جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر کدکن

تربت حیدریه | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز کدکن

اذان صبح: ٠٤:٢١:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٥:٢٦
اذان ظهر: ١١:١٩:١٣
غروب آفتاب: ١٦:٥٢:٣٠
اذان مغرب: ١٧:١٠:٥٣
نیمه شب شرعی: ٢٢:٣٧:٣٢

سه شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٩
٠٣ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٠ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کدکن (شهرستان تربت حیدریه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ مهر ٩٩ شهر کدکن)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر کدکن)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کدکن)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز صادرات

توماس كلارنس
برخورد خوب، درهایی را می گشاید كه بالاترین تحصیلات نیز قادر به گشودن آن نیست.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کدکن

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کدکن در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کدکن ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر کدکن (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کدکن ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کدکن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٥:٢٥٠٦:٠٣:١٧١٢:٣٤:٤٥١٩:٠٦:٤٧١٩:٢٥:٢٣٢٣:٥٠:١٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٣:٥١٠٦:٠١:٥٩١٢:٣٤:٣٠١٩:٠٧:٣٧١٩:٢٦:١٥٢٣:٤٩:٥٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٢:١٧٠٦:٠٠:٤٠١٢:٣٤:١٦١٩:٠٨:٢٧١٩:٢٧:٠٧٢٣:٤٩:٣٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٠:٤٣٠٥:٥٩:٢٣١٢:٣٤:٠٢١٩:٠٩:١٧١٩:٢٧:٥٩٢٣:٤٩:١٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٩:١٠٠٥:٥٨:٠٦١٢:٣٣:٤٩١٩:١٠:٠٧١٩:٢٨:٥١٢٣:٤٨:٥٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٧:٣٧٠٥:٥٦:٥٠١٢:٣٣:٣٦١٩:١٠:٥٧١٩:٢٩:٤٤٢٣:٤٨:٣١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٦:٠٥٠٥:٥٥:٣٤١٢:٣٣:٢٣١٩:١١:٤٧١٩:٣٠:٣٦٢٣:٤٨:١٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٤:٣٣٠٥:٥٤:٢٠١٢:٣٣:١١١٩:١٢:٣٧١٩:٣١:٢٩٢٣:٤٧:٤٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٣:٠١٠٥:٥٣:٠٦١٢:٣٢:٥٩١٩:١٣:٢٧١٩:٣٢:٢١٢٣:٤٧:٢٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢١:٣٠٠٥:٥١:٥٣١٢:٣٢:٤٨١٩:١٤:١٧١٩:٣٣:١٤٢٣:٤٧:٠٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٠:٠٠٠٥:٥٠:٤١١٢:٣٢:٣٧١٩:١٥:٠٧١٩:٣٤:٠٧٢٣:٤٦:٤٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٨:٣٠٠٥:٤٩:٣٠١٢:٣٢:٢٦١٩:١٥:٥٧١٩:٣٤:٥٩٢٣:٤٦:٢٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٧:٠٠٠٥:٤٨:١٩١٢:٣٢:١٦١٩:١٦:٤٧١٩:٣٥:٥٢٢٣:٤٦:٠٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٥:٣٢٠٥:٤٧:١٠١٢:٣٢:٠٧١٩:١٧:٣٧١٩:٣٦:٤٥٢٣:٤٥:٥٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٤:٠٤٠٥:٤٦:٠٢١٢:٣١:٥٨١٩:١٨:٢٧١٩:٣٧:٣٨٢٣:٤٥:٣٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٢:٣٧٠٥:٤٤:٥٤١٢:٣١:٤٩١٩:١٩:١٧١٩:٣٨:٣١٢٣:٤٥:١٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١١:١١٠٥:٤٣:٤٨١٢:٣١:٤١١٩:٢٠:٠٧١٩:٣٩:٢٤٢٣:٤٤:٥٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٠٩:٤٥٠٥:٤٢:٤٣١٢:٣١:٣٤١٩:٢٠:٥٧١٩:٤٠:١٧٢٣:٤٤:٣٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٨:٢١٠٥:٤١:٣٩١٢:٣١:٢٧١٩:٢١:٤٨١٩:٤١:١٠٢٣:٤٤:٢٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٦:٥٧٠٥:٤٠:٣٦١٢:٣١:٢١١٩:٢٢:٣٨١٩:٤٢:٠٤٢٣:٤٤:٠٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٥:٣٤٠٥:٣٩:٣٤١٢:٣١:١٥١٩:٢٣:٢٨١٩:٤٢:٥٧٢٣:٤٣:٥٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٤:١٣٠٥:٣٨:٣٤١٢:٣١:١٠١٩:٢٤:١٨١٩:٤٣:٥٠٢٣:٤٣:٣٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٢:٥٢٠٥:٣٧:٣٤١٢:٣١:٠٥١٩:٢٥:٠٨١٩:٤٤:٤٣٢٣:٤٣:٢٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠١:٣٣٠٥:٣٦:٣٦١٢:٣١:٠١١٩:٢٥:٥٧١٩:٤٥:٣٥٢٣:٤٣:٠٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٠:١٤٠٥:٣٥:٣٩١٢:٣٠:٥٨١٩:٢٦:٤٧١٩:٤٦:٢٨٢٣:٤٢:٥٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٨:٥٧٠٥:٣٤:٤٤١٢:٣٠:٥٥١٩:٢٧:٣٧١٩:٤٧:٢١٢٣:٤٢:٣٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٧:٤٢٠٥:٣٣:٥٠١٢:٣٠:٥٣١٩:٢٨:٢٦١٩:٤٨:١٣٢٣:٤٢:٢٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٦:٢٧٠٥:٣٢:٥٧١٢:٣٠:٥١١٩:٢٩:١٥١٩:٤٩:٠٦٢٣:٤٢:١٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٥:١٤٠٥:٣٢:٠٥١٢:٣٠:٥٠١٩:٣٠:٠٤١٩:٤٩:٥٧٢٣:٤٢:٠٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کدکن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کدکن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کدکن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کدکن

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر کدکن

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کدکن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کدکن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر کدکن

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر کدکن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر کدکن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر کدکن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کدکن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کدکن برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کدکن

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر کدکن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کدکن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کدکن

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر کدکن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کدکن شهر کدکن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کدکن شهر کدکن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر کدکن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کدکن برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر کدکن

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر کدکن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کدکن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر کدکن

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٤٢٠٥:٢٢:٣٢١١:٢٧:٠٥١٧:٣١:٠٤١٧:٤٩:٠٦٢٢:٤٥:١٩
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٣٣٠٥:٢٣:١٨١١:٢٦:٤٤١٧:٢٩:٣٦١٧:٤٧:٣٨٢٢:٤٥:٠٠
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٢٤٠٥:٢٤:٠٤١١:٢٦:٢٣١٧:٢٨:٠٩١٧:٤٦:١٠٢٢:٤٤:٤٢
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٠١:١٤٠٥:٢٤:٥٠١١:٢٦:٠٢١٧:٢٦:٤١١٧:٤٤:٤٣٢٢:٤٤:٢٣
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٠٥٠٥:٢٥:٣٦١١:٢٥:٤٢١٧:٢٥:١٤١٧:٤٣:١٥٢٢:٤٤:٠٤
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٥٥٠٥:٢٦:٢٣١١:٢٥:٢١١٧:٢٣:٤٧١٧:٤١:٤٨٢٢:٤٣:٤٦
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٤٥٠٥:٢٧:٠٩١١:٢٥:٠١١٧:٢٢:٢٠١٧:٤٠:٢١٢٢:٤٣:٢٧
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٣٥٠٥:٢٧:٥٦١١:٢٤:٤١١٧:٢٠:٥٣١٧:٣٨:٥٥٢٢:٤٣:٠٩
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٢٤٠٥:٢٨:٤٣١١:٢٤:٢١١٧:١٩:٢٧١٧:٣٧:٢٩٢٢:٤٢:٥٠
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٦:١٤٠٥:٢٩:٣٠١١:٢٤:٠٢١٧:١٨:٠٠١٧:٣٦:٠٣٢٢:٤٢:٣٢
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٠٣٠٥:٣٠:١٨١١:٢٣:٤٣١٧:١٦:٣٥١٧:٣٤:٣٨٢٢:٤٢:١٣
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥٢٠٥:٣١:٠٦١١:٢٣:٢٤١٧:١٥:١٠١٧:٣٣:١٣٢٢:٤١:٥٥
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤١٠٥:٣١:٥٤١١:٢٣:٠٥١٧:١٣:٤٥١٧:٣١:٤٩٢٢:٤١:٣٧
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٠٠٥:٣٢:٤٢١١:٢٢:٤٧١٧:١٢:٢٠١٧:٣٠:٢٥٢٢:٤١:٢٠
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:١٩٠٥:٣٣:٣٠١١:٢٢:٢٩١٧:١٠:٥٦١٧:٢٩:٠٢٢٢:٤١:٠٢
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:٠٨٠٥:٣٤:١٩١١:٢٢:١٢١٧:٠٩:٣٣١٧:٢٧:٣٩٢٢:٤٠:٤٥
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:٥٧٠٥:٣٥:٠٨١١:٢١:٥٥١٧:٠٨:١٠١٧:٢٦:١٧٢٢:٤٠:٢٨
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٦٠٥:٣٥:٥٨١١:٢١:٣٩١٧:٠٦:٤٨١٧:٢٤:٥٦٢٢:٤٠:١١
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:٣٤٠٥:٣٦:٤٨١١:٢١:٢٣١٧:٠٥:٢٦١٧:٢٣:٣٥٢٢:٣٩:٥٥
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:٢٣٠٥:٣٧:٣٨١١:٢١:٠٧١٧:٠٤:٠٥١٧:٢٢:١٥٢٢:٣٩:٣٩
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:١٥:١٢٠٥:٣٨:٢٩١١:٢٠:٥٢١٧:٠٢:٤٥١٧:٢٠:٥٦٢٢:٣٩:٢٣
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:١٦:٠١٠٥:٣٩:١٩١١:٢٠:٣٨١٧:٠١:٢٥١٧:١٩:٣٧٢٢:٣٩:٠٨
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:١٦:٥٠٠٥:٤٠:١١١١:٢٠:٢٤١٧:٠٠:٠٦١٧:١٨:٢٠٢٢:٣٨:٥٣
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٩٠٥:٤١:٠٢١١:٢٠:١١١٦:٥٨:٤٨١٧:١٧:٠٣٢٢:٣٨:٣٨
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٨٠٥:٤١:٥٤١١:١٩:٥٨١٦:٥٧:٣١١٧:١٥:٤٧٢٢:٣٨:٢٤
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:١٩:١٧٠٥:٤٢:٤٧١١:١٩:٤٦١٦:٥٦:١٤١٧:١٤:٣٢٢٢:٣٨:١٠
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٦٠٥:٤٣:٤٠١١:١٩:٣٤١٦:٥٤:٥٩١٧:١٣:١٨٢٢:٣٧:٥٧
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٥٠٥:٤٤:٣٣١١:١٩:٢٣١٦:٥٣:٤٤١٧:١٢:٠٥٢٢:٣٧:٤٤
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٥٠٥:٤٥:٢٦١١:١٩:١٣١٦:٥٢:٣٠١٧:١٠:٥٣٢٢:٣٧:٣٢
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٤٠٥:٤٦:٢٠١١:١٩:٠٣١٦:٥١:١٧١٧:٠٩:٤١٢٢:٣٧:٢٠

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر کدکن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر کدکن شهر کدکن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر کدکن شهر کدکن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کدکن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کدکن برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کدکن

کَدکَن شهری در شهرستان تربت حیدریه در استان خراسان رضوی است. این شهر مرکز بخش کدکن است. شهر کدکن در ۶۰ کیلومتری شمال غربی شهر تربت حیدریه واقع است

شهر کدکن در ویکیپدیا

شهر کدکن

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کدکن موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کدکن برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کدکن بر روی نقشه

شهر کدکن بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کدکن

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کدکن است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کدکن
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر کدکن + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر کدکن + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر کدکن + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کدکن + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر کدکن + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کدکن

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کدکن رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق کدکن
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کدکن
زمان پخش اذان مستقیم به افق کدکن
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کدکن
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کدکن دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا کدکن دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کدکن
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کدکن ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کدکن یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو