جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای پاکوه

مادرسلیمان | پاسارگاد | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز پاکوه

اذان صبح: ٠٤:٢٦:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٥:١٠
اذان ظهر: ١١:٥٠:١٥
غروب آفتاب: ١٧:٥٤:٥٣
اذان مغرب: ١٨:١١:٥١
نیمه شب شرعی: ٢٣:١١:٠٢

دوشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٩
٠٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای پاکوه (شهرستان پاسارگاد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٩ روستای پاکوه)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای پاکوه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای پاکوه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

وین دایر
گذشته ی شما بهبود نخواهد یافت، پس آن را رها كنید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای پاکوه

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای پاکوه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای پاکوه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای پاکوه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای پاکوه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان پاکوه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٨:٤٠٠٦:٣٠:٢٦١٢:٥٧:٢٠١٩:٢٤:٤١١٩:٤٢:٠٧٠٠:١٦:٠٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٧:٢٣٠٦:٢٩:٢٠١٢:٥٧:٠٥١٩:٢٥:١٩١٩:٤٢:٤٦٠٠:١٥:٤٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٦:٠٥٠٦:٢٨:١٥١٢:٥٦:٥٢١٩:٢٥:٥٦١٩:٤٣:٢٦٠٠:١٥:٢٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٤:٤٨٠٦:٢٧:١٠١٢:٥٦:٣٨١٩:٢٦:٣٤١٩:٤٤:٠٥٠٠:١٥:٠٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٣:٣١٠٦:٢٦:٠٦١٢:٥٦:٢٥١٩:٢٧:١٢١٩:٤٤:٤٥٠٠:١٤:٤٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٢:١٥٠٦:٢٥:٠٢١٢:٥٦:١٢١٩:٢٧:٥٠١٩:٤٥:٢٥٠٠:١٤:٢٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٠:٥٩٠٦:٢٤:٠٠١٢:٥٦:٠٠١٩:٢٨:٢٨١٩:٤٦:٠٥٠٠:١٤:٠٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٩:٤٤٠٦:٢٢:٥٨١٢:٥٥:٤٨١٩:٢٩:٠٦١٩:٤٦:٤٥٠٠:١٣:٤٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٨:٢٩٠٦:٢١:٥٧١٢:٥٥:٣٧١٩:٢٩:٤٤١٩:٤٧:٢٦٠٠:١٣:٣٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٧:١٥٠٦:٢٠:٥٦١٢:٥٥:٢٦١٩:٣٠:٢٢١٩:٤٨:٠٦٠٠:١٣:١٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:٠٢٠٦:١٩:٥٧١٢:٥٥:١٦١٩:٣١:٠١١٩:٤٨:٤٧٠٠:١٢:٥٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٤:٤٩٠٦:١٨:٥٨١٢:٥٥:٠٦١٩:٣١:٣٩١٩:٤٩:٢٧٠٠:١٢:٣٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:٣٧٠٦:١٨:٠١١٢:٥٤:٥٦١٩:٣٢:١٨١٩:٥٠:٠٨٠٠:١٢:٢٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٢٥٠٦:١٧:٠٤١٢:٥٤:٤٧١٩:٣٢:٥٧١٩:٥٠:٤٩٠٠:١٢:٠٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥١:١٥٠٦:١٦:٠٨١٢:٥٤:٣٩١٩:٣٣:٣٥١٩:٥١:٣٠٠٠:١١:٥٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٠٥٠٦:١٥:١٣١٢:٥٤:٣١١٩:٣٤:١٤١٩:٥٢:١١٠٠:١١:٣٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٨:٥٦٠٦:١٤:١٩١٢:٥٤:٢٣١٩:٣٤:٥٣١٩:٥٢:٥٣٠٠:١١:٢١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٧:٤٨٠٦:١٣:٢٦١٢:٥٤:١٦١٩:٣٥:٣٢١٩:٥٣:٣٤٠٠:١١:٠٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٤١٠٦:١٢:٣٤١٢:٥٤:١٠١٩:٣٦:١١١٩:٥٤:١٦٠٠:١٠:٥٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٣٥٠٦:١١:٤٣١٢:٥٤:٠٤١٩:٣٦:٥١١٩:٥٤:٥٧٠٠:١٠:٤٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٢٩٠٦:١٠:٥٣١٢:٥٣:٥٩١٩:٣٧:٣٠١٩:٥٥:٣٩٠٠:١٠:٢٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٢٥٠٦:١٠:٠٥١٢:٥٣:٥٥١٩:٣٨:٠٩١٩:٥٦:٢١٠٠:١٠:١٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٢٢٠٦:٠٩:١٧١٢:٥٣:٥١١٩:٣٨:٤٨١٩:٥٧:٠٢٠٠:١٠:٠٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤١:٢٠٠٦:٠٨:٣١١٢:٥٣:٤٧١٩:٣٩:٢٨١٩:٥٧:٤٤٠٠:٠٩:٥٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٠:١٩٠٦:٠٧:٤٦١٢:٥٣:٤٤١٩:٤٠:٠٧١٩:٥٨:٢٦٠٠:٠٩:٤٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:١٩٠٦:٠٧:٠٢١٢:٥٣:٤٢١٩:٤٠:٤٦١٩:٥٩:٠٧٠٠:٠٩:٣٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٢١٠٦:٠٦:١٩١٢:٥٣:٤١١٩:٤١:٢٥١٩:٥٩:٤٩٠٠:٠٩:٢٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٢٣٠٦:٠٥:٣٧١٢:٥٣:٤٠١٩:٤٢:٠٤٢٠:٠٠:٣٠٠٠:٠٩:١٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٢٧٠٦:٠٤:٥٧١٢:٥٣:٣٩١٩:٤٢:٤٣٢٠:٠١:١٢٠٠:٠٩:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای پاکوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای پاکوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای پاکوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پاکوه

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای پاکوه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای پاکوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پاکوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای پاکوه

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای پاکوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای پاکوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای پاکوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای پاکوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پاکوه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای پاکوه

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای پاکوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پاکوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای پاکوه

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای پاکوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای پاکوه روستای پاکوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای پاکوه روستای پاکوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای پاکوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پاکوه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای پاکوه

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش روستای پاکوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پاکوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای پاکوه

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٥:٤١٠٦:٢٨:٤٠١٣:٠٠:٠٧١٩:٣١:٠٦١٩:٤٨:٣٩٠٠:١٨:٤٧
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٦:٢٨٠٦:٢٩:١٥١٢:٥٩:٥١١٩:٣٠:٠٠١٩:٤٧:٣١٠٠:١٨:٣٨
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٧:١٥٠٦:٢٩:٤٩١٢:٥٩:٣٥١٩:٢٨:٥٤١٩:٤٦:٢٢٠٠:١٨:٢٨
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٨:٠١٠٦:٣٠:٢٣١٢:٥٩:١٨١٩:٢٧:٤٧١٩:٤٥:١٣٠٠:١٨:١٧
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٨:٤٧٠٦:٣٠:٥٧١٢:٥٩:٠١١٩:٢٦:٣٩١٩:٤٤:٠٤٠٠:١٨:٠٦
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٩:٣٣٠٦:٣١:٣٠١٢:٥٨:٤٤١٩:٢٥:٣٠١٩:٤٢:٥٤٠٠:١٧:٥٤
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٠:١٨٠٦:٣٢:٠٤١٢:٥٨:٢٦١٩:٢٤:٢١١٩:٤١:٤٣٠٠:١٧:٤٢
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:١١:٠٣٠٦:٣٢:٣٧١٢:٥٨:٠٨١٩:٢٣:١٢١٩:٤٠:٣١٠٠:١٧:٢٩
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:١١:٤٧٠٦:٣٣:١٠١٢:٥٧:٥٠١٩:٢٢:٠١١٩:٣٩:٢٠٠٠:١٧:١٦
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٢:٣١٠٦:٣٣:٤٤١٢:٥٧:٣١١٩:٢٠:٥١١٩:٣٨:٠٧٠٠:١٧:٠٢
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٣:١٤٠٦:٣٤:١٧١٢:٥٧:١٢١٩:١٩:٣٩١٩:٣٦:٥٤٠٠:١٦:٤٨
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٣:٥٧٠٦:٣٤:٤٩١٢:٥٦:٥٢١٩:١٨:٢٨١٩:٣٥:٤١٠٠:١٦:٣٤
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٤:٤٠٠٦:٣٥:٢٢١٢:٥٦:٣٣١٩:١٧:١٥١٩:٣٤:٢٨٠٠:١٦:١٩
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٥:٢٢٠٦:٣٥:٥٥١٢:٥٦:١٣١٩:١٦:٠٣١٩:٣٣:١٤٠٠:١٦:٠٣
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٦:٠٤٠٦:٣٦:٢٨١٢:٥٥:٥٣١٩:١٤:٥٠١٩:٣٢:٠٠٠٠:١٥:٤٨
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٦:٤٦٠٦:٣٧:٠٠١٢:٥٥:٣٢١٩:١٣:٣٧١٩:٣٠:٤٥٠٠:١٥:٣٢
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:٢٧٠٦:٣٧:٣٣١٢:٥٥:١٢١٩:١٢:٢٣١٩:٢٩:٣٠٠٠:١٥:١٥
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٨:٠٨٠٦:٣٨:٠٥١٢:٥٤:٥١١٩:١١:٠٩١٩:٢٨:١٥٠٠:١٤:٥٩
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٨:٤٨٠٦:٣٨:٣٨١٢:٥٤:٣٠١٩:٠٩:٥٥١٩:٢٧:٠٠٠٠:١٤:٤٢
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٩:٢٩٠٦:٣٩:١٠١٢:٥٤:٠٩١٩:٠٨:٤٠١٩:٢٥:٤٥٠٠:١٤:٢٤
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٠:٠٩٠٦:٣٩:٤٣١٢:٥٣:٤٨١٩:٠٧:٢٦١٩:٢٤:٢٩٠٠:١٤:٠٧
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٠:٤٨٠٦:٤٠:١٥١٢:٥٣:٢٧١٩:٠٦:١١١٩:٢٣:١٣٠٠:١٣:٤٩
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:٢٨٠٦:٤٠:٤٨١٢:٥٣:٠٦١٩:٠٤:٥٦١٩:٢١:٥٨٠٠:١٣:٣١
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:٠٧٠٦:٤١:٢٠١٢:٥٢:٤٤١٩:٠٣:٤١١٩:٢٠:٤٢٠٠:١٣:١٣
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:٤٥٠٦:٤١:٥٣١٢:٥٢:٢٣١٩:٠٢:٢٦١٩:١٩:٢٦٠٠:١٢:٥٥
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:٢٤٠٦:٤٢:٢٥١٢:٥٢:٠٢١٩:٠١:١٠١٩:١٨:١٠٠٠:١٢:٣٦
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٤:٠٢٠٦:٤٢:٥٨١٢:٥١:٤٠١٨:٥٩:٥٥١٩:١٦:٥٤٠٠:١٢:١٨
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٤:٤٠٠٦:٤٣:٣١١٢:٥١:١٩١٨:٥٨:٤٠١٩:١٥:٣٨٠٠:١١:٥٩
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:١٨٠٦:٤٤:٠٤١٢:٥٠:٥٨١٨:٥٧:٢٤١٩:١٤:٢٢٠٠:١١:٤٠
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:٥٦٠٦:٤٤:٣٧١٢:٥٠:٣٦١٨:٥٦:٠٩١٩:١٣:٠٦٢٣:٤١:٢١
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٣٠٥:٤٥:١٠١١:٥٠:١٥١٧:٥٤:٥٣١٨:١١:٥١٢٣:١١:٠٢

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ روستای پاکوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای پاکوه روستای پاکوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای پاکوه روستای پاکوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای پاکوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پاکوه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای پاکوه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای پاکوه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای پاکوه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای پاکوه

روستای پاکوه بر روی نقشه

روستای پاکوه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای پاکوه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای پاکوه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای پاکوه
اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای پاکوه + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای پاکوه + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای پاکوه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای پاکوه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای پاکوه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای پاکوه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای پاکوه رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق پاکوه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق پاکوه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ پاکوه دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق پاکوه
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ پاکوه دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق پاکوه
افق شرعی امروز فردا پاکوه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق پاکوه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای پاکوه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو