جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای کوشک نار

کوشکنار | پارسیان | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز کوشک نار

اذان صبح: ٠٤:٣١:١٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٧:٣٢
اذان ظهر: ١١:٥٠:٤٦
غروب آفتاب: ١٧:٥٣:٣٦
اذان مغرب: ١٨:١٠:٠٥
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٢:٤٢

چهارشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٩
٠٥ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٣ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کوشک نار (شهرستان پارسیان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مهر ٩٩ روستای کوشک نار)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای کوشک نار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کوشک نار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اُرد بزرگ
آزمودگی انسانها از زر هم با ارزش تر است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کوشک نار

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کوشک نار در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کوشک نار ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای کوشک نار (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کوشک نار ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کوشک نار
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٥:١٧٠٦:٣٤:٢٣١٢:٥٨:٣٣١٩:٢٣:٠٨١٩:٤٠:٠٣٠٠:١٨:٣٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٤:٠٦٠٦:٣٣:٢٢١٢:٥٨:١٩١٩:٢٣:٣٩١٩:٤٠:٣٦٠٠:١٨:١٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٢:٥٦٠٦:٣٢:٢٣١٢:٥٨:٠٥١٩:٢٤:١١١٩:٤١:١٠٠٠:١٧:٥٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١١:٤٦٠٦:٣١:٢٤١٢:٥٧:٥١١٩:٢٤:٤٣١٩:٤١:٤٣٠٠:١٧:٤٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٠:٣٧٠٦:٣٠:٢٦١٢:٥٧:٣٨١٩:٢٥:١٥١٩:٤٢:١٧٠٠:١٧:٢٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٩:٢٨٠٦:٢٩:٢٨١٢:٥٧:٢٦١٩:٢٥:٤٧١٩:٤٢:٥١٠٠:١٧:٠٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٨:٢٠٠٦:٢٨:٣١١٢:٥٧:١٣١٩:٢٦:٢٠١٩:٤٣:٢٥٠٠:١٦:٤٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٧:١٢٠٦:٢٧:٣٥١٢:٥٧:٠٢١٩:٢٦:٥٢١٩:٤٣:٥٩٠٠:١٦:٢٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٦:٠٥٠٦:٢٦:٤٠١٢:٥٦:٥٠١٩:٢٧:٢٥١٩:٤٤:٣٤٠٠:١٦:١١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٤:٥٨٠٦:٢٥:٤٥١٢:٥٦:٣٩١٩:٢٧:٥٧١٩:٤٥:٠٩٠٠:١٥:٥٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٥٢٠٦:٢٤:٥١١٢:٥٦:٢٩١٩:٢٨:٣٠١٩:٤٥:٤٣٠٠:١٥:٣٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٤٦٠٦:٢٣:٥٨١٢:٥٦:١٩١٩:٢٩:٠٣١٩:٤٦:١٨٠٠:١٥:٢٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٤١٠٦:٢٣:٠٦١٢:٥٦:٠٩١٩:٢٩:٣٦١٩:٤٦:٥٣٠٠:١٥:٠٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٣٧٠٦:٢٢:١٤١٢:٥٦:٠٠١٩:٣٠:٠٩١٩:٤٧:٢٩٠٠:١٤:٥٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٣٤٠٦:٢١:٢٤١٢:٥٥:٥٢١٩:٣٠:٤٣١٩:٤٨:٠٤٠٠:١٤:٣٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٣١٠٦:٢٠:٣٤١٢:٥٥:٤٤١٩:٣١:١٦١٩:٤٨:٤٠٠٠:١٤:٢٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٧:٣٠٠٦:١٩:٤٦١٢:٥٥:٣٧١٩:٣١:٥٠١٩:٤٩:١٥٠٠:١٤:٠٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٢٩٠٦:١٨:٥٨١٢:٥٥:٣٠١٩:٣٢:٢٤١٩:٤٩:٥١٠٠:١٣:٥٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٢٩٠٦:١٨:١١١٢:٥٥:٢٣١٩:٣٢:٥٨١٩:٥٠:٢٧٠٠:١٣:٤٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٣٠٠٦:١٧:٢٦١٢:٥٥:١٨١٩:٣٣:٣٢١٩:٥١:٠٤٠٠:١٣:٣٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٣٢٠٦:١٦:٤١١٢:٥٥:١٣١٩:٣٤:٠٦١٩:٥١:٤٠٠٠:١٣:٢٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٣٥٠٦:١٥:٥٧١٢:٥٥:٠٨١٩:٣٤:٤٠١٩:٥٢:١٦٠٠:١٣:٠٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:٣٩٠٦:١٥:١٥١٢:٥٥:٠٤١٩:٣٥:١٤١٩:٥٢:٥٣٠٠:١٢:٥٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٤٤٠٦:١٤:٣٤١٢:٥٥:٠١١٩:٣٥:٤٩١٩:٥٣:٢٩٠٠:١٢:٤٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٥٠٠٦:١٣:٥٣١٢:٥٤:٥٨١٩:٣٦:٢٣١٩:٥٤:٠٦٠٠:١٢:٤٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٥٧٠٦:١٣:١٤١٢:٥٤:٥٦١٩:٣٦:٥٧١٩:٥٤:٤٣٠٠:١٢:٣١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٠٥٠٦:١٢:٣٦١٢:٥٤:٥٤١٩:٣٧:٣٢١٩:٥٥:١٩٠٠:١٢:٢٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:١٥٠٦:١١:٥٩١٢:٥٤:٥٣١٩:٣٨:٠٦١٩:٥٥:٥٦٠٠:١٢:١٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤٦:٢٥٠٦:١١:٢٣١٢:٥٤:٥٢١٩:٣٨:٤١١٩:٥٦:٣٢٠٠:١٢:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کوشک نار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کوشک نار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کوشک نار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کوشک نار

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای کوشک نار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کوشک نار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کوشک نار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای کوشک نار

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای کوشک نار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای کوشک نار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای کوشک نار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کوشک نار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کوشک نار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای کوشک نار

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای کوشک نار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کوشک نار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای کوشک نار

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای کوشک نار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای کوشک نار روستای کوشک نار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای کوشک نار روستای کوشک نار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای کوشک نار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کوشک نار برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای کوشک نار

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای کوشک نار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کوشک نار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای کوشک نار

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٨٠٥:٤٧:٠٥١١:٥١:٠٧١٧:٥٤:٤٥١٨:١١:١٥٢٣:١٣:٠٢
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:١٨٠٥:٤٧:٣٢١١:٥٠:٤٦١٧:٥٣:٣٦١٨:١٠:٠٥٢٣:١٢:٤٢
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٨٠٥:٤٨:٠٠١١:٥٠:٢٦١٧:٥٢:٢٧١٨:٠٨:٥٦٢٣:١٢:٢٢
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٨٠٥:٤٨:٢٧١١:٥٠:٠٥١٧:٥١:١٨١٨:٠٧:٤٨٢٣:١٢:٠٣
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٧٠٥:٤٨:٥٤١١:٤٩:٤٤١٧:٥٠:١٠١٨:٠٦:٣٩٢٣:١١:٤٣
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٧٠٥:٤٩:٢٢١١:٤٩:٢٤١٧:٤٩:٠١١٨:٠٥:٣١٢٣:١١:٢٤
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٦٠٥:٤٩:٥٠١١:٤٩:٠٣١٧:٤٧:٥٣١٨:٠٤:٢٣٢٣:١١:٠٤
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٦٠٥:٥٠:١٨١١:٤٨:٤٣١٧:٤٦:٤٥١٨:٠٣:١٥٢٣:١٠:٤٥
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٥٠٥:٥٠:٤٦١١:٤٨:٢٤١٧:٤٥:٣٨١٨:٠٢:٠٨٢٣:١٠:٢٦
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٤٠٥:٥١:١٤١١:٤٨:٠٤١٧:٤٤:٣٠١٨:٠١:٠١٢٣:١٠:٠٧
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٤٠٥:٥١:٤٣١١:٤٧:٤٥١٧:٤٣:٢٣١٧:٥٩:٥٤٢٣:٠٩:٤٨
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٣٠٥:٥٢:١٢١١:٤٧:٢٦١٧:٤٢:١٧١٧:٥٨:٤٨٢٣:٠٩:٢٩
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٢٠٥:٥٢:٤١١١:٤٧:٠٨١٧:٤١:١١١٧:٥٧:٤٢٢٣:٠٩:١١
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:١١٠٥:٥٣:١١١١:٤٦:٥٠١٧:٤٠:٠٥١٧:٥٦:٣٧٢٣:٠٨:٥٣
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤١٠٥:٥٣:٤١١١:٤٦:٣٢١٧:٣٩:٠٠١٧:٥٥:٣٢٢٣:٠٨:٣٥
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٠٠٥:٥٤:١١١١:٤٦:١٥١٧:٣٧:٥٥١٧:٥٤:٢٨٢٣:٠٨:١٧
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٩٠٥:٥٤:٤١١١:٤٥:٥٨١٧:٣٦:٥١١٧:٥٣:٢٥٢٣:٠٨:٠٠
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٩٠٥:٥٥:١٢١١:٤٥:٤١١٧:٣٥:٤٧١٧:٥٢:٢٢٢٣:٠٧:٤٣
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٩٠٥:٥٥:٤٤١١:٤٥:٢٥١٧:٣٤:٤٤١٧:٥١:١٩٢٣:٠٧:٢٦
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٨٠٥:٥٦:١٥١١:٤٥:١٠١٧:٣٣:٤٢١٧:٥٠:١٨٢٣:٠٧:١٠
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٨٠٥:٥٦:٤٧١١:٤٤:٥٥١٧:٣٢:٤٠١٧:٤٩:١٧٢٣:٠٦:٥٤
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٨٠٥:٥٧:٢٠١١:٤٤:٤٠١٧:٣١:٣٩١٧:٤٨:١٧٢٣:٠٦:٣٩
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٩٠٥:٥٧:٥٢١١:٤٤:٢٦١٧:٣٠:٣٨١٧:٤٧:١٧٢٣:٠٦:٢٤
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٩٠٥:٥٨:٢٦١١:٤٤:١٣١٧:٢٩:٣٨١٧:٤٦:١٩٢٣:٠٦:٠٩
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٩٠٥:٥٨:٥٩١١:٤٤:٠٠١٧:٢٨:٣٩١٧:٤٥:٢١٢٣:٠٥:٥٥
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٠٠٥:٥٩:٣٣١١:٤٣:٤٨١٧:٢٧:٤١١٧:٤٤:٢٤٢٣:٠٥:٤١
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤١٠٦:٠٠:٠٨١١:٤٣:٣٧١٧:٢٦:٤٤١٧:٤٣:٢٨٢٣:٠٥:٢٨
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٢٠٦:٠٠:٤٣١١:٤٣:٢٦١٧:٢٥:٤٧١٧:٤٢:٣٢٢٣:٠٥:١٥
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٤٠٦:٠١:١٨١١:٤٣:١٥١٧:٢٤:٥١١٧:٤١:٣٨٢٣:٠٥:٠٣
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٥٠٦:٠١:٥٣١١:٤٣:٠٦١٧:٢٣:٥٧١٧:٤٠:٤٤٢٣:٠٤:٥٢

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای کوشک نار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای کوشک نار روستای کوشک نار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای کوشک نار روستای کوشک نار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کوشک نار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کوشک نار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کوشک نار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کوشک نار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کوشک نار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کوشک نار

روستای کوشک نار بر روی نقشه

روستای کوشک نار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کوشک نار

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کوشک نار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کوشک نار
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای کوشک نار + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای کوشک نار + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای کوشک نار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کوشک نار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای کوشک نار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کوشک نار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کوشک نار رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کوشک نار دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق کوشک نار
افق شرعی امروز فردا کوشک نار دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کوشک نار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کوشک نار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق کوشک نار
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق کوشک نار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کوشک نار دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کوشک نار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو