جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای چهارسنگزی

رقیچه | تربت حیدریه | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز چهارسنگزی


اذان صبح: ٠٣:٣٩:٢١
طلوع آفتاب: ٠٥:٢١:٢٣
اذان ظهر: ١٢:٣٠:٣٩
غروب آفتاب: ١٩:٤٠:١٦
اذان مغرب: ٢٠:٠٠:٥٣
نیمه شب: ٢٣:٣٩:٢٥

سه شنبه ٠٦ خرداد ١٣٩٩
٠٣ شوال ١٤٤١ قمری
٢٦ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چهارسنگزی (شهرستان تربت حیدریه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ خرداد ٩٩ روستای چهارسنگزی)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای چهارسنگزی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای چهارسنگزی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
اگر مقایسه های بی پروا دلیل سبك سری ( خواست كینه توزانه ) نویسنده نباشند، پس به یقین، دلیل خیال خسته و درمانده ی او هستند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چهارسنگزی

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چهارسنگزی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چهارسنگزی ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای چهارسنگزی (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چهارسنگزی ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چهارسنگزی ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٤:١٧٠٦:٠٢:١٦١٢:٣٣:٤٩١٩:٠٥:٥٧١٩:٢٤:٣٤٢٣:٤٩:٢٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٢:٤٢٠٦:٠٠:٥٧١٢:٣٣:٣٥١٩:٠٦:٤٧١٩:٢٥:٢٧٢٣:٤٨:٥٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣١:٠٨٠٥:٥٩:٣٩١٢:٣٣:٢١١٩:٠٧:٣٧١٩:٢٦:١٩٢٣:٤٨:٣٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٢٩:٣٤٠٥:٥٨:٢١١٢:٣٣:٠٧١٩:٠٨:٢٨١٩:٢٧:١١٢٣:٤٨:١٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٨:٠١٠٥:٥٧:٠٤١٢:٣٢:٥٣١٩:٠٩:١٨١٩:٢٨:٠٤٢٣:٤٧:٥٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٦:٢٨٠٥:٥٥:٤٧١٢:٣٢:٤٠١٩:١٠:٠٨١٩:٢٨:٥٦٢٣:٤٧:٣١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٤:٥٥٠٥:٥٤:٣٢١٢:٣٢:٢٨١٩:١٠:٥٨١٩:٢٩:٤٩٢٣:٤٧:١٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٣:٢٢٠٥:٥٣:١٧١٢:٣٢:١٥١٩:١١:٤٨١٩:٣٠:٤٢٢٣:٤٦:٤٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢١:٥١٠٥:٥٢:٠٣١٢:٣٢:٠٣١٩:١٢:٣٨١٩:٣١:٣٤٢٣:٤٦:٢٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٠:١٩٠٥:٥٠:٥٠١٢:٣١:٥٢١٩:١٣:٢٩١٩:٣٢:٢٧٢٣:٤٦:٠٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:١٨:٤٨٠٥:٤٩:٣٨١٢:٣١:٤١١٩:١٤:١٩١٩:٣٣:٢٠٢٣:٤٥:٤٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٧:١٨٠٥:٤٨:٢٦١٢:٣١:٣١١٩:١٥:٠٩١٩:٣٤:١٣٢٣:٤٥:٢٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٥:٤٩٠٥:٤٧:١٦١٢:٣١:٢١١٩:١٥:٥٩١٩:٣٥:٠٦٢٣:٤٥:١٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٤:٢٠٠٥:٤٦:٠٦١٢:٣١:١١١٩:١٦:٥٠١٩:٣٦:٠٠٢٣:٤٤:٥١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٢:٥٢٠٥:٤٤:٥٨١٢:٣١:٠٢١٩:١٧:٤٠١٩:٣٦:٥٣٢٣:٤٤:٣٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١١:٢٤٠٥:٤٣:٥٠١٢:٣٠:٥٤١٩:١٨:٣٠١٩:٣٧:٤٦٢٣:٤٤:١٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٠٩:٥٨٠٥:٤٢:٤٤١٢:٣٠:٤٦١٩:١٩:٢١١٩:٣٨:٣٩٢٣:٤٣:٥٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٠٨:٣٢٠٥:٤١:٣٨١٢:٣٠:٣٨١٩:٢٠:١١١٩:٣٩:٣٢٢٣:٤٣:٣٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٧:٠٧٠٥:٤٠:٣٤١٢:٣٠:٣١١٩:٢١:٠١١٩:٤٠:٢٦٢٣:٤٣:٢٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٥:٤٣٠٥:٣٩:٣١١٢:٣٠:٢٥١٩:٢١:٥٢١٩:٤١:١٩٢٣:٤٣:٠٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٤:٢٠٠٥:٣٨:٢٩١٢:٣٠:١٩١٩:٢٢:٤٢١٩:٤٢:١٢٢٣:٤٢:٥٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٢:٥٨٠٥:٣٧:٢٨١٢:٣٠:١٤١٩:٢٣:٣٢١٩:٤٣:٠٦٢٣:٤٢:٣٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠١:٣٧٠٥:٣٦:٢٩١٢:٣٠:١٠١٩:٢٤:٢٢١٩:٤٣:٥٩٢٣:٤٢:٢٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٠:١٨٠٥:٣٥:٣٠١٢:٣٠:٠٦١٩:٢٥:١٢١٩:٤٤:٥٢٢٣:٤٢:٠٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٥٨:٥٩٠٥:٣٤:٣٣١٢:٣٠:٠٢١٩:٢٦:٠٢١٩:٤٥:٤٥٢٣:٤١:٥٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٧:٤٢٠٥:٣٣:٣٨١٢:٢٩:٥٩١٩:٢٦:٥٢١٩:٤٦:٣٨٢٣:٤١:٣٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٦:٢٥٠٥:٣٢:٤٣١٢:٢٩:٥٧١٩:٢٧:٤١١٩:٤٧:٣٠٢٣:٤١:٢٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٥:١١٠٥:٣١:٥٠١٢:٢٩:٥٦١٩:٢٨:٣٠١٩:٤٨:٢٣٢٣:٤١:١٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٣:٥٧٠٥:٣٠:٥٨١٢:٢٩:٥٤١٩:٢٩:٢٠١٩:٤٩:١٥٢٣:٤١:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای چهارسنگزی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای چهارسنگزی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای چهارسنگزی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چهارسنگزی

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای چهارسنگزی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چهارسنگزی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چهارسنگزی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای چهارسنگزی

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای چهارسنگزی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای چهارسنگزی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای چهارسنگزی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چهارسنگزی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چهارسنگزی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای چهارسنگزی

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای چهارسنگزی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چهارسنگزی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای چهارسنگزی

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٩٠٥:٢٤:٠٩١٢:٣٠:١١١٩:٣٦:٣٧١٩:٥٧:٠٠٢٣:٣٩:٤٤
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٥١٠٥:٢٣:٣٣١٢:٣٠:١٥١٩:٣٧:٢٢١٩:٥٧:٤٨٢٣:٣٩:٣٩
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٥٦٠٥:٢٢:٥٨١٢:٣٠:٢٠١٩:٣٨:٠٦١٩:٥٨:٣٥٢٣:٣٩:٣٤
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٠٣٠٥:٢٢:٢٤١٢:٣٠:٢٦١٩:٣٨:٥٠١٩:٥٩:٢٢٢٣:٣٩:٣١
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:١١٠٥:٢١:٥٣١٢:٣٠:٣٢١٩:٣٩:٣٣٢٠:٠٠:٠٨٢٣:٣٩:٢٧
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٢١٠٥:٢١:٢٣١٢:٣٠:٣٩١٩:٤٠:١٦٢٠:٠٠:٥٣٢٣:٣٩:٢٥
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٣٤٠٥:٢٠:٥٤١٢:٣٠:٤٦١٩:٤٠:٥٨٢٠:٠١:٣٧٢٣:٣٩:٢٣
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٧:٤٨٠٥:٢٠:٢٧١٢:٣٠:٥٣١٩:٤١:٣٩٢٠:٠٢:٢١٢٣:٣٩:٢٢
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٧:٠٥٠٥:٢٠:٠٢١٢:٣١:٠١١٩:٤٢:١٩٢٠:٠٣:٠٤٢٣:٣٩:٢٢
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:٢٤٠٥:١٩:٣٩١٢:٣١:٠٩١٩:٤٢:٥٩٢٠:٠٣:٤٥٢٣:٣٩:٢٢
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٥:٤٥٠٥:١٩:١٧١٢:٣١:١٨١٩:٤٣:٣٧٢٠:٠٤:٢٦٢٣:٣٩:٢٣
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٥:٠٨٠٥:١٨:٥٧١٢:٣١:٢٧١٩:٤٤:١٥٢٠:٠٥:٠٦٢٣:٣٩:٢٤
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٤:٣٣٠٥:١٨:٣٨١٢:٣١:٣٧١٩:٤٤:٥٢٢٠:٠٥:٤٥٢٣:٣٩:٢٦
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٤:٠١٠٥:١٨:٢١١٢:٣١:٤٧١٩:٤٥:٢٨٢٠:٠٦:٢٣٢٣:٣٩:٢٩
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٣١٠٥:١٨:٠٦١٢:٣١:٥٧١٩:٤٦:٠٢٢٠:٠٦:٥٩٢٣:٣٩:٣٣
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٠٣٠٥:١٧:٥٣١٢:٣٢:٠٧١٩:٤٦:٣٦٢٠:٠٧:٣٥٢٣:٣٩:٣٧
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٣٨٠٥:١٧:٤١١٢:٣٢:١٨١٩:٤٧:٠٩٢٠:٠٨:٠٩٢٣:٣٩:٤٢
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:١٥٠٥:١٧:٣١١٢:٣٢:٢٩١٩:٤٧:٤٠٢٠:٠٨:٤٢٢٣:٣٩:٤٧
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣١:٥٥٠٥:١٧:٢٢١٢:٣٢:٤١١٩:٤٨:١٠٢٠:٠٩:١٤٢٣:٣٩:٥٤
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣١:٣٧٠٥:١٧:١٥١٢:٣٢:٥٢١٩:٤٨:٤٠٢٠:٠٩:٤٥٢٣:٤٠:٠١
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣١:٢١٠٥:١٧:١٠١٢:٣٣:٠٤١٩:٤٩:٠٨٢٠:١٠:١٤٢٣:٤٠:٠٨
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣١:٠٨٠٥:١٧:٠٧١٢:٣٣:١٦١٩:٤٩:٣٥٢٠:١٠:٤٢٢٣:٤٠:١٦
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٠:٥٨٠٥:١٧:٠٥١٢:٣٣:٢٩١٩:٥٠:٠٠٢٠:١١:٠٩٢٣:٤٠:٢٥
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٠:٥٠٠٥:١٧:٠٥١٢:٣٣:٤١١٩:٥٠:٢٤٢٠:١١:٣٤٢٣:٤٠:٣٤
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٠:٤٥٠٥:١٧:٠٧١٢:٣٣:٥٤١٩:٥٠:٤٧٢٠:١١:٥٨٢٣:٤٠:٤٤
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٠:٤٢٠٥:١٧:١٠١٢:٣٤:٠٧١٩:٥١:٠٩٢٠:١٢:٢٠٢٣:٤٠:٥٥
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٠:٤١٠٥:١٧:١٥١٢:٣٤:٢٠١٩:٥١:٢٩٢٠:١٢:٤١٢٣:٤١:٠٦
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٠:٤٣٠٥:١٧:٢١١٢:٣٤:٣٣١٩:٥١:٤٨٢٠:١٣:٠٠٢٣:٤١:١٨
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٠:٤٨٠٥:١٧:٢٩١٢:٣٤:٤٦١٩:٥٢:٠٥٢٠:١٣:١٧٢٣:٤١:٣٠
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٠:٥٥٠٥:١٧:٣٩١٢:٣٤:٥٩١٩:٥٢:٢١٢٠:١٣:٣٣٢٣:٤١:٤٣
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣١:٠٥٠٥:١٧:٥٠١٢:٣٥:١٢١٩:٥٢:٣٥٢٠:١٣:٤٨٢٣:٤١:٥٦

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای چهارسنگزی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای چهارسنگزی روستای چهارسنگزی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای چهارسنگزی روستای چهارسنگزی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چهارسنگزی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چهارسنگزی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چهارسنگزی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چهارسنگزی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چهارسنگزی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چهارسنگزی

روستای چهارسنگزی بر روی نقشه

روستای چهارسنگزی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چهارسنگزی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چهارسنگزی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چهارسنگزی
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای چهارسنگزی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای چهارسنگزی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای چهارسنگزی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چهارسنگزی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چهارسنگزی رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق چهارسنگزی
زمان پخش اذان زنده به افق چهارسنگزی
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چهارسنگزی
افق شرعی امروز فردا چهارسنگزی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق چهارسنگزی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چهارسنگزی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق چهارسنگزی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چهارسنگزی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چهارسنگزی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو