جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر گواتر

چابهار (چاه بهار) | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز گواتر

اذان صبح: ٠٤:٥٦:٥٥
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:٥٤
اذان ظهر: ١٢:١٧:١٩
غروب آفتاب: ١٨:٢٢:٢١
اذان مغرب: ١٨:٣٨:٣٤
نیمه شب شرعی: ٢٣:٠٩:٥١

یکشنبه ٣٠ شهریور ١٣٩٩
٠٢ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٠ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گواتر (شهرستان چابهار (چاه بهار)) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ شهریور ٩٩ شهر گواتر)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر گواتر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر گواتر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از اسرا و مفقودان

ویلیام شكسپیر
یك بار دیگر، دوستان عزیز، یك بار دیگر برق آسا حمله كنید!

اوقات شرعی ماه جاری شهر گواتر

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گواتر در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گواتر ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر گواتر (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٧ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گواتر ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان گواتر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٤:٢٠٠٦:٠١:٤٥١٢:٢٤:٠٢١٨:٤٦:٤١١٩:٠٣:١٧٢٣:٤٤:٥٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٣:١٤٠٦:٠٠:٤٨١٢:٢٣:٤٧١٨:٤٧:٠٩١٩:٠٣:٤٦٢٣:٤٤:٣٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٢:٠٩٠٥:٥٩:٥٣١٢:٢٣:٣٤١٨:٤٧:٣٦١٩:٠٤:١٥٢٣:٤٤:٢٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤١:٠٤٠٥:٥٨:٥٨١٢:٢٣:٢٠١٨:٤٨:٠٤١٩:٠٤:٤٥٢٣:٤٤:٠٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٠:٠٠٠٥:٥٨:٠٤١٢:٢٣:٠٧١٨:٤٨:٣٢١٩:٠٥:١٤٢٣:٤٣:٤٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٨:٥٦٠٥:٥٧:١٠١٢:٢٢:٥٤١٨:٤٩:٠١١٩:٠٥:٤٤٢٣:٤٣:٢٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٧:٥٢٠٥:٥٦:١٧١٢:٢٢:٤٢١٨:٤٩:٢٩١٩:٠٦:١٤٢٣:٤٣:٠٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٦:٤٩٠٥:٥٥:٢٥١٢:٢٢:٣٠١٨:٤٩:٥٧١٩:٠٦:٤٥٢٣:٤٢:٥٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٥:٤٧٠٥:٥٤:٣٣١٢:٢٢:١٩١٨:٥٠:٢٦١٩:٠٧:١٥٢٣:٤٢:٣٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٤:٤٥٠٥:٥٣:٤٢١٢:٢٢:٠٨١٨:٥٠:٥٥١٩:٠٧:٤٦٢٣:٤٢:١٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٣:٤٣٠٥:٥٢:٥٢١٢:٢١:٥٨١٨:٥١:٢٤١٩:٠٨:١٦٢٣:٤٢:٠٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٢:٤٣٠٥:٥٢:٠٣١٢:٢١:٤٧١٨:٥١:٥٣١٩:٠٨:٤٧٢٣:٤١:٤٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣١:٤٣٠٥:٥١:١٥١٢:٢١:٣٨١٨:٥٢:٢٢١٩:٠٩:١٩٢٣:٤١:٣٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٠:٤٤٠٥:٥٠:٢٧١٢:٢١:٢٩١٨:٥٢:٥٢١٩:٠٩:٥٠٢٣:٤١:١٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٩:٤٥٠٥:٤٩:٤٠١٢:٢١:٢٠١٨:٥٣:٢١١٩:١٠:٢٢٢٣:٤١:٠٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٨:٤٧٠٥:٤٨:٥٤١٢:٢١:١٣١٨:٥٣:٥١١٩:١٠:٥٣٢٣:٤٠:٥١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٧:٥٠٠٥:٤٨:٠٩١٢:٢١:٠٥١٨:٥٤:٢١١٩:١١:٢٥٢٣:٤٠:٣٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٦:٥٤٠٥:٤٧:٢٥١٢:٢٠:٥٨١٨:٥٤:٥١١٩:١١:٥٨٢٣:٤٠:٢٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٥:٥٩٠٥:٤٦:٤٢١٢:٢٠:٥٢١٨:٥٥:٢٢١٩:١٢:٣٠٢٣:٤٠:١٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٥:٠٥٠٥:٤٦:٠٠١٢:٢٠:٤٦١٨:٥٥:٥٢١٩:١٣:٠٢٢٣:٤٠:٠٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٤:١١٠٥:٤٥:١٩١٢:٢٠:٤١١٨:٥٦:٢٣١٩:١٣:٣٥٢٣:٣٩:٥١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٣:١٩٠٥:٤٤:٣٩١٢:٢٠:٣٧١٨:٥٦:٥٤١٩:١٤:٠٨٢٣:٣٩:٤٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٢:٢٧٠٥:٤٤:٠٠١٢:٢٠:٣٣١٨:٥٧:٢٤١٩:١٤:٤١٢٣:٣٩:٣١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢١:٣٧٠٥:٤٣:٢٢١٢:٢٠:٢٩١٨:٥٧:٥٥١٩:١٥:١٤٢٣:٣٩:٢١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٠:٤٧٠٥:٤٢:٤٥١٢:٢٠:٢٦١٨:٥٨:٢٧١٩:١٥:٤٧٢٣:٣٩:١٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٩:٥٩٠٥:٤٢:٠٩١٢:٢٠:٢٤١٨:٥٨:٥٨١٩:١٦:٢٠٢٣:٣٩:٠٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٩:١٢٠٥:٤١:٣٤١٢:٢٠:٢٢١٨:٥٩:٢٩١٩:١٦:٥٣٢٣:٣٨:٥٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٨:٢٦٠٥:٤١:٠٠١٢:٢٠:٢١١٩:٠٠:٠٠١٩:١٧:٢٧٢٣:٣٨:٥٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:١٧:٤١٠٥:٤٠:٢٨١٢:٢٠:٢١١٩:٠٠:٣١١٩:١٨:٠٠٢٣:٣٨:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گواتر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گواتر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گواتر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گواتر

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر گواتر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر گواتر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گواتر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر گواتر

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر گواتر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر گواتر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر گواتر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گواتر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گواتر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گواتر

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر گواتر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گواتر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گواتر

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر گواتر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گواتر شهر گواتر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گواتر شهر گواتر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر گواتر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گواتر برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر گواتر

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش شهر گواتر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گواتر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر گواتر

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٦٠٦:٠٠:٥٠١٢:٢٦:٤٩١٨:٥٢:٢٦١٩:٠٩:٠٨٢٣:٤٧:٤٤
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠١٠٦:٠١:١٤١٢:٢٦:٣٣١٨:٥١:٣٠١٩:٠٨:١٠٢٣:٤٧:٣٣
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٥٠٦:٠١:٣٩١٢:٢٦:١٧١٨:٥٠:٣٣١٩:٠٧:١٢٢٣:٤٧:٢٢
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٠٠٦:٠٢:٠٣١٢:٢٦:٠١١٨:٤٩:٣٦١٩:٠٦:١٣٢٣:٤٧:١٠
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٣٠٦:٠٢:٢٧١٢:٢٥:٤٤١٨:٤٨:٣٨١٩:٠٥:١٣٢٣:٤٦:٥٧
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٧٠٦:٠٢:٥١١٢:٢٥:٢٦١٨:٤٧:٣٩١٩:٠٤:١٣٢٣:٤٦:٤٤
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥٠٠٦:٠٣:١٥١٢:٢٥:٠٨١٨:٤٦:٤٠١٩:٠٣:١٢٢٣:٤٦:٣١
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٢٠٦:٠٣:٣٨١٢:٢٤:٥٠١٨:٤٥:٤٠١٩:٠٢:١١٢٣:٤٦:١٧
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٦:٥٤٠٦:٠٤:٠٢١٢:٢٤:٣٢١٨:٤٤:٤٠١٩:٠١:٠٩٢٣:٤٦:٠٣
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٦٠٦:٠٤:٢٥١٢:٢٤:١٣١٨:٤٣:٣٩١٩:٠٠:٠٧٢٣:٤٥:٤٨
١١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥٨٠٦:٠٤:٤٨١٢:٢٣:٥٤١٨:٤٢:٣٨١٨:٥٩:٠٥٢٣:٤٥:٣٣
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٩٠٦:٠٥:١١١٢:٢٣:٣٥١٨:٤١:٣٦١٨:٥٨:٠٢٢٣:٤٥:١٨
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٩٠٦:٠٥:٣٤١٢:٢٣:١٥١٨:٤٠:٣٤١٨:٥٦:٥٨٢٣:٤٥:٠٢
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٩:٣٠٠٦:٠٥:٥٦١٢:٢٢:٥٥١٨:٣٩:٣٢١٨:٥٥:٥٥٢٣:٤٤:٤٦
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٠:٠٠٠٦:٠٦:١٩١٢:٢٢:٣٥١٨:٣٨:٢٩١٨:٥٤:٥١٢٣:٤٤:٢٩
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٩٠٦:٠٦:٤١١٢:٢٢:١٥١٨:٣٧:٢٥١٨:٥٣:٤٧٢٣:٤٤:١٢
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥٩٠٦:٠٧:٠٤١٢:٢١:٥٤١٨:٣٦:٢٢١٨:٥٢:٤٢٢٣:٤٣:٥٥
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٨٠٦:٠٧:٢٦١٢:٢١:٣٣١٨:٣٥:١٨١٨:٥١:٣٨٢٣:٤٣:٣٧
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥١:٥٦٠٦:٠٧:٤٨١٢:٢١:١٢١٨:٣٤:١٤١٨:٥٠:٣٣٢٣:٤٣:١٩
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٥٠٦:٠٨:١٠١٢:٢٠:٥١١٨:٣٣:١٠١٨:٤٩:٢٨٢٣:٤٣:٠١
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥٣٠٦:٠٨:٣٣١٢:٢٠:٣٠١٨:٣٢:٠٦١٨:٤٨:٢٢٢٣:٤٢:٤٣
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢١٠٦:٠٨:٥٥١٢:٢٠:٠٩١٨:٣١:٠١١٨:٤٧:١٧٢٣:٤٢:٢٥
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٣:٤٨٠٦:٠٩:١٧١٢:١٩:٤٨١٨:٢٩:٥٦١٨:٤٦:١٢٢٣:٤٢:٠٦
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٤:١٦٠٦:٠٩:٣٩١٢:١٩:٢٧١٨:٢٨:٥٢١٨:٤٥:٠٦٢٣:٤١:٤٧
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤٣٠٦:١٠:٠٢١٢:١٩:٠٥١٨:٢٧:٤٧١٨:٤٤:٠١٢٣:٤١:٢٨
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٠٠٦:١٠:٢٤١٢:١٨:٤٤١٨:٢٦:٤٢١٨:٤٢:٥٥٢٣:٤١:٠٩
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٦٠٦:١٠:٤٦١٢:١٨:٢٣١٨:٢٥:٣٧١٨:٤١:٥٠٢٣:٤٠:٥٠
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٦:٠٣٠٦:١١:٠٩١٢:١٨:٠١١٨:٢٤:٣٢١٨:٤٠:٤٤٢٣:٤٠:٣٠
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢٩٠٦:١١:٣١١٢:١٧:٤٠١٨:٢٣:٢٦١٨:٣٩:٣٩٢٣:٤٠:١١
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥٥٠٦:١١:٥٤١٢:١٧:١٩١٨:٢٢:٢١١٨:٣٨:٣٤٢٣:٠٩:٥١
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٣:٥٧:٢١٠٥:١٢:١٦١١:١٦:٥٧١٧:٢١:١٦١٧:٣٧:٢٨٢٢:٣٩:٣٢

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ شهر گواتر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر گواتر شهر گواتر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر گواتر شهر گواتر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گواتر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گواتر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گواتر

خلیج گَواتِر نام خلیج نسبتاً کوچکی در طول ساحل مکران در دریای عمان است. خلیج گواتر در منتهی‌الیه جنوب شرقی ایران و منتهی‌الیه جنوب غربی پاکستان جای گرفته‌است. ۶۰٫۴ درصد از آن متعلق به کشور پاکستان و ۳۰٫۶ درصد وسعت آن در ایران قرار دارد.

شهر گواتر در ویکیپدیا

شهر گواتر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گواتر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گواتر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گواتر بر روی نقشه

شهر گواتر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گواتر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گواتر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گواتر
اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر گواتر + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر گواتر + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر گواتر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر گواتر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر گواتر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گواتر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گواتر رسیده اید.

جدول اوقات شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ گواتر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گواتر دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گواتر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گواتر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق گواتر
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گواتر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق گواتر
افق شرعی امروز فردا گواتر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گواتر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو