جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای پاکدوار

مهروییه | فاریاب | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز پاکدوار

اذان صبح: ٠٤:١٤:٤٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٣١:٢٤
اذان ظهر: ١١:٢٩:٤١
غروب آفتاب: ١٧:٢٧:٣٣
اذان مغرب: ١٧:٤٤:١٠
نیمه شب شرعی: ٢٢:٥١:٢٦

سه شنبه ٠٨ مهر ١٣٩٩
١١ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٩ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای پاکدوار (شهرستان فاریاب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ مهر ٩٩ روستای پاکدوار)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای پاکدوار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای پاکدوار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت مولوی

رالف والدو امرسون
جهان هستی به كسی كه می داند به كجا می رود، راه نشان می دهد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای پاکدوار

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای پاکدوار در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای پاکدوار ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای پاکدوار (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای پاکدوار ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان پاکدوار
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٤:٤٨٠٦:١٤:٣٦١٢:٣٩:٣٠١٩:٠٤:٥٠١٩:٢١:٥٣٢٣:٥٩:١٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٣:٣٥٠٦:١٣:٣٤١٢:٣٩:١٦١٩:٠٥:٢٣١٩:٢٢:٢٨٢٣:٥٨:٥٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٢:٢٣٠٦:١٢:٣٣١٢:٣٩:٠٢١٩:٠٥:٥٧١٩:٢٣:٠٣٢٣:٥٨:٣٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥١:١٢٠٦:١١:٣٢١٢:٣٨:٤٩١٩:٠٦:٣٠١٩:٢٣:٣٩٢٣:٥٨:١٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٠:٠٠٠٦:١٠:٣٣١٢:٣٨:٣٦١٩:٠٧:٠٤١٩:٢٤:١٤٢٣:٥٧:٥٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٨:٤٩٠٦:٠٩:٣٣١٢:٣٨:٢٣١٩:٠٧:٣٨١٩:٢٤:٥٠٢٣:٥٧:٣٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٧:٣٩٠٦:٠٨:٣٥١٢:٣٨:١١١٩:٠٨:١٢١٩:٢٥:٢٥٢٣:٥٧:٢٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٦:٢٩٠٦:٠٧:٣٧١٢:٣٧:٥٩١٩:٠٨:٤٦١٩:٢٦:٠١٢٣:٥٧:٠٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٥:٢٠٠٦:٠٦:٤٠١٢:٣٧:٤٨١٩:٠٩:٢٠١٩:٢٦:٣٧٢٣:٥٦:٤٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٤:١١٠٦:٠٥:٤٤١٢:٣٧:٣٧١٩:٠٩:٥٤١٩:٢٧:١٤٢٣:٥٦:٢٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٣:٠٣٠٦:٠٤:٤٨١٢:٣٧:٢٦١٩:١٠:٢٨١٩:٢٧:٥٠٢٣:٥٦:١٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤١:٥٥٠٦:٠٣:٥٤١٢:٣٧:١٦١٩:١١:٠٣١٩:٢٨:٢٧٢٣:٥٥:٥٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٠:٤٩٠٦:٠٣:٠٠١٢:٣٧:٠٧١٩:١١:٣٧١٩:٢٩:٠٣٢٣:٥٥:٤٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٩:٤٣٠٦:٠٢:٠٧١٢:٣٦:٥٨١٩:١٢:١٢١٩:٢٩:٤٠٢٣:٥٥:٢٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٨:٣٧٠٦:٠١:١٥١٢:٣٦:٤٩١٩:١٢:٤٧١٩:٣٠:١٧٢٣:٥٥:١٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٧:٣٣٠٦:٠٠:٢٤١٢:٣٦:٤١١٩:١٣:٢٢١٩:٣٠:٥٤٢٣:٥٤:٥٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٦:٢٩٠٥:٥٩:٣٤١٢:٣٦:٣٤١٩:١٣:٥٧١٩:٣١:٣١٢٣:٥٤:٤٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٥:٢٦٠٥:٥٨:٤٥١٢:٣٦:٢٧١٩:١٤:٣٢١٩:٣٢:٠٩٢٣:٥٤:٢٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٤:٢٤٠٥:٥٧:٥٧١٢:٣٦:٢١١٩:١٥:٠٨١٩:٣٢:٤٦٢٣:٥٤:١٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٣:٢٣٠٥:٥٧:١٠١٢:٣٦:١٥١٩:١٥:٤٣١٩:٣٣:٢٤٢٣:٥٤:٠٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٢:٢٣٠٥:٥٦:٢٤١٢:٣٦:١٠١٩:١٦:١٨١٩:٣٤:٠٢٢٣:٥٣:٥١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣١:٢٤٠٥:٥٥:٣٩١٢:٣٦:٠٥١٩:١٦:٥٤١٩:٣٤:٤٠٢٣:٥٣:٤٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٠:٢٦٠٥:٥٤:٥٥١٢:٣٦:٠١١٩:١٧:٣٠١٩:٣٥:١٨٢٣:٥٣:٣٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٩:٢٩٠٥:٥٤:١٢١٢:٣٥:٥٨١٩:١٨:٠٥١٩:٣٥:٥٦٢٣:٥٣:١٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٨:٣٣٠٥:٥٣:٣٠١٢:٣٥:٥٥١٩:١٨:٤١١٩:٣٦:٣٤٢٣:٥٣:١٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:٣٩٠٥:٥٢:٥٠١٢:٣٥:٥٣١٩:١٩:١٧١٩:٣٧:١٢٢٣:٥٣:٠١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٦:٤٥٠٥:٥٢:١٠١٢:٣٥:٥١١٩:١٩:٥٣١٩:٣٧:٤٩٢٣:٥٢:٥٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:٥٣٠٥:٥١:٣٢١٢:٣٥:٥٠١٩:٢٠:٢٨١٩:٣٨:٢٧٢٣:٥٢:٤٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٠٢٠٥:٥٠:٥٥١٢:٣٥:٤٩١٩:٢١:٠٤١٩:٣٩:٠٥٢٣:٥٢:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای پاکدوار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای پاکدوار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای پاکدوار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پاکدوار

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای پاکدوار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای پاکدوار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پاکدوار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای پاکدوار

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای پاکدوار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای پاکدوار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای پاکدوار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای پاکدوار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پاکدوار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای پاکدوار

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای پاکدوار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پاکدوار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای پاکدوار

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای پاکدوار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای پاکدوار روستای پاکدوار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای پاکدوار روستای پاکدوار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای پاکدوار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پاکدوار برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای پاکدوار

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای پاکدوار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پاکدوار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای پاکدوار

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:٠٦٠٥:٢٨:٠٠١١:٣٢:٠٥١٧:٣٥:٤٥١٧:٥٢:٢٢٢٢:٥٣:٤٢
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:٣٨٠٥:٢٨:٢٨١١:٣١:٤٤١٧:٣٤:٣٤١٧:٥١:١١٢٢:٥٣:٢٢
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:١٢:١٠٠٥:٢٨:٥٧١١:٣١:٢٣١٧:٣٣:٢٤١٧:٥٠:٠٠٢٢:٥٣:٠٣
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٢٠٥:٢٩:٢٦١١:٣١:٠٢١٧:٣٢:١٣١٧:٤٨:٥٠٢٢:٥٢:٤٣
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:١٣٠٥:٢٩:٥٥١١:٣٠:٤٢١٧:٣١:٠٣١٧:٤٧:٣٩٢٢:٥٢:٢٤
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:٤٥٠٥:٣٠:٢٥١١:٣٠:٢١١٧:٢٩:٥٣١٧:٤٦:٢٩٢٢:٥٢:٠٤
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:١٦٠٥:٣٠:٥٤١١:٣٠:٠١١٧:٢٨:٤٣١٧:٤٥:٢٠٢٢:٥١:٤٥
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٧٠٥:٣١:٢٤١١:٢٩:٤١١٧:٢٧:٣٣١٧:٤٤:١٠٢٢:٥١:٢٦
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١٥:١٨٠٥:٣١:٥٤١١:٢٩:٢١١٧:٢٦:٢٤١٧:٤٣:٠١٢٢:٥١:٠٧
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١٥:٤٩٠٥:٣٢:٢٤١١:٢٩:٠٢١٧:٢٥:١٥١٧:٤١:٥٢٢٢:٥٠:٤٨
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:١٦:٢٠٠٥:٣٢:٥٤١١:٢٨:٤٢١٧:٢٤:٠٦١٧:٤٠:٤٤٢٢:٥٠:٢٩
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:١٦:٥١٠٥:٣٣:٢٥١١:٢٨:٢٤١٧:٢٢:٥٨١٧:٣٩:٣٦٢٢:٥٠:١٠
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٢٠٥:٣٣:٥٦١١:٢٨:٠٥١٧:٢١:٥٠١٧:٣٨:٢٩٢٢:٤٩:٥٢
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٣٠٥:٣٤:٢٧١١:٢٧:٤٧١٧:٢٠:٤٣١٧:٣٧:٢٢٢٢:٤٩:٣٣
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٤٠٥:٣٤:٥٩١١:٢٧:٢٩١٧:١٩:٣٦١٧:٣٦:١٦٢٢:٤٩:١٦
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٥٠٥:٣٥:٣٠١١:٢٧:١٢١٧:١٨:٢٩١٧:٣٥:١٠٢٢:٤٨:٥٨
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٧٠٥:٣٦:٠٣١١:٢٦:٥٥١٧:١٧:٢٣١٧:٣٤:٠٥٢٢:٤٨:٤١
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٨٠٥:٣٦:٣٥١١:٢٦:٣٩١٧:١٦:١٨١٧:٣٣:٠٠٢٢:٤٨:٢٤
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٩٠٥:٣٧:٠٨١١:٢٦:٢٣١٧:١٥:١٣١٧:٣١:٥٦٢٢:٤٨:٠٧
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:٠١٠٥:٣٧:٤١١١:٢٦:٠٧١٧:١٤:٠٩١٧:٣٠:٥٣٢٢:٤٧:٥١
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٢٠٥:٣٨:١٥١١:٢٥:٥٢١٧:١٣:٠٦١٧:٢٩:٥١٢٢:٤٧:٣٥
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٤٠٥:٣٨:٤٩١١:٢٥:٣٨١٧:١٢:٠٣١٧:٢٨:٤٩٢٢:٤٧:١٩
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٦٠٥:٣٩:٢٣١١:٢٥:٢٤١٧:١١:٠١١٧:٢٧:٤٨٢٢:٤٧:٠٤
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٨٠٥:٣٩:٥٨١١:٢٥:١٠١٧:١٠:٠٠١٧:٢٦:٤٧٢٢:٤٦:٥٠
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٠٠٥:٤٠:٣٤١١:٢٤:٥٨١٧:٠٨:٥٩١٧:٢٥:٤٨٢٢:٤٦:٣٦
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٢٠٥:٤١:٠٩١١:٢٤:٤٦١٧:٠٧:٥٩١٧:٢٤:٤٩٢٢:٤٦:٢٢
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٥٠٥:٤١:٤٥١١:٢٤:٣٤١٧:٠٧:٠٠١٧:٢٣:٥١٢٢:٤٦:٠٩
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٨٠٥:٤٢:٢٢١١:٢٤:٢٣١٧:٠٦:٠٢١٧:٢٢:٥٤٢٢:٤٥:٥٦
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥١٠٥:٤٢:٥٩١١:٢٤:١٣١٧:٠٥:٠٤١٧:٢١:٥٨٢٢:٤٥:٤٤
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٤٠٥:٤٣:٣٦١١:٢٤:٠٣١٧:٠٤:٠٨١٧:٢١:٠٣٢٢:٤٥:٣٢

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای پاکدوار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای پاکدوار روستای پاکدوار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای پاکدوار روستای پاکدوار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای پاکدوار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پاکدوار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای پاکدوار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای پاکدوار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای پاکدوار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای پاکدوار

روستای پاکدوار بر روی نقشه

روستای پاکدوار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای پاکدوار

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای پاکدوار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای پاکدوار
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای پاکدوار + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای پاکدوار + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای پاکدوار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای پاکدوار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای پاکدوار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای پاکدوار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای پاکدوار رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق پاکدوار
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق پاکدوار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ پاکدوار دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق پاکدوار
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق پاکدوار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق پاکدوار
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق پاکدوار
زمان پخش اذان مستقیم به افق پاکدوار

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای پاکدوار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو