جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر گاسکرمحله

نور | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز گاسکرمحله

اذان صبح: ٠٤:٥٠:٢١
طلوع آفتاب: ٠٦:١٥:٠٧
اذان ظهر: ١١:٤٦:٤٦
غروب آفتاب: ١٧:١٧:٥٥
اذان مغرب: ١٧:٣٦:٣٣
نیمه شب شرعی: ٢٣:٠٤:٣٤

چهارشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٩
٠٤ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢١ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گاسکرمحله (شهرستان نور) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ مهر ٩٩ شهر گاسکرمحله)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر گاسکرمحله)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر گاسکرمحله)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فرناندو پسوا
تجربه های زندگی به ما چیزی نمی آموزد، همان گونه كه تاریخ هم ما را از چیزی آگاه نمی كند. تجربه ی حقیقی زمانی به دست می آید كه ارتباط با واقعیت را محدود كنیم و كاهش ارتباط را نیرو بخشیم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر گاسکرمحله

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گاسکرمحله در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گاسکرمحله ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر گاسکرمحله (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گاسکرمحله ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان گاسکرمحله
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٠:٤٩٠٦:٢٩:٥٩١٣:٠٢:٢٨١٩:٣٥:٣٣١٩:٥٤:٢٣٠٠:١٧:٢٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٩:١٢٠٦:٢٨:٣٨١٣:٠٢:١٣١٩:٣٦:٢٥١٩:٥٥:١٧٠٠:١٧:٠٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٧:٣٥٠٦:٢٧:١٧١٣:٠١:٥٩١٩:٣٧:١٧١٩:٥٦:١٢٠٠:١٦:٣٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٥:٥٨٠٦:٢٥:٥٧١٣:٠١:٤٥١٩:٣٨:٠٩١٩:٥٧:٠٦٠٠:١٦:١٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٤:٢٢٠٦:٢٤:٣٨١٣:٠١:٣٢١٩:٣٩:٠١١٩:٥٨:٠١٠٠:١٥:٥٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٢:٤٦٠٦:٢٣:٢٠١٣:٠١:١٩١٩:٣٩:٥٤١٩:٥٨:٥٦٠٠:١٥:٣٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥١:١٠٠٦:٢٢:٠٢١٣:٠١:٠٦١٩:٤٠:٤٦١٩:٥٩:٥٠٠٠:١٥:١٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٩:٣٥٠٦:٢٠:٤٥١٣:٠٠:٥٤١٩:٤١:٣٨٢٠:٠٠:٤٥٠٠:١٤:٤٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٨:٠٠٠٦:١٩:٢٩١٣:٠٠:٤٢١٩:٤٢:٣٠٢٠:٠١:٤٠٠٠:١٤:٢٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٦:٢٦٠٦:١٨:١٤١٣:٠٠:٣١١٩:٤٣:٢٢٢٠:٠٢:٣٥٠٠:١٤:٠٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٤:٥٢٠٦:١٧:٠٠١٣:٠٠:٢٠١٩:٤٤:١٥٢٠:٠٣:٣٠٠٠:١٣:٤٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٣:١٩٠٦:١٥:٤٧١٣:٠٠:٠٩١٩:٤٥:٠٧٢٠:٠٤:٢٥٠٠:١٣:٢٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤١:٤٧٠٦:١٤:٣٤١٢:٥٩:٥٩١٩:٤٥:٥٩٢٠:٠٥:٢٠٠٠:١٣:٠٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٠:١٥٠٦:١٣:٢٣١٢:٥٩:٥٠١٩:٤٦:٥١٢٠:٠٦:١٦٠٠:١٢:٤٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٨:٤٤٠٦:١٢:١٢١٢:٥٩:٤١١٩:٤٧:٤٤٢٠:٠٧:١١٠٠:١٢:٢٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٧:١٣٠٦:١١:٠٣١٢:٥٩:٣٢١٩:٤٨:٣٦٢٠:٠٨:٠٦٠٠:١٢:١٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٥:٤٤٠٦:٠٩:٥٥١٢:٥٩:٢٤١٩:٤٩:٢٨٢٠:٠٩:٠١٠٠:١١:٥٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٤:١٥٠٦:٠٨:٤٧١٢:٥٩:١٧١٩:٥٠:٢٠٢٠:٠٩:٥٧٠٠:١١:٣٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٢:٤٧٠٦:٠٧:٤١١٢:٥٩:١٠١٩:٥١:١٣٢٠:١٠:٥٢٠٠:١١:١٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣١:٢٠٠٦:٠٦:٣٦١٢:٥٩:٠٤١٩:٥٢:٠٥٢٠:١١:٤٧٠٠:١١:٠٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٩:٥٤٠٦:٠٥:٣٣١٢:٥٨:٥٨١٩:٥٢:٥٧٢٠:١٢:٤٢٠٠:١٠:٤٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٨:٣٠٠٦:٠٤:٣٠١٢:٥٨:٥٣١٩:٥٣:٤٩٢٠:١٣:٣٨٠٠:١٠:٢٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٧:٠٦٠٦:٠٣:٢٩١٢:٥٨:٤٨١٩:٥٤:٤١٢٠:١٤:٣٣٠٠:١٠:١٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٥:٤٣٠٦:٠٢:٢٩١٢:٥٨:٤٤١٩:٥٥:٣٢٢٠:١٥:٢٨٠٠:٠٩:٥٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٤:٢١٠٦:٠١:٣٠١٢:٥٨:٤١١٩:٥٦:٢٤٢٠:١٦:٢٢٠٠:٠٩:٤٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٣:٠١٠٦:٠٠:٣٢١٢:٥٨:٣٨١٩:٥٧:١٥٢٠:١٧:١٧٠٠:٠٩:٢٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢١:٤٢٠٥:٥٩:٣٦١٢:٥٨:٣٦١٩:٥٨:٠٧٢٠:١٨:١٢٠٠:٠٩:١٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٠:٢٤٠٥:٥٨:٤٢١٢:٥٨:٣٤١٩:٥٨:٥٨٢٠:١٩:٠٦٠٠:٠٩:٠٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٩:٠٨٠٥:٥٧:٤٨١٢:٥٨:٣٣١٩:٥٩:٤٨٢٠:٢٠:٠٠٠٠:٠٨:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گاسکرمحله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گاسکرمحله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گاسکرمحله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گاسکرمحله

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر گاسکرمحله

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر گاسکرمحله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گاسکرمحله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر گاسکرمحله

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر گاسکرمحله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر گاسکرمحله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر گاسکرمحله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گاسکرمحله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گاسکرمحله برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گاسکرمحله

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر گاسکرمحله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گاسکرمحله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گاسکرمحله

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر گاسکرمحله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گاسکرمحله شهر گاسکرمحله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گاسکرمحله شهر گاسکرمحله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر گاسکرمحله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گاسکرمحله برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر گاسکرمحله

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر گاسکرمحله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گاسکرمحله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر گاسکرمحله

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٩٠٥:٥٠:١٢١١:٥٤:٤٨١٧:٥٨:٤٩١٨:١٧:٠٤٢٣:١٢:٣٠
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٢٠٥:٥١:٠٠١١:٥٤:٢٧١٧:٥٧:١٩١٨:١٥:٣٣٢٣:١٢:١٢
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٦٠٥:٥١:٤٨١١:٥٤:٠٦١٧:٥٥:٤٨١٨:١٤:٠٣٢٣:١١:٥٤
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٩٠٥:٥٢:٣٧١١:٥٣:٤٥١٧:٥٤:١٩١٨:١٢:٣٣٢٣:١١:٣٥
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٢٠٥:٥٣:٢٦١١:٥٣:٢٤١٧:٥٢:٤٩١٨:١١:٠٣٢٣:١١:١٧
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٥٠٥:٥٤:١٤١١:٥٣:٠٤١٧:٥١:١٩١٨:٠٩:٣٤٢٣:١٠:٥٨
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٧٠٥:٥٥:٠٣١١:٥٢:٤٤١٧:٤٩:٥٠١٨:٠٨:٠٤٢٣:١٠:٤٠
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٠٠٥:٥٥:٥٢١١:٥٢:٢٤١٧:٤٨:٢١١٨:٠٦:٣٦٢٣:١٠:٢١
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٢٠٥:٥٦:٤٢١١:٥٢:٠٤١٧:٤٦:٥٢١٨:٠٥:٠٧٢٣:١٠:٠٣
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٤٠٥:٥٧:٣١١١:٥١:٤٥١٧:٤٥:٢٤١٨:٠٣:٣٩٢٣:٠٩:٤٥
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٥٠٥:٥٨:٢١١١:٥١:٢٥١٧:٤٣:٥٦١٨:٠٢:١٢٢٣:٠٩:٢٧
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٧٠٥:٥٩:١١١١:٥١:٠٧١٧:٤٢:٢٨١٨:٠٠:٤٥٢٣:٠٩:٠٩
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٩٠٦:٠٠:٠٢١١:٥٠:٤٨١٧:٤١:٠١١٧:٥٩:١٨٢٣:٠٨:٥١
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٠٠٦:٠٠:٥٢١١:٥٠:٣٠١٧:٣٩:٣٥١٧:٥٧:٥٢٢٣:٠٨:٣٣
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣١٠٦:٠١:٤٣١١:٥٠:١٢١٧:٣٨:٠٨١٧:٥٦:٢٦٢٣:٠٨:١٦
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٣٠٦:٠٢:٣٤١١:٤٩:٥٥١٧:٣٦:٤٣١٧:٥٥:٠٢٢٣:٠٧:٥٨
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٤٠٦:٠٣:٢٦١١:٤٩:٣٨١٧:٣٥:١٧١٧:٥٣:٣٧٢٣:٠٧:٤١
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٥٠٦:٠٤:١٨١١:٤٩:٢٢١٧:٣٣:٥٣١٧:٥٢:١٤٢٣:٠٧:٢٥
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٦٠٦:٠٥:١٠١١:٤٩:٠٦١٧:٣٢:٢٩١٧:٥٠:٥١٢٣:٠٧:٠٨
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٨٠٦:٠٦:٠٢١١:٤٨:٥٠١٧:٣١:٠٦١٧:٤٩:٢٩٢٣:٠٦:٥٢
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٩٠٦:٠٦:٥٥١١:٤٨:٣٥١٧:٢٩:٤٣١٧:٤٨:٠٧٢٣:٠٦:٣٧
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٠٠٦:٠٧:٤٨١١:٤٨:٢١١٧:٢٨:٢١١٧:٤٦:٤٧٢٣:٠٦:٢١
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢١٠٦:٠٨:٤٢١١:٤٨:٠٧١٧:٢٧:٠٠١٧:٤٥:٢٧٢٣:٠٦:٠٦
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٣٠٦:٠٩:٣٦١١:٤٧:٥٤١٧:٢٥:٤٠١٧:٤٤:٠٨٢٣:٠٥:٥٢
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٠٤٠٦:١٠:٣٠١١:٤٧:٤١١٧:٢٤:٢٠١٧:٤٢:٥٠٢٣:٠٥:٣٨
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٥٥٠٦:١١:٢٥١١:٤٧:٢٩١٧:٢٣:٠١١٧:٤١:٣٢٢٣:٠٥:٢٤
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤٧٠٦:١٢:٢٠١١:٤٧:١٧١٧:٢١:٤٣١٧:٤٠:١٦٢٣:٠٥:١١
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٣٨٠٦:١٣:١٥١١:٤٧:٠٦١٧:٢٠:٢٦١٧:٣٩:٠١٢٣:٠٤:٥٨
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٣٠٠٦:١٤:١١١١:٤٦:٥٦١٧:١٩:١٠١٧:٣٧:٤٦٢٣:٠٤:٤٦
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢١٠٦:١٥:٠٧١١:٤٦:٤٦١٧:١٧:٥٥١٧:٣٦:٣٣٢٣:٠٤:٣٤

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر گاسکرمحله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر گاسکرمحله شهر گاسکرمحله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر گاسکرمحله شهر گاسکرمحله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گاسکرمحله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گاسکرمحله برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گاسکرمحله

کاسگرمحله، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان نور در استان مازندران ایران

شهر گاسکرمحله در ویکیپدیا

شهر گاسکرمحله

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گاسکرمحله موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گاسکرمحله برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گاسکرمحله بر روی نقشه

شهر گاسکرمحله بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گاسکرمحله

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گاسکرمحله است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گاسکرمحله
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر گاسکرمحله + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر گاسکرمحله + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر گاسکرمحله + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر گاسکرمحله + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر گاسکرمحله + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گاسکرمحله

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گاسکرمحله رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گاسکرمحله ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق گاسکرمحله
جدول اوقات شرعی امروز فردا گاسکرمحله دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گاسکرمحله
زمان پخش اذان مستقیم به افق گاسکرمحله
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ گاسکرمحله دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گاسکرمحله دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق گاسکرمحله

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گاسکرمحله یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو