جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر گندمان

بروجن | چهارمحال و بختیاری | ایران

اوقات شرعی امروز گندمان

اذان صبح: ٠٥:٢١:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٦:٠٧
اذان ظهر: ١١:٥٣:٤٥
غروب آفتاب: ١٧:٠١:١١
اذان مغرب: ١٧:٢٠:٠٤
نیمه شب شرعی: ٢٣:١١:٤٤

یکشنبه ٠٩ آذر ١٣٩٩
١٤ ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری
٢٩ نوامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گندمان (شهرستان بروجن) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ آذر ٩٩ شهر گندمان)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٩ شهر گندمان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر گندمان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت شیخ مفید

؟
آن اندازه كه من از خود توقع دارم، كسی از من انتظار ندارد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر گندمان

اوقات شرعی آذر ٩٩ | اوقات شرعی نوامبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گندمان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گندمان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر گندمان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گندمان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان گندمان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٤:٣٧٠٦:٣٧:٥٧١٣:٠٥:٣٧١٩:٣٣:٤٧١٩:٥١:٣٢٠٠:٢٣:٣١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٣:١٤٠٦:٣٦:٤٧١٣:٠٥:٢٣١٩:٣٤:٢٨١٩:٥٢:١٥٠٠:٢٣:١٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١١:٥١٠٦:٣٥:٣٨١٣:٠٥:٠٩١٩:٣٥:١٠١٩:٥٢:٥٨٠٠:٢٢:٤٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٠:٢٩٠٦:٣٤:٢٩١٣:٠٤:٥٥١٩:٣٥:٥١١٩:٥٣:٤١٠٠:٢٢:٢٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٩:٠٧٠٦:٣٣:٢٠١٣:٠٤:٤١١٩:٣٦:٣٢١٩:٥٤:٢٤٠٠:٢٢:٠٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٧:٤٦٠٦:٣٢:١٢١٣:٠٤:٢٨١٩:٣٧:١٤١٩:٥٥:٠٨٠٠:٢١:٤٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٦:٢٥٠٦:٣١:٠٦١٣:٠٤:١٦١٩:٣٧:٥٥١٩:٥٥:٥٢٠٠:٢١:٣٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٥:٠٤٠٦:٢٩:٥٩١٣:٠٤:٠٣١٩:٣٨:٣٧١٩:٥٦:٣٥٠٠:٢١:١١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٣:٤٥٠٦:٢٨:٥٤١٣:٠٣:٥٢١٩:٣٩:١٩١٩:٥٧:١٩٠٠:٢٠:٥٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٢:٢٥٠٦:٢٧:٤٩١٣:٠٣:٤٠١٩:٤٠:٠٠١٩:٥٨:٠٣٠٠:٢٠:٣٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠١:٠٦٠٦:٢٦:٤٥١٣:٠٣:٢٩١٩:٤٠:٤٢١٩:٥٨:٤٧٠٠:٢٠:١٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:٤٨٠٦:٢٥:٤٢١٣:٠٣:١٩١٩:٤١:٢٤١٩:٥٩:٣٢٠٠:١٩:٥٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٣٠٠٦:٢٤:٤٠١٣:٠٣:٠٩١٩:٤٢:٠٦٢٠:٠٠:١٦٠٠:١٩:٤٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:١٤٠٦:٢٣:٣٩١٣:٠٢:٥٩١٩:٤٢:٤٨٢٠:٠١:٠٠٠٠:١٩:٢٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٥٧٠٦:٢٢:٣٩١٣:٠٢:٥٠١٩:٤٣:٣٠٢٠:٠١:٤٥٠٠:١٩:٠٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٤٢٠٦:٢١:٣٩١٣:٠٢:٤٢١٩:٤٤:١٢٢٠:٠٢:٣٠٠٠:١٨:٥٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٢٨٠٦:٢٠:٤١١٣:٠٢:٣٤١٩:٤٤:٥٥٢٠:٠٣:١٤٠٠:١٨:٣٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٢:١٤٠٦:١٩:٤٤١٣:٠٢:٢٧١٩:٤٥:٣٧٢٠:٠٣:٥٩٠٠:١٨:١٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥١:٠١٠٦:١٨:٤٧١٣:٠٢:٢٠١٩:٤٦:١٩٢٠:٠٤:٤٤٠٠:١٨:٠٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٤٩٠٦:١٧:٥٢١٣:٠٢:١٣١٩:٤٧:٠٢٢٠:٠٥:٢٩٠٠:١٧:٥٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٣٨٠٦:١٦:٥٨١٣:٠٢:٠٨١٩:٤٧:٤٤٢٠:٠٦:١٤٠٠:١٧:٣٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٢٨٠٦:١٦:٠٥١٣:٠٢:٠٣١٩:٤٨:٢٧٢٠:٠٦:٥٩٠٠:١٧:٢٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٢٠٠٦:١٥:١٣١٣:٠١:٥٨١٩:٤٩:٠٩٢٠:٠٧:٤٤٠٠:١٧:١٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٥:١٢٠٦:١٤:٢٣١٣:٠١:٥٤١٩:٤٩:٥١٢٠:٠٨:٢٩٠٠:١٦:٥٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٠٥٠٦:١٣:٣٣١٣:٠١:٥١١٩:٥٠:٣٤٢٠:٠٩:١٤٠٠:١٦:٤٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٠٠٠٦:١٢:٤٥١٣:٠١:٤٨١٩:٥١:١٦٢٠:٠٩:٥٩٠٠:١٦:٣٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٥٥٠٦:١١:٥٨١٣:٠١:٤٦١٩:٥١:٥٨٢٠:١٠:٤٤٠٠:١٦:٢٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٥٢٠٦:١١:١٢١٣:٠١:٤٤١٩:٥٢:٤٠٢٠:١١:٢٩٠٠:١٦:١٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٥١٠٦:١٠:٢٨١٣:٠١:٤٣١٩:٥٣:٢٢٢٠:١٢:١٣٠٠:١٦:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گندمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گندمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گندمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گندمان

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری شهر گندمان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر گندمان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گندمان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری شهر گندمان

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
شهر گندمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق شهر گندمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق شهر گندمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گندمان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گندمان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گندمان

در این قسمت جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ م شهر گندمان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گندمان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گندمان

دسامبر
نوامبر ٢٠٢٠ م
اکتبر

دانلود اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ شهر گندمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گندمان شهر گندمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گندمان شهر گندمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر گندمان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گندمان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر گندمان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ هـ.ش شهر گندمان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گندمان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر گندمان

دی
آذر ١٣٩٩ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٩٠٥:١٥:٣٤٠٦:٣٩:١٤١١:٥١:١٨١٧:٠٣:٠٦١٧:٢١:٤٤٢٣:٠٩:٤٢
٠٢ آذر ١٣٩٩٠٥:١٦:١٩٠٦:٤٠:٠٦١١:٥١:٣٤١٧:٠٢:٤٥١٧:٢١:٢٥٢٣:٠٩:٥٥
٠٣ آذر ١٣٩٩٠٥:١٧:٠٤٠٦:٤٠:٥٩١١:٥١:٥٠١٧:٠٢:٢٦١٧:٢١:٠٨٢٣:١٠:٠٨
٠٤ آذر ١٣٩٩٠٥:١٧:٥٠٠٦:٤١:٥١١١:٥٢:٠٧١٧:٠٢:٠٩١٧:٢٠:٥٣٢٣:١٠:٢٢
٠٥ آذر ١٣٩٩٠٥:١٨:٣٤٠٦:٤٢:٤٣١١:٥٢:٢٦١٧:٠١:٥٤١٧:٢٠:٤٠٢٣:١٠:٣٧
٠٦ آذر ١٣٩٩٠٥:١٩:١٩٠٦:٤٣:٣٤١١:٥٢:٤٤١٧:٠١:٤١١٧:٢٠:٢٨٢٣:١٠:٥٢
٠٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٠:٠٤٠٦:٤٤:٢٦١١:٥٣:٠٤١٧:٠١:٢٩١٧:٢٠:١٩٢٣:١١:٠٩
٠٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٠:٤٨٠٦:٤٥:١٧١١:٥٣:٢٤١٧:٠١:١٩١٧:٢٠:١٠٢٣:١١:٢٦
٠٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٢١:٣٣٠٦:٤٦:٠٧١١:٥٣:٤٥١٧:٠١:١١١٧:٢٠:٠٤٢٣:١١:٤٤
١٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٢:١٦٠٦:٤٦:٥٨١١:٥٤:٠٧١٧:٠١:٠٤١٧:١٩:٥٩٢٣:١٢:٠٢
١١ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٣:٠٠٠٦:٤٧:٤٧١١:٥٤:٢٩١٧:٠١:٠٠١٧:١٩:٥٦٢٣:١٢:٢٢
١٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٣:٤٣٠٦:٤٨:٣٦١١:٥٤:٥٢١٧:٠٠:٥٧١٧:١٩:٥٥٢٣:١٢:٤٢
١٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٤:٢٦٠٦:٤٩:٢٥١١:٥٥:١٦١٧:٠٠:٥٦١٧:١٩:٥٦٢٣:١٣:٠٢
١٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٥:٠٩٠٦:٥٠:١٣١١:٥٥:٤٠١٧:٠٠:٥٧١٧:١٩:٥٨٢٣:١٣:٢٤
١٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٥:٥١٠٦:٥١:٠٠١١:٥٦:٠٤١٧:٠٠:٥٩١٧:٢٠:٠٢٢٣:١٣:٤٦
١٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٦:٣٣٠٦:٥١:٤٧١١:٥٦:٣٠١٧:٠١:٠٤١٧:٢٠:٠٨٢٣:١٤:٠٩
١٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٧:١٤٠٦:٥٢:٣٣١١:٥٦:٥٥١٧:٠١:١٠١٧:٢٠:١٥٢٣:١٤:٣٣
١٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٧:٥٥٠٦:٥٣:١٨١١:٥٧:٢٢١٧:٠١:١٨١٧:٢٠:٢٤٢٣:١٤:٥٧
١٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٨:٣٥٠٦:٥٤:٠٢١١:٥٧:٤٩١٧:٠١:٢٨١٧:٢٠:٣٥٢٣:١٥:٢١
٢٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٩:١٥٠٦:٥٤:٤٦١١:٥٨:١٦١٧:٠١:٣٩١٧:٢٠:٤٨٢٣:١٥:٤٧
٢١ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٩:٥٤٠٦:٥٥:٢٩١١:٥٨:٤٣١٧:٠١:٥٣١٧:٢١:٠٢٢٣:١٦:١٣
٢٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٠:٣٣٠٦:٥٦:١٠١١:٥٩:١٢١٧:٠٢:٠٨١٧:٢١:١٨٢٣:١٦:٣٩
٢٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٣١:١١٠٦:٥٦:٥١١١:٥٩:٤٠١٧:٠٢:٢٤١٧:٢١:٣٦٢٣:١٧:٠٦
٢٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٣١:٤٨٠٦:٥٧:٣٠١٢:٠٠:٠٩١٧:٠٢:٤٣١٧:٢١:٥٥٢٣:١٧:٣٣
٢٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٢:٢٤٠٦:٥٨:٠٩١٢:٠٠:٣٨١٧:٠٣:٠٣١٧:٢٢:١٥٢٣:١٨:٠١
٢٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٢:٥٩٠٦:٥٨:٤٦١٢:٠١:٠٧١٧:٠٣:٢٤١٧:٢٢:٣٨٢٣:١٨:٢٩
٢٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٣:٣٤٠٦:٥٩:٢٢١٢:٠١:٣٦١٧:٠٣:٤٨١٧:٢٣:٠١٢٣:١٨:٥٨
٢٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٤:٠٨٠٦:٥٩:٥٧١٢:٠٢:٠٦١٧:٠٤:١٣١٧:٢٣:٢٦٢٣:١٩:٢٦
٢٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٤:٤٠٠٧:٠٠:٣١١٢:٠٢:٣٦١٧:٠٤:٣٩١٧:٢٣:٥٣٢٣:١٩:٥٦
٣٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٥:١٢٠٧:٠١:٠٣١٢:٠٣:٠٥١٧:٠٥:٠٧١٧:٢٤:٢١٢٣:٢٠:٢٥

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر گندمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر گندمان شهر گندمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر گندمان شهر گندمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گندمان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گندمان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گندمان

گندمان یکی از شهرهای استان چهارمحال و بختیاری ایران است. این شهر مرکز بخش گندمان است. گندمان تا مرکز استان ۷۵ کیلومتر فاصله دارد

شهر گندمان در ویکیپدیا

شهر گندمان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گندمان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گندمان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گندمان بر روی نقشه

شهر گندمان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گندمان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گندمان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گندمان
اوقات شرعی آذر ٩٩ شهر گندمان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ شهر گندمان + دانلود
اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ شهر گندمان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر گندمان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر گندمان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گندمان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گندمان رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گندمان
زمان پخش اذان آنلاین به افق گندمان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گندمان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا گندمان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق گندمان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گندمان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گندمان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی آذر ٩٩ / ١٣٩٩ گندمان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گندمان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو