جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای کلون بالا

جویم | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز کلون بالا

اذان صبح: ٠٤:٢٦:٠٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٣:٠٥
اذان ظهر: ١١:٤٦:٢٠
غروب آفتاب: ١٧:٤٩:١٠
اذان مغرب: ١٨:٠٥:٤٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:٠٧:٥٣

چهارشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٩
٠٥ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٣ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کلون بالا (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مهر ٩٩ روستای کلون بالا)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای کلون بالا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کلون بالا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
خرد اندیشی همچون دمل آگینی [ = آلوده ] است كه پنهان می خزد و هیچ جا روی نشان نمی دهد تا آنكه تن سراپا از دملها پر شود و بگندد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کلون بالا

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کلون بالا در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کلون بالا ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای کلون بالا (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کلون بالا ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کلون بالا
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٨:٥٧٠٦:٢٨:٥٨١٢:٥٤:٠٧١٩:١٩:٤١١٩:٣٦:٤٧٠٠:١٣:٤٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٧:٤٤٠٦:٢٧:٥٦١٢:٥٣:٥٢١٩:٢٠:١٥١٩:٣٧:٢٢٠٠:١٣:٢٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٦:٣١٠٦:٢٦:٥٤١٢:٥٣:٣٩١٩:٢٠:٤٩١٩:٣٧:٥٨٠٠:١٣:٠٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٥:١٨٠٦:٢٥:٥٣١٢:٥٣:٢٥١٩:٢١:٢٣١٩:٣٨:٣٤٠٠:١٢:٤٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٤:٠٧٠٦:٢٤:٥٣١٢:٥٣:١٢١٩:٢١:٥٧١٩:٣٩:١٠٠٠:١٢:٢٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٢:٥٥٠٦:٢٣:٥٣١٢:٥٢:٥٩١٩:٢٢:٣١١٩:٣٩:٤٦٠٠:١٢:٠٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠١:٤٤٠٦:٢٢:٥٤١٢:٥٢:٤٧١٩:٢٣:٠٥١٩:٤٠:٢٢٠٠:١١:٤٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٠:٣٤٠٦:٢١:٥٦١٢:٥٢:٣٥١٩:٢٣:٤٠١٩:٤٠:٥٨٠٠:١١:٣٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٩:٢٤٠٦:٢٠:٥٨١٢:٥٢:٢٤١٩:٢٤:١٤١٩:٤١:٣٥٠٠:١١:١٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:١٤٠٦:٢٠:٠٢١٢:٥٢:١٣١٩:٢٤:٤٩١٩:٤٢:١٢٠٠:١٠:٥٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٠٦٠٦:١٩:٠٦١٢:٥٢:٠٢١٩:٢٥:٢٤١٩:٤٢:٤٨٠٠:١٠:٤١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٥٧٠٦:١٨:١١١٢:٥١:٥٢١٩:٢٥:٥٩١٩:٤٣:٢٥٠٠:١٠:٢٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٥٠٠٦:١٧:١٦١٢:٥١:٤٣١٩:٢٦:٣٤١٩:٤٤:٠٣٠٠:١٠:٠٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٤٣٠٦:١٦:٢٣١٢:٥١:٣٤١٩:٢٧:٠٩١٩:٤٤:٤٠٠٠:٠٩:٥٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٣٧٠٦:١٥:٣١١٢:٥١:٢٦١٩:٢٧:٤٤١٩:٤٥:١٧٠٠:٠٩:٣٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥١:٣٢٠٦:١٤:٣٩١٢:٥١:١٨١٩:٢٨:٢٠١٩:٤٥:٥٥٠٠:٠٩:٢٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٠:٢٨٠٦:١٣:٤٩١٢:٥١:١٠١٩:٢٨:٥٥١٩:٤٦:٣٣٠٠:٠٩:١٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٢٥٠٦:١٢:٥٩١٢:٥١:٠٣١٩:٢٩:٣١١٩:٤٧:١١٠٠:٠٨:٥٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٢٢٠٦:١٢:١٠١٢:٥٠:٥٧١٩:٣٠:٠٧١٩:٤٧:٤٩٠٠:٠٨:٤٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٢١٠٦:١١:٢٣١٢:٥٠:٥١١٩:٣٠:٤٣١٩:٤٨:٢٧٠٠:٠٨:٣١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٢٠٠٦:١٠:٣٦١٢:٥٠:٤٦١٩:٣١:١٩١٩:٤٩:٠٥٠٠:٠٨:٢٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٢٠٠٦:٠٩:٥١١٢:٥٠:٤٢١٩:٣١:٥٥١٩:٤٩:٤٣٠٠:٠٨:٠٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٢٢٠٦:٠٩:٠٧١٢:٥٠:٣٨١٩:٣٢:٣١١٩:٥٠:٢٢٠٠:٠٧:٥٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٢٤٠٦:٠٨:٢٤١٢:٥٠:٣٤١٩:٣٣:٠٧١٩:٥١:٠٠٠٠:٠٧:٤٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٢٨٠٦:٠٧:٤٢١٢:٥٠:٣١١٩:٣٣:٤٣١٩:٥١:٣٨٠٠:٠٧:٣٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٣٣٠٦:٠٧:٠١١٢:٥٠:٢٩١٩:٣٤:١٩١٩:٥٢:١٧٠٠:٠٧:٢٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٣٩٠٦:٠٦:٢١١٢:٥٠:٢٨١٩:٣٤:٥٥١٩:٥٢:٥٥٠٠:٠٧:٢٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٤٦٠٦:٠٥:٤٢١٢:٥٠:٢٦١٩:٣٥:٣١١٩:٥٣:٣٣٠٠:٠٧:١٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٨:٥٤٠٦:٠٥:٠٥١٢:٥٠:٢٦١٩:٣٦:٠٧١٩:٥٤:١٢٠٠:٠٧:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کلون بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کلون بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کلون بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کلون بالا

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای کلون بالا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کلون بالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کلون بالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای کلون بالا

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای کلون بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای کلون بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای کلون بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کلون بالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کلون بالا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای کلون بالا

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای کلون بالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کلون بالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای کلون بالا

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای کلون بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای کلون بالا روستای کلون بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای کلون بالا روستای کلون بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای کلون بالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کلون بالا برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای کلون بالا

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای کلون بالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کلون بالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای کلون بالا

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣١٠٥:٤٢:٣٦١١:٤٦:٤١١٧:٥٠:٢١١٨:٠٧:٠٠٢٣:٠٨:١٢
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٤٠٥:٤٣:٠٥١١:٤٦:٢٠١٧:٤٩:١٠١٨:٠٥:٤٩٢٣:٠٧:٥٣
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٦٠٥:٤٣:٣٤١١:٤٥:٥٩١٧:٤٧:٥٩١٨:٠٤:٣٨٢٣:٠٧:٣٣
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٨٠٥:٤٤:٠٤١١:٤٥:٣٨١٧:٤٦:٤٨١٨:٠٣:٢٧٢٣:٠٧:١٤
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٠٠٥:٤٤:٣٣١١:٤٥:١٨١٧:٤٥:٣٧١٨:٠٢:١٦٢٣:٠٦:٥٥
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٢٠٥:٤٥:٠٣١١:٤٤:٥٧١٧:٤٤:٢٦١٨:٠١:٠٥٢٣:٠٦:٣٥
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٤٠٥:٤٥:٣٣١١:٤٤:٣٧١٧:٤٣:١٦١٧:٥٩:٥٥٢٣:٠٦:١٦
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٦٠٥:٤٦:٠٣١١:٤٤:١٧١٧:٤٢:٠٦١٧:٥٨:٤٥٢٣:٠٥:٥٧
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٧٠٥:٤٦:٣٤١١:٤٣:٥٧١٧:٤٠:٥٦١٧:٥٧:٣٥٢٣:٠٥:٣٨
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٩٠٥:٤٧:٠٥١١:٤٣:٣٨١٧:٣٩:٤٧١٧:٥٦:٢٦٢٣:٠٥:١٩
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥١٠٥:٤٧:٣٥١١:٤٣:١٩١٧:٣٨:٣٧١٧:٥٥:١٨٢٣:٠٥:٠٠
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٢٠٥:٤٨:٠٧١١:٤٣:٠٠١٧:٣٧:٢٩١٧:٥٤:٠٩٢٣:٠٤:٤١
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٤٠٥:٤٨:٣٨١١:٤٢:٤١١٧:٣٦:٢٠١٧:٥٣:٠١٢٣:٠٤:٢٣
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٥٠٥:٤٩:١٠١١:٤٢:٢٣١٧:٣٥:١٢١٧:٥١:٥٤٢٣:٠٤:٠٥
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٧٠٥:٤٩:٤٢١١:٤٢:٠٦١٧:٣٤:٠٥١٧:٥٠:٤٧٢٣:٠٣:٤٧
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٨٠٥:٥٠:١٤١١:٤١:٤٨١٧:٣٢:٥٨١٧:٤٩:٤١٢٣:٠٣:٢٩
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٠٠٥:٥٠:٤٧١١:٤١:٣١١٧:٣١:٥٢١٧:٤٨:٣٥٢٣:٠٣:١٢
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٢٠٥:٥١:٢٠١١:٤١:١٥١٧:٣٠:٤٦١٧:٤٧:٣٠٢٣:٠٢:٥٥
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٤٠٥:٥١:٥٣١١:٤٠:٥٩١٧:٢٩:٤٠١٧:٤٦:٢٦٢٣:٠٢:٣٨
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٦٠٥:٥٢:٢٧١١:٤٠:٤٣١٧:٢٨:٣٦١٧:٤٥:٢٢٢٣:٠٢:٢٢
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٨٠٥:٥٣:٠١١١:٤٠:٢٨١٧:٢٧:٣٢١٧:٤٤:١٩٢٣:٠٢:٠٦
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٠٠٥:٥٣:٣٦١١:٤٠:١٤١٧:٢٦:٢٩١٧:٤٣:١٧٢٣:٠١:٥١
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٣٠٥:٥٤:١١١١:٤٠:٠٠١٧:٢٥:٢٦١٧:٤٢:١٥٢٣:٠١:٣٦
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٥٠٥:٥٤:٤٦١١:٣٩:٤٧١٧:٢٤:٢٤١٧:٤١:١٤٢٣:٠١:٢١
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٨٠٥:٥٥:٢٢١١:٣٩:٣٤١٧:٢٣:٢٣١٧:٤٠:١٤٢٣:٠١:٠٧
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥١٠٥:٥٥:٥٨١١:٣٩:٢٢١٧:٢٢:٢٣١٧:٣٩:١٥٢٣:٠٠:٥٣
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٤٠٥:٥٦:٣٥١١:٣٩:١٠١٧:٢١:٢٣١٧:٣٨:١٧٢٣:٠٠:٤٠
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٧٠٥:٥٧:١٢١١:٣٨:٥٩١٧:٢٠:٢٤١٧:٣٧:١٩٢٣:٠٠:٢٧
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٠٠٥:٥٧:٤٩١١:٣٨:٤٩١٧:١٩:٢٦١٧:٣٦:٢٣٢٣:٠٠:١٥
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٤٠٥:٥٨:٢٧١١:٣٨:٣٩١٧:١٨:٢٩١٧:٣٥:٢٧٢٣:٠٠:٠٤

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای کلون بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای کلون بالا روستای کلون بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای کلون بالا روستای کلون بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کلون بالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کلون بالا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کلون بالا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کلون بالا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کلون بالا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کلون بالا

روستای کلون بالا بر روی نقشه

روستای کلون بالا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کلون بالا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کلون بالا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کلون بالا
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای کلون بالا + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای کلون بالا + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای کلون بالا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کلون بالا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای کلون بالا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کلون بالا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کلون بالا رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کلون بالا
زمان پخش اذان آنلاین به افق کلون بالا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کلون بالا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کلون بالا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کلون بالا
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کلون بالا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کلون بالا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق کلون بالا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کلون بالا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو