جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر نخل تقی

عسلویه | بوشهر | ایران

اوقات شرعی امروز نخل تقی

اذان صبح: ٠٤:٣٩:٠٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٩:١١
اذان ظهر: ١٣:٠٤:٠٥
غروب آفتاب: ١٩:٥٨:٥٢
اذان مغرب: ٢٠:١٧:٣٠
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٩:١٢

شنبه ١٤ تیر ١٣٩٩
١٢ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر نخل تقی (شهرستان عسلویه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ تیر ٩٩ شهر نخل تقی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر نخل تقی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر نخل تقی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز قلم

دیوید ویسكوت
تنها كسانی مزه ی شكست را می چشند كه دست از تلاش و كوشش می كشند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر نخل تقی

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر نخل تقی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر نخل تقی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر نخل تقی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر نخل تقی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان نخل تقی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٧:٠٥٠٦:٣٦:١٤١٢:٥٩:٥١١٩:٢٣:٥٤١٩:٤٠:٤٩٠٠:١٩:٥٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٥:٥٤٠٦:٣٥:١٣١٢:٥٩:٣٧١٩:٢٤:٢٦١٩:٤١:٢٣٠٠:١٩:٣٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٤:٤٣٠٦:٣٤:١٢١٢:٥٩:٢٣١٩:٢٤:٥٨١٩:٤١:٥٧٠٠:١٩:١٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٣:٣٢٠٦:٣٣:١٢١٢:٥٩:٠٩١٩:٢٥:٣٠١٩:٤٢:٣١٠٠:١٨:٥٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٢:٢٢٠٦:٣٢:١٣١٢:٥٨:٥٥١٩:٢٦:٠٢١٩:٤٣:٠٥٠٠:١٨:٣٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١١:١٢٠٦:٣١:١٤١٢:٥٨:٤٢١٩:٢٦:٣٥١٩:٤٣:٣٩٠٠:١٨:١٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٠:٠٢٠٦:٣٠:١٦١٢:٥٨:٣٠١٩:٢٧:٠٨١٩:٤٤:١٤٠٠:١٨:٠١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٨:٥٣٠٦:٢٩:١٨١٢:٥٨:١٧١٩:٢٧:٤٠١٩:٤٤:٤٨٠٠:١٧:٤٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٧:٤٥٠٦:٢٨:٢٢١٢:٥٨:٠٥١٩:٢٨:١٣١٩:٤٥:٢٣٠٠:١٧:٢٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٦:٣٧٠٦:٢٧:٢٦١٢:٥٧:٥٤١٩:٢٨:٤٦١٩:٤٥:٥٨٠٠:١٧:٠٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٥:٣٠٠٦:٢٦:٣١١٢:٥٧:٤٣١٩:٢٩:٢٠١٩:٤٦:٣٣٠٠:١٦:٥١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٤:٢٣٠٦:٢٥:٣٦١٢:٥٧:٣٣١٩:٢٩:٥٣١٩:٤٧:٠٩٠٠:١٦:٣٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:١٧٠٦:٢٤:٤٣١٢:٥٧:٢٣١٩:٣٠:٢٦١٩:٤٧:٤٤٠٠:١٦:١٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:١١٠٦:٢٣:٥٠١٢:٥٧:١٣١٩:٣١:٠٠١٩:٤٨:٢٠٠٠:١٦:٠٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٠٧٠٦:٢٢:٥٨١٢:٥٧:٠٤١٩:٣١:٣٣١٩:٤٨:٥٥٠٠:١٥:٤٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٠٣٠٦:٢٢:٠٧١٢:٥٦:٥٦١٩:٣٢:٠٧١٩:٤٩:٣١٠٠:١٥:٣٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٠٠٠٦:٢١:١٧١٢:٥٦:٤٨١٩:٣٢:٤١١٩:٥٠:٠٧٠٠:١٥:١٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٧:٥٧٠٦:٢٠:٢٨١٢:٥٦:٤٠١٩:٣٣:١٥١٩:٥٠:٤٤٠٠:١٥:٠٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٥٦٠٦:١٩:٤٠١٢:٥٦:٣٣١٩:٣٣:٥٠١٩:٥١:٢٠٠٠:١٤:٥٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٥٥٠٦:١٨:٥٣١٢:٥٦:٢٧١٩:٣٤:٢٤١٩:٥١:٥٦٠٠:١٤:٤٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٥٦٠٦:١٨:٠٧١٢:٥٦:٢٢١٩:٣٤:٥٨١٩:٥٢:٣٣٠٠:١٤:٢٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٥٧٠٦:١٧:٢٢١٢:٥٦:١٦١٩:٣٥:٣٣١٩:٥٣:١٠٠٠:١٤:١٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٥٩٠٦:١٦:٣٨١٢:٥٦:١٢١٩:٣٦:٠٨١٩:٥٣:٤٧٠٠:١٤:٠٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٠٣٠٦:١٥:٥٥١٢:٥٦:٠٨١٩:٣٦:٤٢١٩:٥٤:٢٤٠٠:١٣:٥٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥١:٠٧٠٦:١٥:١٣١٢:٥٦:٠٤١٩:٣٧:١٧١٩:٥٥:٠١٠٠:١٣:٤٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٠:١٢٠٦:١٤:٣٢١٢:٥٦:٠٢١٩:٣٧:٥٢١٩:٥٥:٣٨٠٠:١٣:٣٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:١٩٠٦:١٣:٥٣١٢:٥٥:٥٩١٩:٣٨:٢٧١٩:٥٦:١٥٠٠:١٣:٢٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٢٧٠٦:١٣:١٤١٢:٥٥:٥٨١٩:٣٩:٠١١٩:٥٦:٥٢٠٠:١٣:١٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٣٦٠٦:١٢:٣٧١٢:٥٥:٥٧١٩:٣٩:٣٦١٩:٥٧:٢٩٠٠:١٣:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نخل تقی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نخل تقی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نخل تقی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نخل تقی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر نخل تقی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر نخل تقی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نخل تقی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر نخل تقی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر نخل تقی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر نخل تقی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر نخل تقی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر نخل تقی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نخل تقی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر نخل تقی

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر نخل تقی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نخل تقی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر نخل تقی

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر نخل تقی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر نخل تقی شهر نخل تقی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر نخل تقی شهر نخل تقی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر نخل تقی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نخل تقی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر نخل تقی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر نخل تقی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نخل تقی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر نخل تقی

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٧٠٦:٠٥:٠١١٣:٠١:٢٨١٩:٥٧:٥٤٢٠:١٦:٤١٠٠:١٦:٠٨
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢١٠٦:٠٥:١٥١٣:٠١:٤١١٩:٥٨:٠٦٢٠:١٦:٥٢٠٠:١٦:٢٢
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٧٠٦:٠٥:٣٠١٣:٠١:٥٤١٩:٥٨:١٧٢٠:١٧:٠٣٠٠:١٦:٣٥
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٤٠٦:٠٥:٤٦١٣:٠٢:٠٧١٩:٥٨:٢٦٢٠:١٧:١٢٠٠:١٦:٤٩
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٣٠٦:٠٦:٠٢١٣:٠٢:٢٠١٩:٥٨:٣٤٢٠:١٧:٢٠٠٠:١٧:٠٤
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٣٠٦:٠٦:٢٠١٣:٠٢:٣٢١٩:٥٨:٤١٢٠:١٧:٢٦٠٠:١٧:١٨
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٤٠٦:٠٦:٣٩١٣:٠٢:٤٥١٩:٥٨:٤٧٢٠:١٧:٣٢٠٠:١٧:٣٢
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٧٠٦:٠٦:٥٨١٣:٠٢:٥٧١٩:٥٨:٥٢٢٠:١٧:٣٥٠٠:١٧:٤٧
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٢٠٦:٠٧:١٨١٣:٠٣:٠٩١٩:٥٨:٥٥٢٠:١٧:٣٨٠٠:١٨:٠١
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٧٠٦:٠٧:٣٩١٣:٠٣:٢١١٩:٥٨:٥٧٢٠:١٧:٣٩٠٠:١٨:١٥
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٤٠٦:٠٨:٠١١٣:٠٣:٣٢١٩:٥٨:٥٨٢٠:١٧:٣٩٠٠:١٨:٣٠
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٢٠٦:٠٨:٢٣١٣:٠٣:٤٤١٩:٥٨:٥٧٢٠:١٧:٣٧٠٠:١٨:٤٤
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣١٠٦:٠٨:٤٧١٣:٠٣:٥٥١٩:٥٨:٥٥٢٠:١٧:٣٤٠٠:١٨:٥٨
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٢٠٦:٠٩:١١١٣:٠٤:٠٥١٩:٥٨:٥٢٢٠:١٧:٣٠٠٠:١٩:١٢
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٣٠٦:٠٩:٣٥١٣:٠٤:١٥١٩:٥٨:٤٧٢٠:١٧:٢٤٠٠:١٩:٢٦
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٦٠٦:١٠:٠٠١٣:٠٤:٢٥١٩:٥٨:٤١٢٠:١٧:١٧٠٠:١٩:٤٠
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٩٠٦:١٠:٢٦١٣:٠٤:٣٥١٩:٥٨:٣٤٢٠:١٧:٠٩٠٠:١٩:٥٤
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:١٤٠٦:١٠:٥٣١٣:٠٤:٤٤١٩:٥٨:٢٥٢٠:١٦:٥٩٠٠:٢٠:٠٧
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٥٠٠٦:١١:٢٠١٣:٠٤:٥٣١٩:٥٨:١٥٢٠:١٦:٤٧٠٠:٢٠:٢١
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٦٠٦:١١:٤٧١٣:٠٥:٠١١٩:٥٨:٠٤٢٠:١٦:٣٥٠٠:٢٠:٣٤
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٣٠٦:١٢:١٥١٣:٠٥:٠٩١٩:٥٧:٥٢٢٠:١٦:٢٠٠٠:٢٠:٤٧
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤٢٠٦:١٢:٤٣١٣:٠٥:١٧١٩:٥٧:٣٨٢٠:١٦:٠٥٠٠:٢٠:٥٩
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢١٠٦:١٣:١٢١٣:٠٥:٢٤١٩:٥٧:٢٢٢٠:١٥:٤٨٠٠:٢١:١١
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠١٠٦:١٣:٤٢١٣:٠٥:٣٠١٩:٥٧:٠٦٢٠:١٥:٣٠٠٠:٢١:٢٣
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤١٠٦:١٤:١١١٣:٠٥:٣٧١٩:٥٦:٤٨٢٠:١٥:١٠٠٠:٢١:٣٥
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٢٠٦:١٤:٤٢١٣:٠٥:٤٢١٩:٥٦:٢٨٢٠:١٤:٤٩٠٠:٢١:٤٦
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٤٠٦:١٥:١٢١٣:٠٥:٤٧١٩:٥٦:٠٨٢٠:١٤:٢٦٠٠:٢١:٥٧
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤٦٠٦:١٥:٤٣١٣:٠٥:٥٢١٩:٥٥:٤٦٢٠:١٤:٠٢٠٠:٢٢:٠٨
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٩٠٦:١٦:١٤١٣:٠٥:٥٦١٩:٥٥:٢٢٢٠:١٣:٣٧٠٠:٢٢:١٨
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٩:١٣٠٦:١٦:٤٥١٣:٠٥:٥٩١٩:٥٤:٥٨٢٠:١٣:١٠٠٠:٢٢:٢٧
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٦٠٦:١٧:١٦١٣:٠٦:٠٢١٩:٥٤:٣٢٢٠:١٢:٤٢٠٠:٢٢:٣٦

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر نخل تقی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر نخل تقی شهر نخل تقی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر نخل تقی شهر نخل تقی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر نخل تقی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نخل تقی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر نخل تقی

نخل تقی شهری است در استان بوشهر در جنوب ایران. این شهر در بخش مرکزی شهرستان عسلویه قرار دارد. جمعیت این شهردر سال ۱۳۸۵، برابر با ۱۱۷۵ نفر بوده‌است

شهر نخل تقی در ویکیپدیا

شهر نخل تقی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر نخل تقی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر نخل تقی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر نخل تقی بر روی نقشه

شهر نخل تقی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر نخل تقی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر نخل تقی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر نخل تقی
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر نخل تقی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر نخل تقی + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر نخل تقی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر نخل تقی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر نخل تقی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر نخل تقی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر نخل تقی رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق نخل تقی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نخل تقی
زمان پخش اذان زنده به افق نخل تقی
جدول اوقات شرعی امروز فردا نخل تقی دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ نخل تقی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نخل تقی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق نخل تقی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ نخل تقی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر نخل تقی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢٠ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو