جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای هشنیز

بوچیر | پارسیان | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز هشنیز

اذان صبح: ٠٥:٠٩:٢٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٨:٥٥
اذان ظهر: ١٢:٥٥:١٢
غروب آفتاب: ١٩:٢١:٥٣
اذان مغرب: ١٩:٣٨:٥١
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٥:٠٥

یکشنبه ٢٩ فروردین ١٤٠٠
٠٥ رمضان ١٤٤٢ قمری
١٨ آوریل ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای هشنیز (شهرستان پارسیان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ فروردین ٠٠ روستای هشنیز)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای هشنیز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای هشنیز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینی

مارشا برایتِن باخ
محدودیت شما به اندازه ای است كه خودتان می اندیشید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای هشنیز

اوقات شرعی فروردین ٠٠ | اوقات شرعی آوریل ٢١ | اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای هشنیز در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای هشنیز ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای هشنیز (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
روزهای سپری شده از ماه رمضان : ٤ روز
روزهای باقیمانده از ماه رمضان : ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای هشنیز ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان هشنیز
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٤:٠٥٠٦:٣٢:٥٢١٢:٥٦:٠٨١٩:١٩:٤٧١٩:٣٦:٣٩٠٠:١٦:٢١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٢:٥٥٠٦:٣١:٥٢١٢:٥٥:٥٣١٩:٢٠:١٩١٩:٣٧:١٢٠٠:١٦:٠٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١١:٤٥٠٦:٣٠:٥٢١٢:٥٥:٣٩١٩:٢٠:٥٠١٩:٣٧:٤٥٠٠:١٥:٤٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٠:٣٥٠٦:٢٩:٥٣١٢:٥٥:٢٥١٩:٢١:٢١١٩:٣٨:١٨٠٠:١٥:٢٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٩:٢٦٠٦:٢٨:٥٥١٢:٥٥:١٢١٩:٢١:٥٣١٩:٣٨:٥١٠٠:١٥:٠٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٨:١٧٠٦:٢٧:٥٧١٢:٥٤:٥٩١٩:٢٢:٢٥١٩:٣٩:٢٥٠٠:١٤:٤٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٧:٠٨٠٦:٢٦:٥٩١٢:٥٤:٤٦١٩:٢٢:٥٦١٩:٣٩:٥٨٠٠:١٤:٢٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٦:٠٠٠٦:٢٦:٠٣١٢:٥٤:٣٤١٩:٢٣:٢٨١٩:٤٠:٣٢٠٠:١٤:١١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٤:٥٣٠٦:٢٥:٠٧١٢:٥٤:٢٢١٩:٢٤:٠١١٩:٤١:٠٦٠٠:١٣:٥٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٣:٤٦٠٦:٢٤:١٢١٢:٥٤:١١١٩:٢٤:٣٣١٩:٤١:٤٠٠٠:١٣:٣٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٢:٤٠٠٦:٢٣:١٧١٢:٥٤:٠٠١٩:٢٥:٠٥١٩:٤٢:١٥٠٠:١٣:٢٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠١:٣٤٠٦:٢٢:٢٤١٢:٥٣:٤٩١٩:٢٥:٣٨١٩:٤٢:٤٩٠٠:١٣:٠٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٢٩٠٦:٢١:٣١١٢:٥٣:٣٩١٩:٢٦:١٠١٩:٤٣:٢٤٠٠:١٢:٤٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٢٤٠٦:٢٠:٣٩١٢:٥٣:٣٠١٩:٢٦:٤٣١٩:٤٣:٥٨٠٠:١٢:٣٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٢١٠٦:١٩:٤٨١٢:٥٣:٢١١٩:٢٧:١٦١٩:٤٤:٣٣٠٠:١٢:١٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:١٨٠٦:١٨:٥٨١٢:٥٣:١٢١٩:٢٧:٤٩١٩:٤٥:٠٩٠٠:١٢:٠٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٦:١٦٠٦:١٨:٠٩١٢:٥٣:٠٤١٩:٢٨:٢٢١٩:٤٥:٤٤٠٠:١١:٤٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٥:١٤٠٦:١٧:٢٠١٢:٥٢:٥٧١٩:٢٨:٥٦١٩:٤٦:١٩٠٠:١١:٣٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٤:١٤٠٦:١٦:٣٣١٢:٥٢:٥٠١٩:٢٩:٢٩١٩:٤٦:٥٥٠٠:١١:٢٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٣:١٤٠٦:١٥:٤٦١٢:٥٢:٤٤١٩:٣٠:٠٣١٩:٤٧:٣١٠٠:١١:٠٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٢:١٦٠٦:١٥:٠١١٢:٥٢:٣٨١٩:٣٠:٣٦١٩:٤٨:٠٧٠٠:١٠:٥٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥١:١٨٠٦:١٤:١٧١٢:٥٢:٣٣١٩:٣١:١٠١٩:٤٨:٤٣٠٠:١٠:٤٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٢١٠٦:١٣:٣٤١٢:٥٢:٢٨١٩:٣١:٤٤١٩:٤٩:١٩٠٠:١٠:٣٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٢٥٠٦:١٢:٥١١٢:٥٢:٢٤١٩:٣٢:١٨١٩:٤٩:٥٥٠٠:١٠:٢٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٣١٠٦:١٢:١٠١٢:٥٢:٢١١٩:٣٢:٥٢١٩:٥٠:٣١٠٠:١٠:١٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٣٧٠٦:١١:٣٠١٢:٥٢:١٨١٩:٣٣:٢٦١٩:٥١:٠٧٠٠:١٠:٠٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٤٥٠٦:١٠:٥١١٢:٥٢:١٦١٩:٣٤:٠١١٩:٥١:٤٤٠٠:٠٩:٥٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٥٣٠٦:١٠:١٣١٢:٥٢:١٤١٩:٣٤:٣٥١٩:٥٢:٢٠٠٠:٠٩:٤٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٠٣٠٦:٠٩:٣٧١٢:٥٢:١٣١٩:٣٥:٠٩١٩:٥٢:٥٦٠٠:٠٩:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای هشنیز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای هشنیز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای هشنیز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان هشنیز

اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای هشنیز

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای هشنیز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای هشنیز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای هشنیز

شوال
رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
شعبان

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
روستای هشنیز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای هشنیز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای هشنیز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای هشنیز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای هشنیز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای هشنیز

در این قسمت جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ م روستای هشنیز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای هشنیز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای هشنیز

می
آوریل ٢٠٢١ م
مارس

دانلود اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای هشنیز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای هشنیز روستای هشنیز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای هشنیز روستای هشنیز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای هشنیز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای هشنیز برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای هشنیز

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ هـ.ش روستای هشنیز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای هشنیز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای هشنیز

اردیبهشت
فروردین ١٤٠٠ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٤٠٠٠٤:٤٢:٤١٠٥:٥٨:٤٧١٢:٠٣:٠١١٨:٠٧:٤٠١٨:٢٤:٠٩٢٣:٥٤:٣٥
٠٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤١:٣١٠٦:٥٧:٤٠١٣:٠٢:٤٣١٩:٠٨:١٠١٩:٢٤:٤٠٠٠:٢٤:١٦
٠٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٠:٢١٠٦:٥٦:٣٤١٣:٠٢:٢٥١٩:٠٨:٤١١٩:٢٥:١٠٠٠:٢٣:٥٦
٠٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٩:١١٠٦:٥٥:٢٨١٣:٠٢:٠٧١٩:٠٩:١١١٩:٢٥:٤١٠٠:٢٣:٣٥
٠٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٨:٠٠٠٦:٥٤:٢١١٣:٠١:٤٩١٩:٠٩:٤١١٩:٢٦:١٢٠٠:٢٣:١٥
٠٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٦:٤٩٠٦:٥٣:١٥١٣:٠١:٣١١٩:١٠:١١١٩:٢٦:٤٢٠٠:٢٢:٥٤
٠٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٥:٣٧٠٦:٥٢:٠٨١٣:٠١:١٢١٩:١٠:٤١١٩:٢٧:١٣٠٠:٢٢:٣٤
٠٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٤:٢٦٠٦:٥١:٠٢١٣:٠٠:٥٤١٩:١١:١١١٩:٢٧:٤٤٠٠:٢٢:١٣
٠٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٣:١٤٠٦:٤٩:٥٦١٣:٠٠:٣٦١٩:١١:٤١١٩:٢٨:١٤٠٠:٢١:٥٢
١٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٢:٠٢٠٦:٤٨:٥٠١٣:٠٠:١٨١٩:١٢:١١١٩:٢٨:٤٥٠٠:٢١:٣١
١١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٠:٥٠٠٦:٤٧:٤٤١٣:٠٠:٠٠١٩:١٢:٤١١٩:٢٩:١٦٠٠:٢١:١٠
١٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٩:٣٨٠٦:٤٦:٣٨١٢:٥٩:٤٢١٩:١٣:١١١٩:٢٩:٤٧٠٠:٢٠:٤٨
١٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٨:٢٦٠٦:٤٥:٣٢١٢:٥٩:٢٤١٩:١٣:٤١١٩:٣٠:١٨٠٠:٢٠:٢٧
١٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٧:١٤٠٦:٤٤:٢٧١٢:٥٩:٠٧١٩:١٤:١١١٩:٣٠:٤٩٠٠:٢٠:٠٦
١٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٦:٠٢٠٦:٤٣:٢٢١٢:٥٨:٤٩١٩:١٤:٤١١٩:٣١:٢٠٠٠:١٩:٤٥
١٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٤:٤٩٠٦:٤٢:١٧١٢:٥٨:٣٢١٩:١٥:١١١٩:٣١:٥١٠٠:١٩:٢٤
١٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٣:٣٧٠٦:٤١:١٣١٢:٥٨:١٥١٩:١٥:٤٢١٩:٣٢:٢٢٠٠:١٩:٠٣
١٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٢:٢٥٠٦:٤٠:٠٩١٢:٥٧:٥٨١٩:١٦:١٢١٩:٣٢:٥٤٠٠:١٨:٤٣
١٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢١:١٣٠٦:٣٩:٠٥١٢:٥٧:٤١١٩:١٦:٤٢١٩:٣٣:٢٦٠٠:١٨:٢٢
٢٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٠:٠١٠٦:٣٨:٠٢١٢:٥٧:٢٥١٩:١٧:١٣١٩:٣٣:٥٧٠٠:١٨:٠١
٢١ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٨:٥٠٠٦:٣٦:٥٩١٢:٥٧:٠٩١٩:١٧:٤٤١٩:٣٤:٢٩٠٠:١٧:٤١
٢٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٧:٣٨٠٦:٣٥:٥٧١٢:٥٦:٥٣١٩:١٨:١٤١٩:٣٥:٠٢٠٠:١٧:٢١
٢٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٦:٢٧٠٦:٣٤:٥٥١٢:٥٦:٣٨١٩:١٨:٤٥١٩:٣٥:٣٤٠٠:١٧:٠١
٢٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٥:١٦٠٦:٣٣:٥٣١٢:٥٦:٢٣١٩:١٩:١٦١٩:٣٦:٠٦٠٠:١٦:٤١
٢٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٤:٠٥٠٦:٣٢:٥٢١٢:٥٦:٠٨١٩:١٩:٤٧١٩:٣٦:٣٩٠٠:١٦:٢١
٢٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٢:٥٥٠٦:٣١:٥٢١٢:٥٥:٥٣١٩:٢٠:١٩١٩:٣٧:١٢٠٠:١٦:٠٢
٢٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:١١:٤٥٠٦:٣٠:٥٢١٢:٥٥:٣٩١٩:٢٠:٥٠١٩:٣٧:٤٥٠٠:١٥:٤٢
٢٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٠:٣٥٠٦:٢٩:٥٣١٢:٥٥:٢٥١٩:٢١:٢١١٩:٣٨:١٨٠٠:١٥:٢٤
٢٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٩:٢٦٠٦:٢٨:٥٥١٢:٥٥:١٢١٩:٢١:٥٣١٩:٣٨:٥١٠٠:١٥:٠٥
٣٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٨:١٧٠٦:٢٧:٥٧١٢:٥٤:٥٩١٩:٢٢:٢٥١٩:٣٩:٢٥٠٠:١٤:٤٧
٣١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٧:٠٨٠٦:٢٦:٥٩١٢:٥٤:٤٦١٩:٢٢:٥٦١٩:٣٩:٥٨٠٠:١٤:٢٨

دانلود اوقات شرعی فروردین ٠٠ - ١٤٠٠ روستای هشنیز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای هشنیز روستای هشنیز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای هشنیز روستای هشنیز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای هشنیز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای هشنیز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٩
سال ١٤٠٠ هـ.ش
١٤٠١

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای هشنیز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای هشنیز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای هشنیز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای هشنیز

روستای هشنیز بر روی نقشه

روستای هشنیز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای هشنیز

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای هشنیز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای هشنیز
اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای هشنیز + دانلود
اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ روستای هشنیز + دانلود
اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای هشنیز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای هشنیز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای هشنیز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای هشنیز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای هشنیز رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق هشنیز
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق هشنیز ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق هشنیز ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق هشنیز
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ هشنیز دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ هشنیز دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق هشنیز ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا هشنیز دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای هشنیز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو