جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای چکچکجنوبی

مهرگان | پارسیان | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز چکچکجنوبی

اذان صبح: ٠٥:١٠:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٠:٠٣
اذان ظهر: ١٢:٥٦:٢٤
غروب آفتاب: ١٩:٢٣:٠٩
اذان مغرب: ١٩:٤٠:٠٨
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٦:١٥

یکشنبه ٢٩ فروردین ١٤٠٠
٠٥ رمضان ١٤٤٢ قمری
١٨ آوریل ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چکچکجنوبی (شهرستان پارسیان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ فروردین ٠٠ روستای چکچکجنوبی)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای چکچکجنوبی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای چکچکجنوبی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینی

اشو
شك و تردیدها را نباید سركوب كرد. از آنها باید به عنوان سكوی پرش استفاده نمود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چکچکجنوبی

اوقات شرعی فروردین ٠٠ | اوقات شرعی آوریل ٢١ | اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چکچکجنوبی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چکچکجنوبی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای چکچکجنوبی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
روزهای سپری شده از ماه رمضان : ٤ روز
روزهای باقیمانده از ماه رمضان : ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چکچکجنوبی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان چکچکجنوبی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٥:١١٠٦:٣٤:٠١١٢:٥٧:٢٠١٩:٢١:٠٣١٩:٣٧:٥٦٠٠:١٧:٣٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٤:٠٠٠٦:٣٣:٠١١٢:٥٧:٠٥١٩:٢١:٣٥١٩:٣٨:٢٩٠٠:١٧:١٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٢:٥٠٠٦:٣٢:٠١١٢:٥٦:٥١١٩:٢٢:٠٦١٩:٣٩:٠٢٠٠:١٦:٥٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١١:٤٠٠٦:٣١:٠١١٢:٥٦:٣٧١٩:٢٢:٣٨١٩:٣٩:٣٥٠٠:١٦:٣٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٠:٣٠٠٦:٣٠:٠٣١٢:٥٦:٢٤١٩:٢٣:٠٩١٩:٤٠:٠٨٠٠:١٦:١٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٩:٢١٠٦:٢٩:٠٥١٢:٥٦:١١١٩:٢٣:٤١١٩:٤٠:٤٢٠٠:١٥:٥٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٨:١٣٠٦:٢٨:٠٧١٢:٥٥:٥٨١٩:٢٤:١٣١٩:٤١:١٦٠٠:١٥:٣٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٧:٠٤٠٦:٢٧:١٠١٢:٥٥:٤٦١٩:٢٤:٤٥١٩:٤١:٥٠٠٠:١٥:٢١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٥:٥٧٠٦:٢٦:١٤١٢:٥٥:٣٤١٩:٢٥:١٧١٩:٤٢:٢٤٠٠:١٥:٠٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٤:٥٠٠٦:٢٥:١٩١٢:٥٥:٢٣١٩:٢٥:٥٠١٩:٤٢:٥٨٠٠:١٤:٤٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٣:٤٣٠٦:٢٤:٢٥١٢:٥٥:١٢١٩:٢٦:٢٢١٩:٤٣:٣٢٠٠:١٤:٣٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٢:٣٧٠٦:٢٣:٣١١٢:٥٥:٠١١٩:٢٦:٥٥١٩:٤٤:٠٧٠٠:١٤:١٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠١:٣٢٠٦:٢٢:٣٨١٢:٥٤:٥١١٩:٢٧:٢٨١٩:٤٤:٤٢٠٠:١٣:٥٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٢٨٠٦:٢١:٤٦١٢:٥٤:٤٢١٩:٢٨:٠١١٩:٤٥:١٧٠٠:١٣:٤٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٢٤٠٦:٢٠:٥٥١٢:٥٤:٣٣١٩:٢٨:٣٤١٩:٤٥:٥٢٠٠:١٣:٢٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٢١٠٦:٢٠:٠٤١٢:٥٤:٢٤١٩:٢٩:٠٧١٩:٤٦:٢٧٠٠:١٣:١٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٧:١٨٠٦:١٩:١٥١٢:٥٤:١٦١٩:٢٩:٤٠١٩:٤٧:٠٢٠٠:١٢:٥٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٦:١٧٠٦:١٨:٢٧١٢:٥٤:٠٩١٩:٣٠:١٤١٩:٤٧:٣٨٠٠:١٢:٤٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٥:١٦٠٦:١٧:٣٩١٢:٥٤:٠٢١٩:٣٠:٤٧١٩:٤٨:١٤٠٠:١٢:٣٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٤:١٦٠٦:١٦:٥٣١٢:٥٣:٥٦١٩:٣١:٢١١٩:٤٨:٥٠٠٠:١٢:١٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٣:١٨٠٦:١٦:٠٧١٢:٥٣:٥٠١٩:٣١:٥٥١٩:٤٩:٢٦٠٠:١٢:٠٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٢٠٠٦:١٥:٢٣١٢:٥٣:٤٥١٩:٣٢:٢٩١٩:٥٠:٠٢٠٠:١١:٥٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥١:٢٣٠٦:١٤:٣٩١٢:٥٣:٤٠١٩:٣٣:٠٣١٩:٥٠:٣٨٠٠:١١:٤٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٢٧٠٦:١٣:٥٧١٢:٥٣:٣٦١٩:٣٣:٣٧١٩:٥١:١٤٠٠:١١:٣٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٣٢٠٦:١٣:١٦١٢:٥٣:٣٣١٩:٣٤:١١١٩:٥١:٥١٠٠:١١:٢٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٣٨٠٦:١٢:٣٦١٢:٥٣:٣٠١٩:٣٤:٤٥١٩:٥٢:٢٧٠٠:١١:١٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٤٦٠٦:١١:٥٧١٢:٥٣:٢٨١٩:٣٥:٢٠١٩:٥٣:٠٤٠٠:١١:٠٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٥٤٠٦:١١:١٩١٢:٥٣:٢٦١٩:٣٥:٥٤١٩:٥٣:٤٠٠٠:١٠:٥٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٠٤٠٦:١٠:٤٢١٢:٥٣:٢٥١٩:٣٦:٢٨١٩:٥٤:١٦٠٠:١٠:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای چکچکجنوبی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای چکچکجنوبی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای چکچکجنوبی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چکچکجنوبی

اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای چکچکجنوبی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چکچکجنوبی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چکچکجنوبی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای چکچکجنوبی

شوال
رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
شعبان

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
روستای چکچکجنوبی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای چکچکجنوبی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای چکچکجنوبی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چکچکجنوبی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چکچکجنوبی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای چکچکجنوبی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ م روستای چکچکجنوبی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چکچکجنوبی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای چکچکجنوبی

می
آوریل ٢٠٢١ م
مارس

دانلود اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای چکچکجنوبی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای چکچکجنوبی روستای چکچکجنوبی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای چکچکجنوبی روستای چکچکجنوبی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای چکچکجنوبی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چکچکجنوبی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای چکچکجنوبی

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ هـ.ش روستای چکچکجنوبی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چکچکجنوبی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای چکچکجنوبی

اردیبهشت
فروردین ١٤٠٠ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٤٠٠٠٤:٤٣:٥٠٠٥:٥٩:٥٩١٢:٠٤:١٣١٨:٠٨:٥٢١٨:٢٥:٢٢٢٣:٥٥:٤٦
٠٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٢:٤٠٠٦:٥٨:٥٢١٣:٠٣:٥٥١٩:٠٩:٢٣١٩:٢٥:٥٣٠٠:٢٥:٢٦
٠٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤١:٣٠٠٦:٥٧:٤٦١٣:٠٣:٣٧١٩:٠٩:٥٣١٩:٢٦:٢٤٠٠:٢٥:٠٦
٠٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٠:١٩٠٦:٥٦:٣٩١٣:٠٣:١٩١٩:١٠:٢٤١٩:٢٦:٥٥٠٠:٢٤:٤٦
٠٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٩:٠٨٠٦:٥٥:٣٢١٣:٠٣:٠١١٩:١٠:٥٤١٩:٢٧:٢٦٠٠:٢٤:٢٦
٠٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٧:٥٧٠٦:٥٤:٢٦١٣:٠٢:٤٣١٩:١١:٢٤١٩:٢٧:٥٦٠٠:٢٤:٠٥
٠٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٦:٤٥٠٦:٥٣:١٩١٣:٠٢:٢٥١٩:١١:٥٥١٩:٢٨:٢٧٠٠:٢٣:٤٤
٠٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٥:٣٤٠٦:٥٢:١٣١٣:٠٢:٠٦١٩:١٢:٢٥١٩:٢٨:٥٨٠٠:٢٣:٢٣
٠٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٤:٢٢٠٦:٥١:٠٦١٣:٠١:٤٨١٩:١٢:٥٥١٩:٢٩:٢٩٠٠:٢٣:٠٢
١٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٣:١٠٠٦:٥٠:٠٠١٣:٠١:٣٠١٩:١٣:٢٥١٩:٢٩:٥٩٠٠:٢٢:٤١
١١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣١:٥٨٠٦:٤٨:٥٤١٣:٠١:١٢١٩:١٣:٥٥١٩:٣٠:٣٠٠٠:٢٢:٢٠
١٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٠:٤٥٠٦:٤٧:٤٨١٣:٠٠:٥٤١٩:١٤:٢٥١٩:٣١:٠١٠٠:٢١:٥٩
١٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٩:٣٣٠٦:٤٦:٤٢١٣:٠٠:٣٦١٩:١٤:٥٥١٩:٣١:٣٢٠٠:٢١:٣٨
١٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٨:٢١٠٦:٤٥:٣٧١٣:٠٠:١٩١٩:١٥:٢٥١٩:٣٢:٠٤٠٠:٢١:١٧
١٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٧:٠٨٠٦:٤٤:٣٢١٣:٠٠:٠١١٩:١٥:٥٦١٩:٣٢:٣٥٠٠:٢٠:٥٦
١٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٥:٥٦٠٦:٤٣:٢٧١٢:٥٩:٤٤١٩:١٦:٢٦١٩:٣٣:٠٦٠٠:٢٠:٣٥
١٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٤:٤٤٠٦:٤٢:٢٢١٢:٥٩:٢٧١٩:١٦:٥٦١٩:٣٣:٣٨٠٠:٢٠:١٤
١٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٣:٣١٠٦:٤١:١٨١٢:٥٩:١٠١٩:١٧:٢٧١٩:٣٤:٠٩٠٠:١٩:٥٣
١٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٢:١٩٠٦:٤٠:١٤١٢:٥٨:٥٤١٩:١٧:٥٧١٩:٣٤:٤١٠٠:١٩:٣٢
٢٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢١:٠٧٠٦:٣٩:١١١٢:٥٨:٣٧١٩:١٨:٢٨١٩:٣٥:١٣٠٠:١٩:١٢
٢١ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٩:٥٦٠٦:٣٨:٠٨١٢:٥٨:٢١١٩:١٨:٥٩١٩:٣٥:٤٥٠٠:١٨:٥١
٢٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٨:٤٤٠٦:٣٧:٠٦١٢:٥٨:٠٥١٩:١٩:٣٠١٩:٣٦:١٨٠٠:١٨:٣١
٢٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٧:٣٣٠٦:٣٦:٠٤١٢:٥٧:٥٠١٩:٢٠:٠١١٩:٣٦:٥٠٠٠:١٨:١١
٢٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٦:٢١٠٦:٣٥:٠٢١٢:٥٧:٣٥١٩:٢٠:٣٢١٩:٣٧:٢٣٠٠:١٧:٥١
٢٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٥:١١٠٦:٣٤:٠١١٢:٥٧:٢٠١٩:٢١:٠٣١٩:٣٧:٥٦٠٠:١٧:٣٢
٢٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٤:٠٠٠٦:٣٣:٠١١٢:٥٧:٠٥١٩:٢١:٣٥١٩:٣٨:٢٩٠٠:١٧:١٢
٢٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٢:٥٠٠٦:٣٢:٠١١٢:٥٦:٥١١٩:٢٢:٠٦١٩:٣٩:٠٢٠٠:١٦:٥٣
٢٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:١١:٤٠٠٦:٣١:٠١١٢:٥٦:٣٧١٩:٢٢:٣٨١٩:٣٩:٣٥٠٠:١٦:٣٤
٢٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٠:٣٠٠٦:٣٠:٠٣١٢:٥٦:٢٤١٩:٢٣:٠٩١٩:٤٠:٠٨٠٠:١٦:١٥
٣٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٩:٢١٠٦:٢٩:٠٥١٢:٥٦:١١١٩:٢٣:٤١١٩:٤٠:٤٢٠٠:١٥:٥٧
٣١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٨:١٣٠٦:٢٨:٠٧١٢:٥٥:٥٨١٩:٢٤:١٣١٩:٤١:١٦٠٠:١٥:٣٩

دانلود اوقات شرعی فروردین ٠٠ - ١٤٠٠ روستای چکچکجنوبی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای چکچکجنوبی روستای چکچکجنوبی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای چکچکجنوبی روستای چکچکجنوبی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چکچکجنوبی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چکچکجنوبی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٩
سال ١٤٠٠ هـ.ش
١٤٠١

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چکچکجنوبی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چکچکجنوبی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چکچکجنوبی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چکچکجنوبی

روستای چکچکجنوبی بر روی نقشه

روستای چکچکجنوبی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چکچکجنوبی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چکچکجنوبی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چکچکجنوبی
اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای چکچکجنوبی + دانلود
اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ روستای چکچکجنوبی + دانلود
اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای چکچکجنوبی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای چکچکجنوبی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای چکچکجنوبی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چکچکجنوبی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چکچکجنوبی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی فروردین ٠٠ / ١٤٠٠ چکچکجنوبی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق چکچکجنوبی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق چکچکجنوبی
افق شرعی فروردین ٠٠ / ١٤٠٠ چکچکجنوبی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چکچکجنوبی
زمان پخش اذان زنده به افق چکچکجنوبی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق چکچکجنوبی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چکچکجنوبی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چکچکجنوبی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو