جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر کله گان

سراوان | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز کله گان


اذان صبح: ٠٤:٤٩:٠٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٨:٤٣
اذان ظهر: ١١:٣٠:٤٧
غروب آفتاب: ١٦:٥٣:٠٧
اذان مغرب: ١٧:١٠:٤٥
نیمه شب: ٢٢:٥١:٠٠

جمعه ٠٤ بهمن ١٣٩٨
٢٨ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٤ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کله گان (شهرستان سراوان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ بهمن ٩٨ شهر کله گان)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر کله گان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کله گان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اریك نیوتن
آرزوهای هر كس نتیجه ی تجربه های زندگی او است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کله گان

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کله گان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کله گان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر کله گان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کله گان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کله گان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٤:٤٢٠٥:٤٥:٤٢١٢:١٦:٥٩١٨:٤٨:٣٩١٩:٠٥:٥٣٢٣:٣٦:٠٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٣:٣٦٠٥:٤٤:٤٨١٢:١٦:٤٩١٨:٤٩:١٣١٩:٠٦:٢٨٢٣:٣٥:٥٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٢:٣٠٠٥:٤٣:٥٥١٢:١٦:٣٩١٨:٤٩:٤٦١٩:٠٧:٠٤٢٣:٣٥:٣٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢١:٢٥٠٥:٤٣:٠٣١٢:١٦:٣٠١٨:٥٠:٢٠١٩:٠٧:٣٩٢٣:٣٥:٢٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٠:٢١٠٥:٤٢:١١١٢:١٦:٢١١٨:٥٠:٥٤١٩:٠٨:١٥٢٣:٣٥:٠٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٩:١٧٠٥:٤١:٢١١٢:١٦:١٣١٨:٥١:٢٨١٩:٠٨:٥١٢٣:٣٤:٥١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٨:١٥٠٥:٤٠:٣١١٢:١٦:٠٥١٨:٥٢:٠١١٩:٠٩:٢٧٢٣:٣٤:٣٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٧:١٣٠٥:٣٩:٤٢١٢:١٥:٥٨١٨:٥٢:٣٥١٩:١٠:٠٣٢٣:٣٤:٢٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٦:١٢٠٥:٣٨:٥٥١٢:١٥:٥١١٨:٥٣:١٠١٩:١٠:٤٠٢٣:٣٤:١١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٥:١٢٠٥:٣٨:٠٨١٢:١٥:٤٥١٨:٥٣:٤٤١٩:١١:١٦٢٣:٣٣:٥٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٤:١٢٠٥:٣٧:٢٢١٢:١٥:٣٩١٨:٥٤:١٨١٩:١١:٥٢٢٣:٣٣:٤٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٣:١٤٠٥:٣٦:٣٧١٢:١٥:٣٤١٨:٥٤:٥٢١٩:١٢:٢٩٢٣:٣٣:٣٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٢:١٦٠٥:٣٥:٥٤١٢:١٥:٢٩١٨:٥٥:٢٧١٩:١٣:٠٦٢٣:٣٣:٢٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١١:٢٠٠٥:٣٥:١١١٢:١٥:٢٥١٨:٥٦:٠١١٩:١٣:٤٢٢٣:٣٣:١٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٠:٢٥٠٥:٣٤:٢٩١٢:١٥:٢٢١٨:٥٦:٣٦١٩:١٤:١٩٢٣:٣٣:٠٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٩:٣١٠٥:٣٣:٤٩١٢:١٥:١٩١٨:٥٧:١٠١٩:١٤:٥٦٢٣:٣٢:٥٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٨:٣٧٠٥:٣٣:٠٩١٢:١٥:١٧١٨:٥٧:٤٥١٩:١٥:٣٢٢٣:٣٢:٤٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٧:٤٥٠٥:٣٢:٣١١٢:١٥:١٥١٨:٥٨:١٩١٩:١٦:٠٩٢٣:٣٢:٣٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٦:٥٥٠٥:٣١:٥٤١٢:١٥:١٤١٨:٥٨:٥٤١٩:١٦:٤٦٢٣:٣٢:٢٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٦:٠٥٠٥:٣١:١٨١٢:١٥:١٤١٨:٥٩:٢٨١٩:١٧:٢٣٢٣:٣٢:٢٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٥:١٧٠٥:٣٠:٤٤١٢:١٥:١٤١٩:٠٠:٠٣١٩:١٧:٥٩٢٣:٣٢:١٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٤:٣٠٠٥:٣٠:١٠١٢:١٥:١٤١٩:٠٠:٣٧١٩:١٨:٣٦٢٣:٣٢:١١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٣:٤٤٠٥:٢٩:٣٨١٢:١٥:١٦١٩:٠١:١٢١٩:١٩:١٢٢٣:٣٢:٠٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٣:٠٠٠٥:٢٩:٠٧١٢:١٥:١٧١٩:٠١:٤٦١٩:١٩:٤٩٢٣:٣٢:٠١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٢:١٧٠٥:٢٨:٣٧١٢:١٥:٢٠١٩:٠٢:٢٠١٩:٢٠:٢٥٢٣:٣١:٥٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠١:٣٥٠٥:٢٨:٠٩١٢:١٥:٢٣١٩:٠٢:٥٤١٩:٢١:٠١٢٣:٣١:٥٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٠:٥٥٠٥:٢٧:٤٢١٢:١٥:٢٦١٩:٠٣:٢٨١٩:٢١:٣٧٢٣:٣١:٥٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٠:١٦٠٥:٢٧:١٦١٢:١٥:٣٠١٩:٠٤:٠١١٩:٢٢:١٢٢٣:٣١:٥٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٩:٣٩٠٥:٢٦:٥١١٢:١٥:٣٥١٩:٠٤:٣٥١٩:٢٢:٤٨٢٣:٣١:٤٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٩:٠٣٠٥:٢٦:٢٨١٢:١٥:٤٠١٩:٠٥:٠٨١٩:٢٣:٢٣٢٣:٣١:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کله گان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کله گان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کله گان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کله گان

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر کله گان

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر کله گان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کله گان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر کله گان

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٤:٤٥:٤٠٠٦:٠٧:٣٣١١:٢٠:١١١٦:٣٢:٥٢١٦:٥١:٠٦٢٢:٣٩:٢٨
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٤:٤٦:٠٤٠٦:٠٧:٥٥١١:٢٠:٤٠١٦:٣٣:٢٩١٦:٥١:٤٣٢٢:٣٩:٥٨
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٤:٤٦:٢٧٠٦:٠٨:١٥١١:٢١:٠٩١٦:٣٤:٠٨١٦:٥٢:٢٠٢٢:٤٠:٢٨
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٤:٤٦:٤٩٠٦:٠٨:٣٥١١:٢١:٣٨١٦:٣٤:٤٧١٦:٥٢:٥٩٢٢:٤٠:٥٨
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٤:٤٧:١٠٠٦:٠٨:٥٢١١:٢٢:٠٧١٦:٣٥:٢٧١٦:٥٣:٣٨٢٢:٤١:٢٨
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٤:٤٧:٢٩٠٦:٠٩:٠٩١١:٢٢:٣٥١٦:٣٦:٠٨١٦:٥٤:١٨٢٢:٤١:٥٨
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٤:٤٧:٤٧٠٦:٠٩:٢٤١١:٢٣:٠٣١٦:٣٦:٤٩١٦:٥٤:٥٩٢٢:٤٢:٢٧
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٤:٤٨:٠٤٠٦:٠٩:٣٧١١:٢٣:٣١١٦:٣٧:٣١١٦:٥٥:٤٠٢٢:٤٢:٥٦
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٤:٤٨:٢٠٠٦:٠٩:٤٩١١:٢٣:٥٨١٦:٣٨:١٤١٦:٥٦:٢٢٢٢:٤٣:٢٥
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٤:٤٨:٣٥٠٦:٠٩:٥٩١١:٢٤:٢٥١٦:٣٨:٥٨١٦:٥٧:٠٥٢٢:٤٣:٥٣
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٤:٤٨:٤٨٠٦:١٠:٠٨١١:٢٤:٥١١٦:٣٩:٤٢١٦:٥٧:٤٧٢٢:٤٤:٢١
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٤:٤٩:٠٠٠٦:١٠:١٦١١:٢٥:١٧١٦:٤٠:٢٧١٦:٥٨:٣١٢٢:٤٤:٤٩
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٤:٤٩:١١٠٦:١٠:٢١١١:٢٥:٤٢١٦:٤١:١٢١٦:٥٩:١٥٢٢:٤٥:١٦
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٤:٤٩:٢٠٠٦:١٠:٢٦١١:٢٦:٠٧١٦:٤١:٥٨١٦:٥٩:٥٩٢٢:٤٥:٤٣
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٤:٤٩:٢٨٠٦:١٠:٢٨١١:٢٦:٣١١٦:٤٢:٤٤١٧:٠٠:٤٤٢٢:٤٦:٠٩
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٤:٤٩:٣٥٠٦:١٠:٣٠١١:٢٦:٥٥١٦:٤٣:٣٠١٧:٠١:٢٩٢٢:٤٦:٣٥
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٤:٤٩:٤٠٠٦:١٠:٢٩١١:٢٧:١٨١٦:٤٤:١٧١٧:٠٢:١٤٢٢:٤٧:٠١
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٤:٤٩:٤٤٠٦:١٠:٢٧١١:٢٧:٤٠١٦:٤٥:٠٤١٧:٠٣:٠٠٢٢:٤٧:٢٦
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٤:٤٩:٤٧٠٦:١٠:٢٤١١:٢٨:٠٢١٦:٤٥:٥٢١٧:٠٣:٤٦٢٢:٤٧:٥٠
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٤:٤٩:٤٨٠٦:١٠:١٩١١:٢٨:٢٣١٦:٤٦:٤٠١٧:٠٤:٣٢٢٢:٤٨:١٤
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٤:٤٩:٤٨٠٦:١٠:١٢١١:٢٨:٤٤١٦:٤٧:٢٨١٧:٠٥:١٨٢٢:٤٨:٣٧
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٤:٤٩:٤٦٠٦:١٠:٠٤١١:٢٩:٠٣١٦:٤٨:١٦١٧:٠٦:٠٥٢٢:٤٨:٥٩
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٤:٤٩:٤٣٠٦:٠٩:٥٤١١:٢٩:٢٣١٦:٤٩:٠٤١٧:٠٦:٥١٢٢:٤٩:٢١
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٤:٤٩:٣٨٠٦:٠٩:٤٣١١:٢٩:٤١١٦:٤٩:٥٢١٧:٠٧:٣٨٢٢:٤٩:٤٢
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٤:٤٩:٣٢٠٦:٠٩:٣٠١١:٢٩:٥٩١٦:٥٠:٤١١٧:٠٨:٢٥٢٢:٥٠:٠٣
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٤:٤٩:٢٥٠٦:٠٩:١٦١١:٣٠:١٦١٦:٥١:٢٩١٧:٠٩:١١٢٢:٥٠:٢٣
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٤:٤٩:١٦٠٦:٠٩:٠٠١١:٣٠:٣٢١٦:٥٢:١٨١٧:٠٩:٥٨٢٢:٥٠:٤٢
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٤:٤٩:٠٦٠٦:٠٨:٤٣١١:٣٠:٤٧١٦:٥٣:٠٧١٧:١٠:٤٥٢٢:٥١:٠٠
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٤:٤٨:٥٤٠٦:٠٨:٢٤١١:٣١:٠٢١٦:٥٣:٥٥١٧:١١:٣١٢٢:٥١:١٨
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٤:٤٨:٤١٠٦:٠٨:٠٤١١:٣١:١٦١٦:٥٤:٤٣١٧:١٢:١٨٢٢:٥١:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر کله گان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر کله گان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر کله گان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کله گان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کله گان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر کله گان

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر کله گان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کله گان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر کله گان

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٢٠٦:٠٩:٣٠١١:٢٩:٥٩١٦:٥٠:٤١١٧:٠٨:٢٥٢٢:٥٠:٠٣
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٥٠٦:٠٩:١٦١١:٣٠:١٦١٦:٥١:٢٩١٧:٠٩:١١٢٢:٥٠:٢٣
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٦٠٦:٠٩:٠٠١١:٣٠:٣٢١٦:٥٢:١٨١٧:٠٩:٥٨٢٢:٥٠:٤٢
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٦٠٦:٠٨:٤٣١١:٣٠:٤٧١٦:٥٣:٠٧١٧:١٠:٤٥٢٢:٥١:٠٠
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٤٠٦:٠٨:٢٤١١:٣١:٠٢١٦:٥٣:٥٥١٧:١١:٣١٢٢:٥١:١٨
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤١٠٦:٠٨:٠٤١١:٣١:١٦١٦:٥٤:٤٣١٧:١٢:١٨٢٢:٥١:٣٥
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٦٠٦:٠٧:٤٢١١:٣١:٢٩١٦:٥٥:٣٢١٧:١٣:٠٤٢٢:٥١:٥١
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٠٠٦:٠٧:١٩١١:٣١:٤١١٦:٥٦:٢٠١٧:١٣:٥٠٢٢:٥٢:٠٦
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٢٠٦:٠٦:٥٤١١:٣١:٥٢١٦:٥٧:٠٧١٧:١٤:٣٦٢٢:٥٢:٢٠
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٣٠٦:٠٦:٢٨١١:٣٢:٠٣١٦:٥٧:٥٥١٧:١٥:٢٢٢٢:٥٢:٣٤
١١ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٢٠٦:٠٦:٠٠١١:٣٢:١٣١٦:٥٨:٤٣١٧:١٦:٠٧٢٢:٥٢:٤٦
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٠٠٦:٠٥:٣١١١:٣٢:٢٢١٦:٥٩:٣٠١٧:١٦:٥٣٢٢:٥٢:٥٨
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٧٠٦:٠٥:٠٠١١:٣٢:٣٠١٧:٠٠:١٧١٧:١٧:٣٨٢٢:٥٣:٠٩
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٢٠٦:٠٤:٢٨١١:٣٢:٣٧١٧:٠١:٠٣١٧:١٨:٢٢٢٢:٥٣:١٩
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٥٠٦:٠٣:٥٥١١:٣٢:٤٣١٧:٠١:٥٠١٧:١٩:٠٧٢٢:٥٣:٢٩
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٨٠٦:٠٣:٢١١١:٣٢:٤٩١٧:٠٢:٣٥١٧:١٩:٥١٢٢:٥٣:٣٧
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٩٠٦:٠٢:٤٥١١:٣٢:٥٤١٧:٠٣:٢١١٧:٢٠:٣٥٢٢:٥٣:٤٥
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٨٠٦:٠٢:٠٨١١:٣٢:٥٧١٧:٠٤:٠٦١٧:٢١:١٨٢٢:٥٣:٥١
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٦٠٦:٠١:٢٩١١:٣٣:٠١١٧:٠٤:٥١١٧:٢٢:٠١٢٢:٥٣:٥٧
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٣٠٦:٠٠:٥٠١١:٣٣:٠٣١٧:٠٥:٣٦١٧:٢٢:٤٤٢٢:٥٤:٠٢
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٨٠٦:٠٠:٠٩١١:٣٣:٠٤١٧:٠٦:٢٠١٧:٢٣:٢٦٢٢:٥٤:٠٦
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٢٠٥:٥٩:٢٧١١:٣٣:٠٥١٧:٠٧:٠٤١٧:٢٤:٠٨٢٢:٥٤:١٠
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤١:١٥٠٥:٥٨:٤٣١١:٣٣:٠٥١٧:٠٧:٤٧١٧:٢٤:٥٠٢٢:٥٤:١٢
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٧٠٥:٥٧:٥٩١١:٣٣:٠٤١٧:٠٨:٣٠١٧:٢٥:٣١٢٢:٥٤:١٤
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٧٠٥:٥٧:١٤١١:٣٣:٠٣١٧:٠٩:١٣١٧:٢٦:١٣٢٢:٥٤:١٥
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٦٠٥:٥٦:٢٧١١:٣٣:٠١١٧:٠٩:٥٥١٧:٢٦:٥٣٢٢:٥٤:١٥
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٤٠٥:٥٥:٤٠١١:٣٢:٥٨١٧:١٠:٣٧١٧:٢٧:٣٤٢٢:٥٤:١٤
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥١٠٥:٥٤:٥١١١:٣٢:٥٤١٧:١١:١٩١٧:٢٨:١٤٢٢:٥٤:١٣
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٦٠٥:٥٤:٠٢١١:٣٢:٥٠١٧:١٢:٠٠١٧:٢٨:٥٣٢٢:٥٤:١٠
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢١٠٥:٥٣:١١١١:٣٢:٤٥١٧:١٢:٤١١٧:٢٩:٣٢٢٢:٥٤:٠٧

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ شهر کله گان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر کله گان شهر کله گان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر کله گان شهر کله گان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کله گان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کله گان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کله گان

دهستان کله گان نام دهستانی در بخش جالق شهرستان سراوان، استان سیستان و بلوچستان در ایران است. براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۲۹۳۳ نفر (۵۵۲ خانوار) بوده‌است

شهر کله گان در ویکیپدیا

شهر کله گان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کله گان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کله گان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کله گان بر روی نقشه

شهر کله گان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کله گان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کله گان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کله گان
اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر کله گان + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر کله گان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کله گان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کله گان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کله گان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ کله گان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کله گان
افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ کله گان دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق کله گان
زمان پخش اذان زنده به افق کله گان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کله گان دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کله گان دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا کله گان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کله گان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو