جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای پدافندهوایی

موسی آباد | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز پدافندهوایی


اذان صبح: ٠٤:٢٢:٥٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:٣٤
اذان ظهر: ١٣:٠٠:٥٠
غروب آفتاب: ٢٠:٠٣:٢٢
اذان مغرب: ٢٠:٢٢:٥٧
نیمه شب: ٠٠:١٢:٥٤

شنبه ١٠ خرداد ١٣٩٩
٠٧ شوال ١٤٤١ قمری
٣٠ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای پدافندهوایی (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ خرداد ٩٩ روستای پدافندهوایی)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای پدافندهوایی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای پدافندهوایی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اگوست كنت
هیچ قدرت دنیوی نیست كه بدون پشتیبانی یك قدرت معنوی دوام بیاورد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای پدافندهوایی

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای پدافندهوایی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای پدافندهوایی ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای پدافندهوایی (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای پدافندهوایی ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان پدافندهوایی ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٢:١٦٠٦:٣٥:٤٤١٣:٠٣:٣٠١٩:٣١:٤٥١٩:٤٩:٣١٠٠:٢١:١٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٠:٥٣٠٦:٣٤:٣٣١٣:٠٣:١٥١٩:٣٢:٢٧١٩:٥٠:١٤٠٠:٢٠:٥٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٩:٣٠٠٦:٣٣:٢٣١٣:٠٣:٠١١٩:٣٣:٠٨١٩:٥٠:٥٨٠٠:٢٠:٣٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٨:٠٨٠٦:٣٢:١٤١٣:٠٢:٤٧١٩:٣٣:٥٠١٩:٥١:٤١٠٠:٢٠:١٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٤٦٠٦:٣١:٠٦١٣:٠٢:٣٤١٩:٣٤:٣١١٩:٥٢:٢٥٠٠:١٩:٥٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:٢٤٠٦:٢٩:٥٨١٣:٠٢:٢٠١٩:٣٥:١٣١٩:٥٣:٠٩٠٠:١٩:٣٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٤:٠٣٠٦:٢٨:٥٠١٣:٠٢:٠٨١٩:٣٥:٥٥١٩:٥٣:٥٢٠٠:١٩:١٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٤٢٠٦:٢٧:٤٤١٣:٠١:٥٦١٩:٣٦:٣٧١٩:٥٤:٣٧٠٠:١٨:٥٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠١:٢٢٠٦:٢٦:٣٨١٣:٠١:٤٤١٩:٣٧:١٩١٩:٥٥:٢١٠٠:١٨:٤٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٠:٠٢٠٦:٢٥:٣٣١٣:٠١:٣٢١٩:٣٨:٠١١٩:٥٦:٠٥٠٠:١٨:٢٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:٤٣٠٦:٢٤:٢٩١٣:٠١:٢١١٩:٣٨:٤٣١٩:٥٦:٤٩٠٠:١٨:٠٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٢٤٠٦:٢٣:٢٦١٣:٠١:١١١٩:٣٩:٢٥١٩:٥٧:٣٤٠٠:١٧:٤٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٠٧٠٦:٢٢:٢٤١٣:٠١:٠١١٩:٤٠:٠٧١٩:٥٨:١٨٠٠:١٧:٢٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٤٩٠٦:٢١:٢٢١٣:٠٠:٥١١٩:٤٠:٤٩١٩:٥٩:٠٣٠٠:١٧:١١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٣٣٠٦:٢٠:٢٢١٣:٠٠:٤٢١٩:٤١:٣١١٩:٥٩:٤٨٠٠:١٦:٥٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:١٧٠٦:١٩:٢٢١٣:٠٠:٣٤١٩:٤٢:١٤٢٠:٠٠:٣٢٠٠:١٦:٣٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥١:٠٣٠٦:١٨:٢٤١٣:٠٠:٢٦١٩:٤٢:٥٦٢٠:٠١:١٧٠٠:١٦:٢٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٩:٤٩٠٦:١٧:٢٦١٣:٠٠:١٩١٩:٤٣:٣٩٢٠:٠٢:٠٢٠٠:١٦:٠٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٣٥٠٦:١٦:٣٠١٣:٠٠:١٢١٩:٤٤:٢١٢٠:٠٢:٤٧٠٠:١٥:٥٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٢٣٠٦:١٥:٣٤١٣:٠٠:٠٦١٩:٤٥:٠٤٢٠:٠٣:٣٣٠٠:١٥:٣٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٦:١٢٠٦:١٤:٤٠١٣:٠٠:٠٠١٩:٤٥:٤٧٢٠:٠٤:١٨٠٠:١٥:٢٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٠٢٠٦:١٣:٤٧١٢:٥٩:٥٥١٩:٤٦:٢٩٢٠:٠٥:٠٣٠٠:١٥:١١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٥٣٠٦:١٢:٥٥١٢:٥٩:٥٠١٩:٤٧:١٢٢٠:٠٥:٤٨٠٠:١٤:٥٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٤٥٠٦:١٢:٠٤١٢:٥٩:٤٦١٩:٤٧:٥٤٢٠:٠٦:٣٤٠٠:١٤:٤٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤١:٣٨٠٦:١١:١٤١٢:٥٩:٤٣١٩:٤٨:٣٧٢٠:٠٧:١٩٠٠:١٤:٣٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٣٢٠٦:١٠:٢٦١٢:٥٩:٤٠١٩:٤٩:١٩٢٠:٠٨:٠٤٠٠:١٤:٢٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٢٧٠٦:٠٩:٣٩١٢:٥٩:٣٨١٩:٥٠:٠٢٢٠:٠٨:٤٩٠٠:١٤:١٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٢٤٠٦:٠٨:٥٣١٢:٥٩:٣٦١٩:٥٠:٤٤٢٠:٠٩:٣٤٠٠:١٤:٠٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٢٢٠٦:٠٨:٠٨١٢:٥٩:٣٥١٩:٥١:٢٦٢٠:١٠:١٩٠٠:١٣:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای پدافندهوایی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای پدافندهوایی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای پدافندهوایی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پدافندهوایی

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای پدافندهوایی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای پدافندهوایی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پدافندهوایی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای پدافندهوایی

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای پدافندهوایی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای پدافندهوایی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای پدافندهوایی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای پدافندهوایی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پدافندهوایی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای پدافندهوایی

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای پدافندهوایی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پدافندهوایی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای پدافندهوایی

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٥٠٦:٠٢:١٨١٢:٥٩:٥١١٩:٥٧:٤٥٢٠:١٧:٠١٠٠:١٢:٥٧
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٨٠٦:٠١:٤٧١٢:٥٩:٥٦١٩:٥٨:٢٥٢٠:١٧:٤٣٠٠:١٢:٥٤
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٣٠٦:٠١:١٨١٣:٠٠:٠١١٩:٥٩:٠٤٢٠:١٨:٢٤٠٠:١٢:٥٢
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٩٠٦:٠٠:٥٠١٣:٠٠:٠٧١٩:٥٩:٤٢٢٠:١٩:٠٥٠٠:١٢:٥٠
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٨٠٦:٠٠:٢٤١٣:٠٠:١٣٢٠:٠٠:٢٠٢٠:١٩:٤٥٠٠:١٢:٤٩
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٨٠٥:٥٩:٥٩١٣:٠٠:١٩٢٠:٠٠:٥٨٢٠:٢٠:٢٥٠٠:١٢:٤٩
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٩٠٥:٥٩:٣٥١٣:٠٠:٢٦٢٠:٠١:٣٥٢٠:٢١:٠٤٠٠:١٢:٤٩
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٣٠٥:٥٩:١٣١٣:٠٠:٣٤٢٠:٠٢:١١٢٠:٢١:٤٣٠٠:١٢:٥٠
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٨٠٥:٥٨:٥٣١٣:٠٠:٤٢٢٠:٠٢:٤٧٢٠:٢٢:٢٠٠٠:١٢:٥١
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٦٠٥:٥٨:٣٤١٣:٠٠:٥٠٢٠:٠٣:٢٢٢٠:٢٢:٥٧٠٠:١٢:٥٤
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٥٠٥:٥٨:١٦١٣:٠٠:٥٩٢٠:٠٣:٥٦٢٠:٢٣:٣٤٠٠:١٢:٥٦
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٦٠٥:٥٨:٠٠١٣:٠١:٠٨٢٠:٠٤:٣٠٢٠:٢٤:٠٩٠٠:١٣:٠٠
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٩٠٥:٥٧:٤٦١٣:٠١:١٨٢٠:٠٥:٠٣٢٠:٢٤:٤٤٠٠:١٣:٠٤
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٥٠٥:٥٧:٣٣١٣:٠١:٢٧٢٠:٠٥:٣٥٢٠:٢٥:١٧٠٠:١٣:٠٨
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٢٠٥:٥٧:٢١١٣:٠١:٣٨٢٠:٠٦:٠٦٢٠:٢٥:٥٠٠٠:١٣:١٣
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢١٠٥:٥٧:١١١٣:٠١:٤٨٢٠:٠٦:٣٧٢٠:٢٦:٢٢٠٠:١٣:١٩
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٢٠٥:٥٧:٠٣١٣:٠١:٥٩٢٠:٠٧:٠٦٢٠:٢٦:٥٣٠٠:١٣:٢٦
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٥٠٥:٥٦:٥٦١٣:٠٢:١٠٢٠:٠٧:٣٥٢٠:٢٧:٢٣٠٠:١٣:٣٣
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣١٠٥:٥٦:٥٠١٣:٠٢:٢١٢٠:٠٨:٠٢٢٠:٢٧:٥٢٠٠:١٣:٤٠
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٨٠٥:٥٦:٤٦١٣:٠٢:٣٣٢٠:٠٨:٢٩٢٠:٢٨:٢٠٠٠:١٣:٤٨
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٧٠٥:٥٦:٤٣١٣:٠٢:٤٥٢٠:٠٨:٥٥٢٠:٢٨:٤٧٠٠:١٣:٥٧
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٩٠٥:٥٦:٤٢١٣:٠٢:٥٧٢٠:٠٩:٢٠٢٠:٢٩:١٢٠٠:١٤:٠٦
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٣٠٥:٥٦:٤٢١٣:٠٣:١٠٢٠:٠٩:٤٣٢٠:٢٩:٣٧٠٠:١٤:١٦
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٨٠٥:٥٦:٤٤١٣:٠٣:٢٢٢٠:١٠:٠٦٢٠:٣٠:٠٠٠٠:١٤:٢٦
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٦٠٥:٥٦:٤٧١٣:٠٣:٣٥٢٠:١٠:٢٧٢٠:٣٠:٢٢٠٠:١٤:٣٧
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٦٠٥:٥٦:٥٢١٣:٠٣:٤٨٢٠:١٠:٤٧٢٠:٣٠:٤٣٠٠:١٤:٤٨
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٩٠٥:٥٦:٥٨١٣:٠٤:٠١٢٠:١١:٠٧٢٠:٣١:٠٣٠٠:١٥:٠٠
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٣٠٥:٥٧:٠٥١٣:٠٤:١٤٢٠:١١:٢٥٢٠:٣١:٢١٠٠:١٥:١٢
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٩٠٥:٥٧:١٤١٣:٠٤:٢٧٢٠:١١:٤١٢٠:٣١:٣٨٠٠:١٥:٢٤
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٧٠٥:٥٧:٢٤١٣:٠٤:٤٠٢٠:١١:٥٧٢٠:٣١:٥٤٠٠:١٥:٣٧
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٨٠٥:٥٧:٣٦١٣:٠٤:٥٣٢٠:١٢:١١٢٠:٣٢:٠٨٠٠:١٥:٥٠

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای پدافندهوایی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای پدافندهوایی روستای پدافندهوایی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای پدافندهوایی روستای پدافندهوایی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای پدافندهوایی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پدافندهوایی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای پدافندهوایی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای پدافندهوایی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای پدافندهوایی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای پدافندهوایی

روستای پدافندهوایی بر روی نقشه

روستای پدافندهوایی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای پدافندهوایی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای پدافندهوایی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای پدافندهوایی
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای پدافندهوایی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای پدافندهوایی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای پدافندهوایی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای پدافندهوایی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای پدافندهوایی رسیده اید.

افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ پدافندهوایی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق پدافندهوایی
زمان پخش اذان زنده به افق پدافندهوایی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق پدافندهوایی
زمان پخش اذان آنلاین به افق پدافندهوایی
جدول اوقات شرعی امروز فردا پدافندهوایی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ پدافندهوایی دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ پدافندهوایی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای پدافندهوایی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو