جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر چانف

نیکشهر | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز چانف

اذان صبح: ٠٤:١٦:٠٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٠:٥٠
اذان ظهر: ١٢:٢٤:٢١
غروب آفتاب: ١٩:٠٨:١١
اذان مغرب: ١٩:٢٦:٠٠
نیمه شب شرعی: ٢٣:٤١:٤٦

شنبه ٢٥ اردیبهشت ١٤٠٠
٠٣ شوال ١٤٤٢ قمری
١٥ می ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر چانف (شهرستان نیکشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ اردیبهشت ٠٠ شهر چانف)، ماه جاری (اوقات شرعی اردیبهشت ٠٠ شهر چانف)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ١ شهر چانف)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی
روز جهانی خانواده

فرانسوا ولتر
تاریخ تنها تصویر جنایتها و تیره بختی های بشر است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر چانف

اوقات شرعی اردیبهشت ٠٠ | اوقات شرعی می ٢١ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ١

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر چانف در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر چانف ١٤٠١ - ٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی

برابر با سال ١٤٤٣ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ١ شهر چانف (سال ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: دوشنبه ١٥ فروردین ١٤٠١ | ٠٤ آوریل ٢٠٢٢
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ١٣ اردیبهشت ١٤٠١ | ٠٣ می ٢٠٢٢ (اول شوال ١٤٤٣)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر چانف ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان چانف
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠١/٠١/١٥٠٤:٥٩:٠٣٠٦:١٦:٠١١٢:٣١:٠٢١٨:٤٦:٢٧١٩:٠٣:٠٢٢٣:٥٢:١٠
٠٢ رمضان | ٠١/٠١/١٦٠٤:٥٧:٥٢٠٦:١٤:٥٧١٢:٣٠:٤٥١٨:٤٦:٥٧١٩:٠٣:٣٢٢٣:٥١:٤٩
٠٣ رمضان | ٠١/٠١/١٧٠٤:٥٦:٤١٠٦:١٣:٥٤١٢:٣٠:٢٨١٨:٤٧:٢٦١٩:٠٤:٠٣٢٣:٥١:٢٨
٠٤ رمضان | ٠١/٠١/١٨٠٤:٥٥:٣٠٠٦:١٢:٥١١٢:٣٠:١١١٨:٤٧:٥٦١٩:٠٤:٣٣٢٣:٥١:٠٧
٠٥ رمضان | ٠١/٠١/١٩٠٤:٥٤:١٩٠٦:١١:٤٨١٢:٢٩:٥٤١٨:٤٨:٢٥١٩:٠٥:٠٤٢٣:٥٠:٤٧
٠٦ رمضان | ٠١/٠١/٢٠٠٤:٥٣:٠٨٠٦:١٠:٤٥١٢:٢٩:٣٨١٨:٤٨:٥٥١٩:٠٥:٣٥٢٣:٥٠:٢٦
٠٧ رمضان | ٠١/٠١/٢١٠٤:٥١:٥٧٠٦:٠٩:٤٣١٢:٢٩:٢٢١٨:٤٩:٢٤١٩:٠٦:٠٦٢٣:٥٠:٠٦
٠٨ رمضان | ٠١/٠١/٢٢٠٤:٥٠:٤٧٠٦:٠٨:٤٢١٢:٢٩:٠٦١٨:٤٩:٥٤١٩:٠٦:٣٧٢٣:٤٩:٤٥
٠٩ رمضان | ٠١/٠١/٢٣٠٤:٤٩:٣٧٠٦:٠٧:٤٠١٢:٢٨:٥٠١٨:٥٠:٢٤١٩:٠٧:٠٨٢٣:٤٩:٢٥
١٠ رمضان | ٠١/٠١/٢٤٠٤:٤٨:٢٦٠٦:٠٦:٤٠١٢:٢٨:٣٥١٨:٥٠:٥٤١٩:٠٧:٤٠٢٣:٤٩:٠٥
١١ رمضان | ٠١/٠١/٢٥٠٤:٤٧:١٧٠٦:٠٥:٣٩١٢:٢٨:٢٠١٨:٥١:٢٤١٩:٠٨:١١٢٣:٤٨:٤٦
١٢ رمضان | ٠١/٠١/٢٦٠٤:٤٦:٠٧٠٦:٠٤:٤٠١٢:٢٨:٠٥١٨:٥١:٥٤١٩:٠٨:٤٣٢٣:٤٨:٢٦
١٣ رمضان | ٠١/٠١/٢٧٠٤:٤٤:٥٨٠٦:٠٣:٤١١٢:٢٧:٥١١٨:٥٢:٢٥١٩:٠٩:١٥٢٣:٤٨:٠٧
١٤ رمضان | ٠١/٠١/٢٨٠٤:٤٣:٤٩٠٦:٠٢:٤٢١٢:٢٧:٣٧١٨:٥٢:٥٥١٩:٠٩:٤٧٢٣:٤٧:٤٨
١٥ رمضان | ٠١/٠١/٢٩٠٤:٤٢:٤١٠٦:٠١:٤٤١٢:٢٧:٢٣١٨:٥٣:٢٦١٩:١٠:١٩٢٣:٤٧:٢٩
١٦ رمضان | ٠١/٠١/٣٠٠٤:٤١:٣٣٠٦:٠٠:٤٧١٢:٢٧:١٠١٨:٥٣:٥٦١٩:١٠:٥٢٢٣:٤٧:١١
١٧ رمضان | ٠١/٠١/٣١٠٤:٤٠:٢٥٠٥:٥٩:٥٠١٢:٢٦:٥٧١٨:٥٤:٢٧١٩:١١:٢٤٢٣:٤٦:٥٣
١٨ رمضان | ٠١/٠٢/٠١٠٤:٣٩:١٨٠٥:٥٨:٥٤١٢:٢٦:٤٥١٨:٥٤:٥٨١٩:١١:٥٧٢٣:٤٦:٣٥
١٩ رمضان | ٠١/٠٢/٠٢٠٤:٣٨:١١٠٥:٥٧:٥٩١٢:٢٦:٣٣١٨:٥٥:٣٠١٩:١٢:٣٠٢٣:٤٦:١٨
٢٠ رمضان | ٠١/٠٢/٠٣٠٤:٣٧:٠٥٠٥:٥٧:٠٤١٢:٢٦:٢١١٨:٥٦:٠١١٩:١٣:٠٤٢٣:٤٦:٠١
٢١ رمضان | ٠١/٠٢/٠٤٠٤:٣٦:٠٠٠٥:٥٦:١١١٢:٢٦:١٠١٨:٥٦:٣٣١٩:١٣:٣٧٢٣:٤٥:٤٤
٢٢ رمضان | ٠١/٠٢/٠٥٠٤:٣٤:٥٥٠٥:٥٥:١٨١٢:٢٦:٠٠١٨:٥٧:٠٥١٩:١٤:١١٢٣:٤٥:٢٨
٢٣ رمضان | ٠١/٠٢/٠٦٠٤:٣٣:٥١٠٥:٥٤:٢٦١٢:٢٥:٥٠١٨:٥٧:٣٧١٩:١٤:٤٥٢٣:٤٥:١٢
٢٤ رمضان | ٠١/٠٢/٠٧٠٤:٣٢:٤٨٠٥:٥٣:٣٥١٢:٢٥:٤٠١٨:٥٨:٠٩١٩:١٥:١٩٢٣:٤٤:٥٧
٢٥ رمضان | ٠١/٠٢/٠٨٠٤:٣١:٤٥٠٥:٥٢:٤٤١٢:٢٥:٣١١٨:٥٨:٤١١٩:١٥:٥٣٢٣:٤٤:٤٢
٢٦ رمضان | ٠١/٠٢/٠٩٠٤:٣٠:٤٣٠٥:٥١:٥٥١٢:٢٥:٢٣١٨:٥٩:١٣١٩:١٦:٢٨٢٣:٤٤:٢٨
٢٧ رمضان | ٠١/٠٢/١٠٠٤:٢٩:٤٢٠٥:٥١:٠٦١٢:٢٥:١٥١٨:٥٩:٤٦١٩:١٧:٠٢٢٣:٤٤:١٤
٢٨ رمضان | ٠١/٠٢/١١٠٤:٢٨:٤٢٠٥:٥٠:١٩١٢:٢٥:٠٨١٩:٠٠:١٩١٩:١٧:٣٧٢٣:٤٤:٠٠
٢٩ رمضان | ٠١/٠٢/١٢٠٤:٢٧:٤٢٠٥:٤٩:٣٢١٢:٢٥:٠١١٩:٠٠:٥٢١٩:١٨:١٢٢٣:٤٣:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری شهر چانف

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری شهر چانف در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری شهر چانف بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چانف

اوقات شرعی شوال ١٤٤٢ قمری شهر چانف

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر چانف قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چانف دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٢ قمری شهر چانف

ذیقعده
شوال ١٤٤٢ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٢ هـ.ق
شهر چانف

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٢ هـ.ق شهر چانف در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٢ هـ.ق شهر چانف بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر چانف را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چانف برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی می ٢٠٢١ میلادی شهر چانف

در این قسمت جدول اوقات شرعی می ٢٠٢١ م شهر چانف قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چانف دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی می ٢٠٢١ میلادی شهر چانف

ژوئن
می ٢٠٢١ م
آوریل

دانلود اوقات شرعی می ٢٠٢١ شهر چانف

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی می ٢٠٢١ میلادی شهر چانف شهر چانف در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی می ٢٠٢١ میلادی شهر چانف شهر چانف بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر چانف را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چانف برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٠ شمسی شهر چانف

در این قسمت جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش شهر چانف قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چانف دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٠ شمسی شهر چانف

خرداد
اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش
فروردین
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٣٩:٠٢٠٥:٥٨:٤١١٢:٢٦:٤٢١٨:٥٥:٠٦١٩:١٢:٠٦٢٣:٤٦:٣١
٠٢ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٣٧:٥٦٠٥:٥٧:٤٦١٢:٢٦:٣٠١٨:٥٥:٣٨١٩:١٢:٣٩٢٣:٤٦:١٤
٠٣ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٣٦:٥٠٠٥:٥٦:٥٢١٢:٢٦:١٩١٨:٥٦:٠٩١٩:١٣:١٢٢٣:٤٥:٥٧
٠٤ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٣٥:٤٥٠٥:٥٥:٥٨١٢:٢٦:٠٨١٨:٥٦:٤١١٩:١٣:٤٦٢٣:٤٥:٤٠
٠٥ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٣٤:٤٠٠٥:٥٥:٠٥١٢:٢٥:٥٧١٨:٥٧:١٢١٩:١٤:١٩٢٣:٤٥:٢٤
٠٦ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٣٣:٣٦٠٥:٥٤:١٣١٢:٢٥:٤٧١٨:٥٧:٤٤١٩:١٤:٥٣٢٣:٤٥:٠٨
٠٧ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٣٢:٣٣٠٥:٥٣:٢٢١٢:٢٥:٣٨١٨:٥٨:١٦١٩:١٥:٢٧٢٣:٤٤:٥٣
٠٨ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٣١:٣٠٠٥:٥٢:٣٢١٢:٢٥:٢٩١٨:٥٨:٤٨١٩:١٦:٠١٢٣:٤٤:٣٨
٠٩ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٣٠:٢٨٠٥:٥١:٤٣١٢:٢٥:٢٠١٨:٥٩:٢٠١٩:١٦:٣٥٢٣:٤٤:٢٤
١٠ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٢٩:٢٧٠٥:٥٠:٥٤١٢:٢٥:١٣١٨:٥٩:٥٣١٩:١٧:١٠٢٣:٤٤:١٠
١١ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٢٨:٢٧٠٥:٥٠:٠٧١٢:٢٥:٠٥١٩:٠٠:٢٥١٩:١٧:٤٤٢٣:٤٣:٥٦
١٢ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٢٧:٢٧٠٥:٤٩:٢٠١٢:٢٤:٥٨١٩:٠٠:٥٨١٩:١٨:١٩٢٣:٤٣:٤٣
١٣ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٢٦:٢٨٠٥:٤٨:٣٤١٢:٢٤:٥٢١٩:٠١:٣١١٩:١٨:٥٤٢٣:٤٣:٣١
١٤ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٢٥:٣١٠٥:٤٧:٥٠١٢:٢٤:٤٦١٩:٠٢:٠٤١٩:١٩:٢٩٢٣:٤٣:١٩
١٥ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٢٤:٣٤٠٥:٤٧:٠٦١٢:٢٤:٤١١٩:٠٢:٣٧١٩:٢٠:٠٤٢٣:٤٣:٠٨
١٦ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٢٣:٣٨٠٥:٤٦:٢٤١٢:٢٤:٣٧١٩:٠٣:١٠١٩:٢٠:٤٠٢٣:٤٢:٥٧
١٧ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٢٢:٤٤٠٥:٤٥:٤٢١٢:٢٤:٣٣١٩:٠٣:٤٣١٩:٢١:١٥٢٣:٤٢:٤٧
١٨ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٢١:٥٠٠٥:٤٥:٠٢١٢:٢٤:٢٩١٩:٠٤:١٧١٩:٢١:٥١٢٣:٤٢:٣٧
١٩ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٢٠:٥٧٠٥:٤٤:٢٢١٢:٢٤:٢٦١٩:٠٤:٥٠١٩:٢٢:٢٦٢٣:٤٢:٢٨
٢٠ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:٢٠:٠٦٠٥:٤٣:٤٤١٢:٢٤:٢٤١٩:٠٥:٢٤١٩:٢٣:٠٢٢٣:٤٢:٢٠
٢١ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:١٩:١٦٠٥:٤٣:٠٧١٢:٢٤:٢٢١٩:٠٥:٥٧١٩:٢٣:٣٨٢٣:٤٢:١٢
٢٢ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:١٨:٢٦٠٥:٤٢:٣١١٢:٢٤:٢١١٩:٠٦:٣١١٩:٢٤:١٣٢٣:٤٢:٠٤
٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:١٧:٣٨٠٥:٤١:٥٦١٢:٢٤:٢١١٩:٠٧:٠٤١٩:٢٤:٤٩٢٣:٤١:٥٨
٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:١٦:٥١٠٥:٤١:٢٣١٢:٢٤:٢١١٩:٠٧:٣٨١٩:٢٥:٢٤٢٣:٤١:٥٢
٢٥ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:١٦:٠٦٠٥:٤٠:٥٠١٢:٢٤:٢١١٩:٠٨:١١١٩:٢٦:٠٠٢٣:٤١:٤٦
٢٦ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:١٥:٢١٠٥:٤٠:١٩١٢:٢٤:٢٣١٩:٠٨:٤٤١٩:٢٦:٣٥٢٣:٤١:٤١
٢٧ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:١٤:٣٨٠٥:٣٩:٤٩١٢:٢٤:٢٤١٩:٠٩:١٧١٩:٢٧:١٠٢٣:٤١:٣٧
٢٨ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:١٣:٥٧٠٥:٣٩:٢٠١٢:٢٤:٢٦١٩:٠٩:٥٠١٩:٢٧:٤٥٢٣:٤١:٣٣
٢٩ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:١٣:١٦٠٥:٣٨:٥٢١٢:٢٤:٢٩١٩:١٠:٢٣١٩:٢٨:٢٠٢٣:٤١:٣٠
٣٠ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:١٢:٣٧٠٥:٣٨:٢٦١٢:٢٤:٣٣١٩:١٠:٥٦١٩:٢٨:٥٥٢٣:٤١:٢٨
٣١ اردیبهشت ١٤٠٠٠٤:١٢:٠٠٠٥:٣٨:٠٠١٢:٢٤:٣٦١٩:١١:٢٨١٩:٢٩:٣٠٢٣:٤١:٢٦

دانلود اوقات شرعی اردیبهشت ٠٠ - ١٤٠٠ شهر چانف

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٠ شمسی شهر چانف شهر چانف در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٠ شمسی شهر چانف شهر چانف بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر چانف را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چانف برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٩
سال ١٤٠٠ هـ.ش
١٤٠١

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر چانف

دهستان چانف نام دهستانی در بخش آهوران شهرستان نیک‌شهر، استان سیستان و بلوچستان در ایران است. براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰، جمعیت آن ۱۱۳۹۴ نفر بوده‌است. لیست روستاهای دهستان چانف با ذکر جمعیت

شهر چانف در ویکیپدیا

شهر چانف

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر چانف موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر چانف برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر چانف بر روی نقشه

شهر چانف بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر چانف

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر چانف است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر چانف
اوقات شرعی اردیبهشت ٠٠ شهر چانف + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٢ شهر چانف + دانلود
اوقات شرعی می ٢٠٢١ شهر چانف + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ١ شهر چانف + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٢ شهر چانف + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر چانف

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر چانف رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق چانف
جدول اوقات شرعی اردیبهشت ٠٠ / ١٤٠٠ چانف دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق چانف
زمان پخش اذان زنده به افق چانف
افق شرعی امروز فردا چانف دانلود pdf
افق شرعی اردیبهشت ٠٠ / ١٤٠٠ چانف دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چانف
زمان پخش اذان آنلاین به افق چانف

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر چانف یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو