جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای کردیل

افزر | قیروکارزین | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز کردیل

اذان صبح: ٠٤:٣٩:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٩:٥٠
اذان ظهر: ١٣:٠٣:٣٨
غروب آفتاب: ١٩:٥٧:١٢
اذان مغرب: ٢٠:١٥:٤٨
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٨:٥٦

دوشنبه ٢٣ تیر ١٣٩٩
٢١ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٣ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کردیل (شهرستان قیروکارزین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ تیر ٩٩ روستای کردیل)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای کردیل)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کردیل)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز گفتوگو و تعامل سازنده با جهان

؟
اگر دو خرگوش را دنبال كنید، هیچ كدام را نخواهید گرفت.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کردیل

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کردیل در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کردیل ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای کردیل (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کردیل ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کردیل
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٤:٠٠٠٦:٣٣:٤٨١٢:٥٨:٠٥١٩:٢٢:٤٩١٩:٣٩:٥٢٠٠:١٧:٤٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٢:٤٧٠٦:٣٢:٤٥١٢:٥٧:٥١١٩:٢٣:٢٢١٩:٤٠:٢٧٠٠:١٧:٢٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١١:٣٤٠٦:٣١:٤٣١٢:٥٧:٣٧١٩:٢٣:٥٦١٩:٤١:٠٣٠٠:١٧:٠٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٠:٢١٠٦:٣٠:٤١١٢:٥٧:٢٣١٩:٢٤:٣٠١٩:٤١:٣٨٠٠:١٦:٤٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٩:٠٩٠٦:٢٩:٤٠١٢:٥٧:٠٩١٩:٢٥:٠٣١٩:٤٢:١٤٠٠:١٦:٣٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٧:٥٧٠٦:٢٨:٤٠١٢:٥٦:٥٦١٩:٢٥:٣٧١٩:٤٢:٥٠٠٠:١٦:١٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٦:٤٦٠٦:٢٧:٤١١٢:٥٦:٤٤١٩:٢٦:١٢١٩:٤٣:٢٦٠٠:١٥:٥٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٥:٣٥٠٦:٢٦:٤٢١٢:٥٦:٣١١٩:٢٦:٤٦١٩:٤٤:٠٢٠٠:١٥:٣٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٤:٢٥٠٦:٢٥:٤٤١٢:٥٦:١٩١٩:٢٧:٢٠١٩:٤٤:٣٨٠٠:١٥:١٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٣:١٥٠٦:٢٤:٤٦١٢:٥٦:٠٨١٩:٢٧:٥٥١٩:٤٥:١٤٠٠:١٥:٠٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٢:٠٦٠٦:٢٣:٥٠١٢:٥٥:٥٧١٩:٢٨:٢٩١٩:٤٥:٥١٠٠:١٤:٤٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٠:٥٧٠٦:٢٢:٥٤١٢:٥٥:٤٧١٩:٢٩:٠٤١٩:٤٦:٢٨٠٠:١٤:٢٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٤٩٠٦:٢١:٥٩١٢:٥٥:٣٧١٩:٢٩:٣٩١٩:٤٧:٠٥٠٠:١٤:١٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٤٢٠٦:٢١:٠٥١٢:٥٥:٢٧١٩:٣٠:١٤١٩:٤٧:٤٢٠٠:١٣:٥٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٣٥٠٦:٢٠:١٢١٢:٥٥:١٨١٩:٣٠:٤٩١٩:٤٨:١٩٠٠:١٣:٣٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:٣٠٠٦:١٩:١٩١٢:٥٥:١٠١٩:٣١:٢٤١٩:٤٨:٥٦٠٠:١٣:٢٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٢٥٠٦:١٨:٢٨١٢:٥٥:٠٢١٩:٣١:٥٩١٩:٤٩:٣٤٠٠:١٣:١٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٤:٢٠٠٦:١٧:٣٧١٢:٥٤:٥٤١٩:٣٢:٣٥١٩:٥٠:١١٠٠:١٢:٥٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٣:١٧٠٦:١٦:٤٨١٢:٥٤:٤٨١٩:٣٣:١٠١٩:٥٠:٤٩٠٠:١٢:٤٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٢:١٥٠٦:١٦:٠٠١٢:٥٤:٤١١٩:٣٣:٤٦١٩:٥١:٢٧٠٠:١٢:٣٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥١:١٣٠٦:١٥:١٢١٢:٥٤:٣٦١٩:٣٤:٢٢١٩:٥٢:٠٥٠٠:١٢:١٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٠:١٣٠٦:١٤:٢٦١٢:٥٤:٣٠١٩:٣٤:٥٨١٩:٥٢:٤٣٠٠:١٢:٠٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٩:١٣٠٦:١٣:٤٠١٢:٥٤:٢٦١٩:٣٥:٣٤١٩:٥٣:٢١٠٠:١١:٥٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٨:١٥٠٦:١٢:٥٦١٢:٥٤:٢٢١٩:٣٦:١٠١٩:٥٤:٠٠٠٠:١١:٤٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٧:١٨٠٦:١٢:١٣١٢:٥٤:١٨١٩:٣٦:٤٦١٩:٥٤:٣٨٠٠:١١:٣٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٢١٠٦:١١:٣١١٢:٥٤:١٦١٩:٣٧:٢٢١٩:٥٥:١٦٠٠:١١:٢٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٢٦٠٦:١٠:٥٠١٢:٥٤:١٣١٩:٣٧:٥٨١٩:٥٥:٥٥٠٠:١١:١٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٣٢٠٦:١٠:١١١٢:٥٤:١٢١٩:٣٨:٣٤١٩:٥٦:٣٣٠٠:١١:٠٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٣٩٠٦:٠٩:٣٢١٢:٥٤:١١١٩:٣٩:١٠١٩:٥٧:١١٠٠:١٠:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کردیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کردیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کردیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کردیل

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای کردیل

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کردیل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کردیل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای کردیل

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای کردیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای کردیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای کردیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کردیل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کردیل برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای کردیل

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای کردیل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کردیل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای کردیل

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای کردیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای کردیل روستای کردیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای کردیل روستای کردیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای کردیل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کردیل برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای کردیل

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای کردیل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کردیل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای کردیل

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣١٠٦:٠١:٣٠١٢:٥٩:٤٢١٩:٥٧:٥٣٢٠:١٦:٥٠٠٠:١٣:٤٩
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٥٠٦:٠١:٤٤١٢:٥٩:٥٥١٩:٥٨:٠٥٢٠:١٧:٠٢٠٠:١٤:٠٣
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠١٠٦:٠١:٥٩١٣:٠٠:٠٨١٩:٥٨:١٥٢٠:١٧:١٢٠٠:١٤:١٧
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٨٠٦:٠٢:١٥١٣:٠٠:٢١١٩:٥٨:٢٥٢٠:١٧:٢١٠٠:١٤:٣١
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٧٠٦:٠٢:٣٢١٣:٠٠:٣٤١٩:٥٨:٣٣٢٠:١٧:٢٩٠٠:١٤:٤٥
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٧٠٦:٠٢:٤٩١٣:٠٠:٤٦١٩:٥٨:٤٠٢٠:١٧:٣٥٠٠:١٤:٥٩
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:١٩٠٦:٠٣:٠٨١٣:٠٠:٥٩١٩:٥٨:٤٥٢٠:١٧:٤٠٠٠:١٥:١٤
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٢٠٦:٠٣:٢٨١٣:٠١:١١١٩:٥٨:٥٠٢٠:١٧:٤٤٠٠:١٥:٢٨
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٧٠٦:٠٣:٤٨١٣:٠١:٢٣١٩:٥٨:٥٣٢٠:١٧:٤٦٠٠:١٥:٤٣
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٣٠٦:٠٤:١٠١٣:٠١:٣٥١٩:٥٨:٥٤٢٠:١٧:٤٧٠٠:١٥:٥٧
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٠٠٦:٠٤:٣٢١٣:٠١:٤٦١٩:٥٨:٥٥٢٠:١٧:٤٦٠٠:١٦:١٢
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٩٠٦:٠٤:٥٥١٣:٠١:٥٨١٩:٥٨:٥٤٢٠:١٧:٤٤٠٠:١٦:٢٦
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٩٠٦:٠٥:١٨١٣:٠٢:٠٩١٩:٥٨:٥١٢٠:١٧:٤١٠٠:١٦:٤١
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٠٠٦:٠٥:٤٣١٣:٠٢:١٩١٩:٥٨:٤٧٢٠:١٧:٣٦٠٠:١٦:٥٥
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٢٠٦:٠٦:٠٨١٣:٠٢:٢٩١٩:٥٨:٤٢٢٠:١٧:٣٠٠٠:١٧:٠٩
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٦٠٦:٠٦:٣٣١٣:٠٢:٣٩١٩:٥٨:٣٦٢٠:١٧:٢٢٠٠:١٧:٢٣
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٠٠٦:٠٧:٠٠١٣:٠٢:٤٩١٩:٥٨:٢٨٢٠:١٧:١٣٠٠:١٧:٣٧
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٦٠٦:٠٧:٢٧١٣:٠٢:٥٨١٩:٥٨:١٩٢٠:١٧:٠٢٠٠:١٧:٥١
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٢٠٦:٠٧:٥٤١٣:٠٣:٠٧١٩:٥٨:٠٨٢٠:١٦:٥٠٠٠:١٨:٠٤
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٠٠٦:٠٨:٢٢١٣:٠٣:١٥١٩:٥٧:٥٦٢٠:١٦:٣٧٠٠:١٨:١٧
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٨٠٦:٠٨:٥١١٣:٠٣:٢٣١٩:٥٧:٤٣٢٠:١٦:٢٢٠٠:١٨:٣٠
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٨٠٦:٠٩:٢٠١٣:٠٣:٣١١٩:٥٧:٢٨٢٠:١٦:٠٦٠٠:١٨:٤٣
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٨٠٦:٠٩:٥٠١٣:٠٣:٣٨١٩:٥٧:١٢٢٠:١٥:٤٨٠٠:١٨:٥٦
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٩٠٦:١٠:٢٠١٣:٠٣:٤٤١٩:٥٦:٥٥٢٠:١٥:٢٩٠٠:١٩:٠٨
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٢١٠٦:١٠:٥٠١٣:٠٣:٥٠١٩:٥٦:٣٦٢٠:١٥:٠٨٠٠:١٩:٢٠
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٣٠٦:١١:٢١١٣:٠٣:٥٦١٩:٥٦:١٦٢٠:١٤:٤٦٠٠:١٩:٣١
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤٦٠٦:١١:٥٣١٣:٠٤:٠١١٩:٥٥:٥٥٢٠:١٤:٢٣٠٠:١٩:٤٢
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٠٠٦:١٢:٢٤١٣:٠٤:٠٦١٩:٥٥:٣٢٢٠:١٣:٥٨٠٠:١٩:٥٣
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٤٠٦:١٢:٥٦١٣:٠٤:١٠١٩:٥٥:٠٧٢٠:١٣:٣٢٠٠:٢٠:٠٣
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٩٠٦:١٣:٢٨١٣:٠٤:١٣١٩:٥٤:٤٢٢٠:١٣:٠٤٠٠:٢٠:١٣
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٤٠٦:١٤:٠١١٣:٠٤:١٦١٩:٥٤:١٥٢٠:١٢:٣٥٠٠:٢٠:٢٢

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای کردیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای کردیل روستای کردیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای کردیل روستای کردیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کردیل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کردیل برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کردیل

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کردیل موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کردیل برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کردیل

روستای کردیل بر روی نقشه

روستای کردیل بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کردیل

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کردیل است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کردیل
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای کردیل + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای کردیل + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای کردیل + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کردیل + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای کردیل + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کردیل

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کردیل رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا کردیل دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق کردیل
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق کردیل
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کردیل ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ کردیل دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کردیل ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کردیل
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ کردیل دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کردیل یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو