جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای هلیله سفلی

کبوتر سرخ | چادگان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز هلیله سفلی

اذان صبح: ٠٥:٢٤:١٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٩:٤٢
اذان ظهر: ١١:٥٥:٢٦
غروب آفتاب: ١٧:٠٠:٥٧
اذان مغرب: ١٧:٢٠:٠٣
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٢:٥٩

یکشنبه ٠٩ آذر ١٣٩٩
١٤ ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری
٢٩ نوامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای هلیله سفلی (شهرستان چادگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ آذر ٩٩ روستای هلیله سفلی)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٩ روستای هلیله سفلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای هلیله سفلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت شیخ مفید

ساموئل كالریج
دوستی، درختی برای پناه گرفتن است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای هلیله سفلی

اوقات شرعی آذر ٩٩ | اوقات شرعی نوامبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای هلیله سفلی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای هلیله سفلی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای هلیله سفلی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای هلیله سفلی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان هلیله سفلی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٤:٣٠٠٦:٣٨:٤٨١٣:٠٧:١٨١٩:٣٦:١٩١٩:٥٤:١٤٠٠:٢٤:٤٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٣:٠٥٠٦:٣٧:٣٦١٣:٠٧:٠٣١٩:٣٧:٠٢١٩:٥٤:٥٩٠٠:٢٤:٢١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١١:٤٠٠٦:٣٦:٢٤١٣:٠٦:٤٩١٩:٣٧:٤٥١٩:٥٥:٤٤٠٠:٢٤:٠٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٠:١٥٠٦:٣٥:١٣١٣:٠٦:٣٥١٩:٣٨:٢٩١٩:٥٦:٣٠٠٠:٢٣:٤٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٨:٥١٠٦:٣٤:٠٣١٣:٠٦:٢٢١٩:٣٩:١٢١٩:٥٧:١٥٠٠:٢٣:١٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٧:٢٧٠٦:٣٢:٥٣١٣:٠٦:٠٩١٩:٣٩:٥٥١٩:٥٨:٠٠٠٠:٢٢:٥٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٦:٠٤٠٦:٣١:٤٥١٣:٠٥:٥٦١٩:٤٠:٣٨١٩:٥٨:٤٦٠٠:٢٢:٤٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٤:٤١٠٦:٣٠:٣٦١٣:٠٥:٤٤١٩:٤١:٢٢١٩:٥٩:٣٢٠٠:٢٢:٢٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٣:١٨٠٦:٢٩:٢٩١٣:٠٥:٣٢١٩:٤٢:٠٥٢٠:٠٠:١٨٠٠:٢٢:٠١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠١:٥٦٠٦:٢٨:٢٣١٣:٠٥:٢١١٩:٤٢:٤٩٢٠:٠١:٠٣٠٠:٢١:٤٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٠:٣٥٠٦:٢٧:١٧١٣:٠٥:١٠١٩:٤٣:٣٣٢٠:٠١:٤٩٠٠:٢١:٢٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:١٤٠٦:٢٦:١٢١٣:٠٤:٥٩١٩:٤٤:١٦٢٠:٠٢:٣٦٠٠:٢١:٠٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٥٤٠٦:٢٥:٠٨١٣:٠٤:٤٩١٩:٤٥:٠٠٢٠:٠٣:٢٢٠٠:٢٠:٤٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٣٥٠٦:٢٤:٠٥١٣:٠٤:٤٠١٩:٤٥:٤٤٢٠:٠٤:٠٨٠٠:٢٠:٣٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:١٦٠٦:٢٣:٠٣١٣:٠٤:٣١١٩:٤٦:٢٨٢٠:٠٤:٥٤٠٠:٢٠:١٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٥٨٠٦:٢٢:٠٢١٣:٠٤:٢٢١٩:٤٧:١٢٢٠:٠٥:٤١٠٠:١٩:٥٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٤١٠٦:٢١:٠٢١٣:٠٤:١٤١٩:٤٧:٥٦٢٠:٠٦:٢٧٠٠:١٩:٤٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥١:٢٥٠٦:٢٠:٠٣١٣:٠٤:٠٧١٩:٤٨:٤٠٢٠:٠٧:١٤٠٠:١٩:٢٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:١٠٠٦:١٩:٠٥١٣:٠٤:٠٠١٩:٤٩:٢٤٢٠:٠٨:٠١٠٠:١٩:١٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٥٦٠٦:١٨:٠٨١٣:٠٣:٥٤١٩:٥٠:٠٨٢٠:٠٨:٤٧٠٠:١٨:٥٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٤٢٠٦:١٧:١٣١٣:٠٣:٤٨١٩:٥٠:٥٢٢٠:٠٩:٣٤٠٠:١٨:٤١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٣٠٠٦:١٦:١٨١٣:٠٣:٤٣١٩:٥١:٣٦٢٠:١٠:٢١٠٠:١٨:٢٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٥:١٨٠٦:١٥:٢٤١٣:٠٣:٣٩١٩:٥٢:٢٠٢٠:١١:٠٨٠٠:١٨:١٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٠٨٠٦:١٤:٣٢١٣:٠٣:٣٥١٩:٥٣:٠٤٢٠:١١:٥٤٠٠:١٨:٠٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٥٩٠٦:١٣:٤١١٣:٠٣:٣١١٩:٥٣:٤٨٢٠:١٢:٤١٠٠:١٧:٥٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤١:٥١٠٦:١٢:٥١١٣:٠٣:٢٨١٩:٥٤:٣٢٢٠:١٣:٢٨٠٠:١٧:٣٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٤٥٠٦:١٢:٠٣١٣:٠٣:٢٦١٩:٥٥:١٦٢٠:١٤:١٤٠٠:١٧:٢٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٣٩٠٦:١١:١٥١٣:٠٣:٢٤١٩:٥٥:٥٩٢٠:١٥:٠٠٠٠:١٧:١٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٣٥٠٦:١٠:٢٩١٣:٠٣:٢٣١٩:٥٦:٤٣٢٠:١٥:٤٧٠٠:١٧:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای هلیله سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای هلیله سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای هلیله سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان هلیله سفلی

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری روستای هلیله سفلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای هلیله سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای هلیله سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری روستای هلیله سفلی

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
روستای هلیله سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق روستای هلیله سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق روستای هلیله سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای هلیله سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای هلیله سفلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای هلیله سفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ م روستای هلیله سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای هلیله سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای هلیله سفلی

دسامبر
نوامبر ٢٠٢٠ م
اکتبر

دانلود اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ روستای هلیله سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای هلیله سفلی روستای هلیله سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای هلیله سفلی روستای هلیله سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای هلیله سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای هلیله سفلی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی روستای هلیله سفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ هـ.ش روستای هلیله سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای هلیله سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی روستای هلیله سفلی

دی
آذر ١٣٩٩ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٩٠٥:١٨:١٠٠٦:٤٢:٣٩١١:٥٢:٥٨١٧:٠٣:٠١١٧:٢١:٥١٢٣:١٠:٥٩
٠٢ آذر ١٣٩٩٠٥:١٨:٥٦٠٦:٤٣:٣٢١١:٥٣:١٤١٧:٠٢:٤٠١٧:٢١:٣٢٢٣:١١:١١
٠٣ آذر ١٣٩٩٠٥:١٩:٤٣٠٦:٤٤:٢٦١١:٥٣:٣١١٧:٠٢:٢٠١٧:٢١:١٤٢٣:١١:٢٤
٠٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٠:٢٩٠٦:٤٥:٢٠١١:٥٣:٤٨١٧:٠٢:٠١١٧:٢٠:٥٧٢٣:١١:٣٨
٠٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٢١:١٥٠٦:٤٦:١٣١١:٥٤:٠٦١٧:٠١:٤٥١٧:٢٠:٤٣٢٣:١١:٥٣
٠٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٢:٠١٠٦:٤٧:٠٦١١:٥٤:٢٥١٧:٠١:٣٠١٧:٢٠:٣٠٢٣:١٢:٠٨
٠٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٢:٤٦٠٦:٤٧:٥٨١١:٥٤:٤٥١٧:٠١:١٧١٧:٢٠:١٩٢٣:١٢:٢٤
٠٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٣:٣٢٠٦:٤٨:٥٠١١:٥٥:٠٥١٧:٠١:٠٦١٧:٢٠:١٠٢٣:١٢:٤١
٠٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٤:١٧٠٦:٤٩:٤٢١١:٥٥:٢٦١٧:٠٠:٥٧١٧:٢٠:٠٣٢٣:١٢:٥٩
١٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٥:٠٢٠٦:٥٠:٣٣١١:٥٥:٤٧١٧:٠٠:٥٠١٧:١٩:٥٧٢٣:١٣:١٨
١١ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٥:٤٦٠٦:٥١:٢٤١١:٥٦:١٠١٧:٠٠:٤٤١٧:١٩:٥٣٢٣:١٣:٣٧
١٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٦:٣٠٠٦:٥٢:١٤١١:٥٦:٣٣١٧:٠٠:٤٠١٧:١٩:٥١٢٣:١٣:٥٧
١٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٧:١٤٠٦:٥٣:٠٣١١:٥٦:٥٦١٧:٠٠:٣٨١٧:١٩:٥١٢٣:١٤:١٨
١٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٧:٥٧٠٦:٥٣:٥٢١١:٥٧:٢٠١٧:٠٠:٣٨١٧:١٩:٥٢٢٣:١٤:٣٩
١٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٨:٤٠٠٦:٥٤:٤٠١١:٥٧:٤٥١٧:٠٠:٤٠١٧:١٩:٥٦٢٣:١٥:٠١
١٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٩:٢٣٠٦:٥٥:٢٨١١:٥٨:١٠١٧:٠٠:٤٤١٧:٢٠:٠١٢٣:١٥:٢٤
١٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٠:٠٥٠٦:٥٦:١٤١١:٥٨:٣٦١٧:٠٠:٤٩١٧:٢٠:٠٧٢٣:١٥:٤٨
١٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٠:٤٦٠٦:٥٧:٠٠١١:٥٩:٠٢١٧:٠٠:٥٧١٧:٢٠:١٦٢٣:١٦:١٢
١٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٣١:٢٧٠٦:٥٧:٤٥١١:٥٩:٢٩١٧:٠١:٠٦١٧:٢٠:٢٦٢٣:١٦:٣٦
٢٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٢:٠٧٠٦:٥٨:٢٩١١:٥٩:٥٦١٧:٠١:١٧١٧:٢٠:٣٨٢٣:١٧:٠٢
٢١ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٢:٤٧٠٦:٥٩:١٢١٢:٠٠:٢٤١٧:٠١:٣٠١٧:٢٠:٥٢٢٣:١٧:٢٨
٢٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٣:٢٦٠٦:٥٩:٥٥١٢:٠٠:٥٢١٧:٠١:٤٤١٧:٢١:٠٨٢٣:١٧:٥٤
٢٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٤:٠٤٠٧:٠٠:٣٦١٢:٠١:٢٠١٧:٠٢:٠٠١٧:٢١:٢٥٢٣:١٨:٢١
٢٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٤:٤١٠٧:٠١:١٦١٢:٠١:٤٩١٧:٠٢:١٨١٧:٢١:٤٤٢٣:١٨:٤٨
٢٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٥:١٨٠٧:٠١:٥٤١٢:٠٢:١٨١٧:٠٢:٣٨١٧:٢٢:٠٤٢٣:١٩:١٦
٢٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٥:٥٣٠٧:٠٢:٣٢١٢:٠٢:٤٧١٧:٠٣:٠٠١٧:٢٢:٢٦٢٣:١٩:٤٤
٢٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٦:٢٨٠٧:٠٣:٠٨١٢:٠٣:١٧١٧:٠٣:٢٣١٧:٢٢:٤٩٢٣:٢٠:١٢
٢٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٧:٠٢٠٧:٠٣:٤٤١٢:٠٣:٤٦١٧:٠٣:٤٧١٧:٢٣:١٤٢٣:٢٠:٤١
٢٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٧:٣٥٠٧:٠٤:١٧١٢:٠٤:١٦١٧:٠٤:١٤١٧:٢٣:٤١٢٣:٢١:١٠
٣٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٨:٠٧٠٧:٠٤:٥٠١٢:٠٤:٤٦١٧:٠٤:٤١١٧:٢٤:٠٩٢٣:٢١:٣٩

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای هلیله سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی روستای هلیله سفلی روستای هلیله سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی روستای هلیله سفلی روستای هلیله سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای هلیله سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای هلیله سفلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای هلیله سفلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای هلیله سفلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای هلیله سفلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای هلیله سفلی

روستای هلیله سفلی بر روی نقشه

روستای هلیله سفلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای هلیله سفلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای هلیله سفلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای هلیله سفلی
اوقات شرعی آذر ٩٩ روستای هلیله سفلی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ روستای هلیله سفلی + دانلود
اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ روستای هلیله سفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای هلیله سفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای هلیله سفلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای هلیله سفلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای هلیله سفلی رسیده اید.

افق شرعی آذر ٩٩ / ١٣٩٩ هلیله سفلی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق هلیله سفلی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق هلیله سفلی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق هلیله سفلی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق هلیله سفلی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق هلیله سفلی
افق شرعی امروز فردا هلیله سفلی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق هلیله سفلی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای هلیله سفلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو