جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای گردنه خرسی

ابوالوردی | پاسارگاد | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز گردنه خرسی

اذان صبح: ٠٥:٢٦:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٥:١١
اذان ظهر: ١٢:٥١:١٢
غروب آفتاب: ١٨:٥٦:٤٥
اذان مغرب: ١٩:١٣:٤٤
نیمه شب شرعی: ٢٣:٤١:٥٤

یکشنبه ٣٠ شهریور ١٣٩٩
٠٢ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٠ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گردنه خرسی (شهرستان پاسارگاد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ شهریور ٩٩ روستای گردنه خرسی)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای گردنه خرسی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گردنه خرسی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از اسرا و مفقودان

هایدگر
اگر راه رسیدن و تقرب به خداوند، ایمان باشد و [شرط] وارد شدن به ابدیت، چیزی جز همین ایمان نباشد، پس فلسفه هیچگاه ابدیت نخواهد داشت.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گردنه خرسی

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گردنه خرسی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گردنه خرسی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای گردنه خرسی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٧ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گردنه خرسی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان گردنه خرسی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٩:٠٣٠٦:٣٠:٥٥١٢:٥٧:٥٥١٩:٢٥:٢٣١٩:٤٢:٥٠٠٠:١٦:٣٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٧:٤٤٠٦:٢٩:٤٩١٢:٥٧:٤١١٩:٢٦:٠١١٩:٤٣:٣٠٠٠:١٦:١٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٦:٢٧٠٦:٢٨:٤٣١٢:٥٧:٢٧١٩:٢٦:٣٩١٩:٤٤:٠٩٠٠:١٥:٥٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٥:٠٩٠٦:٢٧:٣٨١٢:٥٧:١٤١٩:٢٧:١٧١٩:٤٤:٤٩٠٠:١٥:٣٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٣:٥٢٠٦:٢٦:٣٤١٢:٥٧:٠٠١٩:٢٧:٥٥١٩:٤٥:٢٩٠٠:١٥:١٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٢:٣٦٠٦:٢٥:٣٠١٢:٥٦:٤٨١٩:٢٨:٣٣١٩:٤٦:٠٩٠٠:١٤:٥٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠١:٢٠٠٦:٢٤:٢٧١٢:٥٦:٣٦١٩:٢٩:١١١٩:٤٦:٥٠٠٠:١٤:٣٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٠:٠٤٠٦:٢٣:٢٥١٢:٥٦:٢٤١٩:٢٩:٥٠١٩:٤٧:٣٠٠٠:١٤:١٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٨:٤٩٠٦:٢٢:٢٤١٢:٥٦:١٢١٩:٣٠:٢٨١٩:٤٨:١١٠٠:١٤:٠١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٧:٣٥٠٦:٢١:٢٣١٢:٥٦:٠١١٩:٣١:٠٧١٩:٤٨:٥١٠٠:١٣:٤٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:٢١٠٦:٢٠:٢٤١٢:٥٥:٥١١٩:٣١:٤٥١٩:٤٩:٣٢٠٠:١٣:٢٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٠٨٠٦:١٩:٢٥١٢:٥٥:٤١١٩:٣٢:٢٤١٩:٥٠:١٣٠٠:١٣:١٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:٥٦٠٦:١٨:٢٧١٢:٥٥:٣١١٩:٣٣:٠٣١٩:٥٠:٥٤٠٠:١٢:٥٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٤٤٠٦:١٧:٣٠١٢:٥٥:٢٢١٩:٣٣:٤٢١٩:٥١:٣٥٠٠:١٢:٣٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٣٣٠٦:١٦:٣٤١٢:٥٥:١٤١٩:٣٤:٢١١٩:٥٢:١٧٠٠:١٢:٢٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٢٣٠٦:١٥:٣٨١٢:٥٥:٠٦١٩:٣٥:٠٠١٩:٥٢:٥٨٠٠:١٢:٠٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٩:١٤٠٦:١٤:٤٤١٢:٥٤:٥٩١٩:٣٥:٣٩١٩:٥٣:٤٠٠٠:١١:٥٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٠٥٠٦:١٣:٥١١٢:٥٤:٥٢١٩:٣٦:١٨١٩:٥٤:٢١٠٠:١١:٣٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٥٨٠٦:١٢:٥٩١٢:٥٤:٤٥١٩:٣٦:٥٧١٩:٥٥:٠٣٠٠:١١:٢٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٥١٠٦:١٢:٠٨١٢:٥٤:٤٠١٩:٣٧:٣٧١٩:٥٥:٤٥٠٠:١١:١١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٤٦٠٦:١١:١٨١٢:٥٤:٣٥١٩:٣٨:١٦١٩:٥٦:٢٧٠٠:١٠:٥٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٤١٠٦:١٠:٢٩١٢:٥٤:٣٠١٩:٣٨:٥٦١٩:٥٧:٠٩٠٠:١٠:٤٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٣٨٠٦:٠٩:٤١١٢:٥٤:٢٦١٩:٣٩:٣٥١٩:٥٧:٥١٠٠:١٠:٣٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤١:٣٥٠٦:٠٨:٥٥١٢:٥٤:٢٣١٩:٤٠:١٥١٩:٥٨:٣٢٠٠:١٠:٢٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٣٤٠٦:٠٨:٠٩١٢:٥٤:٢٠١٩:٤٠:٥٤١٩:٥٩:١٤٠٠:١٠:١٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٣٤٠٦:٠٧:٢٥١٢:٥٤:١٨١٩:٤١:٣٤١٩:٥٩:٥٦٠٠:١٠:٠٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٣٥٠٦:٠٦:٤٢١٢:٥٤:١٦١٩:٤٢:١٣٢٠:٠٠:٣٨٠٠:٠٩:٥٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٣٨٠٦:٠٦:٠٠١٢:٥٤:١٥١٩:٤٢:٥٢٢٠:٠١:٢٠٠٠:٠٩:٤٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٤١٠٦:٠٥:٢٠١٢:٥٤:١٤١٩:٤٣:٣١٢٠:٠٢:٠١٠٠:٠٩:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گردنه خرسی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گردنه خرسی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گردنه خرسی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گردنه خرسی

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای گردنه خرسی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گردنه خرسی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گردنه خرسی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای گردنه خرسی

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای گردنه خرسی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای گردنه خرسی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای گردنه خرسی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گردنه خرسی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گردنه خرسی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای گردنه خرسی

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای گردنه خرسی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گردنه خرسی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای گردنه خرسی

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای گردنه خرسی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای گردنه خرسی روستای گردنه خرسی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای گردنه خرسی روستای گردنه خرسی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای گردنه خرسی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گردنه خرسی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای گردنه خرسی

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش روستای گردنه خرسی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گردنه خرسی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای گردنه خرسی

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٦:٠٢٠٦:٢٩:٠٨١٣:٠٠:٤٢١٩:٣١:٤٩١٩:٤٩:٢٣٠٠:١٩:١٩
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٦:٤٩٠٦:٢٩:٤٣١٣:٠٠:٢٦١٩:٣٠:٤٣١٩:٤٨:١٥٠٠:١٩:١٠
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٧:٣٦٠٦:٣٠:١٧١٣:٠٠:١٠١٩:٢٩:٣٦١٩:٤٧:٠٦٠٠:١٩:٠٠
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٨:٢٣٠٦:٣٠:٥١١٢:٥٩:٥٤١٩:٢٨:٢٩١٩:٤٥:٥٧٠٠:١٨:٤٩
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٩:٠٩٠٦:٣١:٢٥١٢:٥٩:٣٧١٩:٢٧:٢١١٩:٤٤:٤٧٠٠:١٨:٣٨
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٩:٥٥٠٦:٣١:٥٩١٢:٥٩:١٩١٩:٢٦:١٢١٩:٤٣:٣٧٠٠:١٨:٢٦
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٠:٤٠٠٦:٣٢:٣٣١٢:٥٩:٠٢١٩:٢٥:٠٣١٩:٤٢:٢٦٠٠:١٨:١٤
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:١١:٢٥٠٦:٣٣:٠٧١٢:٥٨:٤٤١٩:٢٣:٥٣١٩:٤١:١٤٠٠:١٨:٠١
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٢:١٠٠٦:٣٣:٤٠١٢:٥٨:٢٥١٩:٢٢:٤٢١٩:٤٠:٠٢٠٠:١٧:٤٨
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٢:٥٤٠٦:٣٤:١٣١٢:٥٨:٠٦١٩:٢١:٣١١٩:٣٨:٤٩٠٠:١٧:٣٥
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٣:٣٨٠٦:٣٤:٤٧١٢:٥٧:٤٧١٩:٢٠:٢٠١٩:٣٧:٣٦٠٠:١٧:٢١
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٤:٢١٠٦:٣٥:٢٠١٢:٥٧:٢٨١٩:١٩:٠٨١٩:٣٦:٢٣٠٠:١٧:٠٦
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٥:٠٤٠٦:٣٥:٥٣١٢:٥٧:٠٨١٩:١٧:٥٦١٩:٣٥:٠٩٠٠:١٦:٥١
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٥:٤٧٠٦:٣٦:٢٦١٢:٥٦:٤٨١٩:١٦:٤٣١٩:٣٣:٥٥٠٠:١٦:٣٦
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٦:٢٩٠٦:٣٦:٥٩١٢:٥٦:٢٨١٩:١٥:٣٠١٩:٣٢:٤١٠٠:١٦:٢٠
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:١١٠٦:٣٧:٣١١٢:٥٦:٠٨١٩:١٤:١٦١٩:٣١:٢٦٠٠:١٦:٠٤
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:٥٢٠٦:٣٨:٠٤١٢:٥٥:٤٧١٩:١٣:٠٢١٩:٣٠:١١٠٠:١٥:٤٨
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٨:٣٣٠٦:٣٨:٣٧١٢:٥٥:٢٦١٩:١١:٤٨١٩:٢٨:٥٥٠٠:١٥:٣١
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٩:١٤٠٦:٣٩:١٠١٢:٥٥:٠٦١٩:١٠:٣٤١٩:٢٧:٤٠٠٠:١٥:١٤
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٩:٥٥٠٦:٣٩:٤٢١٢:٥٤:٤٥١٩:٠٩:١٩١٩:٢٦:٢٤٠٠:١٤:٥٧
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٠:٣٥٠٦:٤٠:١٥١٢:٥٤:٢٤١٩:٠٨:٠٤١٩:٢٥:٠٩٠٠:١٤:٣٩
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:١٥٠٦:٤٠:٤٨١٢:٥٤:٠٢١٩:٠٦:٤٩١٩:٢٣:٥٣٠٠:١٤:٢٢
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:٥٥٠٦:٤١:٢١١٢:٥٣:٤١١٩:٠٥:٣٤١٩:٢٢:٣٧٠٠:١٤:٠٤
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:٣٤٠٦:٤١:٥٣١٢:٥٣:٢٠١٩:٠٤:١٨١٩:٢١:٢٠٠٠:١٣:٤٦
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:١٣٠٦:٤٢:٢٦١٢:٥٢:٥٨١٩:٠٣:٠٣١٩:٢٠:٠٤٠٠:١٣:٢٧
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:٥٢٠٦:٤٢:٥٩١٢:٥٢:٣٧١٩:٠١:٤٧١٩:١٨:٤٨٠٠:١٣:٠٩
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٤:٣٠٠٦:٤٣:٣٢١٢:٥٢:١٦١٩:٠٠:٣٢١٩:١٧:٣٢٠٠:١٢:٥٠
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:٠٩٠٦:٤٤:٠٥١٢:٥١:٥٤١٨:٥٩:١٦١٩:١٦:١٦٠٠:١٢:٣١
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:٤٧٠٦:٤٤:٣٨١٢:٥١:٣٣١٨:٥٨:٠١١٩:١٥:٠٠٠٠:١٢:١٣
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٦:٢٥٠٦:٤٥:١١١٢:٥١:١٢١٨:٥٦:٤٥١٩:١٣:٤٤٢٣:٤١:٥٤
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٢٠٥:٤٥:٤٤١١:٥٠:٥١١٧:٥٥:٢٩١٨:١٢:٢٨٢٣:١١:٣٤

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ روستای گردنه خرسی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای گردنه خرسی روستای گردنه خرسی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای گردنه خرسی روستای گردنه خرسی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گردنه خرسی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گردنه خرسی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گردنه خرسی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گردنه خرسی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گردنه خرسی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گردنه خرسی

روستای گردنه خرسی بر روی نقشه

روستای گردنه خرسی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گردنه خرسی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گردنه خرسی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گردنه خرسی
اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای گردنه خرسی + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای گردنه خرسی + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای گردنه خرسی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گردنه خرسی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای گردنه خرسی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گردنه خرسی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گردنه خرسی رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گردنه خرسی دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا گردنه خرسی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا گردنه خرسی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق گردنه خرسی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق گردنه خرسی
زمان پخش اذان مستقیم به افق گردنه خرسی
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ گردنه خرسی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گردنه خرسی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گردنه خرسی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو