جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای نشم آباد

برون | فردوس | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز نشم آباد

اذان صبح: ٠٤:٢٦:٠٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٦:٤٥
اذان ظهر: ١٢:٤٢:٢٨
غروب آفتاب: ١٩:٢٧:٤١
اذان مغرب: ١٩:٤٦:٣١
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٧:٢٥

چهارشنبه ٢٢ مرداد ١٣٩٩
٢٢ ذیحجه ١٤٤١ قمری
١٢ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای نشم آباد (شهرستان فردوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ مرداد ٩٩ روستای نشم آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای نشم آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای نشم آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تشکلها و مشارکتهای اجتماعی

حضرت محمد (ص)
كمتر قرض بگیر تا آزاد زندگی كنی. (زیرا طلبكاران همیشه به دنبال بدهكاران می¬باشند و زندگی برای انسان بدهكار تنگ می¬شود.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای نشم آباد

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای نشم آباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای نشم آباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای نشم آباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای نشم آباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان نشم آباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤١:٤٩٠٦:٠٧:٤٩١٢:٣٧:٤٥١٩:٠٨:١٥١٩:٢٦:٣٠٢٣:٥٤:١٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٠:١٩٠٦:٠٦:٣٣١٢:٣٧:٣١١٩:٠٩:٠١١٩:٢٧:١٨٢٣:٥٣:٥٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٨:٥٠٠٦:٠٥:١٩١٢:٣٧:١٧١٩:٠٩:٤٨١٩:٢٨:٠٦٢٣:٥٣:٣٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٧:٢١٠٦:٠٤:٠٤١٢:٣٧:٠٣١٩:١٠:٣٤١٩:٢٨:٥٥٢٣:٥٣:١٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٥:٥٢٠٦:٠٢:٥١١٢:٣٦:٤٩١٩:١١:٢١١٩:٢٩:٤٤٢٣:٥٢:٥٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٤:٢٤٠٦:٠١:٣٨١٢:٣٦:٣٦١٩:١٢:٠٧١٩:٣٠:٣٣٢٣:٥٢:٣٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٢:٥٦٠٦:٠٠:٢٦١٢:٣٦:٢٤١٩:١٢:٥٤١٩:٣١:٢٢٢٣:٥٢:١١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣١:٢٩٠٥:٥٩:١٥١٢:٣٦:١١١٩:١٣:٤٠١٩:٣٢:١١٢٣:٥١:٥١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٠:٠٢٠٥:٥٨:٠٤١٢:٣٦:٠٠١٩:١٤:٢٧١٩:٣٣:٠٠٢٣:٥١:٣١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٨:٣٥٠٥:٥٦:٥٥١٢:٣٥:٤٨١٩:١٥:١٤١٩:٣٣:٤٩٢٣:٥١:١٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٧:١٠٠٥:٥٥:٤٦١٢:٣٥:٣٧١٩:١٦:٠١١٩:٣٤:٣٨٢٣:٥٠:٥٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٥:٤٥٠٥:٥٤:٣٨١٢:٣٥:٢٧١٩:١٦:٤٧١٩:٣٥:٢٨٢٣:٥٠:٣٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٤:٢٠٠٥:٥٣:٣١١٢:٣٥:١٧١٩:١٧:٣٤١٩:٣٦:١٧٢٣:٥٠:١٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٢:٥٦٠٥:٥٢:٢٥١٢:٣٥:٠٧١٩:١٨:٢١١٩:٣٧:٠٧٢٣:٤٩:٥٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢١:٣٣٠٥:٥١:٢٠١٢:٣٤:٥٨١٩:١٩:٠٨١٩:٣٧:٥٦٢٣:٤٩:٤٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٠:١١٠٥:٥٠:١٦١٢:٣٤:٥٠١٩:١٩:٥٥١٩:٣٨:٤٦٢٣:٤٩:٢٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٨:٤٩٠٥:٤٩:١٢١٢:٣٤:٤٢١٩:٢٠:٤٢١٩:٣٩:٣٦٢٣:٤٩:٠٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٧:٢٩٠٥:٤٨:١٠١٢:٣٤:٣٤١٩:٢١:٢٩١٩:٤٠:٢٥٢٣:٤٨:٤٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٦:٠٩٠٥:٤٧:٠٩١٢:٣٤:٢٨١٩:٢٢:١٦١٩:٤١:١٥٢٣:٤٨:٣٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٤:٥٠٠٥:٤٦:١٠١٢:٣٤:٢١١٩:٢٣:٠٣١٩:٤٢:٠٥٢٣:٤٨:١٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٣:٣٢٠٥:٤٥:١١١٢:٣٤:١٦١٩:٢٣:٥٠١٩:٤٢:٥٥٢٣:٤٨:٠٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٢:١٦٠٥:٤٤:١٣١٢:٣٤:١٠١٩:٢٤:٣٧١٩:٤٣:٤٥٢٣:٤٧:٤٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١١:٠٠٠٥:٤٣:١٧١٢:٣٤:٠٦١٩:٢٥:٢٤١٩:٤٤:٣٤٢٣:٤٧:٣٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٩:٤٥٠٥:٤٢:٢٢١٢:٣٤:٠٢١٩:٢٦:١١١٩:٤٥:٢٤٢٣:٤٧:٢١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٨:٣٢٠٥:٤١:٢٨١٢:٣٣:٥٨١٩:٢٦:٥٨١٩:٤٦:١٤٢٣:٤٧:٠٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٧:١٩٠٥:٤٠:٣٥١٢:٣٣:٥٦١٩:٢٧:٤٤١٩:٤٧:٠٣٢٣:٤٦:٥٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٦:٠٨٠٥:٣٩:٤٤١٢:٣٣:٥٣١٩:٢٨:٣١١٩:٤٧:٥٣٢٣:٤٦:٤٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٤:٥٩٠٥:٣٨:٥٤١٢:٣٣:٥٢١٩:٢٩:١٧١٩:٤٨:٤٢٢٣:٤٦:٣٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٣:٥٠٠٥:٣٨:٠٥١٢:٣٣:٥١١٩:٣٠:٠٣١٩:٤٩:٣١٢٣:٤٦:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای نشم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای نشم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای نشم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نشم آباد

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای نشم آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای نشم آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نشم آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای نشم آباد

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای نشم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای نشم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای نشم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای نشم آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نشم آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای نشم آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای نشم آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نشم آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای نشم آباد

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای نشم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای نشم آباد روستای نشم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای نشم آباد روستای نشم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای نشم آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نشم آباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای نشم آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای نشم آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نشم آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای نشم آباد

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٢٠٠٥:٤١:٣٩١٢:٤٣:٥٩١٩:٤٥:٥٥٢٠:٠٥:٤٤٢٣:٥٥:٣٧
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٢٠٠٥:٤٢:٢١١٢:٤٤:٠٠١٩:٤٥:١٧٢٠:٠٥:٠٣٢٣:٥٥:٤٩
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٢٠٠٥:٤٣:٠٢١٢:٤٤:٠٢١٩:٤٤:٣٧٢٠:٠٤:٢٠٢٣:٥٥:٥٩
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢١٠٥:٤٣:٤٤١٢:٤٤:٠٢١٩:٤٣:٥٦٢٠:٠٣:٣٦٢٣:٥٦:٠٩
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٣٠٥:٤٤:٢٧١٢:٤٤:٠٢١٩:٤٣:١٣٢٠:٠٢:٥٠٢٣:٥٦:١٩
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٢٤٠٥:٤٥:٠٩١٢:٤٤:٠٢١٩:٤٢:٢٩٢٠:٠٢:٠٣٢٣:٥٦:٢٨
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٧٠٥:٤٥:٥٢١٢:٤٤:٠٠١٩:٤١:٤٣٢٠:٠١:١٥٢٣:٥٦:٣٦
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٢٩٠٥:٤٦:٣٥١٢:٤٣:٥٨١٩:٤٠:٥٦٢٠:٠٠:٢٥٢٣:٥٦:٤٤
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٣١٠٥:٤٧:١٨١٢:٤٣:٥٦١٩:٤٠:٠٧١٩:٥٩:٣٤٢٣:٥٦:٥١
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٣٤٠٥:٤٨:٠١١٢:٤٣:٥٣١٩:٣٩:١٧١٩:٥٨:٤١٢٣:٥٦:٥٧
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٧٠٥:٤٨:٤٤١٢:٤٣:٤٩١٩:٣٨:٢٦١٩:٥٧:٤٧٢٣:٥٧:٠٣
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٤٠٠٥:٤٩:٢٨١٢:٤٣:٤٤١٩:٣٧:٣٤١٩:٥٦:٥١٢٣:٥٧:٠٨
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٣٠٥:٥٠:١١١٢:٤٣:٣٩١٩:٣٦:٤٠١٩:٥٥:٥٥٢٣:٥٧:١٣
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٤٦٠٥:٥٠:٥٥١٢:٤٣:٣٤١٩:٣٥:٤٥١٩:٥٤:٥٧٢٣:٥٧:١٧
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٩٠٥:٥١:٣٨١٢:٤٣:٢٨١٩:٣٤:٤٨١٩:٥٣:٥٧٢٣:٥٧:٢٠
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٢٠٥:٥٢:٢٢١٢:٤٣:٢١١٩:٣٣:٥١١٩:٥٢:٥٧٢٣:٥٧:٢٣
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٥٠٥:٥٣:٠٦١٢:٤٣:١٣١٩:٣٢:٥٢١٩:٥١:٥٥٢٣:٥٧:٢٥
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٨٠٥:٥٣:٤٩١٢:٤٣:٠٦١٩:٣١:٥٢١٩:٥٠:٥٣٢٣:٥٧:٢٦
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٠٠٥:٥٤:٣٣١٢:٤٢:٥٧١٩:٣٠:٥١١٩:٤٩:٤٩٢٣:٥٧:٢٧
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٣٠٥:٥٥:١٧١٢:٤٢:٤٨١٩:٢٩:٤٩١٩:٤٨:٤٤٢٣:٥٧:٢٧
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٥٠٥:٥٦:٠١١٢:٤٢:٣٨١٩:٢٨:٤٥١٩:٤٧:٣٨٢٣:٥٧:٢٦
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٧٠٥:٥٦:٤٥١٢:٤٢:٢٨١٩:٢٧:٤١١٩:٤٦:٣١٢٣:٥٧:٢٥
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٩٠٥:٥٧:٢٨١٢:٤٢:١٧١٩:٢٦:٣٦١٩:٤٥:٢٣٢٣:٥٧:٢٣
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١١٠٥:٥٨:١٢١٢:٤٢:٠٦١٩:٢٥:٢٩١٩:٤٤:١٤٢٣:٥٧:٢١
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٣٠٥:٥٨:٥٦١٢:٤١:٥٤١٩:٢٤:٢٢١٩:٤٣:٠٤٢٣:٥٧:١٨
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٤٠٥:٥٩:٣٩١٢:٤١:٤٢١٩:٢٣:١٤١٩:٤١:٥٣٢٣:٥٧:١٤
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٥٠٦:٠٠:٢٣١٢:٤١:٢٩١٩:٢٢:٠٤١٩:٤٠:٤١٢٣:٥٧:١٠
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٥٠٦:٠١:٠٦١٢:٤١:١٦١٩:٢٠:٥٤١٩:٣٩:٢٨٢٣:٥٧:٠٥
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٦٠٦:٠١:٥٠١٢:٤١:٠٢١٩:١٩:٤٣١٩:٣٨:١٥٢٣:٥٦:٥٩
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٥٠٦:٠٢:٣٣١٢:٤٠:٤٨١٩:١٨:٣١١٩:٣٧:٠٠٢٣:٥٦:٥٣
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٥٠٦:٠٣:١٦١٢:٤٠:٣٣١٩:١٧:١٩١٩:٣٥:٤٥٢٣:٥٦:٤٦

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای نشم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای نشم آباد روستای نشم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای نشم آباد روستای نشم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای نشم آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نشم آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای نشم آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای نشم آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای نشم آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای نشم آباد

روستای نشم آباد بر روی نقشه

روستای نشم آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای نشم آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای نشم آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای نشم آباد
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای نشم آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای نشم آباد + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای نشم آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای نشم آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای نشم آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای نشم آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای نشم آباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ نشم آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق نشم آباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق نشم آباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ نشم آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق نشم آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق نشم آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق نشم آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق نشم آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای نشم آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو