جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای پنگی سفلی

رقیچه | تربت حیدریه | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز پنگی سفلی


اذان صبح: ٠٥:٠٦:٠١
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٥:٥٤
اذان ظهر: ١١:٢٨:٥٥
غروب آفتاب: ١٦:٢١:٥١
اذان مغرب: ١٦:٤٢:٠٧
نیمه شب: ٢٢:٤٤:١٥

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای پنگی سفلی (شهرستان تربت حیدریه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای پنگی سفلی)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای پنگی سفلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پنگی سفلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

سقراط
تفاوت انسان با حیوان در كنترل هوای نفس و هوس ها است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای پنگی سفلی

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای پنگی سفلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای پنگی سفلی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای پنگی سفلی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای پنگی سفلی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان پنگی سفلی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:١٩:٠٥٠٥:٤٩:٥٤١٢:٣٢:٠٨١٩:١٤:٥٦١٩:٣٣:٥٧٢٣:٤٦:١٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٧:٣٥٠٥:٤٨:٤٣١٢:٣١:٥٨١٩:١٥:٤٦١٩:٣٤:٥٠٢٣:٤٥:٥٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٦:٠٦٠٥:٤٧:٣٣١٢:٣١:٤٨١٩:١٦:٣٧١٩:٣٥:٤٤٢٣:٤٥:٣٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٤:٣٧٠٥:٤٦:٢٤١٢:٣١:٣٩١٩:١٧:٢٧١٩:٣٦:٣٧٢٣:٤٥:١٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٣:١٠٠٥:٤٥:١٦١٢:٣١:٣٠١٩:١٨:١٨١٩:٣٧:٣٠٢٣:٤٥:٠٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١١:٤٣٠٥:٤٤:٠٩١٢:٣١:٢٢١٩:١٩:٠٨١٩:٣٨:٢٣٢٣:٤٤:٤٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٠:١٧٠٥:٤٣:٠٣١٢:٣١:١٤١٩:١٩:٥٨١٩:٣٩:١٧٢٣:٤٤:٢٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٨:٥١٠٥:٤١:٥٨١٢:٣١:٠٧١٩:٢٠:٤٨١٩:٤٠:١٠٢٣:٤٤:٠٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٧:٢٧٠٥:٤٠:٥٤١٢:٣١:٠٠١٩:٢١:٣٩١٩:٤١:٠٣٢٣:٤٣:٥١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٦:٠٣٠٥:٣٩:٥١١٢:٣٠:٥٤١٩:٢٢:٢٩١٩:٤١:٥٦٢٣:٤٣:٣٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٤:٤١٠٥:٣٨:٥٠١٢:٣٠:٤٨١٩:٢٣:١٩١٩:٤٢:٤٩٢٣:٤٣:١٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٣:١٩٠٥:٣٧:٤٩١٢:٣٠:٤٣١٩:٢٤:٠٩١٩:٤٣:٤٢٢٣:٤٣:٠٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠١:٥٩٠٥:٣٦:٥٠١٢:٣٠:٣٩١٩:٢٤:٥٨١٩:٤٤:٣٥٢٣:٤٢:٤٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٠:٣٩٠٥:٣٥:٥٢١٢:٣٠:٣٥١٩:٢٥:٤٨١٩:٤٥:٢٨٢٣:٤٢:٣٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٩:٢١٠٥:٣٤:٥٥١٢:٣٠:٣١١٩:٢٦:٣٨١٩:٤٦:٢٠٢٣:٤٢:٢١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٨:٠٤٠٥:٣٤:٠٠١٢:٣٠:٢٨١٩:٢٧:٢٧١٩:٤٧:١٣٢٣:٤٢:٠٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٦:٤٨٠٥:٣٣:٠٦١٢:٣٠:٢٦١٩:٢٨:١٦١٩:٤٨:٠٥٢٣:٤١:٥٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٥:٣٤٠٥:٣٢:١٣١٢:٣٠:٢٤١٩:٢٩:٠٥١٩:٤٨:٥٧٢٣:٤١:٤٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٤:٢١٠٥:٣١:٢٢١٢:٣٠:٢٣١٩:٢٩:٥٤١٩:٤٩:٤٩٢٣:٤١:٣١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٣:٠٩٠٥:٣٠:٣٢١٢:٣٠:٢٣١٩:٣٠:٤٢١٩:٥٠:٤١٢٣:٤١:٢١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥١:٥٩٠٥:٢٩:٤٣١٢:٣٠:٢٣١٩:٣١:٣١١٩:٥١:٣٢٢٣:٤١:١٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٠:٥٠٠٥:٢٨:٥٦١٢:٣٠:٢٤١٩:٣٢:١٩١٩:٥٢:٢٣٢٣:٤١:٠١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٩:٤٣٠٥:٢٨:١١١٢:٣٠:٢٥١٩:٣٣:٠٦١٩:٥٣:١٤٢٣:٤٠:٥٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٨:٣٧٠٥:٢٧:٢٦١٢:٣٠:٢٧١٩:٣٣:٥٤١٩:٥٤:٠٤٢٣:٤٠:٤٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٧:٣٣٠٥:٢٦:٤٤١٢:٣٠:٢٩١٩:٣٤:٤٠١٩:٥٤:٥٤٢٣:٤٠:٣٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٦:٣١٠٥:٢٦:٠٣١٢:٣٠:٣٢١٩:٣٥:٢٧١٩:٥٥:٤٣٢٣:٤٠:٢٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٥:٣٠٠٥:٢٥:٢٣١٢:٣٠:٣٦١٩:٣٦:١٣١٩:٥٦:٣٢٢٣:٤٠:٢٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٤:٣١٠٥:٢٤:٤٥١٢:٣٠:٤٠١٩:٣٦:٥٨١٩:٥٧:٢٠٢٣:٤٠:١٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٣:٣٤٠٥:٢٤:٠٩١٢:٣٠:٤٤١٩:٣٧:٤٣١٩:٥٨:٠٨٢٣:٤٠:١١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٢:٣٩٠٥:٢٣:٣٤١٢:٣٠:٤٩١٩:٣٨:٢٨١٩:٥٨:٥٦٢٣:٤٠:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پنگی سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پنگی سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پنگی سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پنگی سفلی

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای پنگی سفلی

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای پنگی سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پنگی سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای پنگی سفلی

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٤:٥٣:٢٨٠٦:٢١:٥٢١١:٢١:٤٨١٦:٢١:٣٠١٦:٤١:١٩٢٢:٣٧:٥٣
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٤:٥٤:١٧٠٦:٢٢:٤٨١١:٢٢:٠٩١٦:٢١:١٥١٦:٤١:٠٧٢٢:٣٨:١٠
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٤:٥٥:٠٦٠٦:٢٣:٤٤١١:٢٢:٣٠١٦:٢١:٠٣١٦:٤٠:٥٧٢٢:٣٨:٢٨
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٤:٥٥:٥٤٠٦:٢٤:٣٩١١:٢٢:٥٢١٦:٢٠:٥٢١٦:٤٠:٤٨٢٢:٣٨:٤٧
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٤:٥٦:٤٢٠٦:٢٥:٣٣١١:٢٣:١٥١٦:٢٠:٤٣١٦:٤٠:٤١٢٢:٣٩:٠٦
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٤:٥٧:٢٩٠٦:٢٦:٢٧١١:٢٣:٣٨١٦:٢٠:٣٧١٦:٤٠:٣٧٢٢:٣٩:٢٦
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٤:٥٨:١٥٠٦:٢٧:٢٠١١:٢٤:٠٢١٦:٢٠:٣٢١٦:٤٠:٣٤٢٢:٣٩:٤٧
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٤:٥٩:٠١٠٦:٢٨:١١١١:٢٤:٢٦١٦:٢٠:٣٠١٦:٤٠:٣٣٢٢:٤٠:٠٨
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٤:٥٩:٤٦٠٦:٢٩:٠٢١١:٢٤:٥١١٦:٢٠:٢٩١٦:٤٠:٣٤٢٢:٤٠:٣٠
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٠٠:٣١٠٦:٢٩:٥٣١١:٢٥:١٦١٦:٢٠:٣٠١٦:٤٠:٣٧٢٢:٤٠:٥٣
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٠١:١٥٠٦:٣٠:٤٢١١:٢٥:٤٢١٦:٢٠:٣٤١٦:٤٠:٤١٢٢:٤١:١٦
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٠١:٥٨٠٦:٣١:٣٠١١:٢٦:٠٩١٦:٢٠:٣٩١٦:٤٠:٤٨٢٢:٤١:٤٠
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٠٢:٤١٠٦:٣٢:١٧١١:٢٦:٣٥١٦:٢٠:٤٦١٦:٤٠:٥٧٢٢:٤٢:٠٤
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٠٣:٢٣٠٦:٣٣:٠٣١١:٢٧:٠٣١٦:٢٠:٥٥١٦:٤١:٠٧٢٢:٤٢:٢٩
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٠٤:٠٣٠٦:٣٣:٤٧١١:٢٧:٣٠١٦:٢١:٠٧١٦:٤١:١٩٢٢:٤٢:٥٥
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٠٤:٤٣٠٦:٣٤:٣١١١:٢٧:٥٨١٦:٢١:٢٠١٦:٤١:٣٣٢٢:٤٣:٢١
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٠٥:٢٣٠٦:٣٥:١٣١١:٢٨:٢٦١٦:٢١:٣٥١٦:٤١:٤٩٢٢:٤٣:٤٨
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٠٦:٠١٠٦:٣٥:٥٤١١:٢٨:٥٥١٦:٢١:٥١١٦:٤٢:٠٧٢٢:٤٤:١٥
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٠٦:٣٨٠٦:٣٦:٣٤١١:٢٩:٢٤١٦:٢٢:١٠١٦:٤٢:٢٦٢٢:٤٤:٤٢
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٠٧:١٤٠٦:٣٧:١٢١١:٢٩:٥٣١٦:٢٢:٣١١٦:٤٢:٤٨٢٢:٤٥:١٠
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٠٧:٤٩٠٦:٣٧:٤٩١١:٣٠:٢٢١٦:٢٢:٥٣١٦:٤٣:١١٢٢:٤٥:٣٨
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٠٨:٢٣٠٦:٣٨:٢٤١١:٣٠:٥٢١٦:٢٣:١٨١٦:٤٣:٣٥٢٢:٤٦:٠٧
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٠٨:٥٦٠٦:٣٨:٥٨١١:٣١:٢٢١٦:٢٣:٤٤١٦:٤٤:٠٢٢٢:٤٦:٣٦
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٠٩:٢٨٠٦:٣٩:٣٠١١:٣١:٥١١٦:٢٤:١٢١٦:٤٤:٣٠٢٢:٤٧:٠٥
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٠٩:٥٩٠٦:٤٠:٠١١١:٣٢:٢١١٦:٢٤:٤٢١٦:٤٥:٠٠٢٢:٤٧:٣٥
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:١٠:٢٨٠٦:٤٠:٣٠١١:٣٢:٥١١٦:٢٥:١٣١٦:٤٥:٣١٢٢:٤٨:٠٥
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:١٠:٥٧٠٦:٤٠:٥٨١١:٣٣:٢١١٦:٢٥:٤٦١٦:٤٦:٠٤٢٢:٤٨:٣٥
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:١١:٢٤٠٦:٤١:٢٤١١:٣٣:٥١١٦:٢٦:٢١١٦:٤٦:٣٨٢٢:٤٩:٠٥
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:١١:٤٩٠٦:٤١:٤٨١١:٣٤:٢١١٦:٢٦:٥٧١٦:٤٧:١٤٢٢:٤٩:٣٥
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:١٢:١٣٠٦:٤٢:١٠١١:٣٤:٥١١٦:٢٧:٣٥١٦:٤٧:٥١٢٢:٥٠:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای پنگی سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای پنگی سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای پنگی سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای پنگی سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پنگی سفلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای پنگی سفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای پنگی سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پنگی سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای پنگی سفلی

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٩٠٦:١٦:٠٦١١:٢٠:٠٠١٦:٢٣:٣٧١٦:٤٣:١٣٢٢:٣٦:٢٨
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٩٠٦:١٧:٠٤١١:٢٠:١٦١٦:٢٣:١١١٦:٤٢:٤٩٢٢:٣٦:٤٠
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٠٠٦:١٨:٠٣١١:٢٠:٣٣١٦:٢٢:٤٧١٦:٤٢:٢٨٢٢:٣٦:٥٣
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٠٠٦:١٩:٠١١١:٢٠:٥١١٦:٢٢:٢٥١٦:٤٢:٠٨٢٢:٣٧:٠٧
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٠٠٦:١٩:٥٨١١:٢١:٠٩١٦:٢٢:٠٤١٦:٤١:٥٠٢٢:٣٧:٢٢
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٩٠٦:٢٠:٥٦١١:٢١:٢٩١٦:٢١:٤٦١٦:٤١:٣٤٢٢:٣٧:٣٧
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٨٠٦:٢١:٥٢١١:٢١:٤٨١٦:٢١:٣٠١٦:٤١:١٩٢٢:٣٧:٥٣
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٧٠٦:٢٢:٤٨١١:٢٢:٠٩١٦:٢١:١٥١٦:٤١:٠٧٢٢:٣٨:١٠
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٦٠٦:٢٣:٤٤١١:٢٢:٣٠١٦:٢١:٠٣١٦:٤٠:٥٧٢٢:٣٨:٢٨
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٤٠٦:٢٤:٣٩١١:٢٢:٥٢١٦:٢٠:٥٢١٦:٤٠:٤٨٢٢:٣٨:٤٧
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٢٠٦:٢٥:٣٣١١:٢٣:١٥١٦:٢٠:٤٣١٦:٤٠:٤١٢٢:٣٩:٠٦
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٩٠٦:٢٦:٢٧١١:٢٣:٣٨١٦:٢٠:٣٧١٦:٤٠:٣٧٢٢:٣٩:٢٦
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٥٠٦:٢٧:٢٠١١:٢٤:٠٢١٦:٢٠:٣٢١٦:٤٠:٣٤٢٢:٣٩:٤٧
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠١٠٦:٢٨:١١١١:٢٤:٢٦١٦:٢٠:٣٠١٦:٤٠:٣٣٢٢:٤٠:٠٨
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٦٠٦:٢٩:٠٢١١:٢٤:٥١١٦:٢٠:٢٩١٦:٤٠:٣٤٢٢:٤٠:٣٠
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣١٠٦:٢٩:٥٣١١:٢٥:١٦١٦:٢٠:٣٠١٦:٤٠:٣٧٢٢:٤٠:٥٣
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:١٥٠٦:٣٠:٤٢١١:٢٥:٤٢١٦:٢٠:٣٤١٦:٤٠:٤١٢٢:٤١:١٦
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٨٠٦:٣١:٣٠١١:٢٦:٠٩١٦:٢٠:٣٩١٦:٤٠:٤٨٢٢:٤١:٤٠
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤١٠٦:٣٢:١٧١١:٢٦:٣٥١٦:٢٠:٤٦١٦:٤٠:٥٧٢٢:٤٢:٠٤
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٣٠٦:٣٣:٠٣١١:٢٧:٠٣١٦:٢٠:٥٥١٦:٤١:٠٧٢٢:٤٢:٢٩
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٣٠٦:٣٣:٤٧١١:٢٧:٣٠١٦:٢١:٠٧١٦:٤١:١٩٢٢:٤٢:٥٥
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٣٠٦:٣٤:٣١١١:٢٧:٥٨١٦:٢١:٢٠١٦:٤١:٣٣٢٢:٤٣:٢١
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٣٠٦:٣٥:١٣١١:٢٨:٢٦١٦:٢١:٣٥١٦:٤١:٤٩٢٢:٤٣:٤٨
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠١٠٦:٣٥:٥٤١١:٢٨:٥٥١٦:٢١:٥١١٦:٤٢:٠٧٢٢:٤٤:١٥
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٨٠٦:٣٦:٣٤١١:٢٩:٢٤١٦:٢٢:١٠١٦:٤٢:٢٦٢٢:٤٤:٤٢
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٤٠٦:٣٧:١٢١١:٢٩:٥٣١٦:٢٢:٣١١٦:٤٢:٤٨٢٢:٤٥:١٠
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٩٠٦:٣٧:٤٩١١:٣٠:٢٢١٦:٢٢:٥٣١٦:٤٣:١١٢٢:٤٥:٣٨
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٣٠٦:٣٨:٢٤١١:٣٠:٥٢١٦:٢٣:١٨١٦:٤٣:٣٥٢٢:٤٦:٠٧
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٦٠٦:٣٨:٥٨١١:٣١:٢٢١٦:٢٣:٤٤١٦:٤٤:٠٢٢٢:٤٦:٣٦
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٨٠٦:٣٩:٣٠١١:٣١:٥١١٦:٢٤:١٢١٦:٤٤:٣٠٢٢:٤٧:٠٥

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای پنگی سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای پنگی سفلی روستای پنگی سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای پنگی سفلی روستای پنگی سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای پنگی سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پنگی سفلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای پنگی سفلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای پنگی سفلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای پنگی سفلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای پنگی سفلی

روستای پنگی سفلی بر روی نقشه

روستای پنگی سفلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای پنگی سفلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای پنگی سفلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای پنگی سفلی
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای پنگی سفلی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای پنگی سفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پنگی سفلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای پنگی سفلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای پنگی سفلی رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق پنگی سفلی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ پنگی سفلی دانلود pdf
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ پنگی سفلی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق پنگی سفلی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق پنگی سفلی
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ پنگی سفلی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق پنگی سفلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق پنگی سفلی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای پنگی سفلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو