جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای کشت دشت بالا

رودبار | دامغان | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز کشت دشت بالا

اذان صبح: ٠٣:٥٢:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٠:١٦
اذان ظهر: ١٢:٥٧:٤٠
غروب آفتاب: ٢٠:١٤:٥١
اذان مغرب: ٢٠:٣٦:١٠
نیمه شب شرعی: ٠٠:٠٤:١٠

شنبه ١٤ تیر ١٣٩٩
١٢ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کشت دشت بالا (شهرستان دامغان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ تیر ٩٩ روستای کشت دشت بالا)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای کشت دشت بالا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کشت دشت بالا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز قلم

اشو
پدر و مادرت تنها جسم تو را متولد می سازند نه روحت را.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کشت دشت بالا

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کشت دشت بالا در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کشت دشت بالا ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای کشت دشت بالا (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کشت دشت بالا ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کشت دشت بالا
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥١:٥٨٠٦:٢١:٠١١٢:٥٣:٢٦١٩:٢٦:٢٧١٩:٤٥:١٦٠٠:٠٨:٢٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٠:٢١٠٦:١٩:٤١١٢:٥٣:١١١٩:٢٧:١٩١٩:٤٦:١٠٠٠:٠٨:٠١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٨:٤٤٠٦:١٨:٢٠١٢:٥٢:٥٧١٩:٢٨:١٠١٩:٤٧:٠٤٠٠:٠٧:٣٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٧:٠٧٠٦:١٧:٠١١٢:٥٢:٤٣١٩:٢٩:٠٢١٩:٤٧:٥٨٠٠:٠٧:١٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٥:٣١٠٦:١٥:٤٢١٢:٥٢:٣٠١٩:٢٩:٥٤١٩:٤٨:٥٣٠٠:٠٦:٥٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٣:٥٥٠٦:١٤:٢٣١٢:٥٢:١٧١٩:٣٠:٤٦١٩:٤٩:٤٧٠٠:٠٦:٣٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٢:٢٠٠٦:١٣:٠٦١٢:٥٢:٠٤١٩:٣١:٣٨١٩:٥٠:٤٢٠٠:٠٦:١٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٠:٤٥٠٦:١١:٤٩١٢:٥١:٥٢١٩:٣٢:٣٠١٩:٥١:٣٧٠٠:٠٥:٥٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٩:١٠٠٦:١٠:٣٣١٢:٥١:٤٠١٩:٣٣:٢٣١٩:٥٢:٣١٠٠:٠٥:٢٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٧:٣٦٠٦:٠٩:١٨١٢:٥١:٢٩١٩:٣٤:١٥١٩:٥٣:٢٦٠٠:٠٥:٠٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٦:٠٣٠٦:٠٨:٠٤١٢:٥١:١٨١٩:٣٥:٠٧١٩:٥٤:٢١٠٠:٠٤:٤٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٤:٣٠٠٦:٠٦:٥١١٢:٥١:٠٧١٩:٣٥:٥٩١٩:٥٥:١٦٠٠:٠٤:٢٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٢:٥٧٠٦:٠٥:٣٩١٢:٥٠:٥٧١٩:٣٦:٥١١٩:٥٦:١١٠٠:٠٤:٠٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣١:٢٦٠٦:٠٤:٢٧١٢:٥٠:٤٨١٩:٣٧:٤٣١٩:٥٧:٠٦٠٠:٠٣:٤٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٩:٥٥٠٦:٠٣:١٧١٢:٥٠:٣٩١٩:٣٨:٣٥١٩:٥٨:٠١٠٠:٠٣:٣٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٨:٢٥٠٦:٠٢:٠٨١٢:٥٠:٣٠١٩:٣٩:٢٧١٩:٥٨:٥٦٠٠:٠٣:١١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٦:٥٥٠٦:٠١:٠٠١٢:٥٠:٢٢١٩:٤٠:١٩١٩:٥٩:٥١٠٠:٠٢:٥٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٥:٢٧٠٥:٥٩:٥٣١٢:٥٠:١٥١٩:٤١:١١٢٠:٠٠:٤٦٠٠:٠٢:٣٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٣:٥٩٠٥:٥٨:٤٧١٢:٥٠:٠٨١٩:٤٢:٠٣٢٠:٠١:٤٢٠٠:٠٢:١٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٢:٣٣٠٥:٥٧:٤٢١٢:٥٠:٠٢١٩:٤٢:٥٥٢٠:٠٢:٣٧٠٠:٠٢:٠١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢١:٠٧٠٥:٥٦:٣٨١٢:٤٩:٥٦١٩:٤٣:٤٧٢٠:٠٣:٣٢٠٠:٠١:٤٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٩:٤٢٠٥:٥٥:٣٦١٢:٤٩:٥١١٩:٤٤:٣٩٢٠:٠٤:٢٧٠٠:٠١:٢٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٨:١٩٠٥:٥٤:٣٤١٢:٤٩:٤٦١٩:٤٥:٣١٢٠:٠٥:٢٢٠٠:٠١:١٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٦:٥٦٠٥:٥٣:٣٥١٢:٤٩:٤٣١٩:٤٦:٢٢٢٠:٠٦:١٧٠٠:٠٠:٥٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٥:٣٥٠٥:٥٢:٣٦١٢:٤٩:٣٩١٩:٤٧:١٤٢٠:٠٧:١١٠٠:٠٠:٤٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٤:١٥٠٥:٥١:٣٩١٢:٤٩:٣٦١٩:٤٨:٠٥٢٠:٠٨:٠٦٠٠:٠٠:٣١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٢:٥٦٠٥:٥٠:٤٣١٢:٤٩:٣٤١٩:٤٨:٥٦٢٠:٠٩:٠٠٠٠:٠٠:١٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١١:٣٨٠٥:٤٩:٤٨١٢:٤٩:٣٢١٩:٤٩:٤٧٢٠:٠٩:٥٤٠٠:٠٠:٠٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٠:٢٢٠٥:٤٨:٥٥١٢:٤٩:٣١١٩:٥٠:٣٨٢٠:١٠:٤٨٢٣:٥٩:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کشت دشت بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کشت دشت بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کشت دشت بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کشت دشت بالا

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای کشت دشت بالا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کشت دشت بالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کشت دشت بالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای کشت دشت بالا

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای کشت دشت بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای کشت دشت بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای کشت دشت بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کشت دشت بالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کشت دشت بالا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای کشت دشت بالا

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای کشت دشت بالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کشت دشت بالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای کشت دشت بالا

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای کشت دشت بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای کشت دشت بالا روستای کشت دشت بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای کشت دشت بالا روستای کشت دشت بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای کشت دشت بالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کشت دشت بالا برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای کشت دشت بالا

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای کشت دشت بالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کشت دشت بالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای کشت دشت بالا

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:٣٢٠٥:٣٥:٢٥١٢:٥٥:٠٢٢٠:١٤:٤٠٢٠:٣٦:١٠٠٠:٠٠:٤٣
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:٤٧٠٥:٣٥:٣٩١٢:٥٥:١٦٢٠:١٤:٥١٢٠:٣٦:٢١٠٠:٠٠:٥٧
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٠٤٠٥:٣٥:٥٥١٢:٥٥:٢٩٢٠:١٥:٠٠٢٠:٣٦:٣١٠٠:٠١:١٢
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٢٣٠٥:٣٦:١٢١٢:٥٥:٤١٢٠:١٥:٠٨٢٠:٣٦:٣٨٠٠:٠١:٢٧
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٤٥٠٥:٣٦:٣٠١٢:٥٥:٥٤٢٠:١٥:١٤٢٠:٣٦:٤٤٠٠:٠١:٤٢
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:١٠٠٥:٣٦:٥٠١٢:٥٦:٠٧٢٠:١٥:١٩٢٠:٣٦:٤٧٠٠:٠١:٥٨
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٣٦٠٥:٣٧:١١١٢:٥٦:١٩٢٠:١٥:٢١٢٠:٣٦:٤٩٠٠:٠٢:١٣
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٠٥٠٥:٣٧:٣٤١٢:٥٦:٣٢٢٠:١٥:٢٢٢٠:٣٦:٤٩٠٠:٠٢:٣٠
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٣٧٠٥:٣٧:٥٨١٢:٥٦:٤٤٢٠:١٥:٢٢٢٠:٣٦:٤٧٠٠:٠٢:٤٦
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:١٠٠٥:٣٨:٢٣١٢:٥٦:٥٦٢٠:١٥:١٩٢٠:٣٦:٤٤٠٠:٠٣:٠٢
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٤٦٠٥:٣٨:٤٩١٢:٥٧:٠٧٢٠:١٥:١٥٢٠:٣٦:٣٨٠٠:٠٣:١٩
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٢٣٠٥:٣٩:١٧١٢:٥٧:١٨٢٠:١٥:٠٩٢٠:٣٦:٣١٠٠:٠٣:٣٦
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٠٣٠٥:٣٩:٤٦١٢:٥٧:٢٩٢٠:١٥:٠١٢٠:٣٦:٢١٠٠:٠٣:٥٣
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٤٥٠٥:٤٠:١٦١٢:٥٧:٤٠٢٠:١٤:٥١٢٠:٣٦:١٠٠٠:٠٤:١٠
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٢٩٠٥:٤٠:٤٧١٢:٥٧:٥٠٢٠:١٤:٤٠٢٠:٣٥:٥٧٠٠:٠٤:٢٧
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:١٤٠٥:٤١:١٩١٢:٥٨:٠٠٢٠:١٤:٢٧٢٠:٣٥:٤٢٠٠:٠٤:٤٤
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٠٢٠٥:٤١:٥٢١٢:٥٨:١٠٢٠:١٤:١٢٢٠:٣٥:٢٥٠٠:٠٥:٠١
١٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٥١٠٥:٤٢:٢٦١٢:٥٨:١٩٢٠:١٣:٥٥٢٠:٣٥:٠٦٠٠:٠٥:١٨
١٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٤١٠٥:٤٣:٠٢١٢:٥٨:٢٨٢٠:١٣:٣٧٢٠:٣٤:٤٦٠٠:٠٥:٣٥
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٣٤٠٥:٤٣:٣٨١٢:٥٨:٣٦٢٠:١٣:١٧٢٠:٣٤:٢٣٠٠:٠٥:٥٢
٢١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٢٨٠٥:٤٤:١٥١٢:٥٨:٤٤٢٠:١٢:٥٥٢٠:٣٣:٥٩٠٠:٠٦:٠٩
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٢٣٠٥:٤٤:٥٣١٢:٥٨:٥١٢٠:١٢:٣١٢٠:٣٣:٣٣٠٠:٠٦:٢٦
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٢٠٠٥:٤٥:٣٢١٢:٥٨:٥٨٢٠:١٢:٠٦٢٠:٣٣:٠٥٠٠:٠٦:٤٢
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:١٨٠٥:٤٦:١١١٢:٥٩:٠٥٢٠:١١:٣٩٢٠:٣٢:٣٥٠٠:٠٦:٥٨
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:١٨٠٥:٤٦:٥١١٢:٥٩:١١٢٠:١١:١٠٢٠:٣٢:٠٤٠٠:٠٧:١٤
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:١٨٠٥:٤٧:٣٣١٢:٥٩:١٧٢٠:١٠:٣٩٢٠:٣١:٣٠٠٠:٠٧:٣٠
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٢٠٠٥:٤٨:١٤١٢:٥٩:٢٢٢٠:١٠:٠٧٢٠:٣٠:٥٥٠٠:٠٧:٤٥
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٢٣٠٥:٤٨:٥٧١٢:٥٩:٢٦٢٠:٠٩:٣٣٢٠:٣٠:١٩٠٠:٠٨:٠٠
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٢٧٠٥:٤٩:٤٠١٢:٥٩:٣١٢٠:٠٨:٥٨٢٠:٢٩:٤٠٠٠:٠٨:١٥
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٣٢٠٥:٥٠:٢٣١٢:٥٩:٣٤٢٠:٠٨:٢٠٢٠:٢٩:٠٠٠٠:٠٨:٢٩
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٧٠٥:٥١:٠٨١٢:٥٩:٣٧٢٠:٠٧:٤١٢٠:٢٨:١٨٠٠:٠٨:٤٣

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای کشت دشت بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای کشت دشت بالا روستای کشت دشت بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای کشت دشت بالا روستای کشت دشت بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کشت دشت بالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کشت دشت بالا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کشت دشت بالا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کشت دشت بالا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کشت دشت بالا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کشت دشت بالا

روستای کشت دشت بالا بر روی نقشه

روستای کشت دشت بالا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کشت دشت بالا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کشت دشت بالا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کشت دشت بالا
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای کشت دشت بالا + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای کشت دشت بالا + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای کشت دشت بالا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کشت دشت بالا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای کشت دشت بالا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کشت دشت بالا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کشت دشت بالا رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کشت دشت بالا
جدول اوقات شرعی امروز فردا کشت دشت بالا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کشت دشت بالا
زمان پخش اذان آنلاین به افق کشت دشت بالا
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ کشت دشت بالا دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ کشت دشت بالا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کشت دشت بالا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا کشت دشت بالا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کشت دشت بالا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو