جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر گرمه

جاجرم | خراسان شمالی | ایران

اوقات شرعی امروز گرمه


اذان صبح: ٠٤:٥٩:٥١
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٨:٥٥
اذان ظهر: ١١:٣٠:٣٣
غروب آفتاب: ١٦:٣١:٥٢
اذان مغرب: ١٦:٥١:٤٩
نیمه شب: ٢٢:٤٦:١٨

پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
٢٣ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گرمه (شهرستان جاجرم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ آبان ٩٨ شهر گرمه)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر گرمه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گرمه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اریك نیوتن
روش طرح ریزی هر نقاش تنها ابزار وی در بیان حالت درونی او نسبت به زندگی است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر گرمه

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گرمه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گرمه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر گرمه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گرمه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گرمه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٢:٣٧٠٥:٥٦:١٤١٢:٤٢:٣٦١٩:٢٩:٣٤١٩:٤٩:٠٤٢٣:٥٥:١٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢١:٠٣٠٥:٥٥:٠٢١٢:٤٢:٢٧١٩:٣٠:٢٨١٩:٥٠:٠١٢٣:٥٤:٥٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٩:٣١٠٥:٥٣:٥٠١٢:٤٢:١٨١٩:٣١:٢١١٩:٥٠:٥٧٢٣:٥٤:٤٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٧:٥٩٠٥:٥٢:٤٠١٢:٤٢:١٠١٩:٣٢:١٥١٩:٥١:٥٤٢٣:٥٤:٢١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٦:٢٨٠٥:٥١:٣١١٢:٤٢:٠٢١٩:٣٣:٠٨١٩:٥٢:٥٠٢٣:٥٤:٠٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٤:٥٨٠٥:٥٠:٢٣١٢:٤١:٥٥١٩:٣٤:٠١١٩:٥٣:٤٧٢٣:٥٣:٤٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٣:٢٩٠٥:٤٩:١٦١٢:٤١:٤٨١٩:٣٤:٥٥١٩:٥٤:٤٣٢٣:٥٣:٢٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٢:٠٠٠٥:٤٨:١١١٢:٤١:٤٢١٩:٣٥:٤٨١٩:٥٥:٣٩٢٣:٥٣:١٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٠:٣٣٠٥:٤٧:٠٦١٢:٤١:٣٧١٩:٣٦:٤١١٩:٥٦:٣٥٢٣:٥٢:٥٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٩:٠٧٠٥:٤٦:٠٣١٢:٤١:٣١١٩:٣٧:٣٣١٩:٥٧:٣١٢٣:٥٢:٣٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٧:٤١٠٥:٤٥:٠١١٢:٤١:٢٧١٩:٣٨:٢٦١٩:٥٨:٢٧٢٣:٥٢:٢٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٦:١٧٠٥:٤٤:٠٠١٢:٤١:٢٣١٩:٣٩:١٨١٩:٥٩:٢٣٢٣:٥٢:٠٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٤:٥٤٠٥:٤٣:٠٠١٢:٤١:٢٠١٩:٤٠:١١٢٠:٠٠:١٩٢٣:٥١:٥٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:٣٢٠٥:٤٢:٠٢١٢:٤١:١٧١٩:٤١:٠٣٢٠:٠١:١٤٢٣:٥١:٣٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٢:١٢٠٥:٤١:٠٥١٢:٤١:١٤١٩:٤١:٥٥٢٠:٠٢:٠٩٢٣:٥١:٢٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٠:٥٢٠٥:٤٠:١٠١٢:٤١:١٣١٩:٤٢:٤٧٢٠:٠٣:٠٤٢٣:٥١:١١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٩:٣٥٠٥:٣٩:١٦١٢:٤١:١٢١٩:٤٣:٣٨٢٠:٠٣:٥٩٢٣:٥٠:٥٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٨:١٨٠٥:٣٨:٢٣١٢:٤١:١١١٩:٤٤:٢٩٢٠:٠٤:٥٤٢٣:٥٠:٤٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٧:٠٣٠٥:٣٧:٣٢١٢:٤١:١١١٩:٤٥:٢٠٢٠:٠٥:٤٨٢٣:٥٠:٣٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٥:٤٩٠٥:٣٦:٤٣١٢:٤١:١٢١٩:٤٦:١٠٢٠:٠٦:٤١٢٣:٥٠:٢٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٤:٣٨٠٥:٣٥:٥٤١٢:٤١:١٣١٩:٤٧:٠١٢٠:٠٧:٣٥٢٣:٥٠:١٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٣:٢٧٠٥:٣٥:٠٨١٢:٤١:١٥١٩:٤٧:٥٠٢٠:٠٨:٢٨٢٣:٥٠:٠٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٢:١٩٠٥:٣٤:٢٣١٢:٤١:١٧١٩:٤٨:٤٠٢٠:٠٩:٢٠٢٣:٤٩:٥٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥١:١٢٠٥:٣٣:٣٩١٢:٤١:٢٠١٩:٤٩:٢٨٢٠:١٠:١٢٢٣:٤٩:٤٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٠:٠٦٠٥:٣٢:٥٧١٢:٤١:٢٤١٩:٥٠:١٧٢٠:١١:٠٤٢٣:٤٩:٤٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٩:٠٣٠٥:٣٢:١٧١٢:٤١:٢٨١٩:٥١:٠٤٢٠:١١:٥٥٢٣:٤٩:٣٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٨:٠٢٠٥:٣١:٣٩١٢:٤١:٣٢١٩:٥١:٥٢٢٠:١٢:٤٥٢٣:٤٩:٢٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٧:٠٢٠٥:٣١:٠٢١٢:٤١:٣٨١٩:٥٢:٣٨٢٠:١٣:٣٤٢٣:٤٩:٢١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٤٦:٠٤٠٥:٣٠:٢٦١٢:٤١:٤٣١٩:٥٣:٢٤٢٠:١٤:٢٣٢٣:٤٩:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گرمه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گرمه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گرمه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گرمه

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر گرمه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر گرمه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گرمه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر گرمه

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر گرمه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر گرمه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر گرمه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گرمه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گرمه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر گرمه

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر گرمه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گرمه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر گرمه

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٣٠٥:٥٩:٢٥١١:٢٩:١٢١٦:٥٨:٢٩١٧:١٧:١٦٢٢:٤٦:٤٢
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٦٠٦:٠٠:٢٣١١:٢٩:٠٤١٦:٥٧:١٥١٧:١٦:٠٤٢٢:٤٦:٣٢
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٩٠٦:٠١:٢١١١:٢٨:٥٦١٦:٥٦:٠٢١٧:١٤:٥٣٢٢:٤٦:٢٢
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤٢٠٦:٠٢:٢٠١١:٢٨:٥٠١٦:٥٤:٥٠١٧:١٣:٤٣٢٢:٤٦:١٢
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣٥٠٦:٠٣:١٩١١:٢٨:٤٤١٦:٥٣:٣٩١٧:١٢:٣٤٢٢:٤٦:٠٤
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٨٠٦:٠٤:١٨١١:٢٨:٣٨١٦:٥٢:٣٠١٧:١١:٢٧٢٢:٤٥:٥٦
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢١٠٦:٠٥:١٨١١:٢٨:٣٤١٦:٥١:٢٢١٧:١٠:٢١٢٢:٤٥:٤٨
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٤٠٦:٠٦:١٨١١:٢٨:٣٠١٦:٥٠:١٥١٧:٠٩:١٦٢٢:٤٥:٤١
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٨٠٦:٠٧:١٨١١:٢٨:٢٧١٦:٤٩:٠٩١٧:٠٨:١٢٢٢:٤٥:٣٥
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠١٠٦:٠٨:١٨١١:٢٨:٢٥١٦:٤٨:٠٤١٧:٠٧:١٠٢٢:٤٥:٢٩
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٥٠٦:٠٩:١٩١١:٢٨:٢٤١٦:٤٧:٠١١٧:٠٦:٠٩٢٢:٤٥:٢٤
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٨٠٦:١٠:٢٠١١:٢٨:٢٣١٦:٤٥:٥٩١٧:٠٥:١٠٢٢:٤٥:٢٠
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٢٠٦:١١:٢١١١:٢٨:٢٣١٦:٤٤:٥٩١٧:٠٤:١٢٢٢:٤٥:١٧
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٥٠٦:١٢:٢٣١١:٢٨:٢٤١٦:٤٣:٥٩١٧:٠٣:١٥٢٢:٤٥:١٤
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٩٠٦:١٣:٢٤١١:٢٨:٢٦١٦:٤٣:٠٢١٧:٠٢:٢٠٢٢:٤٥:١٢
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٢٠٦:١٤:٢٦١١:٢٨:٢٩١٦:٤٢:٠٦١٧:٠١:٢٦٢٢:٤٥:١١
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٦٠٦:١٥:٢٨١١:٢٨:٣٢١٦:٤١:١١١٧:٠٠:٣٤٢٢:٤٥:١٠
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٠٠٦:١٦:٣٠١١:٢٨:٣٦١٦:٤٠:١٨١٦:٥٩:٤٤٢٢:٤٥:١١
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٣٠٦:١٧:٣٢١١:٢٨:٤١١٦:٣٩:٢٦١٦:٥٨:٥٥٢٢:٤٥:١٢
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٧٠٦:١٨:٣٤١١:٢٨:٤٧١٦:٣٨:٣٦١٦:٥٨:٠٨٢٢:٤٥:١٤
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٥١٠٦:١٩:٣٦١١:٢٨:٥٤١٦:٣٧:٤٨١٦:٥٧:٢٢٢٢:٤٥:١٦
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٤٠٦:٢٠:٣٩١١:٢٩:٠٢١٦:٣٧:٠١١٦:٥٦:٣٨٢٢:٤٥:٢٠
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٨٠٦:٢١:٤١١١:٢٩:١٠١٦:٣٦:١٦١٦:٥٥:٥٦٢٢:٤٥:٢٤
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٢٠٦:٢٢:٤٣١١:٢٩:٢٠١٦:٣٥:٣٣١٦:٥٥:١٥٢٢:٤٥:٢٩
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٥٠٦:٢٣:٤٦١١:٢٩:٣٠١٦:٣٤:٥٢١٦:٥٤:٣٦٢٢:٤٥:٣٥
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٩٠٦:٢٤:٤٨١١:٢٩:٤١١٦:٣٤:١٢١٦:٥٣:٥٩٢٢:٤٥:٤٢
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٢٠٦:٢٥:٥٠١١:٢٩:٥٣١٦:٣٣:٣٤١٦:٥٣:٢٤٢٢:٤٥:٥٠
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٥٠٦:٢٦:٥٢١١:٣٠:٠٥١٦:٣٢:٥٨١٦:٥٢:٥١٢٢:٤٥:٥٨
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٨٠٦:٢٧:٥٤١١:٣٠:١٩١٦:٣٢:٢٤١٦:٥٢:١٩٢٢:٤٦:٠٨
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥١٠٦:٢٨:٥٥١١:٣٠:٣٣١٦:٣١:٥٢١٦:٥١:٤٩٢٢:٤٦:١٨

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر گرمه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر گرمه شهر گرمه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر گرمه شهر گرمه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گرمه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گرمه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گرمه

گرمه، مرکز شهرستان گرمه در استان خراسان شمالی واقع است که ۱۹۶۵۲ نفر جمعیت دارد. این شهر در ۱۷۳ کیلومتری شهر بجنورد و ۱۷۵ کیلومتری شاهرود قرار گرفته‌است

شهر گرمه در ویکیپدیا

شهر گرمه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گرمه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گرمه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گرمه بر روی نقشه

شهر گرمه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گرمه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گرمه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گرمه
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر گرمه + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر گرمه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گرمه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گرمه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گرمه رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق گرمه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گرمه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ گرمه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا گرمه دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گرمه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق گرمه
زمان پخش اذان مستقیم به افق گرمه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گرمه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گرمه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو