جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر کاهک

سبزوار | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز کاهک

اذان صبح: ٠٤:١٢:٢٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٦:٣٢
اذان ظهر: ١١:٣٣:٠٧
غروب آفتاب: ١٧:٢٩:٠٨
اذان مغرب: ١٧:٤٧:٢٠
نیمه شب شرعی: ٢٢:٥١:١١

سه شنبه ٠٨ مهر ١٣٩٩
١١ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٩ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کاهک (شهرستان سبزوار) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ مهر ٩٩ شهر کاهک)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر کاهک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کاهک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت مولوی

بوذرجمهر
بهترین كارها این است كه درجوانی دانش اندوزی و در پیری به كاربری.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کاهک

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کاهک در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کاهک ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر کاهک (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کاهک ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کاهک
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٠:٢٦٠٦:٠٩:٣٥١٢:٤٢:٥٧١٩:١٦:٥٤١٩:٣٥:٤٤٢٣:٥٧:٥٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٨:٤٩٠٦:٠٨:١٥١٢:٤٢:٤٢١٩:١٧:٤٦١٩:٣٦:٣٨٢٣:٥٧:٣٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٧:١٣٠٦:٠٦:٥٥١٢:٤٢:٢٩١٩:١٨:٣٨١٩:٣٧:٣٢٢٣:٥٧:٠٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٥:٣٨٠٦:٠٥:٣٧١٢:٤٢:١٥١٩:١٩:٢٩١٩:٣٨:٢٦٢٣:٥٦:٤٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٤:٠٢٠٦:٠٤:١٩١٢:٤٢:٠٢١٩:٢٠:٢١١٩:٣٩:٢٠٢٣:٥٦:٢٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٢:٢٧٠٦:٠٣:٠٢١٢:٤١:٤٩١٩:٢١:١٣١٩:٤٠:١٤٢٣:٥٦:٠٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٠:٥٣٠٦:٠١:٤٥١٢:٤١:٣٧١٩:٢٢:٠٥١٩:٤١:٠٩٢٣:٥٥:٤٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٩:١٨٠٦:٠٠:٣٠١٢:٤١:٢٥١٩:٢٢:٥٦١٩:٤٢:٠٣٢٣:٥٥:٢١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٧:٤٥٠٥:٥٩:١٥١٢:٤١:١٤١٩:٢٣:٤٨١٩:٤٢:٥٨٢٣:٥٥:٠٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٦:١٢٠٥:٥٨:٠١١٢:٤١:٠٣١٩:٢٤:٤٠١٩:٤٣:٥٢٢٣:٥٤:٤٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٤:٣٩٠٥:٥٦:٤٨١٢:٤٠:٥٣١٩:٢٥:٣٢١٩:٤٤:٤٧٢٣:٥٤:٢٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٣:٠٨٠٥:٥٥:٣٦١٢:٤٠:٤٣١٩:٢٦:٢٣١٩:٤٥:٤١٢٣:٥٤:٠٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢١:٣٦٠٥:٥٤:٢٥١٢:٤٠:٣٣١٩:٢٧:١٥١٩:٤٦:٣٦٢٣:٥٣:٤١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٠:٠٦٠٥:٥٣:١٥١٢:٤٠:٢٤١٩:٢٨:٠٧١٩:٤٧:٣١٢٣:٥٣:٢٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٨:٣٦٠٥:٥٢:٠٦١٢:٤٠:١٦١٩:٢٨:٥٩١٩:٤٨:٢٦٢٣:٥٣:٠٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٧:٠٧٠٥:٥٠:٥٨١٢:٤٠:٠٨١٩:٢٩:٥١١٩:٤٩:٢٠٢٣:٥٢:٤٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٥:٣٩٠٥:٤٩:٥٢١٢:٤٠:٠٠١٩:٣٠:٤٢١٩:٥٠:١٥٢٣:٥٢:٢٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٤:١٢٠٥:٤٨:٤٦١٢:٣٩:٥٣١٩:٣١:٣٤١٩:٥١:١٠٢٣:٥٢:١٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٢:٤٦٠٥:٤٧:٤١١٢:٣٩:٤٧١٩:٣٢:٢٦١٩:٥٢:٠٥٢٣:٥١:٥٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١١:٢١٠٥:٤٦:٣٨١٢:٣٩:٤١١٩:٣٣:١٨١٩:٥٣:٠٠٢٣:٥١:٣٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٩:٥٦٠٥:٤٥:٣٦١٢:٣٩:٣٦١٩:٣٤:٠٩١٩:٥٣:٥٤٢٣:٥١:٢١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٨:٣٣٠٥:٤٤:٣٥١٢:٣٩:٣٢١٩:٣٥:٠١١٩:٥٤:٤٩٢٣:٥١:٠٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٧:١١٠٥:٤٣:٣٥١٢:٣٩:٢٨١٩:٣٥:٥٢١٩:٥٥:٤٤٢٣:٥٠:٥١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٥:٥٠٠٥:٤٢:٣٧١٢:٣٩:٢٤١٩:٣٦:٤٣١٩:٥٦:٣٨٢٣:٥٠:٣٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٤:٣١٠٥:٤١:٤٠١٢:٣٩:٢١١٩:٣٧:٣٤١٩:٥٧:٣٢٢٣:٥٠:٢٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:١٢٠٥:٤٠:٤٤١٢:٣٩:١٩١٩:٣٨:٢٥١٩:٥٨:٢٦٢٣:٥٠:١٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠١:٥٥٠٥:٣٩:٥٠١٢:٣٩:١٨١٩:٣٩:١٦١٩:٥٩:٢٠٢٣:٤٩:٥٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٠:٣٩٠٥:٣٨:٥٧١٢:٣٩:١٦١٩:٤٠:٠٦٢٠:٠٠:١٤٢٣:٤٩:٤٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٣:٥٩:٢٥٠٥:٣٨:٠٥١٢:٣٩:١٦١٩:٤٠:٥٦٢٠:٠١:٠٧٢٣:٤٩:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کاهک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کاهک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کاهک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کاهک

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر کاهک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کاهک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کاهک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر کاهک

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر کاهک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر کاهک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر کاهک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کاهک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کاهک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کاهک

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر کاهک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کاهک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کاهک

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر کاهک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کاهک شهر کاهک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کاهک شهر کاهک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر کاهک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کاهک برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر کاهک

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر کاهک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کاهک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر کاهک

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٦:١٥٠٥:٣٠:٥٥١١:٣٥:٣١١٧:٣٩:٣٢١٧:٥٧:٤٥٢٢:٥٣:٢٠
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٠٨٠٥:٣١:٤٣١١:٣٥:١٠١٧:٣٨:٠٣١٧:٥٦:١٥٢٢:٥٣:٠٢
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٠١٠٥:٣٢:٣١١١:٣٤:٤٩١٧:٣٦:٣٣١٧:٥٤:٤٥٢٢:٥٢:٤٤
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٥٤٠٥:٣٣:١٩١١:٣٤:٢٩١٧:٣٥:٠٤١٧:٥٣:١٥٢٢:٥٢:٢٥
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٤٦٠٥:٣٤:٠٧١١:٣٤:٠٨١٧:٣٣:٣٥١٧:٥١:٤٦٢٢:٥٢:٠٧
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٩٠٥:٣٤:٥٥١١:٣٣:٤٨١٧:٣٢:٠٦١٧:٥٠:١٧٢٢:٥١:٤٨
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:٣١٠٥:٣٥:٤٤١١:٣٣:٢٧١٧:٣٠:٣٧١٧:٤٨:٤٨٢٢:٥١:٣٠
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٢٠٥:٣٦:٣٢١١:٣٣:٠٧١٧:٢٩:٠٨١٧:٤٧:٢٠٢٢:٥١:١١
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:١٤٠٥:٣٧:٢١١١:٣٢:٤٨١٧:٢٧:٤٠١٧:٤٥:٥٢٢٢:٥٠:٥٣
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:٠٥٠٥:٣٨:١٠١١:٣٢:٢٨١٧:٢٦:١٢١٧:٤٤:٢٥٢٢:٥٠:٣٤
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٧٠٥:٣٩:٠٠١١:٣٢:٠٩١٧:٢٤:٤٥١٧:٤٢:٥٨٢٢:٥٠:١٦
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:١٥:٤٨٠٥:٣٩:٤٩١١:٣١:٥٠١٧:٢٣:١٧١٧:٤١:٣١٢٢:٤٩:٥٨
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:١٦:٣٩٠٥:٤٠:٣٩١١:٣١:٣٢١٧:٢١:٥١١٧:٤٠:٠٥٢٢:٤٩:٤٠
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٠٠٥:٤١:٢٩١١:٣١:١٣١٧:٢٠:٢٥١٧:٣٨:٣٩٢٢:٤٩:٢٣
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١٨:٢١٠٥:٤٢:٢٠١١:٣٠:٥٦١٧:١٨:٥٩١٧:٣٧:١٤٢٢:٤٩:٠٥
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:١٩:١١٠٥:٤٣:١٠١١:٣٠:٣٨١٧:١٧:٣٤١٧:٣٥:٥٠٢٢:٤٨:٤٨
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٢٠٥:٤٤:٠١١١:٣٠:٢١١٧:١٦:٠٩١٧:٣٤:٢٦٢٢:٤٨:٣١
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٣٠٥:٤٤:٥٣١١:٣٠:٠٥١٧:١٤:٤٥١٧:٣٣:٠٣٢٢:٤٨:١٤
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٤٠٥:٤٥:٤٤١١:٢٩:٤٩١٧:١٣:٢١١٧:٣١:٤٠٢٢:٤٧:٥٨
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٤٠٥:٤٦:٣٦١١:٢٩:٣٤١٧:١١:٥٨١٧:٣٠:١٩٢٢:٤٧:٤٢
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٥٠٥:٤٧:٢٩١١:٢٩:١٩١٧:١٠:٣٦١٧:٢٨:٥٨٢٢:٤٧:٢٦
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٦٠٥:٤٨:٢٢١١:٢٩:٠٤١٧:٠٩:١٥١٧:٢٧:٣٨٢٢:٤٧:١١
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٧٠٥:٤٩:١٥١١:٢٨:٥٠١٧:٠٧:٥٤١٧:٢٦:١٨٢٢:٤٦:٥٦
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٧٠٥:٥٠:٠٨١١:٢٨:٣٧١٧:٠٦:٣٤١٧:٢٥:٠٠٢٢:٤٦:٤١
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٨٠٥:٥١:٠٢١١:٢٨:٢٤١٧:٠٥:١٥١٧:٢٣:٤٢٢٢:٤٦:٢٧
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٩٠٥:٥١:٥٦١١:٢٨:١٢١٧:٠٣:٥٧١٧:٢٢:٢٥٢٢:٤٦:١٣
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٠٠٥:٥٢:٥١١١:٢٨:٠٠١٧:٠٢:٣٩١٧:٢١:٠٩٢٢:٤٦:٠٠
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢١٠٥:٥٣:٤٦١١:٢٧:٤٩١٧:٠١:٢٣١٧:١٩:٥٤٢٢:٤٥:٤٧
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٢٠٥:٥٤:٤١١١:٢٧:٣٩١٧:٠٠:٠٧١٧:١٨:٤٠٢٢:٤٥:٣٥
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٣٠٥:٥٥:٣٦١١:٢٧:٢٩١٦:٥٨:٥٣١٧:١٧:٢٧٢٢:٤٥:٢٣

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر کاهک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر کاهک شهر کاهک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر کاهک شهر کاهک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کاهک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کاهک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کاهک

کاهک روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان داورزن در استان خراسان رضوی ایران است. کاهک در حال حاضر دارای زایر سرا بوده و همه روزه زایران زیادی در مسیر مشهد مقدس در این مکان اتراق می‌نمایند

شهر کاهک در ویکیپدیا

شهر کاهک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کاهک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کاهک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کاهک بر روی نقشه

شهر کاهک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کاهک

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کاهک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کاهک
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر کاهک + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر کاهک + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر کاهک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کاهک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر کاهک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کاهک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کاهک رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا کاهک دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق کاهک
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کاهک دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق کاهک
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کاهک
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کاهک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا کاهک دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کاهک دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کاهک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو