جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گرانک

گاوکان | ریگان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز گرانک


اذان صبح: ٠٤:٥٤:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٦:١٦:٢٢
اذان ظهر: ١١:٢٧:٥٩
غروب آفتاب: ١٦:٣٩:٣٢
اذان مغرب: ١٦:٥٧:٥٢
نیمه شب: ٢٢:٤٧:٠٦

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گرانک (شهرستان ریگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای گرانک)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای گرانک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گرانک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
بندگان خود را به قدر عقل ایشان مورد عتاب قرار دهید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گرانک

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گرانک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گرانک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گرانک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گرانک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گرانک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٧:٣٤٠٥:٥٩:٢٩١٢:٣٢:٢٧١٩:٠٥:٤٩١٩:٢٣:١٣٢٣:٥١:٠٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٦:٢٦٠٥:٥٨:٣٥١٢:٣٢:١٧١٩:٠٦:٢٤١٩:٢٣:٥٠٢٣:٥٠:٥٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٥:١٩٠٥:٥٧:٤١١٢:٣٢:٠٨١٩:٠٦:٥٩١٩:٢٤:٢٧٢٣:٥٠:٣٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:١٣٠٥:٥٦:٤٨١٢:٣١:٥٩١٩:٠٧:٣٤١٩:٢٥:٠٤٢٣:٥٠:٢١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٣:٠٨٠٥:٥٥:٥٦١٢:٣١:٥١١٩:٠٨:٠٩١٩:٢٥:٤١٢٣:٥٠:٠٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٢:٠٣٠٥:٥٥:٠٥١٢:٣١:٤٣١٩:٠٨:٤٥١٩:٢٦:١٩٢٣:٤٩:٥٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣١:٠٠٠٥:٥٤:١٥١٢:٣١:٣٦١٩:٠٩:٢٠١٩:٢٦:٥٧٢٣:٤٩:٣٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٩:٥٧٠٥:٥٣:٢٦١٢:٣١:٢٩١٩:٠٩:٥٦١٩:٢٧:٣٤٢٣:٤٩:٢٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٨:٥٥٠٥:٥٢:٣٨١٢:٣١:٢٣١٩:١٠:٣١١٩:٢٨:١٢٢٣:٤٩:١٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٧:٥٤٠٥:٥١:٥١١٢:٣١:١٨١٩:١١:٠٧١٩:٢٨:٥٠٢٣:٤٩:٠٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٦:٥٣٠٥:٥١:٠٥١٢:٣١:١٢١٩:١١:٤٢١٩:٢٩:٢٨٢٣:٤٨:٤٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٥:٥٤٠٥:٥٠:٢٠١٢:٣١:٠٨١٩:١٢:١٨١٩:٣٠:٠٦٢٣:٤٨:٣٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٤:٥٦٠٥:٤٩:٣٦١٢:٣١:٠٤١٩:١٢:٥٤١٩:٣٠:٤٣٢٣:٤٨:٢٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٣:٥٩٠٥:٤٨:٥٣١٢:٣١:٠٠١٩:١٣:٢٩١٩:٣١:٢١٢٣:٤٨:١٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٣:٠٣٠٥:٤٨:١٢١٢:٣٠:٥٨١٩:١٤:٠٥١٩:٣١:٥٩٢٣:٤٨:٠٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٢:٠٨٠٥:٤٧:٣١١٢:٣٠:٥٥١٩:١٤:٤١١٩:٣٢:٣٨٢٣:٤٧:٥٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢١:١٥٠٥:٤٦:٥٢١٢:٣٠:٥٤١٩:١٥:١٧١٩:٣٣:١٦٢٣:٤٧:٤٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٠:٢٢٠٥:٤٦:١٣١٢:٣٠:٥٣١٩:١٥:٥٢١٩:٣٣:٥٣٢٣:٤٧:٤٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٩:٣١٠٥:٤٥:٣٦١٢:٣٠:٥٢١٩:١٦:٢٨١٩:٣٤:٣١٢٣:٤٧:٣٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٨:٤١٠٥:٤٥:٠١١٢:٣٠:٥٢١٩:١٧:٠٤١٩:٣٥:٠٩٢٣:٤٧:٢٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٧:٥٢٠٥:٤٤:٢٦١٢:٣٠:٥٣١٩:١٧:٣٩١٩:٣٥:٤٧٢٣:٤٧:٢٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٧:٠٥٠٥:٤٣:٥٣١٢:٣٠:٥٤١٩:١٨:١٥١٩:٣٦:٢٥٢٣:٤٧:١٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٦:١٩٠٥:٤٣:٢١١٢:٣٠:٥٦١٩:١٨:٥٠١٩:٣٧:٠٢٢٣:٤٧:١٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٥:٣٥٠٥:٤٢:٥٠١٢:٣٠:٥٨١٩:١٩:٢٥١٩:٣٧:٤٠٢٣:٤٧:٠٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٤:٥١٠٥:٤٢:٢٠١٢:٣١:٠١١٩:٢٠:٠٠١٩:٣٨:١٧٢٣:٤٧:٠٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٤:١٠٠٥:٤١:٥٢١٢:٣١:٠٥١٩:٢٠:٣٥١٩:٣٨:٥٤٢٣:٤٧:٠٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٣:٣٠٠٥:٤١:٢٥١٢:٣١:٠٩١٩:٢١:١٠١٩:٣٩:٣٠٢٣:٤٧:٠٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٢:٥١٠٥:٤١:٠٠١٢:٣١:١٣١٩:٢١:٤٤١٩:٤٠:٠٧٢٣:٤٦:٥٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٢:١٤٠٥:٤٠:٣٥١٢:٣١:١٨١٩:٢٢:١٨١٩:٤٠:٤٣٢٣:٤٦:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گرانک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گرانک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گرانک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گرانک

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای گرانک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گرانک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گرانک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای گرانک

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای گرانک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای گرانک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای گرانک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گرانک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گرانک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای گرانک

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای گرانک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گرانک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای گرانک

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٠٠٦:٠١:٢٤١١:٢٠:٣٠١٦:٣٩:٢١١٦:٥٧:١٣٢٢:٤٠:٢٦
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤١:٣١٠٦:٠٢:١٢١١:٢٠:٤٦١٦:٣٩:٠٦١٦:٥٧:٠٠٢٢:٤٠:٣٩
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:١١٠٦:٠٢:٥٩١١:٢١:٠٢١٦:٣٨:٥٣١٦:٥٦:٤٩٢٢:٤٠:٥٢
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٢٠٦:٠٣:٤٦١١:٢١:٢٠١٦:٣٨:٤١١٦:٥٦:٣٩٢٢:٤١:٠٧
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٣٠٦:٠٤:٣٤١١:٢١:٣٩١٦:٣٨:٣١١٦:٥٦:٣١٢٢:٤١:٢٢
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٤٠٦:٠٥:٢١١١:٢١:٥٨١٦:٣٨:٢٣١٦:٥٦:٢٤٢٢:٤١:٣٩
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٤٠٦:٠٦:٠٧١١:٢٢:١٨١٦:٣٨:١٦١٦:٥٦:١٩٢٢:٤١:٥٦
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٥٠٦:٠٦:٥٤١١:٢٢:٣٨١٦:٣٨:١١١٦:٥٦:١٦٢٢:٤٢:١٣
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٦٠٦:٠٧:٤١١١:٢٢:٥٩١٦:٣٨:٠٨١٦:٥٦:١٤٢٢:٤٢:٣٢
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٦٠٦:٠٨:٢٧١١:٢٣:٢١١٦:٣٨:٠٦١٦:٥٦:١٤٢٢:٤٢:٥١
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٦٠٦:٠٩:١٢١١:٢٣:٤٤١٦:٣٨:٠٦١٦:٥٦:١٥٢٢:٤٣:١١
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٦٠٦:٠٩:٥٨١١:٢٤:٠٧١٦:٣٨:٠٧١٦:٥٦:١٨٢٢:٤٣:٣٢
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٦٠٦:١٠:٤٣١١:٢٤:٣١١٦:٣٨:١٠١٦:٥٦:٢٢٢٢:٤٣:٥٣
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٦٠٦:١١:٢٧١١:٢٤:٥٥١٦:٣٨:١٥١٦:٥٦:٢٨٢٢:٤٤:١٥
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٥٠٦:١٢:١١١١:٢٥:٢٠١٦:٣٨:٢١١٦:٥٦:٣٦٢٢:٤٤:٣٨
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٤٠٦:١٢:٥٥١١:٢٥:٤٦١٦:٣٨:٢٩١٦:٥٦:٤٥٢٢:٤٥:٠١
١٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٣٠٦:١٣:٣٧١١:٢٦:١١١٦:٣٨:٣٨١٦:٥٦:٥٥٢٢:٤٥:٢٥
١٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:١١٠٦:١٤:٢٠١١:٢٦:٣٨١٦:٣٨:٤٩١٦:٥٧:٠٧٢٢:٤٥:٤٩
١٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٩٠٦:١٥:٠١١١:٢٧:٠٥١٦:٣٩:٠٢١٦:٥٧:٢١٢٢:٤٦:١٤
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٦٠٦:١٥:٤٢١١:٢٧:٣٢١٦:٣٩:١٦١٦:٥٧:٣٦٢٢:٤٦:٤٠
٢١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٣٠٦:١٦:٢٢١١:٢٧:٥٩١٦:٣٩:٣٢١٦:٥٧:٥٢٢٢:٤٧:٠٦
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٠٠٦:١٧:٠١١١:٢٨:٢٧١٦:٣٩:٤٩١٦:٥٨:١٠٢٢:٤٧:٣٢
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٦٠٦:١٧:٤٠١١:٢٨:٥٦١٦:٤٠:٠٧١٦:٥٨:٢٩٢٢:٤٧:٥٩
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥١٠٦:١٨:١٧١١:٢٩:٢٤١٦:٤٠:٢٧١٦:٥٨:٥٠٢٢:٤٨:٢٧
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٦٠٦:١٨:٥٤١١:٢٩:٥٣١٦:٤٠:٤٩١٦:٥٩:١٢٢٢:٤٨:٥٤
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٠٠٦:١٩:٣٠١١:٣٠:٢٢١٦:٤١:١٢١٦:٥٩:٣٥٢٢:٤٩:٢٣
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٣٠٦:٢٠:٠٥١١:٣٠:٥٢١٦:٤١:٣٦١٧:٠٠:٠٠٢٢:٤٩:٥١
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٦٠٦:٢٠:٣٩١١:٣١:٢١١٦:٤٢:٠٢١٧:٠٠:٢٦٢٢:٥٠:٢٠
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٨٠٦:٢١:١١١١:٣١:٥١١٦:٤٢:٢٩١٧:٠٠:٥٤٢٢:٥٠:٤٩
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٩٠٦:٢١:٤٣١١:٣٢:٢١١٦:٤٢:٥٨١٧:٠١:٢٢٢٢:٥١:١٩

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای گرانک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای گرانک روستای گرانک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای گرانک روستای گرانک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گرانک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گرانک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گرانک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گرانک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گرانک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گرانک

روستای گرانک بر روی نقشه

روستای گرانک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گرانک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گرانک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گرانک
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای گرانک + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای گرانک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گرانک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گرانک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گرانک رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گرانک دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ گرانک دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق گرانک
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گرانک
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گرانک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق گرانک
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ گرانک دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گرانک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گرانک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو