جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای کهن ملا

بیرک | مهرستان (زابلی) | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز کهن ملا

اذان صبح: ٠٣:٥٥:٥٧
طلوع آفتاب: ٠٥:١٢:١٨
اذان ظهر: ١١:١٧:١٠
غروب آفتاب: ١٧:٢١:٣٧
اذان مغرب: ١٧:٣٨:٠٦
نیمه شب شرعی: ٢٢:٣٩:٠٢

دوشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٩
٠٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کهن ملا (شهرستان مهرستان (زابلی)) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٩ روستای کهن ملا)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای کهن ملا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کهن ملا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

پائولو كوئیلو
لازم نیست آدم از كوهی بالا رود تا بفهمد بلند است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کهن ملا

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کهن ملا در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کهن ملا ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای کهن ملا (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کهن ملا ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کهن ملا
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٠:٥٨٠٦:٠٠:٠٤١٢:٢٤:١٤١٨:٤٨:٤٨١٩:٠٥:٤٣٢٣:٤٤:١٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٩:٤٨٠٥:٥٩:٠٤١٢:٢٤:٠٠١٨:٤٩:٢٠١٩:٠٦:١٦٢٣:٤٣:٥٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٨:٣٧٠٥:٥٨:٠٤١٢:٢٣:٤٦١٨:٤٩:٥١١٩:٠٦:٥٠٢٣:٤٣:٤٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٧:٢٨٠٥:٥٧:٠٥١٢:٢٣:٣٢١٨:٥٠:٢٣١٩:٠٧:٢٣٢٣:٤٣:٢١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٦:١٨٠٥:٥٦:٠٧١٢:٢٣:١٩١٨:٥٠:٥٥١٩:٠٧:٥٧٢٣:٤٣:٠٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٥:٠٩٠٥:٥٥:١٠١٢:٢٣:٠٧١٨:٥١:٢٨١٩:٠٨:٣١٢٣:٤٢:٤٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٤:٠١٠٥:٥٤:١٣١٢:٢٢:٥٤١٨:٥٢:٠٠١٩:٠٩:٠٥٢٣:٤٢:٢٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٢:٥٣٠٥:٥٣:١٦١٢:٢٢:٤٢١٨:٥٢:٣٢١٩:٠٩:٤٠٢٣:٤٢:٠٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣١:٤٦٠٥:٥٢:٢١١٢:٢٢:٣١١٨:٥٣:٠٥١٩:١٠:١٤٢٣:٤١:٥٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٠:٣٩٠٥:٥١:٢٦١٢:٢٢:٢٠١٨:٥٣:٣٨١٩:١٠:٤٩٢٣:٤١:٣٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٩:٣٣٠٥:٥٠:٣٢١٢:٢٢:١٠١٨:٥٤:١٠١٩:١١:٢٤٢٣:٤١:١٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٨:٢٧٠٥:٤٩:٣٩١٢:٢٢:٠٠١٨:٥٤:٤٣١٩:١١:٥٩٢٣:٤١:٠٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٧:٢٢٠٥:٤٨:٤٧١٢:٢١:٥٠١٨:٥٥:١٦١٩:١٢:٣٤٢٣:٤٠:٤٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٦:١٨٠٥:٤٧:٥٥١٢:٢١:٤١١٨:٥٥:٥٠١٩:١٣:٠٩٢٣:٤٠:٣٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٥:١٥٠٥:٤٧:٠٥١٢:٢١:٣٣١٨:٥٦:٢٣١٩:١٣:٤٤٢٣:٤٠:١٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٤:١٢٠٥:٤٦:١٥١٢:٢١:٢٥١٨:٥٦:٥٧١٩:١٤:٢٠٢٣:٤٠:٠٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٣:١١٠٥:٤٥:٢٧١٢:٢١:١٧١٨:٥٧:٣٠١٩:١٤:٥٦٢٣:٣٩:٥٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٢:١٠٠٥:٤٤:٣٩١٢:٢١:١٠١٨:٥٨:٠٤١٩:١٥:٣٢٢٣:٣٩:٣٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢١:١٠٠٥:٤٣:٥٢١٢:٢١:٠٤١٨:٥٨:٣٨١٩:١٦:٠٨٢٣:٣٩:٢٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٠:١١٠٥:٤٣:٠٦١٢:٢٠:٥٨١٨:٥٩:١٢١٩:١٦:٤٤٢٣:٣٩:١٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٩:١٢٠٥:٤٢:٢٢١٢:٢٠:٥٣١٨:٥٩:٤٦١٩:١٧:٢٠٢٣:٣٩:٠١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٨:١٥٠٥:٤١:٣٨١٢:٢٠:٤٩١٩:٠٠:٢٠١٩:١٧:٥٧٢٣:٣٨:٥٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٧:١٩٠٥:٤٠:٥٦١٢:٢٠:٤٥١٩:٠٠:٥٥١٩:١٨:٣٣٢٣:٣٨:٣٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٦:٢٤٠٥:٤٠:١٤١٢:٢٠:٤١١٩:٠١:٢٩١٩:١٩:١٠٢٣:٣٨:٣٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٥:٣٠٠٥:٣٩:٣٤١٢:٢٠:٣٨١٩:٠٢:٠٣١٩:١٩:٤٦٢٣:٣٨:٢٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٤:٣٧٠٥:٣٨:٥٥١٢:٢٠:٣٦١٩:٠٢:٣٨١٩:٢٠:٢٣٢٣:٣٨:١٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٣:٤٥٠٥:٣٨:١٧١٢:٢٠:٣٤١٩:٠٣:١٢١٩:٢١:٠٠٢٣:٣٨:٠٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٢:٥٥٠٥:٣٧:٤٠١٢:٢٠:٣٣١٩:٠٣:٤٧١٩:٢١:٣٦٢٣:٣٧:٥٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:١٢:٠٦٠٥:٣٧:٠٤١٢:٢٠:٣٣١٩:٠٤:٢١١٩:٢٢:١٣٢٣:٣٧:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کهن ملا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کهن ملا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کهن ملا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کهن ملا

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای کهن ملا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کهن ملا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کهن ملا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای کهن ملا

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای کهن ملا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای کهن ملا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای کهن ملا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کهن ملا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کهن ملا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای کهن ملا

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای کهن ملا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کهن ملا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای کهن ملا

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای کهن ملا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای کهن ملا روستای کهن ملا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای کهن ملا روستای کهن ملا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای کهن ملا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کهن ملا برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای کهن ملا

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش روستای کهن ملا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کهن ملا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای کهن ملا

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٧٠٥:٥٨:٤٧١٢:٢٧:٠١١٨:٥٤:٥١١٩:١١:٥٢٢٣:٤٧:٠٤
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٧٠٥:٥٩:١٦١٢:٢٦:٤٥١٨:٥٣:٥٠١٩:١٠:٥٠٢٣:٤٦:٥٣
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٦٠٥:٥٩:٤٥١٢:٢٦:٢٩١٨:٥٢:٥٠١٩:٠٩:٤٨٢٣:٤٦:٤٣
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٥٠٦:٠٠:١٣١٢:٢٦:١٣١٨:٥١:٤٨١٩:٠٨:٤٤٢٣:٤٦:٣١
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤١:١٤٠٦:٠٠:٤١١٢:٢٥:٥٦١٨:٥٠:٤٦١٩:٠٧:٤١٢٣:٤٦:١٩
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤١:٥٢٠٦:٠١:٠٩١٢:٢٥:٣٨١٨:٤٩:٤٤١٩:٠٦:٣٦٢٣:٤٦:٠٧
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٠٠٦:٠١:٣٧١٢:٢٥:٢١١٨:٤٨:٤٠١٩:٠٥:٣٢٢٣:٤٥:٥٤
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٨٠٦:٠٢:٠٤١٢:٢٥:٠٢١٨:٤٧:٣٦١٩:٠٤:٢٦٢٣:٤٥:٤١
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤٥٠٦:٠٢:٣٢١٢:٢٤:٤٤١٨:٤٦:٣٢١٩:٠٣:٢٠٢٣:٤٥:٢٧
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢١٠٦:٠٢:٥٩١٢:٢٤:٢٥١٨:٤٥:٢٧١٩:٠٢:١٤٢٣:٤٥:١٢
١١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٨٠٦:٠٣:٢٦١٢:٢٤:٠٦١٨:٤٤:٢٢١٩:٠١:٠٧٢٣:٤٤:٥٨
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٤٠٦:٠٣:٥٣١٢:٢٣:٤٧١٨:٤٣:١٦١٩:٠٠:٠٠٢٣:٤٤:٤٣
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٦:٠٩٠٦:٠٤:٢٠١٢:٢٣:٢٧١٨:٤٢:١٠١٨:٥٨:٥٣٢٣:٤٤:٢٧
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤٤٠٦:٠٤:٤٦١٢:٢٣:٠٧١٨:٤١:٠٣١٨:٥٧:٤٥٢٣:٤٤:١١
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٧:١٩٠٦:٠٥:١٣١٢:٢٢:٤٧١٨:٣٩:٥٦١٨:٥٦:٣٧٢٣:٤٣:٥٥
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥٣٠٦:٠٥:٤٠١٢:٢٢:٢٧١٨:٣٨:٤٩١٨:٥٥:٢٩٢٣:٤٣:٣٨
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٨٠٦:٠٦:٠٦١٢:٢٢:٠٦١٨:٣٧:٤١١٨:٥٤:٢٠٢٣:٤٣:٢١
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠١٠٦:٠٦:٣٣١٢:٢١:٤٥١٨:٣٦:٣٣١٨:٥٣:١١٢٣:٤٣:٠٤
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٩:٣٥٠٦:٠٦:٥٩١٢:٢١:٢٤١٨:٣٥:٢٥١٨:٥٢:٠٢٢٣:٤٢:٤٧
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٠:٠٨٠٦:٠٧:٢٦١٢:٢١:٠٤١٨:٣٤:١٧١٨:٥٠:٥٣٢٣:٤٢:٢٩
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤١٠٦:٠٧:٥٢١٢:٢٠:٤٢١٨:٣٣:٠٨١٨:٤٩:٤٣٢٣:٤٢:١١
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥١:١٤٠٦:٠٨:١٨١٢:٢٠:٢١١٨:٣١:٥٩١٨:٤٨:٣٤٢٣:٤١:٥٣
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٦٠٦:٠٨:٤٥١٢:٢٠:٠٠١٨:٣٠:٥٠١٨:٤٧:٢٤٢٣:٤١:٣٤
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٨٠٦:٠٩:١١١٢:١٩:٣٩١٨:٢٩:٤١١٨:٤٦:١٤٢٣:٤١:١٦
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥٠٠٦:٠٩:٣٨١٢:١٩:١٧١٨:٢٨:٣٢١٨:٤٥:٠٤٢٣:٤٠:٥٧
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢٢٠٦:١٠:٠٤١٢:١٨:٥٦١٨:٢٧:٢٣١٨:٤٣:٥٥٢٣:٤٠:٣٨
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥٣٠٦:١٠:٣١١٢:١٨:٣٥١٨:٢٦:١٤١٨:٤٢:٤٥٢٣:٤٠:١٩
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٤٠٦:١٠:٥٨١٢:١٨:١٣١٨:٢٥:٠٤١٨:٤١:٣٥٢٣:٤٠:٠٠
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٤:٥٥٠٦:١١:٢٤١٢:١٧:٥٢١٨:٢٣:٥٥١٨:٤٠:٢٥٢٣:٣٩:٤١
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٦٠٦:١١:٥١١٢:١٧:٣١١٨:٢٢:٤٦١٨:٣٩:١٦٢٣:٠٩:٢١
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٣:٥٥:٥٧٠٥:١٢:١٨١١:١٧:١٠١٧:٢١:٣٧١٧:٣٨:٠٦٢٢:٣٩:٠٢

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ روستای کهن ملا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای کهن ملا روستای کهن ملا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای کهن ملا روستای کهن ملا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کهن ملا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کهن ملا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کهن ملا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کهن ملا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کهن ملا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کهن ملا

روستای کهن ملا بر روی نقشه

روستای کهن ملا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کهن ملا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کهن ملا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کهن ملا
اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای کهن ملا + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای کهن ملا + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای کهن ملا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کهن ملا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای کهن ملا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کهن ملا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کهن ملا رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کهن ملا دانلود pdf
افق شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ کهن ملا دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کهن ملا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کهن ملا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق کهن ملا
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کهن ملا
زمان پخش اذان مستقیم به افق کهن ملا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق کهن ملا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کهن ملا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو