جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گرگاب

اشتین | باخرز | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز گرگاب


اذان صبح: ٠٤:١٢:٤٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٥:٣٤
اذان ظهر: ١١:١٤:٥٢
غروب آفتاب: ١٦:٥٣:٤١
اذان مغرب: ١٧:١١:٤٩
نیمه شب: ٢٢:٣٣:٣٤

چهارشنبه ٢٤ مهر ١٣٩٨
١٧ صفر ١٤٤١ قمری
١٦ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گرگاب (شهرستان باخرز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ مهر ٩٨ روستای گرگاب)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای گرگاب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گرگاب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزملیپارالمپیک
روز جهانی غذا

كنفسیوس
تو نیكی را از دست مده، دیگران نیز خوب خواهند شد. وجود نیكان همچون باد و [ وجود ] بدان همچون گیاه است. هرجا باد بوزد، گیاه به ناچار سر فرود می آورد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گرگاب

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گرگاب در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گرگاب ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گرگاب (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گرگاب ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گرگاب ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٤:٢١٠٥:٤٤:٤٢١٢:٢٧:١٠١٩:١٠:١١١٩:٢٩:٠٧٢٣:٤١:٣٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٢:٥٤٠٥:٤٣:٣٣١٢:٢٧:٠٠١٩:١١:٠٠١٩:٢٩:٥٨٢٣:٤١:١٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١١:٢٧٠٥:٤٢:٢٥١٢:٢٦:٥١١٩:١١:٤٩١٩:٣٠:٥٠٢٣:٤٠:٥٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٠:٠١٠٥:٤١:١٩١٢:٢٦:٤٢١٩:١٢:٣٩١٩:٣١:٤٢٢٣:٤٠:٣٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٠٨:٣٦٠٥:٤٠:١٣١٢:٢٦:٣٤١٩:١٣:٢٨١٩:٣٢:٣٤٢٣:٤٠:٢٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٧:١٢٠٥:٣٩:٠٨١٢:٢٦:٢٦١٩:١٤:١٧١٩:٣٣:٢٧٢٣:٤٠:٠٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٥:٤٨٠٥:٣٨:٠٤١٢:٢٦:١٩١٩:١٥:٠٦١٩:٣٤:١٩٢٣:٣٩:٤٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٤:٢٥٠٥:٣٧:٠١١٢:٢٦:١٢١٩:١٥:٥٥١٩:٣٥:١١٢٣:٣٩:٢٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٣:٠٤٠٥:٣٦:٠٠١٢:٢٦:٠٦١٩:١٦:٤٤١٩:٣٦:٠٢٢٣:٣٩:١٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠١:٤٣٠٥:٣٤:٥٩١٢:٢٦:٠١١٩:١٧:٣٣١٩:٣٦:٥٤٢٣:٣٨:٥٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٠:٢٣٠٥:٣٤:٠٠١٢:٢٥:٥٥١٩:١٨:٢٢١٩:٣٧:٤٦٢٣:٣٨:٤٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٣:٥٩:٠٥٠٥:٣٣:٠٢١٢:٢٥:٥١١٩:١٩:١٠١٩:٣٨:٣٨٢٣:٣٨:٢٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٧:٤٧٠٥:٣٢:٠٥١٢:٢٥:٤٧١٩:١٩:٥٩١٩:٣٩:٢٩٢٣:٣٨:١٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٦:٣٠٠٥:٣١:٠٩١٢:٢٥:٤٣١٩:٢٠:٤٨١٩:٤٠:٢١٢٣:٣٨:٠١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٥:١٥٠٥:٣٠:١٥١٢:٢٥:٤١١٩:٢١:٣٦١٩:٤١:١٢٢٣:٣٧:٤٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٤:٠١٠٥:٢٩:٢٢١٢:٢٥:٣٨١٩:٢٢:٢٤١٩:٤٢:٠٣٢٣:٣٧:٣٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٢:٤٨٠٥:٢٨:٣٠١٢:٢٥:٣٧١٩:٢٣:١٢١٩:٤٢:٥٤٢٣:٣٧:٢٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥١:٣٧٠٥:٢٧:٤٠١٢:٢٥:٣٦١٩:٢٤:٠٠١٩:٤٣:٤٥٢٣:٣٧:١٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٠:٢٧٠٥:٢٦:٥١١٢:٢٥:٣٥١٩:٢٤:٤٧١٩:٤٤:٣٦٢٣:٣٧:٠٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٤٩:١٩٠٥:٢٦:٠٣١٢:٢٥:٣٥١٩:٢٥:٣٤١٩:٤٥:٢٦٢٣:٣٦:٥٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٨:١١٠٥:٢٥:١٧١٢:٢٥:٣٦١٩:٢٦:٢١١٩:٤٦:١٦٢٣:٣٦:٤٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٧:٠٦٠٥:٢٤:٣٢١٢:٢٥:٣٧١٩:٢٧:٠٨١٩:٤٧:٠٦٢٣:٣٦:٣٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٦:٠٢٠٥:٢٣:٤٩١٢:٢٥:٣٩١٩:٢٧:٥٤١٩:٤٧:٥٥٢٣:٣٦:٢٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٤:٥٩٠٥:٢٣:٠٧١٢:٢٥:٤١١٩:٢٨:٤٠١٩:٤٨:٤٤٢٣:٣٦:٢٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٣:٥٩٠٥:٢٢:٢٧١٢:٢٥:٤٤١٩:٢٩:٢٦١٩:٤٩:٣٢٢٣:٣٦:١٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٣:٠٠٠٥:٢١:٤٩١٢:٢٥:٤٨١٩:٣٠:١١١٩:٥٠:٢٠٢٣:٣٦:٠٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٢:٠٢٠٥:٢١:١١١٢:٢٥:٥٢١٩:٣٠:٥٦١٩:٥١:٠٨٢٣:٣٦:٠١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤١:٠٧٠٥:٢٠:٣٦١٢:٢٥:٥٦١٩:٣١:٤٠١٩:٥١:٥٥٢٣:٣٥:٥٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٠:١٣٠٥:٢٠:٠٢١٢:٢٦:٠١١٩:٣٢:٢٤١٩:٥٢:٤١٢٣:٣٥:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گرگاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گرگاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گرگاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گرگاب

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای گرگاب

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گرگاب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گرگاب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای گرگاب

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای گرگاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای گرگاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای گرگاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گرگاب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گرگاب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای گرگاب

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای گرگاب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گرگاب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای گرگاب

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٤:١١٠٥:١٧:٢٨١١:٢١:٤٤١٧:٢٥:٢٧١٧:٤٣:٢٢٢٢:٤٠:١٤
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٠١٠٥:١٨:١٣١١:٢١:٢٣١٧:٢٤:٠٠١٧:٤١:٥٥٢٢:٣٩:٥٥
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٥١٠٥:١٨:٥٨١١:٢١:٠٢١٧:٢٢:٣٤١٧:٤٠:٢٩٢٢:٣٩:٣٧
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٤٠٠٥:١٩:٤٣١١:٢٠:٤٢١٧:٢١:٠٧١٧:٣٩:٠٢٢٢:٣٩:١٨
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٢٩٠٥:٢٠:٢٨١١:٢٠:٢١١٧:١٩:٤١١٧:٣٧:٣٦٢٢:٣٩:٠٠
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٨:١٨٠٥:٢١:١٤١١:٢٠:٠١١٧:١٨:١٦١٧:٣٦:١١٢٢:٣٨:٤١
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٠٧٠٥:٢٢:٠٠١١:١٩:٤١١٧:١٦:٥٠١٧:٣٤:٤٥٢٢:٣٨:٢٣
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٥٥٠٥:٢٢:٤٥١١:١٩:٢١١٧:١٥:٢٥١٧:٣٣:٢٠٢٢:٣٨:٠٤
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٤٤٠٥:٢٣:٣١١١:١٩:٠٢١٧:١٤:٠٠١٧:٣١:٥٥٢٢:٣٧:٤٦
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٠١:٣٢٠٥:٢٤:١٨١١:١٨:٤٢١٧:١٢:٣٥١٧:٣٠:٣١٢٢:٣٧:٢٨
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٢٠٠٥:٢٥:٠٤١١:١٨:٢٣١٧:١١:١١١٧:٢٩:٠٧٢٢:٣٧:٠٩
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٠٨٠٥:٢٥:٥١١١:١٨:٠٥١٧:٠٩:٤٧١٧:٢٧:٤٤٢٢:٣٦:٥١
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٥٦٠٥:٢٦:٣٨١١:١٧:٤٦١٧:٠٨:٢٣١٧:٢٦:٢١٢٢:٣٦:٣٤
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٤٤٠٥:٢٧:٢٥١١:١٧:٢٨١٧:٠٧:٠٠١٧:٢٤:٥٨٢٢:٣٦:١٦
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٣٢٠٥:٢٨:١٣١١:١٧:١١١٧:٠٥:٣٧١٧:٢٣:٣٦٢٢:٣٥:٥٨
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٦:١٩٠٥:٢٩:٠١١١:١٦:٥٤١٧:٠٤:١٥١٧:٢٢:١٥٢٢:٣٥:٤١
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٠٧٠٥:٢٩:٤٩١١:١٦:٣٧١٧:٠٢:٥٤١٧:٢٠:٥٤٢٢:٣٥:٢٤
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٥٤٠٥:٣٠:٣٧١١:١٦:٢٠١٧:٠١:٣٣١٧:١٩:٣٤٢٢:٣٥:٠٧
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٤٢٠٥:٣١:٢٦١١:١٦:٠٤١٧:٠٠:١٢١٧:١٨:١٥٢٢:٣٤:٥١
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٣٠٠٥:٣٢:١٥١١:١٥:٤٩١٦:٥٨:٥٣١٧:١٦:٥٦٢٢:٣٤:٣٥
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:١٧٠٥:٣٣:٠٤١١:١٥:٣٤١٦:٥٧:٣٣١٧:١٥:٣٨٢٢:٣٤:١٩
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:١١:٠٥٠٥:٣٣:٥٤١١:١٥:٢٠١٦:٥٦:١٥١٧:١٤:٢١٢٢:٣٤:٠٤
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:١١:٥٢٠٥:٣٤:٤٤١١:١٥:٠٦١٦:٥٤:٥٧١٧:١٣:٠٥٢٢:٣٣:٤٩
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:١٢:٤٠٠٥:٣٥:٣٤١١:١٤:٥٢١٦:٥٣:٤١١٧:١١:٤٩٢٢:٣٣:٣٤
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:١٣:٢٧٠٥:٣٦:٢٥١١:١٤:٣٩١٦:٥٢:٢٥١٧:١٠:٣٤٢٢:٣٣:٢٠
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:١٤:١٥٠٥:٣٧:١٦١١:١٤:٢٧١٦:٥١:٠٩١٧:٠٩:٢١٢٢:٣٣:٠٦
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:١٥:٠٣٠٥:٣٨:٠٧١١:١٤:١٦١٦:٤٩:٥٥١٧:٠٨:٠٨٢٢:٣٢:٥٣
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:١٥:٥١٠٥:٣٨:٥٩١١:١٤:٠٥١٦:٤٨:٤١١٧:٠٦:٥٦٢٢:٣٢:٤٠
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:١٦:٣٩٠٥:٣٩:٥١١١:١٣:٥٥١٦:٤٧:٢٩١٧:٠٥:٤٥٢٢:٣٢:٢٨
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:١٧:٢٧٠٥:٤٠:٤٤١١:١٣:٤٥١٦:٤٦:١٧١٧:٠٤:٣٥٢٢:٣٢:١٦

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای گرگاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای گرگاب روستای گرگاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای گرگاب روستای گرگاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گرگاب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گرگاب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گرگاب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گرگاب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گرگاب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گرگاب

روستای گرگاب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گرگاب

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گرگاب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گرگاب
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای گرگاب + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای گرگاب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گرگاب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گرگاب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گرگاب رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا گرگاب دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق گرگاب
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گرگاب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق گرگاب
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گرگاب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گرگاب دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گرگاب دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ گرگاب دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گرگاب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو