جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر ولیسده

آمل | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز ولیسده

اذان صبح: ٠٤:٣٠:١٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٤:٣٢
اذان ظهر: ١١:٥١:٠٥
غروب آفتاب: ١٧:٤٧:٠٣
اذان مغرب: ١٨:٠٥:١٧
نیمه شب شرعی: ٢٣:٠٩:٠٥

سه شنبه ٠٨ مهر ١٣٩٩
١١ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٩ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ولیسده (شهرستان آمل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ مهر ٩٩ شهر ولیسده)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر ولیسده)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ولیسده)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت مولوی

گوته
نیاسایید، زندگی در گذر است. بروید و دلیری كنید، پیش از آنكه بمیرید، چیزی نیرومند و متعالی از خود بجای گذارید تا بر زمان چیره شوید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ولیسده

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ولیسده در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ولیسده ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر ولیسده (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ولیسده ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان ولیسده
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٨:٠٥٠٦:٢٧:٢٤١٣:٠٠:٥٤١٩:٣٥:٠٠١٩:٥٣:٥١٠٠:١٥:٤٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٦:٢٩٠٦:٢٦:٠٤١٣:٠٠:٤٠١٩:٣٥:٥٢١٩:٥٤:٤٦٠٠:١٥:٢٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٤:٥٢٠٦:٢٤:٤٤١٣:٠٠:٢٦١٩:٣٦:٤٤١٩:٥٥:٤٠٠٠:١٥:٠٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٣:١٦٠٦:٢٣:٢٥١٣:٠٠:١٣١٩:٣٧:٣٦١٩:٥٦:٣٤٠٠:١٤:٣٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥١:٤٠٠٦:٢٢:٠٧١٣:٠٠:٠٠١٩:٣٨:٢٨١٩:٥٧:٢٩٠٠:١٤:١٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٠:٠٥٠٦:٢٠:٥٠١٢:٥٩:٤٧١٩:٣٩:٢٠١٩:٥٨:٢٣٠٠:١٣:٥٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٨:٣٠٠٦:١٩:٣٣١٢:٥٩:٣٥١٩:٤٠:١٢١٩:٥٩:١٨٠٠:١٣:٣٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٦:٥٥٠٦:١٨:١٧١٢:٥٩:٢٣١٩:٤١:٠٤٢٠:٠٠:١٣٠٠:١٣:١٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٥:٢١٠٦:١٧:٠٢١٢:٥٩:١١١٩:٤١:٥٦٢٠:٠١:٠٧٠٠:١٢:٥٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٣:٤٨٠٦:١٥:٤٨١٢:٥٩:٠١١٩:٤٢:٤٨٢٠:٠٢:٠٢٠٠:١٢:٣٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٢:١٥٠٦:١٤:٣٥١٢:٥٨:٥٠١٩:٤٣:٤٠٢٠:٠٢:٥٧٠٠:١٢:١٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٠:٤٣٠٦:١٣:٢٣١٢:٥٨:٤٠١٩:٤٤:٣٢٢٠:٠٣:٥٢٠٠:١١:٥٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٩:١١٠٦:١٢:١١١٢:٥٨:٣١١٩:٤٥:٢٤٢٠:٠٤:٤٧٠٠:١١:٣٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:٤١٠٦:١١:٠١١٢:٥٨:٢٢١٩:٤٦:١٦٢٠:٠٥:٤٢٠٠:١١:١٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٦:١٠٠٦:٠٩:٥٢١٢:٥٨:١٣١٩:٤٧:٠٨٢٠:٠٦:٣٧٠٠:١٠:٥٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٤:٤١٠٦:٠٨:٤٤١٢:٥٨:٠٥١٩:٤٨:٠٠٢٠:٠٧:٣٢٠٠:١٠:٣٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٣:١٣٠٦:٠٧:٣٧١٢:٥٧:٥٨١٩:٤٨:٥٢٢٠:٠٨:٢٧٠٠:١٠:١٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣١:٤٥٠٦:٠٦:٣١١٢:٥٧:٥١١٩:٤٩:٤٤٢٠:٠٩:٢٢٠٠:١٠:٠٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٠:١٩٠٦:٠٥:٢٦١٢:٥٧:٤٥١٩:٥٠:٣٦٢٠:١٠:١٨٠٠:٠٩:٤٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٨:٥٣٠٦:٠٤:٢٢١٢:٥٧:٣٩١٩:٥١:٢٨٢٠:١١:١٣٠٠:٠٩:٢٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٧:٢٨٠٦:٠٣:٢٠١٢:٥٧:٣٤١٩:٥٢:٢٠٢٠:١٢:٠٨٠٠:٠٩:١٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٦:٠٥٠٦:٠٢:١٩١٢:٥٧:٢٩١٩:٥٣:١٢٢٠:١٣:٠٢٠٠:٠٨:٥٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٤:٤٢٠٦:٠١:١٩١٢:٥٧:٢٥١٩:٥٤:٠٣٢٠:١٣:٥٧٠٠:٠٨:٤٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٣:٢١٠٦:٠٠:٢٠١٢:٥٧:٢٢١٩:٥٤:٥٥٢٠:١٤:٥٢٠٠:٠٨:٢٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٢:٠١٠٥:٥٩:٢٣١٢:٥٧:١٩١٩:٥٥:٤٦٢٠:١٥:٤٦٠٠:٠٨:١٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٠:٤٢٠٥:٥٨:٢٧١٢:٥٧:١٧١٩:٥٦:٣٧٢٠:١٦:٤١٠٠:٠٨:٠١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٩:٢٥٠٥:٥٧:٣٣١٢:٥٧:١٥١٩:٥٧:٢٨٢٠:١٧:٣٥٠٠:٠٧:٤٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٨:٠٩٠٥:٥٦:٤٠١٢:٥٧:١٤١٩:٥٨:١٩٢٠:١٨:٢٩٠٠:٠٧:٣٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:١٦:٥٤٠٥:٥٥:٤٨١٢:٥٧:١٤١٩:٥٩:٠٩٢٠:١٩:٢٢٠٠:٠٧:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ولیسده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ولیسده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ولیسده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ولیسده

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر ولیسده

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر ولیسده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ولیسده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر ولیسده

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر ولیسده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر ولیسده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر ولیسده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ولیسده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ولیسده برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ولیسده

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر ولیسده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ولیسده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ولیسده

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر ولیسده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ولیسده شهر ولیسده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ولیسده شهر ولیسده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر ولیسده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ولیسده برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر ولیسده

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر ولیسده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ولیسده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر ولیسده

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٥٠٥:٤٨:٥٣١١:٥٣:٢٩١٧:٥٧:٢٩١٨:١٥:٤٣٢٣:١١:١٤
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٩٠٥:٤٩:٤١١١:٥٣:٠٨١٧:٥٥:٥٩١٨:١٤:١٣٢٣:١٠:٥٦
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٢٠٥:٥٠:٢٩١١:٥٢:٤٧١٧:٥٤:٣٠١٨:١٢:٤٣٢٣:١٠:٣٧
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٥٠٥:٥١:١٧١١:٥٢:٢٦١٧:٥٣:٠٠١٨:١١:١٣٢٣:١٠:١٩
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٨٠٥:٥٢:٠٦١١:٥٢:٠٥١٧:٥١:٣٠١٨:٠٩:٤٣٢٣:١٠:٠٠
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٠٠٥:٥٢:٥٤١١:٥١:٤٥١٧:٥٠:٠١١٨:٠٨:١٤٢٣:٠٩:٤٢
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٣٠٥:٥٣:٤٣١١:٥١:٢٥١٧:٤٨:٣٢١٨:٠٦:٤٥٢٣:٠٩:٢٣
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٥٠٥:٥٤:٣٢١١:٥١:٠٥١٧:٤٧:٠٣١٨:٠٥:١٧٢٣:٠٩:٠٥
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٦٠٥:٥٥:٢١١١:٥٠:٤٥١٧:٤٥:٣٥١٨:٠٣:٤٨٢٣:٠٨:٤٦
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٨٠٥:٥٦:١١١١:٥٠:٢٥١٧:٤٤:٠٦١٨:٠٢:٢١٢٣:٠٨:٢٨
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٠٠٥:٥٧:٠٠١١:٥٠:٠٦١٧:٤٢:٣٩١٨:٠٠:٥٣٢٣:٠٨:١٠
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤١٠٥:٥٧:٥٠١١:٤٩:٤٧١٧:٤١:١١١٧:٥٩:٢٦٢٣:٠٧:٥٢
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٣٠٥:٥٨:٤٠١١:٤٩:٢٩١٧:٣٩:٤٤١٧:٥٨:٠٠٢٣:٠٧:٣٤
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٤٠٥:٥٩:٣١١١:٤٩:١١١٧:٣٨:١٨١٧:٥٦:٣٤٢٣:٠٧:١٦
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٥٠٦:٠٠:٢١١١:٤٨:٥٣١٧:٣٦:٥٢١٧:٥٥:٠٩٢٣:٠٦:٥٩
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٦٠٦:٠١:١٢١١:٤٨:٣٦١٧:٣٥:٢٦١٧:٥٣:٤٤٢٣:٠٦:٤٢
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٧٠٦:٠٢:٠٤١١:٤٨:١٩١٧:٣٤:٠١١٧:٥٢:٢٠٢٣:٠٦:٢٥
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٨٠٦:٠٢:٥٥١١:٤٨:٠٢١٧:٣٢:٣٧١٧:٥٠:٥٧٢٣:٠٦:٠٨
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٩٠٦:٠٣:٤٧١١:٤٧:٤٦١٧:٣١:١٣١٧:٤٩:٣٤٢٣:٠٥:٥٢
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٠٠٦:٠٤:٤٠١١:٤٧:٣١١٧:٢٩:٥٠١٧:٤٨:١٢٢٣:٠٥:٣٦
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٢١٠٦:٠٥:٣٢١١:٤٧:١٦١٧:٢٨:٢٨١٧:٤٦:٥١٢٣:٠٥:٢٠
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٢٠٦:٠٦:٢٥١١:٤٧:٠٢١٧:٢٧:٠٦١٧:٤٥:٣٠٢٣:٠٥:٠٥
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٣٠٦:٠٧:١٩١١:٤٦:٤٨١٧:٢٥:٤٥١٧:٤٤:١١٢٣:٠٤:٥٠
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥٤٠٦:٠٨:١٢١١:٤٦:٣٤١٧:٢٤:٢٥١٧:٤٢:٥٢٢٣:٠٤:٣٥
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٥٠٦:٠٩:٠٦١١:٤٦:٢٢١٧:٢٣:٠٦١٧:٤١:٣٤٢٣:٠٤:٢١
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٧٠٦:١٠:٠١١١:٤٦:٠٩١٧:٢١:٤٧١٧:٤٠:١٧٢٣:٠٤:٠٧
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٨٠٦:١٠:٥٦١١:٤٥:٥٨١٧:٢٠:٢٩١٧:٣٩:٠١٢٣:٠٣:٥٤
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:١٩٠٦:١١:٥١١١:٤٥:٤٧١٧:١٩:١٢١٧:٣٧:٤٦٢٣:٠٣:٤١
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:١٠٠٦:١٢:٤٦١١:٤٥:٣٧١٧:١٧:٥٧١٧:٣٦:٣١٢٣:٠٣:٢٩
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٢٠٦:١٣:٤٢١١:٤٥:٢٧١٧:١٦:٤٢١٧:٣٥:١٨٢٣:٠٣:١٧

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر ولیسده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر ولیسده شهر ولیسده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر ولیسده شهر ولیسده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ولیسده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ولیسده برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ولیسده

ولیس‌ده تلفظ، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان آمل در استان مازندران ایران

شهر ولیسده در ویکیپدیا

شهر ولیسده

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ولیسده موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ولیسده برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ولیسده بر روی نقشه

شهر ولیسده بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ولیسده

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ولیسده است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ولیسده
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر ولیسده + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر ولیسده + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر ولیسده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ولیسده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر ولیسده + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ولیسده

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ولیسده رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ولیسده دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ولیسده دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا ولیسده دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ولیسده
زمان پخش اذان آنلاین به افق ولیسده
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ ولیسده دانلود pdf
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ ولیسده دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ولیسده

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ولیسده یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو