جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر وکیل آباد خراسان

مشهد | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز وکیل آباد خراسان

اذان صبح: ٠٤:٠١:٤١
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٥:٥١
اذان ظهر: ١١:٢٢:٢٧
غروب آفتاب: ١٧:١٨:٢٨
اذان مغرب: ١٧:٣٦:٤٠
نیمه شب شرعی: ٢٢:٤٠:٣٠

سه شنبه ٠٨ مهر ١٣٩٩
١١ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٩ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر وکیل آباد خراسان (شهرستان مشهد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ مهر ٩٩ شهر وکیل آباد خراسان)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر وکیل آباد خراسان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر وکیل آباد خراسان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت مولوی

مثل ایتالیایی
موفقیت برای اشخاص كم ظرفیت مقدمه ی گستاخی است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر وکیل آباد خراسان

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر وکیل آباد خراسان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر وکیل آباد خراسان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر وکیل آباد خراسان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر وکیل آباد خراسان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان وکیل آباد خراسان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٢٩:٤٦٠٥:٥٨:٥٥١٢:٣٢:١٦١٩:٠٦:١٣١٩:٢٥:٠٣٢٣:٤٧:١١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٢٨:٠٩٠٥:٥٧:٣٥١٢:٣٢:٠٢١٩:٠٧:٠٥١٩:٢٥:٥٦٢٣:٤٦:٤٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٢٦:٣٣٠٥:٥٦:١٥١٢:٣١:٤٨١٩:٠٧:٥٧١٩:٢٦:٥٠٢٣:٤٦:٢٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٤:٥٧٠٥:٥٤:٥٧١٢:٣١:٣٥١٩:٠٨:٤٨١٩:٢٧:٤٥٢٣:٤٦:٠٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٣:٢٢٠٥:٥٣:٣٩١٢:٣١:٢١١٩:٠٩:٤٠١٩:٢٨:٣٩٢٣:٤٥:٤٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢١:٤٧٠٥:٥٢:٢٢١٢:٣١:٠٩١٩:١٠:٣٢١٩:٢٩:٣٣٢٣:٤٥:٢٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٠:١٢٠٥:٥١:٠٥١٢:٣٠:٥٧١٩:١١:٢٣١٩:٣٠:٢٧٢٣:٤٥:٠١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:١٨:٣٨٠٥:٤٩:٥٠١٢:٣٠:٤٥١٩:١٢:١٥١٩:٣١:٢٢٢٣:٤٤:٤٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:١٧:٠٥٠٥:٤٨:٣٥١٢:٣٠:٣٣١٩:١٣:٠٧١٩:٣٢:١٦٢٣:٤٤:١٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:١٥:٣٢٠٥:٤٧:٢١١٢:٣٠:٢٢١٩:١٣:٥٩١٩:٣٣:١١٢٣:٤٣:٥٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٣:٥٩٠٥:٤٦:٠٨١٢:٣٠:١٢١٩:١٤:٥٠١٩:٣٤:٠٦٢٣:٤٣:٣٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٢:٢٧٠٥:٤٤:٥٦١٢:٣٠:٠٢١٩:١٥:٤٢١٩:٣٥:٠٠٢٣:٤٣:١٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٠:٥٦٠٥:٤٣:٤٥١٢:٢٩:٥٢١٩:١٦:٣٤١٩:٣٥:٥٥٢٣:٤٣:٠٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٠٩:٢٦٠٥:٤٢:٣٥١٢:٢٩:٤٣١٩:١٧:٢٦١٩:٣٦:٥٠٢٣:٤٢:٤١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٠٧:٥٦٠٥:٤١:٢٦١٢:٢٩:٣٥١٩:١٨:١٨١٩:٣٧:٤٤٢٣:٤٢:٢٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٠٦:٢٧٠٥:٤٠:١٨١٢:٢٩:٢٧١٩:١٩:١٠١٩:٣٨:٣٩٢٣:٤٢:٠٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٠٤:٥٩٠٥:٣٩:١١١٢:٢٩:١٩١٩:٢٠:٠١١٩:٣٩:٣٤٢٣:٤١:٤٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٣:٣٢٠٥:٣٨:٠٦١٢:٢٩:١٣١٩:٢٠:٥٣١٩:٤٠:٢٩٢٣:٤١:٢٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٢:٠٦٠٥:٣٧:٠١١٢:٢٩:٠٦١٩:٢١:٤٥١٩:٤١:٢٤٢٣:٤١:١٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٠:٤٠٠٥:٣٥:٥٨١٢:٢٩:٠١١٩:٢٢:٣٦١٩:٤٢:١٩٢٣:٤٠:٥٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٣:٥٩:١٦٠٥:٣٤:٥٥١٢:٢٨:٥٥١٩:٢٣:٢٨١٩:٤٣:١٣٢٣:٤٠:٤١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٣:٥٧:٥٣٠٥:٣٣:٥٥١٢:٢٨:٥١١٩:٢٤:١٩١٩:٤٤:٠٨٢٣:٤٠:٢٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٣:٥٦:٣١٠٥:٣٢:٥٥١٢:٢٨:٤٧١٩:٢٥:١١١٩:٤٥:٠٢٢٣:٤٠:١٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٥٥:١٠٠٥:٣١:٥٦١٢:٢٨:٤٣١٩:٢٦:٠٢١٩:٤٥:٥٧٢٣:٣٩:٥٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٣:٥٠٠٥:٣٠:٥٩١٢:٢٨:٤١١٩:٢٦:٥٣١٩:٤٦:٥١٢٣:٣٩:٤٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٢:٣٢٠٥:٣٠:٠٤١٢:٢٨:٣٨١٩:٢٧:٤٤١٩:٤٧:٤٥٢٣:٣٩:٢٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥١:١٥٠٥:٢٩:٠٩١٢:٢٨:٣٧١٩:٢٨:٣٤١٩:٤٨:٣٩٢٣:٣٩:١٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٤٩:٥٩٠٥:٢٨:١٦١٢:٢٨:٣٦١٩:٢٩:٢٥١٩:٤٩:٣٣٢٣:٣٩:٠٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٣:٤٨:٤٥٠٥:٢٧:٢٥١٢:٢٨:٣٥١٩:٣٠:١٥١٩:٥٠:٢٦٢٣:٣٨:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر وکیل آباد خراسان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر وکیل آباد خراسان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر وکیل آباد خراسان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان وکیل آباد خراسان

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر وکیل آباد خراسان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر وکیل آباد خراسان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر وکیل آباد خراسان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر وکیل آباد خراسان

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر وکیل آباد خراسان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر وکیل آباد خراسان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر وکیل آباد خراسان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر وکیل آباد خراسان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر وکیل آباد خراسان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر وکیل آباد خراسان

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر وکیل آباد خراسان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر وکیل آباد خراسان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر وکیل آباد خراسان

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر وکیل آباد خراسان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر وکیل آباد خراسان شهر وکیل آباد خراسان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر وکیل آباد خراسان شهر وکیل آباد خراسان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر وکیل آباد خراسان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر وکیل آباد خراسان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر وکیل آباد خراسان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر وکیل آباد خراسان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر وکیل آباد خراسان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر وکیل آباد خراسان

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٣٤٠٥:٢٠:١٤١١:٢٤:٥١١٧:٢٨:٥٢١٧:٤٧:٠٥٢٢:٤٢:٤٠
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٢٧٠٥:٢١:٠٢١١:٢٤:٣٠١٧:٢٧:٢٣١٧:٤٥:٣٥٢٢:٤٢:٢١
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٢٠٠٥:٢١:٥٠١١:٢٤:٠٩١٧:٢٥:٥٣١٧:٤٤:٠٥٢٢:٤٢:٠٣
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٨:١٣٠٥:٢٢:٣٨١١:٢٣:٤٨١٧:٢٤:٢٤١٧:٤٢:٣٥٢٢:٤١:٤٤
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٠٥٠٥:٢٣:٢٦١١:٢٣:٢٧١٧:٢٢:٥٤١٧:٤١:٠٦٢٢:٤١:٢٦
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٥٧٠٥:٢٤:١٤١١:٢٣:٠٧١٧:٢١:٢٥١٧:٣٩:٣٧٢٢:٤١:٠٧
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٤٩٠٥:٢٥:٠٣١١:٢٢:٤٧١٧:١٩:٥٧١٧:٣٨:٠٨٢٢:٤٠:٤٩
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٠١:٤١٠٥:٢٥:٥١١١:٢٢:٢٧١٧:١٨:٢٨١٧:٣٦:٤٠٢٢:٤٠:٣٠
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٣٣٠٥:٢٦:٤٠١١:٢٢:٠٧١٧:١٧:٠٠١٧:٣٥:١٢٢٢:٤٠:١٢
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٢٤٠٥:٢٧:٢٩١١:٢١:٤٧١٧:١٥:٣٢١٧:٣٣:٤٥٢٢:٣٩:٥٤
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٤:١٥٠٥:٢٨:١٩١١:٢١:٢٨١٧:١٤:٠٤١٧:٣٢:١٧٢٢:٣٩:٣٥
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٠٧٠٥:٢٩:٠٨١١:٢١:٠٩١٧:١٢:٣٧١٧:٣٠:٥١٢٢:٣٩:١٧
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٥٨٠٥:٢٩:٥٨١١:٢٠:٥١١٧:١١:١١١٧:٢٩:٢٥٢٢:٣٩:٠٠
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٤٩٠٥:٣٠:٤٨١١:٢٠:٣٣١٧:٠٩:٤٤١٧:٢٧:٥٩٢٢:٣٨:٤٢
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٣٩٠٥:٣١:٣٨١١:٢٠:١٥١٧:٠٨:١٩١٧:٢٦:٣٤٢٢:٣٨:٢٤
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٠٠٥:٣٢:٢٩١١:١٩:٥٨١٧:٠٦:٥٣١٧:٢٥:١٠٢٢:٣٨:٠٧
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٢١٠٥:٣٣:٢٠١١:١٩:٤١١٧:٠٥:٢٩١٧:٢٣:٤٦٢٢:٣٧:٥٠
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:١٢٠٥:٣٤:١٢١١:١٩:٢٤١٧:٠٤:٠٥١٧:٢٢:٢٣٢٢:٣٧:٣٤
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:٠٢٠٥:٣٥:٠٣١١:١٩:٠٨١٧:٠٢:٤١١٧:٢١:٠٠٢٢:٣٧:١٧
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:٥٣٠٥:٣٥:٥٥١١:١٨:٥٣١٧:٠١:١٨١٧:١٩:٣٨٢٢:٣٧:٠١
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٤٠٥:٣٦:٤٨١١:١٨:٣٨١٦:٥٩:٥٦١٧:١٨:١٧٢٢:٣٦:٤٥
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:٣٥٠٥:٣٧:٤٠١١:١٨:٢٣١٦:٥٨:٣٥١٧:١٦:٥٧٢٢:٣٦:٣٠
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:٢٥٠٥:٣٨:٣٤١١:١٨:١٠١٦:٥٧:١٤١٧:١٥:٣٨٢٢:٣٦:١٥
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١٥:١٦٠٥:٣٩:٢٧١١:١٧:٥٦١٦:٥٥:٥٤١٧:١٤:١٩٢٢:٣٦:٠١
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١٦:٠٧٠٥:٤٠:٢١١١:١٧:٤٣١٦:٥٤:٣٥١٧:١٣:٠٢٢٢:٣٥:٤٦
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:١٦:٥٨٠٥:٤١:١٥١١:١٧:٣١١٦:٥٣:١٧١٧:١١:٤٥٢٢:٣٥:٣٣
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:٤٩٠٥:٤٢:٠٩١١:١٧:٢٠١٦:٥١:٥٩١٧:١٠:٢٩٢٢:٣٥:٢٠
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٠٠٥:٤٣:٠٤١١:١٧:٠٩١٦:٥٠:٤٣١٧:٠٩:١٤٢٢:٣٥:٠٧
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١٩:٣١٠٥:٤٤:٠٠١١:١٦:٥٨١٦:٤٩:٢٧١٧:٠٨:٠٠٢٢:٣٤:٥٤
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٢٠٥:٤٤:٥٥١١:١٦:٤٩١٦:٤٨:١٢١٧:٠٦:٤٧٢٢:٣٤:٤٣

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر وکیل آباد خراسان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر وکیل آباد خراسان شهر وکیل آباد خراسان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر وکیل آباد خراسان شهر وکیل آباد خراسان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر وکیل آباد خراسان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر وکیل آباد خراسان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر وکیل آباد خراسان

در واقع وکیل آباد منطقه‌ای ییلاقی و خوش آب و هوا در غرب مشهد می‌باشد که بلوار ارتباطی این منطقه به میدان پارک(آزادی) نیز به همین اسم نامیده شده است. پارک جنگلی وکیل آباد ازجمله تفریحگاه‌های قدیمی و زیبای این شهر می‌باشد و دارای محلی برای استراحت مسافران، شهر بازی بسیار بزرگی بنام کوهستان پارک شادی و باغ وحش می‌باشد

شهر وکیل آباد خراسان در ویکیپدیا

شهر وکیل آباد خراسان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر وکیل آباد خراسان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر وکیل آباد خراسان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر وکیل آباد خراسان بر روی نقشه

شهر وکیل آباد خراسان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر وکیل آباد خراسان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر وکیل آباد خراسان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر وکیل آباد خراسان
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر وکیل آباد خراسان + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر وکیل آباد خراسان + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر وکیل آباد خراسان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر وکیل آباد خراسان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر وکیل آباد خراسان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر وکیل آباد خراسان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر وکیل آباد خراسان رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق وکیل آباد خراسان
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ وکیل آباد خراسان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق وکیل آباد خراسان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق وکیل آباد خراسان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق وکیل آباد خراسان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق وکیل آباد خراسان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ وکیل آباد خراسان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق وکیل آباد خراسان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر وکیل آباد خراسان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو