:٢٧١٢:٥٥:٢٥١٩:٢٨:٤٦١٩:٤٦:٠٢٠٠:١٤:٢٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٠٣٠٦:٢١:٣٦١٢:٥٥:١٦١٩:٢٩:١٩١٩:٤٦:٣٧٠٠:١٤:١٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٠٠٠٦:٢٠:٤٦١٢:٥٥:٠٧١٩:٢٩:٥٢١٩:٤٧:١٣٠٠:١٣:٥٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٥٨٠٦:١٩:٥٦١٢:٥٥:٠٠١٩:٣٠:٢٦١٩:٤٧:٤٨٠٠:١٣:٤١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٦:٥٦٠٦:١٩:٠٨١٢:٥٤:٥٢١٩:٣٠:٥٩١٩:٤٨:٢٤٠٠:١٣:٢٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٥٥٠٦:١٨:٢٠١٢:٥٤:٤٥١٩:٣١:٣٣١٩:٤٩:٠٠٠٠:١٣:١٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٥٦٠٦:١٧:٣٤١٢:٥٤:٣٩١٩:٣٢:٠٧١٩:٤٩:٣٥٠٠:١٣:٠٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٥٧٠٦:١٦:٤٨١٢:٥٤:٣٣١٩:٣٢:٤٠١٩:٥٠:١٢٠٠:١٢:٥٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٥٩٠٦:١٦:٠٤١٢:٥٤:٢٨١٩:٣٣:١٤١٩:٥٠:٤٨٠٠:١٢:٣٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٠٢٠٦:١٥:٢٠١٢:٥٤:٢٤١٩:٣٣:٤٨١٩:٥١:٢٤٠٠:١٢:٢٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:٠٦٠٦:١٤:٣٨١٢:٥٤:٢٠١٩:٣٤:٢٣١٩:٥٢:٠٠٠٠:١٢:١٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:١١٠٦:١٣:٥٦١٢:٥٤:١٦١٩:٣٤:٥٧١٩:٥٢:٣٧٠٠:١٢:٠٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:١٧٠٦:١٣:١٦١٢:٥٤:١٣١٩:٣٥:٣١١٩:٥٣:١٣٠٠:١١:٥٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٢٥٠٦:١٢:٣٧١٢:٥٤:١١١٩:٣٦:٠٥١٩:٥٣:٥٠٠٠:١١:٤٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٣٣٠٦:١١:٥٩١٢:٥٤:١٠١٩:٣٦:٤٠١٩:٥٤:٢٦٠٠:١١:٤١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٤٣٠٦:١١:٢٢١٢:٥٤:٠٨١٩:٣٧:١٤١٩:٥٥:٠٣٠٠:١١:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای یردخلف

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای یردخلف در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای یردخلف بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان یردخلف

اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای یردخلف

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای یردخلف قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای یردخلف دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای یردخلف

شوال
رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
شعبان

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
روستای یردخلف

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای یردخلف در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای یردخلف بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای یردخلف را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای یردخلف برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای یردخلف

در این قسمت جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ م روستای یردخلف قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای یردخلف دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای یردخلف

می
آوریل ٢٠٢١ م
مارس

دانلود اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای یردخلف

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای یردخلف روستای یردخلف در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای یردخلف روستای یردخلف بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای یردخلف را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای یردخلف برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای یردخلف

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ هـ.ش روستای یردخلف قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای یردخلف دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای یردخلف

اردیبهشت
فروردین ١٤٠٠ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٤٠٠٠٤:٤٤:٣٢٠٦:٠٠:٤٢١٢:٠٤:٥٦١٨:٠٩:٣٥١٨:٢٦:٠٦٢٣:٥٦:٢٩
٠٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٣:٢٢٠٦:٥٩:٣٥١٣:٠٤:٣٨١٩:١٠:٠٦١٩:٢٦:٣٧٠٠:٢٦:٠٩
٠٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٢:١٢٠٦:٥٨:٢٩١٣:٠٤:٢٠١٩:١٠:٣٧١٩:٢٧:٠٨٠٠:٢٥:٤٩
٠٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤١:٠١٠٦:٥٧:٢٢١٣:٠٤:٠٢١٩:١١:٠٧١٩:٢٧:٣٨٠٠:٢٥:٢٩
٠٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٩:٥٠٠٦:٥٦:١٥١٣:٠٣:٤٤١٩:١١:٣٨١٩:٢٨:٠٩٠٠:٢٥:٠٨
٠٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٨:٣٩٠٦:٥٥:٠٩١٣:٠٣:٢٦١٩:١٢:٠٨١٩:٢٨:٤٠٠٠:٢٤:٤٨
٠٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٧:٢٧٠٦:٥٤:٠٢١٣:٠٣:٠٨١٩:١٢:٣٨١٩:٢٩:١١٠٠:٢٤:٢٧
٠٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٦:١٥٠٦:٥٢:٥٦١٣:٠٢:٥٠١٩:١٣:٠٨١٩:٢٩:٤٢٠٠:٢٤:٠٦
٠٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٥:٠٣٠٦:٥١:٤٩١٣:٠٢:٣١١٩:١٣:٣٩١٩:٣٠:١٣٠٠:٢٣:٤٥
١٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٣:٥١٠٦:٥٠:٤٣١٣:٠٢:١٣١٩:١٤:٠٩١٩:٣٠:٤٣٠٠:٢٣:٢٤
١١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٢:٣٩٠٦:٤٩:٣٧١٣:٠١:٥٥١٩:١٤:٣٩١٩:٣١:١٤٠٠:٢٣:٠٣
١٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣١:٢٧٠٦:٤٨:٣١١٣:٠١:٣٧١٩:١٥:٠٩١٩:٣١:٤٥٠٠:٢٢:٤٢
١٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٠:١٤٠٦:٤٧:٢٥١٣:٠١:٢٠١٩:١٥:٣٩١٩:٣٢:١٧٠٠:٢٢:٢١
١٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٩:٠٢٠٦:٤٦:١٩١٣:٠١:٠٢١٩:١٦:٠٩١٩:٣٢:٤٨٠٠:٢١:٥٩
١٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٧:٤٩٠٦:٤٥:١٤١٣:٠٠:٤٤١٩:١٦:٤٠١٩:٣٣:١٩٠٠:٢١:٣٨
١٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٦:٣٧٠٦:٤٤:٠٩١٣:٠٠:٢٧١٩:١٧:١٠١٩:٣٣:٥١٠٠:٢١:١٧
١٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٥:٢٥٠٦:٤٣:٠٥١٣:٠٠:١٠١٩:١٧:٤١١٩:٣٤:٢٢٠٠:٢٠:٥٦
١٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٤:١٢٠٦:٤٢:٠٠١٢:٥٩:٥٣١٩:١٨:١١١٩:٣٤:٥٤٠٠:٢٠:٣٦
١٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٣:٠٠٠٦:٤٠:٥٧١٢:٥٩:٣٧١٩:١٨:٤٢١٩:٣٥:٢٦٠٠:٢٠:١٥
٢٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢١:٤٨٠٦:٣٩:٥٣١٢:٥٩:٢٠١٩:١٩:١٢١٩:٣٥:٥٨٠٠:١٩:٥٤
٢١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٠:٣٦٠٦:٣٨:٥٠١٢:٥٩:٠٤١٩:١٩:٤٣١٩:٣٦:٣٠٠٠:١٩:٣٤
٢٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٩:٢٥٠٦:٣٧:٤٨١٢:٥٨:٤٩١٩:٢٠:١٤١٩:٣٧:٠٢٠٠:١٩:١٤
٢٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٨:١٣٠٦:٣٦:٤٥١٢:٥٨:٣٣١٩:٢٠:٤٥١٩:٣٧:٣٥٠٠:١٨:٥٤
٢٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٧:٠٢٠٦:٣٥:٤٤١٢:٥٨:١٨١٩:٢١:١٦١٩:٣٨:٠٨٠٠:١٨:٣٤
٢٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٥:٥١٠٦:٣٤:٤٣١٢:٥٨:٠٣١٩:٢١:٤٨١٩:٣٨:٤٠٠٠:١٨:١٤
٢٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٤:٤٠٠٦:٣٣:٤٢١٢:٥٧:٤٨١٩:٢٢:١٩١٩:٣٩:١٣٠٠:١٧:٥٥
٢٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٣:٣٠٠٦:٣٢:٤٢١٢:٥٧:٣٤١٩:٢٢:٥١١٩:٣٩:٤٧٠٠:١٧:٣٥
٢٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٢:٢٠٠٦:٣١:٤٣١٢:٥٧:٢١١٩:٢٣:٢٢١٩:٤٠:٢٠٠٠:١٧:١٦
٢٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:١١:١٠٠٦:٣٠:٤٤١٢:٥٧:٠٧١٩:٢٣:٥٤١٩:٤٠:٥٣٠٠:١٦:٥٨
٣٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٠:٠١٠٦:٢٩:٤٦١٢:٥٦:٥٤١٩:٢٤:٢٦١٩:٤١:٢٧٠٠:١٦:٣٩
٣١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٨:٥٣٠٦:٢٨:٤٩١٢:٥٦:٤١١٩:٢٤:٥٨١٩:٤٢:٠١٠٠:١٦:٢١

دانلود اوقات شرعی فروردین ٠٠ - ١٤٠٠ روستای یردخلف

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای یردخلف روستای یردخلف در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای یردخلف روستای یردخلف بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای یردخلف را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای یردخلف برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٩
سال ١٤٠٠ هـ.ش
١٤٠١

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای یردخلف

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای یردخلف موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای یردخلف برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای یردخلف

روستای یردخلف بر روی نقشه

روستای یردخلف بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای یردخلف

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای یردخلف است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای یردخلف
اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای یردخلف + دانلود
اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ روستای یردخلف + دانلود
اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای یردخلف + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای یردخلف + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای یردخلف + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای یردخلف

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای یردخلف رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا یردخلف دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا یردخلف دانلود pdf
جدول اوقات شرعی فروردین ٠٠ / ١٤٠٠ یردخلف دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ یردخلف دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق یردخلف
زمان پخش اذان آنلاین به افق یردخلف
زمان پخش اذان مستقیم به افق یردخلف
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق یردخلف

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای یردخلف یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو