جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای نوده

نوکند کلا | قایم شهر | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز نوده

اذان صبح: ٠٤:٢٦:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٠:٣٠
اذان ظهر: ١١:٤٩:٢١
غروب آفتاب: ١٧:٤٧:٣٦
اذان مغرب: ١٨:٠٥:٥٠
نیمه شب شرعی: ٢٣:٠٧:١٦

یکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩
٠٩ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٧ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای نوده (شهرستان قایم شهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ مهر ٩٩ روستای نوده)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای نوده)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای نوده)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی جهانگردی

ناتانیل براندن
هدف از زندگی این است كه از یك حرمت نفس والا برخوردار باشیم و بتوانیم جدا از مهارت یا عدم مهارت در یك تخصص یا زمینه ی خاص و تأیید یا عدم تأیید دیگران، حرمت نفس خود را پاس داریم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای نوده

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای نوده در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای نوده ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای نوده (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای نوده ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان نوده
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٥:٣٣٠٦:٢٤:٥٦١٢:٥٨:٣٠١٩:٣٢:٤٠١٩:٥١:٣١٠٠:١٣:١٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٣:٥٧٠٦:٢٣:٣٦١٢:٥٨:١٦١٩:٣٣:٣٢١٩:٥٢:٢٦٠٠:١٢:٥٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٢:٢٠٠٦:٢٢:١٦١٢:٥٨:٠٢١٩:٣٤:٢٤١٩:٥٣:٢٠٠٠:١٢:٣٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٠:٤٤٠٦:٢٠:٥٧١٢:٥٧:٤٨١٩:٣٥:١٦١٩:٥٤:١٥٠٠:١٢:١٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٩:٠٨٠٦:١٩:٣٩١٢:٥٧:٣٥١٩:٣٦:٠٨١٩:٥٥:٠٩٠٠:١١:٥٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٧:٣٢٠٦:١٨:٢١١٢:٥٧:٢٣١٩:٣٧:٠٠١٩:٥٦:٠٤٠٠:١١:٢٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٥:٥٧٠٦:١٧:٠٥١٢:٥٧:١٠١٩:٣٧:٥٢١٩:٥٦:٥٩٠٠:١١:٠٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٤:٢٢٠٦:١٥:٤٩١٢:٥٦:٥٩١٩:٣٨:٤٤١٩:٥٧:٥٤٠٠:١٠:٤٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٢:٤٨٠٦:١٤:٣٤١٢:٥٦:٤٧١٩:٣٩:٣٦١٩:٥٨:٤٨٠٠:١٠:٢٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤١:١٤٠٦:١٣:١٩١٢:٥٦:٣٦١٩:٤٠:٢٨١٩:٥٩:٤٣٠٠:١٠:٠٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٩:٤١٠٦:١٢:٠٦١٢:٥٦:٢٦١٩:٤١:٢١٢٠:٠٠:٣٨٠٠:٠٩:٤٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٨:٠٩٠٦:١٠:٥٤١٢:٥٦:١٦١٩:٤٢:١٣٢٠:٠١:٣٤٠٠:٠٩:٢٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٦:٣٧٠٦:٠٩:٤٢١٢:٥٦:٠٦١٩:٤٣:٠٥٢٠:٠٢:٢٩٠٠:٠٩:٠٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٥:٠٦٠٦:٠٨:٣٢١٢:٥٥:٥٧١٩:٤٣:٥٧٢٠:٠٣:٢٤٠٠:٠٨:٤٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٣:٣٦٠٦:٠٧:٢٣١٢:٥٥:٤٩١٩:٤٤:٤٩٢٠:٠٤:١٩٠٠:٠٨:٢٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٢:٠٧٠٦:٠٦:١٤١٢:٥٥:٤١١٩:٤٥:٤١٢٠:٠٥:١٤٠٠:٠٨:١٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٠:٣٨٠٦:٠٥:٠٧١٢:٥٥:٣٣١٩:٤٦:٣٤٢٠:٠٦:٠٩٠٠:٠٧:٥٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٩:١٠٠٦:٠٤:٠١١٢:٥٥:٢٧١٩:٤٧:٢٦٢٠:٠٧:٠٥٠٠:٠٧:٣٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٧:٤٣٠٦:٠٢:٥٦١٢:٥٥:٢٠١٩:٤٨:١٨٢٠:٠٨:٠٠٠٠:٠٧:١٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٦:١٨٠٦:٠١:٥٢١٢:٥٥:١٥١٩:٤٩:١٠٢٠:٠٨:٥٥٠٠:٠٧:٠١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٤:٥٣٠٦:٠٠:٥٠١٢:٥٥:١٠١٩:٥٠:٠٢٢٠:٠٩:٥٠٠٠:٠٦:٤٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٣:٢٩٠٥:٥٩:٤٩١٢:٥٥:٠٥١٩:٥٠:٥٤٢٠:١٠:٤٥٠٠:٠٦:٣٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٢:٠٦٠٥:٥٨:٤٩١٢:٥٥:٠١١٩:٥١:٤٥٢٠:١١:٤٠٠٠:٠٦:١٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٠:٤٥٠٥:٥٧:٥٠١٢:٥٤:٥٨١٩:٥٢:٣٧٢٠:١٢:٣٥٠٠:٠٦:٠١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٩:٢٥٠٥:٥٦:٥٣١٢:٥٤:٥٥١٩:٥٣:٢٨٢٠:١٣:٢٩٠٠:٠٥:٤٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٨:٠٦٠٥:٥٥:٥٧١٢:٥٤:٥٣١٩:٥٤:١٩٢٠:١٤:٢٤٠٠:٠٥:٣٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٦:٤٨٠٥:٥٥:٠٢١٢:٥٤:٥١١٩:٥٥:١٠٢٠:١٥:١٨٠٠:٠٥:٢١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٥:٣٢٠٥:٥٤:٠٩١٢:٥٤:٥٠١٩:٥٦:٠١٢٠:١٦:١٢٠٠:٠٥:٠٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:١٤:١٧٠٥:٥٣:١٧١٢:٥٤:٤٩١٩:٥٦:٥١٢٠:١٧:٠٥٠٠:٠٤:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای نوده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای نوده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای نوده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نوده

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای نوده

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای نوده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نوده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای نوده

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای نوده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای نوده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای نوده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای نوده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نوده برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای نوده

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای نوده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نوده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای نوده

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای نوده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای نوده روستای نوده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای نوده روستای نوده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای نوده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نوده برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای نوده

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای نوده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نوده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای نوده

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٧٠٥:٤٦:٢٨١١:٥١:٠٤١٧:٥٥:٠٥١٨:١٣:٢٠٢٣:٠٨:٤٨
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣١٠٥:٤٧:١٧١١:٥٠:٤٣١٧:٥٣:٣٥١٨:١١:٤٩٢٣:٠٨:٣٠
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٤٠٥:٤٨:٠٥١١:٥٠:٢٢١٧:٥٢:٠٥١٨:١٠:١٩٢٣:٠٨:١١
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٧٠٥:٤٨:٥٣١١:٥٠:٠٢١٧:٥٠:٣٥١٨:٠٨:٤٩٢٣:٠٧:٥٣
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٠٠٥:٤٩:٤٢١١:٤٩:٤١١٧:٤٩:٠٦١٨:٠٧:٢٠٢٣:٠٧:٣٤
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٣٠٥:٥٠:٣٠١١:٤٩:٢١١٧:٤٧:٣٦١٨:٠٥:٥٠٢٣:٠٧:١٦
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٥٠٥:٥١:١٩١١:٤٩:٠٠١٧:٤٦:٠٧١٨:٠٤:٢١٢٣:٠٦:٥٧
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٧٠٥:٥٢:٠٨١١:٤٨:٤٠١٧:٤٤:٣٨١٨:٠٢:٥٢٢٣:٠٦:٣٩
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٠٠٥:٥٢:٥٨١١:٤٨:٢١١٧:٤٣:١٠١٨:٠١:٢٤٢٣:٠٦:٢١
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣١٠٥:٥٣:٤٧١١:٤٨:٠١١٧:٤١:٤١١٧:٥٩:٥٦٢٣:٠٦:٠٢
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٣٠٥:٥٤:٣٧١١:٤٧:٤٢١٧:٤٠:١٣١٧:٥٨:٢٩٢٣:٠٥:٤٤
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:١٥٠٥:٥٥:٢٧١١:٤٧:٢٣١٧:٣٨:٤٦١٧:٥٧:٠٢٢٣:٠٥:٢٦
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٦٠٥:٥٦:١٧١١:٤٧:٠٥١٧:٣٧:١٩١٧:٥٥:٣٥٢٣:٠٥:٠٨
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٨٠٥:٥٧:٠٨١١:٤٦:٤٧١٧:٣٥:٥٢١٧:٥٤:٠٩٢٣:٠٤:٥٠
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٩٠٥:٥٧:٥٩١١:٤٦:٢٩١٧:٣٤:٢٦١٧:٥٢:٤٤٢٣:٠٤:٣٣
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٠٠٥:٥٨:٥٠١١:٤٦:١١١٧:٣٣:٠٠١٧:٥١:١٩٢٣:٠٤:١٦
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣١٠٥:٥٩:٤١١١:٤٥:٥٥١٧:٣١:٣٥١٧:٤٩:٥٥٢٣:٠٣:٥٩
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٢٠٦:٠٠:٣٣١١:٤٥:٣٨١٧:٣٠:١١١٧:٤٨:٣١٢٣:٠٣:٤٢
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٤٠٦:٠١:٢٥١١:٤٥:٢٢١٧:٢٨:٤٧١٧:٤٧:٠٨٢٣:٠٣:٢٦
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٥٠٦:٠٢:١٧١١:٤٥:٠٧١٧:٢٧:٢٤١٧:٤٥:٤٦٢٣:٠٣:١٠
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٦٠٦:٠٣:١٠١١:٤٤:٥٢١٧:٢٦:٠١١٧:٤٤:٢٥٢٣:٠٢:٥٤
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤٧٠٦:٠٤:٠٣١١:٤٤:٣٧١٧:٢٤:٣٩١٧:٤٣:٠٤٢٣:٠٢:٣٩
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٨٠٦:٠٤:٥٧١١:٤٤:٢٣١٧:٢٣:١٨١٧:٤١:٤٥٢٣:٠٢:٢٤
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٩٠٦:٠٥:٥١١١:٤٤:١٠١٧:٢١:٥٨١٧:٤٠:٢٦٢٣:٠٢:٠٩
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢١٠٦:٠٦:٤٥١١:٤٣:٥٧١٧:٢٠:٣٨١٧:٣٩:٠٨٢٣:٠١:٥٥
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٢٠٦:٠٧:٣٩١١:٤٣:٤٥١٧:١٩:٢٠١٧:٣٧:٥٠٢٣:٠١:٤٢
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٣٠٦:٠٨:٣٤١١:٤٣:٣٤١٧:١٨:٠٢١٧:٣٦:٣٤٢٣:٠١:٢٨
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٥٠٦:٠٩:٣٠١١:٤٣:٢٣١٧:١٦:٤٥١٧:٣٥:١٩٢٣:٠١:١٦
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٦٠٦:١٠:٢٥١١:٤٣:١٢١٧:١٥:٢٩١٧:٣٤:٠٥٢٣:٠١:٠٣
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٧٠٦:١١:٢١١١:٤٣:٠٣١٧:١٤:١٤١٧:٣٢:٥١٢٣:٠٠:٥١

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای نوده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای نوده روستای نوده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای نوده روستای نوده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای نوده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نوده برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای نوده

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای نوده موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای نوده برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای نوده

روستای نوده بر روی نقشه

روستای نوده بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای نوده

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای نوده است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای نوده
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای نوده + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای نوده + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای نوده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای نوده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای نوده + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای نوده

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای نوده رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق نوده
زمان پخش اذان آنلاین به افق نوده
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق نوده
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق نوده
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ نوده دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نوده ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ نوده دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق نوده

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای نوده یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو