جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر کرد کوی

کردکوی | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز کرد کوی

اذان صبح: ٠٤:٤٩:٣٥
طلوع آفتاب: ٠٦:١٥:٣٠
اذان ظهر: ١١:٣٧:١٢
غروب آفتاب: ١٦:٥٨:٢٥
اذان مغرب: ١٧:١٧:٢٥
نیمه شب شرعی: ٢٢:٥٤:٢٦

جمعه ٠٩ آبان ١٣٩٩
١٣ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٣٠ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کرد کوی (شهرستان کردکوی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ آبان ٩٩ شهر کرد کوی)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر کرد کوی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کرد کوی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

چارلز فیلد
بی مصرف ترین روزها روزی است كه در آن نخندیده باشید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کرد کوی

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کرد کوی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کرد کوی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر کرد کوی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کرد کوی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کرد کوی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥١:٣٢٠٦:٢١:٠٤١٢:٥٣:٤٩١٩:٢٧:١٢١٩:٤٦:٠٦٠٠:٠٨:٣٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٩:٥٤٠٦:١٩:٤٢١٢:٥٣:٣٥١٩:٢٨:٠٥١٩:٤٧:٠١٠٠:٠٨:١٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٨:١٦٠٦:١٨:٢١١٢:٥٣:٢١١٩:٢٨:٥٧١٩:٤٧:٥٦٠٠:٠٧:٤٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٦:٣٩٠٦:١٧:٠٠١٢:٥٣:٠٧١٩:٢٩:٥٠١٩:٤٨:٥١٠٠:٠٧:٢٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٥:٠١٠٦:١٥:٤١١٢:٥٢:٥٤١٩:٣٠:٤٣١٩:٤٩:٤٧٠٠:٠٧:٠٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٣:٢٤٠٦:١٤:٢٢١٢:٥٢:٤٠١٩:٣١:٣٦١٩:٥٠:٤٢٠٠:٠٦:٤٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤١:٤٨٠٦:١٣:٠٣١٢:٥٢:٢٨١٩:٣٢:٢٨١٩:٥١:٣٧٠٠:٠٦:٢٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٠:١٢٠٦:١١:٤٦١٢:٥٢:١٦١٩:٣٣:٢١١٩:٥٢:٣٣٠٠:٠٥:٥٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٨:٣٦٠٦:١٠:٢٩١٢:٥٢:٠٤١٩:٣٤:١٤١٩:٥٣:٢٨٠٠:٠٥:٣٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٧:٠١٠٦:٠٩:١٤١٢:٥١:٥٢١٩:٣٥:٠٧١٩:٥٤:٢٤٠٠:٠٥:١٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٥:٢٦٠٦:٠٧:٥٩١٢:٥١:٤١١٩:٣٦:٠٠١٩:٥٥:٢٠٠٠:٠٤:٥٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٣:٥٢٠٦:٠٦:٤٥١٢:٥١:٣١١٩:٣٦:٥٣١٩:٥٦:١٥٠٠:٠٤:٣٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٢:١٩٠٦:٠٥:٣٢١٢:٥١:٢١١٩:٣٧:٤٦١٩:٥٧:١١٠٠:٠٤:١٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٠:٤٦٠٦:٠٤:٢٠١٢:٥١:١١١٩:٣٨:٣٨١٩:٥٨:٠٧٠٠:٠٣:٥٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٩:١٤٠٦:٠٣:٠٨١٢:٥١:٠٢١٩:٣٩:٣١١٩:٥٩:٠٣٠٠:٠٣:٣٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٧:٤٢٠٦:٠١:٥٨١٢:٥٠:٥٤١٩:٤٠:٢٤١٩:٥٩:٥٩٠٠:٠٣:١٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٦:١٢٠٦:٠٠:٥٠١٢:٥٠:٤٦١٩:٤١:١٧٢٠:٠٠:٥٥٠٠:٠٣:٠٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٤:٤٢٠٥:٥٩:٤٢١٢:٥٠:٣٩١٩:٤٢:١٠٢٠:٠١:٥١٠٠:٠٢:٤٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٣:١٣٠٥:٥٨:٣٥١٢:٥٠:٣٢١٩:٤٣:٠٢٢٠:٠٢:٤٧٠٠:٠٢:٢٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢١:٤٥٠٥:٥٧:٢٩١٢:٥٠:٢٥١٩:٤٣:٥٥٢٠:٠٣:٤٢٠٠:٠٢:٠٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٠:١٩٠٥:٥٦:٢٥١٢:٥٠:٢٠١٩:٤٤:٤٨٢٠:٠٤:٣٨٠٠:٠١:٥٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٨:٥٣٠٥:٥٥:٢٢١٢:٥٠:١٥١٩:٤٥:٤٠٢٠:٠٥:٣٤٠٠:٠١:٣٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٧:٢٨٠٥:٥٤:٢٠١٢:٥٠:١٠١٩:٤٦:٣٣٢٠:٠٦:٣٠٠٠:٠١:١٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٦:٠٤٠٥:٥٣:١٩١٢:٥٠:٠٦١٩:٤٧:٢٥٢٠:٠٧:٢٥٠٠:٠١:٠٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٤:٤٢٠٥:٥٢:٢٠١٢:٥٠:٠٣١٩:٤٨:١٧٢٠:٠٨:٢١٠٠:٠٠:٤٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٣:٢٠٠٥:٥١:٢٢١٢:٥٠:٠٠١٩:٤٩:٠٩٢٠:٠٩:١٦٠٠:٠٠:٣٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٢:٠٠٠٥:٥٠:٢٦١٢:٤٩:٥٨١٩:٥٠:٠١٢٠:١٠:١١٠٠:٠٠:٢١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٠:٤٢٠٥:٤٩:٣٠١٢:٤٩:٥٦١٩:٥٠:٥٣٢٠:١١:٠٦٠٠:٠٠:٠٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٩:٢٤٠٥:٤٨:٣٦١٢:٤٩:٥٥١٩:٥١:٤٤٢٠:١٢:٠٠٢٣:٥٩:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کرد کوی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کرد کوی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کرد کوی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کرد کوی

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر کرد کوی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کرد کوی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کرد کوی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر کرد کوی

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر کرد کوی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر کرد کوی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر کرد کوی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کرد کوی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کرد کوی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کرد کوی

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر کرد کوی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کرد کوی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کرد کوی

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر کرد کوی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کرد کوی شهر کرد کوی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کرد کوی شهر کرد کوی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر کرد کوی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کرد کوی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر کرد کوی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر کرد کوی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کرد کوی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر کرد کوی

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٥٠٦:٠٧:٤٣١١:٣٧:٥٩١٧:٠٧:٤٤١٧:٢٦:٢٨٢٢:٥٥:٣٦
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٧٠٦:٠٨:٤٠١١:٣٧:٥٠١٧:٠٦:٣١١٧:٢٥:١٦٢٢:٥٥:٢٥
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢٠٠٦:٠٩:٣٨١١:٣٧:٤٣١٧:٠٥:١٨١٧:٢٤:٠٥٢٢:٥٥:١٥
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٢٠٦:١٠:٣٦١١:٣٧:٣٦١٧:٠٤:٠٦١٧:٢٢:٥٥٢٢:٥٥:٠٥
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٦:٠٤٠٦:١١:٣٤١١:٣٧:٢٩١٧:٠٢:٥٦١٧:٢١:٤٧٢٢:٥٤:٥٦
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٦:٥٧٠٦:١٢:٣٣١١:٣٧:٢٤١٧:٠١:٤٦١٧:٢٠:٤٠٢٢:٥٤:٤٨
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤٩٠٦:١٣:٣٢١١:٣٧:١٩١٧:٠٠:٣٨١٧:١٩:٣٤٢٢:٥٤:٤٠
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٨:٤٢٠٦:١٤:٣١١١:٣٧:١٥١٦:٥٩:٣١١٧:١٨:٢٩٢٢:٥٤:٣٣
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٩:٣٥٠٦:١٥:٣٠١١:٣٧:١٢١٦:٥٨:٢٥١٧:١٧:٢٥٢٢:٥٤:٢٦
١٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٧٠٦:١٦:٣٠١١:٣٧:٠٩١٦:٥٧:٢٠١٧:١٦:٢٣٢٢:٥٤:٢٠
١١ آبان ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٠٠٦:١٧:٣٠١١:٣٧:٠٧١٦:٥٦:١٧١٧:١٥:٢٢٢٢:٥٤:١٥
١٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٣٠٦:١٨:٣٠١١:٣٧:٠٦١٦:٥٥:١٥١٧:١٤:٢٣٢٢:٥٤:١١
١٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠٦٠٦:١٩:٣١١١:٣٧:٠٦١٦:٥٤:١٥١٧:١٣:٢٥٢٢:٥٤:٠٧
١٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥٩٠٦:٢٠:٣٢١١:٣٧:٠٧١٦:٥٣:١٦١٧:١٢:٢٨٢٢:٥٤:٠٤
١٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٤:٥٣٠٦:٢١:٣٣١١:٣٧:٠٩١٦:٥٢:١٨١٧:١١:٣٣٢٢:٥٤:٠٢
١٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٥:٤٦٠٦:٢٢:٣٤١١:٣٧:١١١٦:٥١:٢٢١٧:١٠:٣٩٢٢:٥٤:٠١
١٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣٩٠٦:٢٣:٣٦١١:٣٧:١٤١٦:٥٠:٢٨١٧:٠٩:٤٧٢٢:٥٤:٠٠
١٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٧:٣٢٠٦:٢٤:٣٧١١:٣٧:١٨١٦:٤٩:٣٥١٧:٠٨:٥٧٢٢:٥٤:٠٠
١٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٦٠٦:٢٥:٣٩١١:٣٧:٢٣١٦:٤٨:٤٣١٧:٠٨:٠٨٢٢:٥٤:٠١
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٩:١٩٠٦:٢٦:٤١١١:٣٧:٢٩١٦:٤٧:٥٣١٧:٠٧:٢١٢٢:٥٤:٠٣
٢١ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٠:١٣٠٦:٢٧:٤٣١١:٣٧:٣٦١٦:٤٧:٠٥١٧:٠٦:٣٥٢٢:٥٤:٠٦
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٠١:٠٦٠٦:٢٨:٤٥١١:٣٧:٤٣١٦:٤٦:١٩١٧:٠٥:٥١٢٢:٥٤:٠٩
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٢:٠٠٠٦:٢٩:٤٧١١:٣٧:٥٢١٦:٤٥:٣٤١٧:٠٥:٠٩٢٢:٥٤:١٣
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٢:٥٣٠٦:٣٠:٤٩١١:٣٨:٠١١٦:٤٤:٥١١٧:٠٤:٢٩٢٢:٥٤:١٩
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٣:٤٦٠٦:٣١:٥١١١:٣٨:١١١٦:٤٤:٠٩١٧:٠٣:٥٠٢٢:٥٤:٢٥
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٤:٤٠٠٦:٣٢:٥٣١١:٣٨:٢٢١٦:٤٣:٣٠١٧:٠٣:١٣٢٢:٥٤:٣١
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٥:٣٣٠٦:٣٣:٥٥١١:٣٨:٣٤١٦:٤٢:٥٢١٧:٠٢:٣٨٢٢:٥٤:٣٩
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٦:٢٦٠٦:٣٤:٥٧١١:٣٨:٤٧١٦:٤٢:١٦١٧:٠٢:٠٤٢٢:٥٤:٤٧
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٧:١٩٠٦:٣٥:٥٩١١:٣٩:٠٠١٦:٤١:٤٢١٧:٠١:٣٣٢٢:٥٤:٥٧
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٨:١٢٠٦:٣٧:٠٠١١:٣٩:١٤١٦:٤١:١٠١٧:٠١:٠٣٢٢:٥٥:٠٧

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر کرد کوی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر کرد کوی شهر کرد کوی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر کرد کوی شهر کرد کوی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کرد کوی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کرد کوی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کرد کوی

کُردکوی شهری در غرب استان گلستان و در شمال ایران است. این شهر مرکز شهرستان کردکوی است و در ۲۹ کیلومتری گرگان واقع است. جمعیت شهر کردکوی در سرشماری سال ۱۳۹۰ خورشیدی برابر با ۳۸٬۲۴۶ نفر بوده‌است

شهر کرد کوی در ویکیپدیا

شهر کرد کوی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کرد کوی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کرد کوی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کرد کوی بر روی نقشه

شهر کرد کوی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کرد کوی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کرد کوی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کرد کوی
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر کرد کوی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر کرد کوی + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر کرد کوی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کرد کوی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر کرد کوی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کرد کوی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کرد کوی رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق کرد کوی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کرد کوی
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کرد کوی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کرد کوی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا کرد کوی دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا کرد کوی دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق کرد کوی
جدول اوقات شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ کرد کوی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کرد کوی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو