جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر کلاته خیج

شاهرود | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز کلاته خیج


اذان صبح: ٠٥:٠٨:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٤:٣٢
اذان ظهر: ١٢:٥٢:٣٥
غروب آفتاب: ١٩:١١:١٥
اذان مغرب: ١٩:٢٩:٤٤
نیمه شب: ٠٠:٠٨:٥٠

چهارشنبه ١٣ فروردین ١٣٩٩
٠٧ شعبان ١٤٤١ قمری
٠١ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کلاته خیج (شهرستان شاهرود) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ فروردین ٩٩ شهر کلاته خیج)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر کلاته خیج)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کلاته خیج)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز طبیعت

جان ماكسول
رهبران برخوردار از بینش و بصیرت می دانند كه كدام نیمه را باور كنند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کلاته خیج

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کلاته خیج در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کلاته خیج ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر کلاته خیج (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کلاته خیج ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کلاته خیج ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٩:٠٩٠٦:٠١:٥٤١٢:٤٦:٤٤١٩:٣٢:٠٨١٩:٥١:٢٩٢٣:٥٩:٥٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٧:٣٧٠٦:٠٠:٤٢١٢:٤٦:٣٤١٩:٣٣:٠١١٩:٥٢:٢٥٢٣:٥٩:٣٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٦:٠٥٠٥:٥٩:٣٠١٢:٤٦:٢٥١٩:٣٣:٥٤١٩:٥٣:٢١٢٣:٥٩:١٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٤:٣٣٠٥:٥٨:٢٠١٢:٤٦:١٦١٩:٣٤:٤٦١٩:٥٤:١٧٢٣:٥٨:٥٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٣:٠٣٠٥:٥٧:١١١٢:٤٦:٠٨١٩:٣٥:٣٩١٩:٥٥:١٢٢٣:٥٨:٣٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢١:٣٣٠٥:٥٦:٠٢١٢:٤٦:٠٠١٩:٣٦:٣٢١٩:٥٦:٠٨٢٣:٥٨:١٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٠:٠٤٠٥:٥٤:٥٥١٢:٤٥:٥٣١٩:٣٧:٢٤١٩:٥٧:٠٤٢٣:٥٨:٠٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٨:٣٦٠٥:٥٣:٤٩١٢:٤٥:٤٦١٩:٣٨:١٧١٩:٥٧:٥٩٢٣:٥٧:٤٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٧:٠٩٠٥:٥٢:٤٤١٢:٤٥:٤٠١٩:٣٩:٠٩١٩:٥٨:٥٥٢٣:٥٧:٢٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٥:٤٣٠٥:٥١:٤٠١٢:٤٥:٣٤١٩:٤٠:٠١١٩:٥٩:٥٠٢٣:٥٧:٠٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٤:١٧٠٥:٥٠:٣٨١٢:٤٥:٢٩١٩:٤٠:٥٣٢٠:٠٠:٤٥٢٣:٥٦:٥٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٢:٥٣٠٥:٤٩:٣٦١٢:٤٥:٢٤١٩:٤١:٤٥٢٠:٠١:٤١٢٣:٥٦:٣٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١١:٣٠٠٥:٤٨:٣٦١٢:٤٥:٢١١٩:٤٢:٣٧٢٠:٠٢:٣٦٢٣:٥٦:٢٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٠:٠٨٠٥:٤٧:٣٧١٢:٤٥:١٧١٩:٤٣:٢٩٢٠:٠٣:٣١٢٣:٥٦:٠٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٨:٤٨٠٥:٤٦:٤٠١٢:٤٥:١٤١٩:٤٤:٢٠٢٠:٠٤:٢٥٢٣:٥٥:٥٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٧:٢٨٠٥:٤٥:٤٤١٢:٤٥:١٢١٩:٤٥:١١٢٠:٠٥:٢٠٢٣:٥٥:٤١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٦:١٠٠٥:٤٤:٤٩١٢:٤٥:١٠١٩:٤٦:٠٢٢٠:٠٦:١٤٢٣:٥٥:٢٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٤:٥٤٠٥:٤٣:٥٥١٢:٤٥:٠٩١٩:٤٦:٥٣٢٠:٠٧:٠٨٢٣:٥٥:١٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٣:٣٨٠٥:٤٣:٠٣١٢:٤٥:٠٩١٩:٤٧:٤٤٢٠:٠٨:٠٢٢٣:٥٥:٠٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٢:٢٤٠٥:٤٢:١٣١٢:٤٥:٠٩١٩:٤٨:٣٤٢٠:٠٨:٥٥٢٣:٥٤:٥٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠١:١٢٠٥:٤١:٢٤١٢:٤٥:٠٩١٩:٤٩:٢٤٢٠:٠٩:٤٨٢٣:٥٤:٤٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٠:٠١٠٥:٤٠:٣٦١٢:٤٥:١١١٩:٥٠:١٣٢٠:١٠:٤١٢٣:٥٤:٣٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٨:٥٢٠٥:٣٩:٥٠١٢:٤٥:١٣١٩:٥١:٠٢٢٠:١١:٣٣٢٣:٥٤:٢٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٧:٤٥٠٥:٣٩:٠٦١٢:٤٥:١٥١٩:٥١:٥١٢٠:١٢:٢٥٢٣:٥٤:١٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٦:٣٩٠٥:٣٨:٢٣١٢:٤٥:١٨١٩:٥٢:٣٩٢٠:١٣:١٧٢٣:٥٤:٠٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٥:٣٥٠٥:٣٧:٤٢١٢:٤٥:٢١١٩:٥٣:٢٧٢٠:١٤:٠٧٢٣:٥٤:٠٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٤:٣٣٠٥:٣٧:٠٢١٢:٤٥:٢٦١٩:٥٤:١٤٢٠:١٤:٥٨٢٣:٥٣:٥٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٣:٣٢٠٥:٣٦:٢٤١٢:٤٥:٣٠١٩:٥٥:٠١٢٠:١٥:٤٧٢٣:٥٣:٤٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٢:٣٤٠٥:٣٥:٤٨١٢:٤٥:٣٥١٩:٥٥:٤٧٢٠:١٦:٣٦٢٣:٥٣:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کلاته خیج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کلاته خیج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کلاته خیج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کلاته خیج

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر کلاته خیج

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر کلاته خیج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کلاته خیج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر کلاته خیج

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:١٧:٤٨٠٦:٤٣:٢٠١٢:٥٤:٢٣١٩:٠٦:٠٢١٩:٢٤:٢٥٠٠:١١:٠٧
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:١٦:١١٠٦:٤١:٥٢١٢:٥٤:٠٥١٩:٠٦:٥٥١٩:٢٥:١٨٠٠:١٠:٤٤
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:١٤:٣٤٠٦:٤٠:٢٣١٢:٥٣:٤٧١٩:٠٧:٤٧١٩:٢٦:١١٠٠:١٠:٢٢
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:١٢:٥٧٠٦:٣٨:٥٥١٢:٥٣:٢٩١٩:٠٨:٣٩١٩:٢٧:٠٤٠٠:٠٩:٥٩
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:١١:١٩٠٦:٣٧:٢٧١٢:٥٣:١١١٩:٠٩:٣١١٩:٢٧:٥٧٠٠:٠٩:٣٦
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٠٩:٤١٠٦:٣٦:٠٠١٢:٥٢:٥٣١٩:١٠:٢٣١٩:٢٨:٥١٠٠:٠٩:١٣
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٠٨:٠٣٠٦:٣٤:٣٢١٢:٥٢:٣٥١٩:١١:١٥١٩:٢٩:٤٤٠٠:٠٨:٥٠
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٠٦:٢٥٠٦:٣٣:٠٥١٢:٥٢:١٨١٩:١٢:٠٧١٩:٣٠:٣٧٠٠:٠٨:٢٧
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٠٤:٤٧٠٦:٣١:٣٨١٢:٥٢:٠٠١٩:١٢:٥٩١٩:٣١:٣٠٠٠:٠٨:٠٣
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٠٣:٠٨٠٦:٣٠:١١١٢:٥١:٤٢١٩:١٣:٥١١٩:٣٢:٢٤٠٠:٠٧:٤٠
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٠١:٣٠٠٦:٢٨:٤٥١٢:٥١:٢٥١٩:١٤:٤٢١٩:٣٣:١٧٠٠:٠٧:١٧
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٤:٥٩:٥١٠٦:٢٧:١٩١٢:٥١:٠٨١٩:١٥:٣٤١٩:٣٤:١١٠٠:٠٦:٥٣
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٤:٥٨:١٢٠٦:٢٥:٥٣١٢:٥٠:٥١١٩:١٦:٢٦١٩:٣٥:٠٤٠٠:٠٦:٣٠
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٤:٥٦:٣٣٠٦:٢٤:٢٨١٢:٥٠:٣٥١٩:١٧:١٨١٩:٣٥:٥٨٠٠:٠٦:٠٦
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٤:٥٤:٥٥٠٦:٢٣:٠٣١٢:٥٠:١٨١٩:١٨:١٠١٩:٣٦:٥٢٠٠:٠٥:٤٣
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٤:٥٣:١٦٠٦:٢١:٣٩١٢:٥٠:٠٢١٩:١٩:٠٢١٩:٣٧:٤٦٠٠:٠٥:٢٠
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٥١:٣٨٠٦:٢٠:١٥١٢:٤٩:٤٦١٩:١٩:٥٤١٩:٣٨:٤٠٠٠:٠٤:٥٧
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٤٩:٥٩٠٦:١٨:٥٢١٢:٤٩:٣٠١٩:٢٠:٤٦١٩:٣٩:٣٤٠٠:٠٤:٣٣
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٤٨:٢١٠٦:١٧:٢٩١٢:٤٩:١٥١٩:٢١:٣٨١٩:٤٠:٢٨٠٠:٠٤:١١
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٤٦:٤٣٠٦:١٦:٠٧١٢:٤٩:٠٠١٩:٢٢:٣٠١٩:٤١:٢٣٠٠:٠٣:٤٨
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٤٥:٠٦٠٦:١٤:٤٦١٢:٤٨:٤٦١٩:٢٣:٢٢١٩:٤٢:١٧٠٠:٠٣:٢٥
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٤٣:٢٨٠٦:١٣:٢٥١٢:٤٨:٣٢١٩:٢٤:١٥١٩:٤٣:١٢٠٠:٠٣:٠٣
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٤١:٥١٠٦:١٢:٠٥١٢:٤٨:١٨١٩:٢٥:٠٧١٩:٤٤:٠٧٠٠:٠٢:٤١
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٤٠:١٤٠٦:١٠:٤٦١٢:٤٨:٠٥١٩:٢٦:٠٠١٩:٤٥:٠٢٠٠:٠٢:١٩
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٣٨:٣٨٠٦:٠٩:٢٨١٢:٤٧:٥٢١٩:٢٦:٥٢١٩:٤٥:٥٧٠٠:٠١:٥٧
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٣٧:٠٢٠٦:٠٨:١٠١٢:٤٧:٣٩١٩:٢٧:٤٥١٩:٤٦:٥٢٠٠:٠١:٣٥
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٣٥:٢٦٠٦:٠٦:٥٣١٢:٤٧:٢٧١٩:٢٨:٣٧١٩:٤٧:٤٧٠٠:٠١:١٤
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٣٣:٥١٠٦:٠٥:٣٧١٢:٤٧:١٦١٩:٢٩:٣٠١٩:٤٨:٤٣٠٠:٠٠:٥٣
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٣٢:١٧٠٦:٠٤:٢٢١٢:٤٧:٠٤١٩:٣٠:٢٣١٩:٤٩:٣٨٠٠:٠٠:٣٣
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٠:٤٣٠٦:٠٣:٠٨١٢:٤٦:٥٤١٩:٣١:١٥١٩:٥٠:٣٤٠٠:٠٠:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر کلاته خیج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر کلاته خیج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر کلاته خیج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کلاته خیج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کلاته خیج برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر کلاته خیج

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر کلاته خیج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کلاته خیج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر کلاته خیج

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٩٠٥:٥٢:١٠١١:٥٦:١١١٨:٠٠:٤٧١٨:١٩:٠٦٢٣:٤٣:١٦
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٤٥٠٦:٥٠:٤٢١٢:٥٥:٥٣١٩:٠١:٤٠١٩:١٩:٥٩٠٠:١٢:٥٥
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:١١٠٦:٤٩:١٣١٢:٥٥:٣٥١٩:٠٢:٣٢١٩:٢٠:٥٢٠٠:١٢:٣٤
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٣٦٠٦:٤٧:٤٥١٢:٥٥:١٧١٩:٠٣:٢٥١٩:٢١:٤٥٠٠:١٢:١٣
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٠٠٠٦:٤٦:١٧١٢:٥٤:٥٩١٩:٠٤:١٨١٩:٢٢:٣٨٠٠:١١:٥١
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٢٤٠٦:٤٤:٤٨١٢:٥٤:٤١١٩:٠٥:١٠١٩:٢٣:٣٢٠٠:١١:٢٩
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٤٨٠٦:٤٣:٢٠١٢:٥٤:٢٣١٩:٠٦:٠٢١٩:٢٤:٢٥٠٠:١١:٠٧
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:١١٠٦:٤١:٥٢١٢:٥٤:٠٥١٩:٠٦:٥٥١٩:٢٥:١٨٠٠:١٠:٤٤
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٣٤٠٦:٤٠:٢٣١٢:٥٣:٤٧١٩:٠٧:٤٧١٩:٢٦:١١٠٠:١٠:٢٢
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٥٧٠٦:٣٨:٥٥١٢:٥٣:٢٩١٩:٠٨:٣٩١٩:٢٧:٠٤٠٠:٠٩:٥٩
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:١٩٠٦:٣٧:٢٧١٢:٥٣:١١١٩:٠٩:٣١١٩:٢٧:٥٧٠٠:٠٩:٣٦
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٤١٠٦:٣٦:٠٠١٢:٥٢:٥٣١٩:١٠:٢٣١٩:٢٨:٥١٠٠:٠٩:١٣
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٠٣٠٦:٣٤:٣٢١٢:٥٢:٣٥١٩:١١:١٥١٩:٢٩:٤٤٠٠:٠٨:٥٠
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٢٥٠٦:٣٣:٠٥١٢:٥٢:١٨١٩:١٢:٠٧١٩:٣٠:٣٧٠٠:٠٨:٢٧
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٤٧٠٦:٣١:٣٨١٢:٥٢:٠٠١٩:١٢:٥٩١٩:٣١:٣٠٠٠:٠٨:٠٣
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٠٨٠٦:٣٠:١١١٢:٥١:٤٢١٩:١٣:٥١١٩:٣٢:٢٤٠٠:٠٧:٤٠
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٣٠٠٦:٢٨:٤٥١٢:٥١:٢٥١٩:١٤:٤٢١٩:٣٣:١٧٠٠:٠٧:١٧
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥١٠٦:٢٧:١٩١٢:٥١:٠٨١٩:١٥:٣٤١٩:٣٤:١١٠٠:٠٦:٥٣
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:١٢٠٦:٢٥:٥٣١٢:٥٠:٥١١٩:١٦:٢٦١٩:٣٥:٠٤٠٠:٠٦:٣٠
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣٣٠٦:٢٤:٢٨١٢:٥٠:٣٥١٩:١٧:١٨١٩:٣٥:٥٨٠٠:٠٦:٠٦
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:٥٥٠٦:٢٣:٠٣١٢:٥٠:١٨١٩:١٨:١٠١٩:٣٦:٥٢٠٠:٠٥:٤٣
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:١٦٠٦:٢١:٣٩١٢:٥٠:٠٢١٩:١٩:٠٢١٩:٣٧:٤٦٠٠:٠٥:٢٠
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:٣٨٠٦:٢٠:١٥١٢:٤٩:٤٦١٩:١٩:٥٤١٩:٣٨:٤٠٠٠:٠٤:٥٧
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٩٠٦:١٨:٥٢١٢:٤٩:٣٠١٩:٢٠:٤٦١٩:٣٩:٣٤٠٠:٠٤:٣٣
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢١٠٦:١٧:٢٩١٢:٤٩:١٥١٩:٢١:٣٨١٩:٤٠:٢٨٠٠:٠٤:١١
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤٣٠٦:١٦:٠٧١٢:٤٩:٠٠١٩:٢٢:٣٠١٩:٤١:٢٣٠٠:٠٣:٤٨
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٦٠٦:١٤:٤٦١٢:٤٨:٤٦١٩:٢٣:٢٢١٩:٤٢:١٧٠٠:٠٣:٢٥
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٨٠٦:١٣:٢٥١٢:٤٨:٣٢١٩:٢٤:١٥١٩:٤٣:١٢٠٠:٠٣:٠٣
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤١:٥١٠٦:١٢:٠٥١٢:٤٨:١٨١٩:٢٥:٠٧١٩:٤٤:٠٧٠٠:٠٢:٤١
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٤٠٦:١٠:٤٦١٢:٤٨:٠٥١٩:٢٦:٠٠١٩:٤٥:٠٢٠٠:٠٢:١٩
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٨٠٦:٠٩:٢٨١٢:٤٧:٥٢١٩:٢٦:٥٢١٩:٤٥:٥٧٠٠:٠١:٥٧

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر کلاته خیج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر کلاته خیج شهر کلاته خیج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر کلاته خیج شهر کلاته خیج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کلاته خیج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کلاته خیج برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کلاته خیج

کَلاته خیج یکی از شهرهای شهرستان شاهرود در استان سمنان ایران است. کلاته خیج در بخش بسطام شهرستان شاهرود قرار داد. جمعیت این شهر بر طبق سرشماری سال ۱۳۸۵، برابر با ۵٫۳۳۸ نفر بوده‌است. مهمترین محصول این شهر زردآلو و گیلاس می‌باشد

شهر کلاته خیج در ویکیپدیا

شهر کلاته خیج

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کلاته خیج موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کلاته خیج برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کلاته خیج بر روی نقشه

شهر کلاته خیج بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کلاته خیج

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کلاته خیج است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کلاته خیج
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر کلاته خیج + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر کلاته خیج + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کلاته خیج + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کلاته خیج

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کلاته خیج رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کلاته خیج
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کلاته خیج
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ کلاته خیج دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا کلاته خیج دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کلاته خیج دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق کلاته خیج
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ کلاته خیج دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق کلاته خیج

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کلاته خیج یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو